De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

N of “A” 279? Feiten, cijfers en consequenties voor Helmond

Verwante presentaties


Presentatie over: "N of “A” 279? Feiten, cijfers en consequenties voor Helmond"— Transcript van de presentatie:

1 N of “A” 279? Feiten, cijfers en consequenties voor Helmond
1 N of “A” 279? Feiten, cijfers en consequenties voor Helmond Alle info in presentatie is gebaseerd op officieel gepubliceerde informatie (overheid en instanties) Augustus 2013

2 Verkeersdoorstroming I/C regio in detail (extreme omstandigheden)
2 Regio Eindhoven-Helmond heeft kenmerkende zwakke plekken in doorstroming Tracé Ruit vertoont geen problemen. Waar gaat de Ruit een oplossing voor bieden?

3 Urgentie opwaardering N279
3 Urgentie opwaardering N279 Conclusies: Nu is N279 helemaal geen probleem elders in regio zijn lokaal wel problemen. Interregionaal zijn ook problemen. Illustratie overcapaciteit op de N279: ‘s ochtends meldingen op radio: “mobiele flitspaal op N279 Den Bosch-Veghel” Door de overcapaciteit van de weg is blijkbaar interessant snelheidsmetingen te doen. Blijkbaar dus geen congestie problemen!

4 Toekomst Waarom dan toch opwaardering? Autonome groei?
4 Toekomst Waarom dan toch opwaardering? Autonome groei? Ambities Brainport Oost? Economie en werkgelegenheid

5 Huidig versus 2030 5 + evaluatie Brouwberg
In het zwart en cursief aangegeven de huidige verkeersintensiteit. In gele tekstvakken resultaat uit het verkeersmodel 2030 op basis van autonome groei

6 6 Opmerkingen: Dus blijkbaar ontstaan geen structurele problemen in N279 na autonome groei. Klopt ook, baanvakken N279 hebben overcapaciteit. Ongelijkvloerse kruisingen en rotondes zijn limiterend Lokale problemen zijn ook door verbeteringen van de knelpunten oplosbaar. Wordt niet meegenomen. A270 verbetert marginaal (0,5%) door de NOC volgens verkeersmodel Bestaande knelpunt verbetert dus niet t.g.v. opwaardering. (zie verder in presentatie) Conclusie: Op basis van autonome groei geen valide argumentatie voor opwaardering.

7 Autonome groei en ambitie
7 Autonome groei en ambitie Vraagje, hoe realistisch zijn deze getallen? En kan Brainport deze ambities wel waarmaken?

8 8 Bron: Web-site Helmond.nl en ED/omroepbrabant

9 9 Bron: Planburo Leefbaarheid Notitie vergrijzing, verplaatsingsgedrag en mobiliteit juni 2013

10 autoverkoop, km ontwikkeling.
1010 autoverkoop, km ontwikkeling.

11 Tendens maatschappelijke ontwikkelingen
1111 Tendens maatschappelijke ontwikkelingen Trend werkgelegenheid volgt niet de lijn van ambitie Trend mobiliteitsgedrag gaat achteruit op basis van vergrijzing en telewerken. Er is dus een negatieve groei. Autoverkoop geeft dalende tendens. Aangenomen structurele groei is achterhaald Afgelegde km’s per voertuig nemen af. Dus er blijkt afgelopen jaren een piek in autoverkoop, bezit en afgelegde km geweest. Daarna lijken al deze tendensen dalend! Waarschijnlijke oorzaken: Economie en vergrijzing en telewerken. Tendensen lijken structureel. Want vergrijzing en telewerken zetten door, economische ontwikkeling vertoont geen systematische groei.

12 Conclusies maatschappelijke ontwikkelingen
1212 Conclusies maatschappelijke ontwikkelingen Alle trends laten terugloop zien in plaats van groei. Geplande investeringen zijn gebaseerd op achterhaalde groei cijfers. Motivatie voor de Ruit op basis van autonome groei is niet overeenkomstig de realiteit. Op welke feiten berusten de prognoses voor positieve autonome groei, terwijl uit de registraties blijkt dat er geen structurele autonome groei te verwachten is (m.b.t. mobiliteit)

13 Huidig versus 2030 1313 + evaluatie Brouwberg
zwart en cursief aangegeven de huidige verkeersintensiteit. In gele tekstvakken resultaat uit het verkeersmodel 2030 Huidig verkeersafwikkeling van N279 ↔ Helmond: = 5000 voertuigen / etmaal Toename verkeer Helmond –EHV op basis van ambitie verdere ontwikkeling Brandevoort, Stiphout, Nuenen en Automotive Helmond. Realiteit kan bediscussieert worden

14 Verkeersintensiteit N279 Zuid
1414

15 Volgens Provincie toekomstige situatie
1515 Volgens Provincie toekomstige situatie

16 + evaluatie Stichting Brouwberg
1616 + evaluatie Stichting Brouwberg Opmerking 1: Verkeer op N279 neemt door de opwaardering in vergelijk met autonome ontwikkeling (vorige sheet) enorm toe. Oorzaak: opwaardering van N279 (2*2 rijstroken Noordoostcorridor) zuigt interregionaal verkeer aan. Opm. 2: vanaf Veghel toename (autonoom) ca Geen 15% (Arcadis) maar 200%, reden zie opm. 1. Opm. 3: Ten noorden van Helmond komt extra verkeer op N279bij, waardoor toename van huidig naar (wederom geen 15%, maar ca 350%). Toename over het Helmonds deel consequent ca 350% Opm. 6: ca door Dommeldal valei, terwijl A en N270 niet afnemen, zie opm. 4 en 5. Opm. 4: Huidig verkeersafwikkeling van N279 ↔ Helmond: = 5000 voertuigen / etmaal (vorige sheet.) Verbre-ding zou – = voertuigen/etmaal op onderliggend Helmonds wegennetwerk opleveren – 5000 = (ca 350% toename!) Doel Verkeersmanagement Helmond (2005) is afname verkeer, maar het tegendeel blijkt. Deze cijfers wijzen op risico van volledig vastlopen verkeer in geheel oostelijk Helmond. Huidige problematiek (Traverse, zie opm. 5) verbetert niet en de bereikbaarheid van Helmond wordt hier problematisch verslechterd. Opm. 5: huidig verkeer A270= , slechts 0,5% afname t.o.v. huidig

17 Huidig verkeersintensiteit en resultaat verkeersmodel 2030
1717 Huidig verkeersintensiteit en resultaat verkeersmodel 2030 Eenvoudige weergave modellen Goudappel en Arcadis: NU: Opwaardering naar 2*2 100 km/h:

18 Samenvatting effect verkeer hoofdwegen
1818 Samenvatting effect verkeer hoofdwegen Enorme toename doorgaand verkeer op NOC i.v.m. huidig verkeer N279 Oorzaak efficiënte verbinding met A2/A50/A58 en A67. Verkeer op de hoofdwegen gaat meer de nieuwe route kiezen i.p.v. huidige hoofdwegen structuur. Verschuiving Belasting op NOC bij Helmond wordt zeer intensief

19 Effect op lokale wegen Helmond
1919 Effect op lokale wegen Helmond Blijkbaar toename van 5000 naar over de Helmondse wegen. Te verdelen over: Venuslaan, Rembrandlaan, Coendersberglaan,(?) Bakel, N270 (gehalveerd?) en Rochadeweg (stand juni is intussen doorgestreept nog verder verslechterd, stand augustus) Verkeersafwikkeling Helmonds grondgebied is niet gepresenteerd door projectgroep aan verkeersmanagement. Voorgelegd aan Verkeersmanagement Helmond. Men is van resultaat geschrokken en beloofd meer info op te vragen bij Arcadis/project team. Verkeersmanagement had (stand juni/juli) geen antwoord op oplossing van de toename van verkeersafwikkeling Helmonds grondgebied.

20 Overzicht lokale wegen Helmond oostzijde
2020 Overzicht lokale wegen Helmond oostzijde

21 Mogelijk effect op lokale wegen Helmond t.g.v. opwaardering N279
2121 Mogelijk effect op lokale wegen Helmond t.g.v. opwaardering N279 Verkeeruitwisseling neemt toe van 5000 naar voertuigen per etmaal volgens verkeersmodel 2030 Toevoerwegen naar N279 dreigen te verstoppen. Verkeer uit de wijken kunnen de doorgaande weg niet op. Wijkontsluitingen dreigen problematisch te gaan verlopen. Bewoners van de 4 oostelijke wijken krijgen risico met nieuwe verkeersproblemen in hun wijk en straat.

22 2222 Situatie N279 bij Helmond Uitwisselingsverkeer N % in conflict met beperking aansluitingen “A” Provincie veroorzaakt dit, Helmond moet hiervoor opdraaien? Geluid zal db toenemen tgv verkeerstoename en vrachtverkeer Fijnstof. Richtlijnen voor wonen op afstand van dergelijke weg ca 300m. Veiligheid en risico’s, vervoer gevaarlijke stoffen Ecologische Hoofdstructuur. Wie is aansprakelijk voor compensatie? Wat is er begroot? Leefbaarheid en gezondheid Planschade, waarde van wonen in oostelijke zijde Helmond

23 Veiligheid en knoopunt
2323 Veiligheid en knoopunt knooppunt N270 – N279 “Knooppunt” bebouwing (korte afstand bv Zeelandhof) Dierdonk, toegankelijkheid, (in geval van voorkeurs-tracé) Veiligheid: Het bestemmingsplan Brouwhuis stationskwartier 2013 wordt doorkruist door 2 wegen: N270 en N279. N270 zijn geen tellingen verricht mbt. vervoer gevaarlijke stoffen (brandbaar gas - GF3). N279 worden op jaarbasis 460 (GF3) vrachtauto's met brandbaar gas geteld.  Op N279 zijn op jaarbasis 8493 vrachtauto's geteld met gevaarlijke/brandbare  vloeistof of gas. (lager risico dan GF3) Norm: Voor ≤ 500 vrachtauto's met brandbaar gas (GF3) (jaarbasis) geen extra voorzieningen noodzakelijk Nu bij de N279 nog geen overschreding. Uitgangspunt: aangenomen dat dit ook geldt voor de N270. Uittreksel uit -externe veiligheid- bestemmingsplan Brouwhuis stationskwartier 2013 Volgens RWS 2010: Toedeling aan de N279 tussen Den Bosch en Asten_tcm gaan neemt vrachtvervoer gevaarlijke stoffen van ca 900 naar ruim toe. Vanwege veiligheidsoverschrijdingen wettelijk extra voorzieningen nodig. Wat is er voorzien en gepland?

24 Vergelijk doelstellingen (NOC project) vs regionale gevolgen (evaluatie gegevens ingenieur bureaus)
2424 Bereikbaarheid verbetert niet. a. Op huidig A270 bij kruisingen Nuenen I/C = 1,08 ofwel meer aanbod dan capaciteit. In de praktijk dus filevorming. streven is max 0,8. Verkeer op A270 neemt niet af volgens verkeersmodel, dus bestaande filevorming blijft in tact. In klankbord groep avond als commentaar gemeld. In verslag wordt doelbewust 0,8 gefaket i.p.v. 1,08. Genotuleerd antwoord slaat dan ook op de gefakte 0,8 en niet op de gestelde commentaar 1,08. Schriftelijk protest helpt niet, 0,8 blijft in verslag. Resultaat 1,08 is bovendien haaks op doelstelling 2 en b) Bereikbaarheid in Helmond geografisch oostelijk deel wordt zeer problematisch. 470% verkeertoename bij tegelijkertijd vermindering toevoerwegen. Dit leidt tot verkeersconflicten. Dit wordt niet door Provincie, en/of Arcadis gemeld. Gemeente Helmond is hier vanaf juni 2013 op aangesproken. c) Vrachtverkeer neemt significant toe, verkeersmodel 2030 toont voertuigen lang Helmond. (is ongeveer A67 in 2013) Groot risico voor de doorstroming op de NOC in combinatie met intensieve verkeeruitwisseling bij Helmond. Oftewel risico op files op NOC!. Oorzaak overvloedig interregionaal verkeer en beperkte uitwisselcapaciteit met onderliggend wegen net werk. Vergroting van bereikbaarheid wordt niet bereikt. Integendeel.

25 Vergelijk doelstellingen (NOC project) vs regionale gevolgen (evaluatie gegevens ingenieur bureaus)
2525 2. Verkeer in Rijk van Dommel en Aa neemt niet af. Zie ook p1. a) Overheid probeert krampachtig verkeer Helmond en Eindhoven te verminderen om A270 af te waarderen Deze strategie kan niet en levert bestuurlijk frustraties op. Vermindering volgens Arcadis 0,5% t.o.v. huidige situatie. Verkeer in Rijk van Dommel en Aa neemt niet af, dus afwaardering wordt volgens verkeersmodel 2030 een mislukking. Groene hart tussen Eindhoven en Helmond wordt niet groener dan vandaag. Schrijnend is de voertuigen in Dommelvallei te accepteren, terwijl bestaande problematiek op N270 en A270 niet verbeteren. Bovendien dreigt de Ecologische Hoofdstructuur bij de Bakelse Beemden (Dierdonk), Bakelse bossen (Rijpelberg) en Brouwhuisse Heide (Brouwhuis) verwoest te worden. Dus we doen alsof we groen zijn in het hart. Dat we veel meer E.H.S. groen aan Helmond Oost zijde gaan verspelen, waar bovendien veel meer mensen wonen, wordt niet mee genomen?

26 Vergelijk doelstellingen (NOC project) vs regionale gevolgen (evaluatie gegevens ingenieur bureaus)
2626 3. Vermindering door bewoond gebied. Cijfers uit verkeersmodel geven tegendeel aan: a Langs Dierdonk, Helmond Oost, Rijpelberg en Brouwhuis neemt verkeer factor 3,5 (350%) toe. b) Verkeer in Helmond oost kant wordt problematisch. Onderliggend verkeersnet gaat overbelast worden, toename verkeer is 470%! c) Helmonds verkeersproblematiek (doorstroming, fijnstof en geluid) op Traverse / N270 verbetert niet. Waar zit de winst voor Helmond?

27 Vergelijk doelstellingen (NOC project) vs regionale gevolgen (evaluatie gegevens ingenieur bureaus)
2727 Vergroting robuustheid wegennet, toekomstvast. Cijfers uit verkeersmodel geven tegendeel aan. Voor de regio blijkt uit interpretatie van de gepresenteerde gegevens van Arcadis dit in het geheel niet worden bereikt. Bestaande problematiek wordt niet opgelost of verbetert. Daarbij wordt de robuustheid van huidig wegennet op een aantal locaties (waaronder geheel oostelijk Helmond ernstig ondermijnd. Er ontstaat geen robuust wegen netwerk in SRE gebied door NOC

28 Samenvatting Resume project: 2828
Bestaande regionale problemen bij Helmond – Eindhoven (N270 en A270) verbeteren niet. Tegelijkertijd: Bij Helmond ontstaan nieuwe verkeersproblemen en bovendien: Helmond wordt op ca de helft inwoners met extra geluid en fijnstof geconfronteerd. Resume project: NOC voldoet aan geen enkele vooraf gestelde doelstelling. De Ruit werkt niet. Brainport Oost heeft behoefte aan verbetering en oplossing van bestaande knelpunten. Het verkeersmodel 2030 toont aan dat de NOC dit niet gaat bieden, terwijl dit wel wordt gesteld. De motivatie van de Ruit of Noord oost corridor heeft plaatsgevonden op foutieve aannames en achterhaalde prognoses. De regio wordt een foutief beeld voorgespiegeld, de resultaten van verkeersmodel laten geen andere conclusies toe. Reden van foutieve voorspiegeling is om alsnog het besluit voor opwaardering van N279 door te drukken. De opwaardering voldoet aan geen enkel vooraf gestelde doelstelling. Zelfs op basis van (twijfelachtige) autonome groei is opwaardering van N279 2*1 naar 2*2 niet nodig. Herinnering: Alle info in presentatie is gebaseerd op officieel gepubliceerde informatie (overheid en instanties) Realisatie van de oorspronkelijke NOC (inclusief noordelijk tracé) moet acuut worden stop gezet en een alternatief plan worden opgestart. Verhoging van snelheid van besluitvorming voor NOC is verdacht. Conclusie: Een goede evaluatie met de Ingenieursbureaus, politiek en onafhankelijke deskundigen is absoluut noodzakelijk voordat gedegen en gedragen besluit in september kan plaats vinden.

29 N of “A” 279? Helmond: er op of er onder…. Augustus 2013 29

30 Evaluatie van de gegevens en cijfers
Verbetering in regio niet of nauwelijks Doorstroming Helmond Oostzijde wordt problematisch Geluid en fijnstof neemt astronomisch toe Leefbaarheid wordt aan Oostzijde ernstig gedegradeerd Bestaande E.H.S. lang Helmond wordt aangetast, groen hart EHV-Helmond verbetert niet    Kortom waar zit de winst voor Helmond? En meer in het algemeen, de opwaardering N279 gaat: geen verbetering voor de regio brengen verbetering op de hoofdwegen veroorzaken door verschuiving verkeer. tegelijkertijd in de regio problemen veroorzaken. De “Ruit” gaat vooral de robuustheid van het hoofdstroom wegennet A2/A67 vergroten. Onterecht wordt voorgespiegeld dat de regionale bereikbaarheid wordt vergroot. Cijfers tonen aan dat het tegendeel wordt bereikt. In de motivatie wordt dan ook (doelbewust) consequent de term: bereikbaarheid van de regio toegepast. Dit is juridisch juist. Gepretendeerd wordt dat dit op de regionale wegen betreft , feitelijk slaat dit op de hoofdwegen. 30

31 3131 Alternatieven! Opwaardering van A67 naar 2*3 rijstroken. (A2 wordt al naar 2*3 opgewaardeerd, A67 heeft ernstige behoefte.) Dit kost een fractie van NOC budget, 30 mio vs 850 mio. Opwaardering van bestaande knelpunten (kruisingen / rotondes) in N279 tracé. Dit levert voldoende capaciteit op voor eventuele autonome groei. (Die op zichzelf al discutabel is) Overige regionale knelpunten (SRE) doelgericht oplossen. Er liggen oplossingen voor de hand, discussie hiertoe zal technisch en politiek moeten worden gevoerd. Brainport: slimme regio: a) extra HOV lijnen b) opwaardering knelpunten A en N c) Snelle fietspaden d) ….

32 Hoe nu verder? Wie gaat wat doen? Overweging, voor of tegen?
Inventariseren, waar gaan we voor? En wat hebben we dan nodig of moeten we eisen? Wat wordt de strategie? 6,7+5 mio, welke eisen gaan we stellen en prioriteren? Wie gaat wat doen? Politieke partijen Brouwberg 4 woonwijken Kieswijzer 32

33 Opwaarderen? Wat is belang van Helmond om de opwaardering te ondersteunen? Waar gaan we op vooruit? Wat kunnen we niet realiseren als we niet opwaarderen? Waar lopen we vast als we niet gaan opwaarderen? Voor wie, welke instantie, bevoegdheid is opwaardering van belang?  Consequenties van opwaardering voor Helmond: Geluid neemt toe en zal dag en nacht geluidshinder gaan opleveren Fijnstof zal normering overschrijden Veiligheidsrisico’s zwaar en gevaarlijk goederen transport Doorstroming op opgewaardeerde N279 wordt risico Doorstroming hoofdwegen Helmond wordt risico van vastlopers Doorstroming Oostelijke wijken wordt risico 33

34 Wie draagt het risico? Wie neemt verantwoordelijkheid voor het risico van verkeersopstoppingen op de N279 toevoerende wegen tot in de woonwijken? Hoe leggen we de noodzaak van opwaardering aan de 4 oostelijke woonwijken uit, zonder dat we in Helmond westzijde in de verkeersafwikkeling gaan verbeteren? Wie neemt verantwoordelijkheid geluidsoverlast bij Helmond Noord? 3b) Dierdonk? (gaat geluids-eiland te worden, “A”weg aan oosten, “N”weg voor verkeersuitwisseling Helmond 3c) Rijpelberg? (zit lokaal op slechts 25m van de weg en wat is Helmonds ambitie voor G.P.V?) 3d) Brouwhuis? Wie neemt verantwoordelijkheid fijnstof en gezondheidsproblemen in de 4 wijken? Wie neemt verantwoordelijkheid voor afwaardering van woonkwaliteit in 4 wijken? Wie garandeert de doorstroming op de NOC met voertuigen/etmaal? Wie neemt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de bewoners met de toename van gevaarlijke stoffen? Wie durft verantwoording te nemen voor de planschade en achteruitgang van waarde van wonen in Helmond. (unieke sellingspoints t.o.v. bijv. Eindhoven) Hoe gaan we de kosten voor de compensatie voor de EHS voor zijn rekening? Wat is kans om G.P.V. te gaan ontwikkelen? 34

35 Niet opwaarderen en efficiëntere en doelgerichte oplossingen
Alleen Bestaande knelpunten in N279 opwaarderen (2*1). Voordeel: bereikbaarheid vergroot, deel van de doelstellingen NOC wel bereikt. Herinnering: Op basis (twijfelachtige) autonome groei is opwaardering van N279 2*1 naar 2*2 niet nodig De A67 verbreden naar (2*3), de N279 niet verbreden Voordeel: geen opstoppingen meer op hoofdweg. En dus geen belasting op onderliggend net. Goed voor: beroepsgoederen vervoer en bereikbaarheid Veel kleinere investering (geen 2*850 miljoen) blijft geld over oplossing regionale problemen: Verbinding met Eindhoven opwaarderen. (2*3 bij Ehv bij VRI) Voordeel: opstoppingen in de verbinding structureel en wel opgelost Doorstroming door Helmond verbeteren door: * capaciteit bij kenmerkende knelpunten vergroten. * dynamische groene golf implementeren in Traverse * … Voordeel: opstoppingen in de verbinding structureel en wel opgelost Overblijvende geldelijke middelen investeren in de verkeersafwikkeling in Eindhoven. Voordeel: opstoppingen in de verbinding structureel en wel opgelost 35

36 Effect Vergelijk Ruit vs doelgerichte alternatieven
3636 Effect Vergelijk Ruit vs doelgerichte alternatieven NOC Doelgericht alternatief: Verbetering Traverse slimme groene golf Goede doorstroming N279 door 2*1 en ongelijkvloerse kruisingen. Traverse geen probleem, geen 2e hoofdweg langs 4 wijken. Wel verbetering doorstroming Helmond Verkeer oostelijk Helmond verslechterd niet Voortuitgang aantrekkelijkheid voor vestiging bedrijven, goede doorstroming Wooncomfort neemt toe, betere doorstroming zonder geluid en fijnstof Geen aantasting E.HS, compensatie.,n.v.t. Geen verbetering Traverse!! Doorstroming NOC risico, door aanzuiging hoofdwegen Traverse nu probleem. Dan een 2e hoofdweg erbij langs 4 wijken Geen verbetering doorstroming verkeer in Helmond (fijnstof en geluid) Verkeer oostelijk Helmond loopt vast Achteruitgang aantrekkelijkheid voor vestiging bedrijven Achteruitgang wooncomfort. Onaantrekkelijk wonen Helmond Wie draagt kosten voor E.H.S. compensatie?

37 Kost vergelijk Ruit met doelgerichte alternatieven
3737 Kost vergelijk Ruit met doelgerichte alternatieven NOC Doelgericht alternatief: Kosten voor Helmond nu 6, mio. Nog niet begroot: Gezondheid, fijnstof Wegen aanpassing ter afzekering verkeersdoorstroming oostelijk Helmond Collectieve planschade 4 woonwijken. Compensatie E.H.S. Groene golf i.v.m. 11,7 mio fractioneel. Knelpunt verbetering afhankelijk ambitie. Resultaat altijd beter dan NOC Is n.v.t. Bovendien verbetert Traverse Wegen aanpassing in oostelijk Helmond speelt dan niet. Hooguit Rochadeweg ongelijkvloers maken Is dan n.v.t.

38 Conclusie vergelijk Ruit met doelgerichte alternatieven
3838 Conclusie vergelijk Ruit met doelgerichte alternatieven NOC Doelgericht alternatief: Levert weinig op Is duurst. Gaat 11,7 mio + ? Levert direct verbetering op. Is veel goedkoper

39 Discussie Wat zijn de ambities voor Helmond?
Hoe gaat Helmond nu aan electoraat, 4 Oostelijke wijken uitleggen dat ze allen achteruit gaan terwijl we aan de Westzijde geen structurele verbetering in vooruitzicht hebben? Wiens belang is de opwaardering, Gemeente, Provincie / rijk? Meewerken aan verbeteren van het hoofdwegennet? Dan als Helmond eisen stellen! 39

40 Helmondse voorwaarden voor OK NOC
Uitgangspositie: Huidig verkeersafwikkeling en leefbaarheid (geluid, fijnstof , milieu) is referentie Robuuste oplossing bij Dierdonk. (wijd-om betekent voor Dierdonk herrie bij mooi weer en herrie van afslaand verkeer bestaand tracé.) Wijd-om betekent ook volledige compensatie E.H.S. Ondertunneling bij Rijpelberg – Brouwhuis (N270 en spoorweg) Afscherming op resterende tracé Helmond (Noord en Zuidzijde) Afscherming zodanig ≤ 48 dBa. Geluidstoename komt deels van verkeerstoename, maar vooral vrachtverkeer. Robuuste aansluitingen en wegen t.b.v. 4,7 verkeerstoename op bestaande Helmondse wegen. Toename wordt door NOC veroorzaakt, dus die toename ligt ten laste van NOC. Aanpassing bestemmingsplan wegen, inclusief benodigdheden voor waarborging veiligheid (calamiteiten transport zwaar en gevaarlijke goederen) Voorzieningen voor handhaving fijnstof. (Elektrisch rijden is geen oplossing voor fijnstof . A) 0,3% wagenpark in 2020 elektrisch. B) Elektrisch rijden geeft fijnstof van banden en remmen. (50% i.v.m. conventioneel) C) Vrachtverkeer geen vooruitzicht elektrisch aan te drijven Garant stelling voor kosten compensatie voor Ecologische HoofdStructuur (E.H.S) van Bakelse Beemden, Bakelse Bossen (inclusief water-win gebied) en Brouwhuisse Heide. 40

41 Resume besluitvormings proces Ruit
4141 Resume besluitvormings proces Ruit Opmerkingen over proces verloop: In voorjaar 2012 in presentatie PS tunnels bij Son, Veghel, Laarbeek. Ondanks onvoldoende budget Gemeenten (ook Helmond) krijgen verkeerde informatie waarop besluitvorming moet plaatsvinden Project wordt doelbewust in Salami tactiek uitgevoerd Helmond heeft geen belang bij NOC. Opwaardering alleen voor A hoofdwegen net Er is feitelijk geen probleem op N279, er wordt een probleem van gemaakt. En er komen problemen van. Er wordt een probleem gezocht, in plaats van bestaande problemen opgelost. Raad krijgt geen voldoende tijd/kans om goed besluit te nemen Brouwberg stelt voor om besluit 12 september uit te stellen, of veto Helmond Besluit heeft zeer grote kans teruggedraaid te worden in RvS. Aannames kloppen niet, gemeentes tunnels doelbewust voorgespiegeld en weer teruggedraaid en op verkeerd moment in procedure, 10% verkeerstoename aangeven in Raad, terwijl 350% al provinciaal bekend was,. Aan alle doelstellingen van NOC wordt aantoonbaar niet aan voldaan. 5 september is de 1e keer dat bevolking wordt geïnformeerd en gehoord. 400 aanwezigen geven een duidelijk nee tegen de Ruit. Geen enkele voorstander aanwezig. Discussie wordt gestuurd naar 80 of 100 km/h. Zaal zegt eigenlijk nogmaals we zien geen Ruit zitten. Maar onder druk van vraag, OK doe maar 80 Helmond zegt nee!. Norm moet zijn, geen enkele teruggang accepteren.

42 Hoe nu verder? 2 Ruit gemeenten: Vervolgstappen:
Tunnels, verdiepingen, omleidingen, fly-overs zijn voorgespiegeld in (Son, Laarbeek, Veghel) Brouwberg heeft in 2012 realisme opgevraagd voor 850 mio. In 2013 worden voorzieningen volledig gesnoeid, voordat MER rapportage plaats vindt. Gaan de gemeentes dat accepteren? Gemeentes wordt rad voor ogen gedraaid en geslachtofferd. Gemeentes lijken onder druk willoos geslachtofferd te worden. Vervolgstappen: Gaan de gemeenten (Son, EHV, Laarbeek, Veghel, Helmond collectief veto uitspreken? Gaat Helmond unaniem tegen huidig voorstel van de Ruit keren? Gaat Helmond eisen stellen voordat medewerking toegezegd wordt? Worden er eerst garanties gegeven, voordat medewerking effectief wordt (12mio)? Of dwingt Helmond eerst effectievere verbeter alternatieven af?. (opwaardering A67 + resterende knelpunten) 42

43 Afronding: Stap 2 (best scenario):
A Ruit zonder nut, noodzaak en effectiviteit: 1. Gemeentelijk (EHV, Veghel, Son, Laarbeek) politiek collectief Nee tegen huidig voorstel Ruit Het Rijk trekt dan conclusie Regio is niet voor en kiest dan voor Stap 2 Indien Ruit wordt toch dreigt te worden doorgedrukt dan: 2. Opstellen randvoorwaarden voordat instemming Helmond 3. Benodigde geldelijke middelen zeker stellen. Stap 2 (best scenario): Focus op A67 Knelpunten N279 verbeteren. (kruisingen en rotondes, waar nodig ongelijk vloersmaken en geen verkeer aantrekken). Resterend budget aanwenden voor aanpak regionale knelpunten (N270) ring EHV 43

44 N of “A” 279? Helmond: er op of er onder…. 44

45 Bijlagen Helmond: er op of er onder…. 45

46 Verkeersdoorstroming regio - interregionaal (extreme weersomstandigheden 15-1-2013)
4646 * Regio Eindhoven relatief goed t.o.v. omgeving:

47 Verschil in lengte oude en nieuwe route
4747 Verschil in lengte oude en nieuwe route

48 4848 MKBA bleek negatief (2010) Quotes Second Opinion MKBA T-structuur Eindhoven: april 2010, in opdracht van ministerie van verkeer en waterstaat. Bij de MKBA is op verschillende punten uitgegaan van optimistische veronderstellingen: - te hoog ingeschatte baten - te laag ingeschatte investeringen - zeer groot ingeschatte werkgelegenheidsgroei. Bij de MKBA is alleen gerekend met hoge mobiliteitsgroei. Opmerkingen: In 2012 Verkeersmodel 2030 opgesteld. Te verwachten groei en te verwachten winst bijgesteld t.o.v. Verkeersmodel Baten zijn dus nog minder positief Kosten vallen hoger uit dan begroot. Compenserende maatregelen blijken hoger dan in 2010 aangenomen. Conclusie: MKBA valt in realiteit (anno 2013) nog verder negatief uit.


Download ppt "N of “A” 279? Feiten, cijfers en consequenties voor Helmond"

Verwante presentaties


Ads door Google