De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Procedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Procedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Procedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs
Groep 8 op weg naar vervolgonderwijs

2 De basis voor ons advies
Methodische voortgang in de groepen: rapporten, overleg met de leerkracht. LeerlingVolgSysteem: de Citotoetsen uit de toetsweken voor lezen, taal en rekenen. NIO in begin groep 8 (afname in november)

3 Begeleidingsonderzoek 7-8 informatie voor de schoolkeuze na groep 8
Onderdelen: Vragen ouders (in groep 7 voor de zomervakantie) Oordeel leerkracht groep 7 Intern gesprek groep 7-8 leerkrachten, directie en IB = formulering voorlopig advies Schoolvragenlijst Piramidetechniek Leerlingvolgsysteem (toetsen in januari) Intelligentietest NIO Interne formulering van het advies Onderwijskundig rapport PRIVO

4 SchoolVragenLijst SVL
Een vragenlijst waarin de leerling aangeeft hoe deze zichzelf ziet ten aanzien van bepaalde leerlingaspecten Afname in oktober 2014 in groep 8

5 Piramidetechniek PT Een handig hulpmiddel voor de beoordeling door de leerkracht van aspecten van leerlinggedrag ter vergelijking van deze aspecten met de scores van de SVL.

6 Vragen ouders Enkele vragen aan de ouders, onder andere over hun mening over de geschikte vervolgopleiding voor hun kind en tevens de vraag naar toestemming voor het groepsonderzoek.

7 Oordeel leerkracht groep 7
Enkele vragen naar de verwachting van de leerkracht van groep 7. Wat verwacht de leerkracht ten aanzien van enkele onderdelen dat het onderzoek zal opleveren? Wat is het voorlopig oordeel over wat een geschikt niveau vervolgschool is over een jaar aan het eind van groep 8?

8 intelligentietest De groepsgewijze afname van de NIO-test door een medewerker van OnderwijsAdvies. (OA) Verwerking van de testgegevens door OA. Rapportage van de resultaten door OA aan de school.

9 Gesprek over groep 7 en 8 Het intern bespreken van de resultaten van groep 8, de interpretaties van de testscores, het LVS en de rapportresultaten met de directie, de interne begeleider en de leerkrachten van de groepen 7 en 8. Desgewenst kan de school zich hierbij laten ondersteunen door een medewerker van OA.

10 De afname van het onderzoek
Het SVL wordt afgenomen door de eigen leerkracht en kost minuten. (groep 8) Boekjes en aanstreepformulieren worden door OA geleverd. De groepsafname van de NIO duurt een ochtend en wordt gedaan door de medewerker van OA. (groep 8) Afname vindt plaats op school. De leerkracht blijft bij afname aanwezig.

11 De NIO Nederlandse Intelligentietest voor het Onderwijsniveau
Vanaf 2005 wordt de NIO gebruikt. De kern is dat de NIO geen schoolvorderingendeel kent en naast een totale intelligentiescore ook verbaal vermogen, rekenkundig redeneren en ruimtelijk inzicht als resultaat geeft.

12 LeerWegOndersteunendOnderwijs en Praktijkonderwijs
Wanneer een kind naar een school voor VO gaat en de leerling een belemmerde leerontwikkeling heeft, kan LWOO nodig zijn. De Regionale VerwijzingsCommissie (RVC) accepteert daarbij de NIO-gegevens. Wanneer Praktijkonderwijs wordt geadviseerd wordt de NIO ook geaccepteerd.

13 Het Onderwijskundig Rapport volgens PRIVO
Het basisonderwijs in Zoetermeer heeft in goed overleg met de scholen voor VO afgesproken dat de CITO-Eindtoets Basisonderwijs niet wordt gebruikt als toelatingscriterium voor het VO. In plaats daarvan wordt voor elk kind een uitgebreid Onderwijskundig Rapport opgemaakt.

14 Advisering VO 1. De leerkracht van groep 8 maakt het Onderwijskundig Rapport op. De school heeft een schooladvies opgesteld. Ouders en leerling bespreken in de periode januari-februari dit onderwijskundig rapport en het schooladvies met de leerkracht de IB-er en een directielid.

15 Advisering VO 2. Het schooladvies is bindend.
Het Onderwijskundig Rapport is hét paspoort naar de geadviseerde school voor VO in Zoetermeer. Het Onderwijskundig Rapport wordt door ouders voor gezien meegetekend. Ouders krijgen een afschrift, de school voor VO kan het OR bekijken via een beveiligde site (waarbij zij via de ouders een brief verkrijgen met een persoonlijk leerlingnummer) Ouders en leerling schrijven zélf in op de school naar hun keus. Vanaf januari kunnen scholen voor VO bezocht worden…(open dagen)….

16 Opbouw VO Praktijkonderwijs (geeft geen diploma)
VMBO basisberoeps-/kaderberoeps-/theoretische leerweg. (4 jaren. Opleiding tot niveau 4, toegang tot MBO) HAVO (5 of 2 top jaren, toegang tot HBO) VWO atheneum / lyceum / gymnasium (6 jaren, toegang tot HBO en/of WO)

17 Schooladvies = bindend
Over het advies kan niet onderhandeld worden. Wél kan een argumentengesprek aangevraagd worden. Het eindoordeel is aan de directeur die hiervoor de leerkracht en de IB heeft gehoord.

18 In geval van onenigheid 1
De school baseert het eindoordeel altijd op basis van een meerjaren ontwikkeling. Een ‘eindsprint’ in groep 8, zoals voor een examen, geeft geen doorslag. Ouders schrijven in, maar worden zonder getekend Onderwijskundig Rapport niet op Zoetermeerse scholen aangenomen. Inschrijven kan altijd, aannemen is echter niet vanzelfsprekend.

19 In geval van onenigheid 2
De school werkt altijd ‘in het belang van het kind’ en in goed overleg met ouders/verzorgers. We zijn immers partners in opvoeding en educatie. Klachten moeten (kunnen) worden uitgesproken en waar mogelijk (kunnen) worden opgelost. Wanneer klachten onoplosbaar (b)lijken kan een beroep worden gedaan op de klachtencommissie. De inspectie van het onderwijs kan om advies worden gevraagd.


Download ppt "Procedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google