De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De fiets in Roermond Inleiding door Ing Geert Rutten Coördinator verkeer en vervoer Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Roermond.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De fiets in Roermond Inleiding door Ing Geert Rutten Coördinator verkeer en vervoer Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Roermond."— Transcript van de presentatie:

1 De fiets in Roermond Inleiding door Ing Geert Rutten Coördinator verkeer en vervoer Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Roermond

2 Inhoud 1 Roermond en de gemeentelijke organisatie 2 Het Roermondse verkeers- en vervoersbeleid 3 De taken en taakstellingen 4 Fietsbalans Roermond 5 Het Roermondse fietsnetwerk in 5 stappen 6 Fietsparkeren 7 Verbetervoorstellen 8 Educatie/Voorlichting 9 De fiets op de politieke agenda 10 Ten slotte

3

4

5 Het gemeentelijke verkeers- en vervoersbeleid is gebaseerd op het handhaven of (waar mogelijk) verbeteren van de: Bereikbaarheid en de Leefbaarheid 2 Het gemeentelijke verkeers- en vervoersbeleid

6 Bereikbaarheid – Een fundamenteel basisprincipe is de keuzevrijheid van het vervoermiddel Leefbaarheid – Onveiligheid van het vervoersysteem objectieve veiligheid (verkeersongevallen) subjectieve veiligheid (gevoel van onveiligheid ) – Onveiligheid van de leefomgeving (sociale onveiligheid)

7 Leefbaarheid Milieuhinder door geluidsoverlast van voertuigen Milieuschade door: uitstoot van schadelijke stoffen (verbrandingsmotoren) doorsnijding van natuur- en woongebieden olievervuiling (tankers, benzinestations) Barrièrewerking omdat door de aanleg van wegen de leefgebieden van mens en dier worden beperkt 2 Het gemeentelijke verkeers- en vervoersbeleid

8 3 Gemeentelijke taken en de Roermondse taakstellingen Taken van de gemeente (kerntaken zijn vetgedrukt) Aandachtsveld I: ORGANISATIE Organisatorische aanpak Planvorming Basisgegevens

9 3 Gemeentelijke taken en de Roermondse taakstellingen Aandachtsveld II: WEG EN OMGEVING Mobiliteit en voertuigkeuze (taak rijksoverheid) Structuur verkeersvoorzieningen (wegcategorieën) Vormgeving verkeersvoorzieningen (weginrichting) Verkeersmaatregelen (bebording en markering) Onderhoud verkeersvoorzieningen

10 3 Gemeentelijke taken en de Roermondse taakstellingen Aandachtsveld III: MENS EN VOERTUIG Verkeersonderwijs (taak scholen, verkeersorganisaties) Verkeersvoorlichting (taak 3VO) Verkeerstoezicht (Politie, afdeling Stadstoezicht) Veiligheid van voertuigen (taak Politie, 3VO, ANWB, TNO, SWOV)

11 3 Gemeentelijke taken en de Roermondse taakstellingen Fietsverkeer: - Speerpunt: bevorderen fietsverkeer - Taakstelling: 25% groei aantal fietskilometers 2015 t.o.v. 2000

12 4 Fietsbalans Roermond

13 Sterke punten: – goede concurrentiepositie – verkeersveiligheid –stedelijke dichtheid Zwakke punten: –directheid (omrijden+oponthoud VRI’s) –geluidhinder –laag fietsgebruik: aandeel <7,5 km = 30% –relatief veel fietsdiefstallen Fietsgebruik kan 12 tot 21% toenemen!!

14 5 Het Roermondse fietsnetwerk in 5 stappen Stap 1 Herkomsten – bestemmingen; Stap 2 Relaties herkomsten en bestemmingen; Stap 3 Wenslijnen; Stap 4 Barrières; Stap 5 Fietsnetwerk.

15 Stap 5 Fietsnetwerk

16 Toetsing fietsnetwerk Kwaliteitseisen: –comfort en directheid (minimaliseer de weerstand) –comfort en veiligheid (minimaliseer de mentale belasting) –veiligheid (houd rekening met kwetsbaarheid fietsers) –aantrekkelijkheid (houd rekening met beleving fietsers_ –samenhang (zorg voor een complete en inzichtelijke fietsinfrastructuur)

17 Toetsing fietsnetwerk Fietsroutes: –Tegelarijeveld-centrum-Herten –Duitsland-Asenray-centrum-Outletcentre –Melick-Schöndeln-Broekhin-Swalmen –Leeuwen-Maasniel-Donderberg-Roerstreek- Herkenbosch –Herten-Roerstreek –Centrum-komgrens Rijksweg/Maasbracht –Merum-centrum-Leeuwen –Heel-Maasplassen-centrum-Hoogvonderen –N271/Swalmen-St.Wirosingel-Heinsbergerweg

18 6 Fietsparkeren

19

20 7 Verbetervoorstellen Voorstellen op macroniveau: –Beperken wachttijd voor fietsers bij VRI’s –verbeteren bewegwijzering voor fietsers –Verbeteren kwaliteit van de verharding –Inrichten fietstransferium aan de stadsrand

21 7 Verbetervoorstellen Voorstellen op micro/mesoniveau: –voorrang fietsers op rotondes –fietsstroken aanbrengen op diverse wegen –aanbrengen fietsvriendelijke verharding –verbeteren verlichting –snelheidsremmende maatregelen autoverkeer –beperken autoverkeer –aanleg kortsluitende fietsroutes

22 7 Verbetervoorstellen Enkele principiële discussiepunten: –Enkelzijdige versus tweezijdige fietspaden? –Vrijliggende fietspaden of ventwegen langs centrumring? –Extra groen voor fietsers bij VRI’s versus minder groen voor auto's? –Fietsroute door Roerdal? –Donderbergweg (nu 30km) reconstrueren tot hoofdverkeersweg met vrijliggende fietspaden?

23 7 Verbetervoorstellen Kosten van de verbetervoorstellen: 28 van de 48 voorstellen zijn gelabeld aan andere uitvoeringsprojecten (MIT, reconstructie singelring, stadsvernieuwing) De overige 20 projecten zijn geraamd op: –Prioriteit 1: totaal 199.000 euro –Prioriteit 3: totaal 98.000 euro –Prioriteit 3: totaal 1.136.000 euro

24 7 Verbetervoorstellen Dekkingsmiddelen voor uitvoer verbetervoorstellen: –Meerjarenbegroting; Prioriteit Fietsvoorzieningen: 150.000 euro –Brede Doeluitkering –Provinciale stimuleringssubsidie Fietspromotie –Overige bijdragen van derden

25 8 Educatie/Voorlichting Verkeerseducatie is géén gemeentelijke kerntaak, maar de gemeente moet: een netwerk opbouwen en onderhouden faciliteiten beschikbaar stellen (budget Roermond is 20.000 euro per jaar)

26 8 Educatie/Voorlichting Aandachtspunten: –Eerste vraag: Is er een verkeersprobleem? –Netwerk opbouwen en onderhouden –Inventarisatie bestaande situatie –Onderzoek en analyses (laten) uitvoeren –Bij probleemoplossing is samenwerking met en gezamenlijke inzet van scholen, ouders, ROVL en 3VO vereist –Budget zoeken –Inspelen op nieuwe situaties (bouwplannen, wegonderhoud) –Regelmatige aanwezigheid op scholen en bijeenkomsten –Afspraken nakomen –Indien nodig verkeerscontroles regelen (Politie, Stadstoezicht)

27 8 Educatie/Voorlichting Praktijkvoorbeelden: Werkgroep Verkeerseducatie Voortgezet Onderwijs Met een voorzitter uit het onderwijs Werkgroep Verkeerseducatie Basisonderwijs Met een onafhankelijke, externe voorzitter Theoretische en praktische fietsproef Roermond Uitgevoerd door de Fietsersbond met volledige financiële ondersteuning door de Gemeente Roermond Digitale versie van de te fietsen route is beschikbaar Verkeersquiz VO-scholen in examenlokaal CBR

28 Fietsbalans Roermond Sterke punten: – goede concurrentiepositie – verkeersveiligheid –stedelijke dichtheid Zwakke punten: –directheid (omrijden+oponthoud VRI’s) –geluidhinder –laag fietsgebruik: aandeel <7,5 km = 30% –relatief veel fietsdiefstallen Praktijkvoorbeelden Actie “De scholen zijn weer begonnen” Gemeente hangt spandoeken op en plaatst affiches Verkeersactie tijdens de Europese week van de Vooruitgang (16 t/m 22 september 2005) Verkeersdebatten Financiële ondersteuning en actieve deelname van de Gemeente Draaiboek en videoband zijn beschikbaar voor derden

29 Fietsbalans Roermond Sterke punten: – goede concurrentiepositie – verkeersveiligheid –stedelijke dichtheid Zwakke punten: –directheid (omrijden+oponthoud VRI’s) –geluidhinder –laag fietsgebruik: aandeel <7,5 km = 30% –relatief veel fietsdiefstallen 9 De fiets op de politieke agenda In Beleidsplan Verkeer en Vervoer concrete taakstellingen Fietsbalans (laten) uitvoeren Fietsnota (routes+stallen) laten vaststellen door de raad Fiets altijd als “hoofdstuk” in ruimtelijke ontwerpen opnemen Apart verkeersbudget/fietsbudget in begroting

30 Fietsbalans Roermond Sterke punten: – goede concurrentiepositie – verkeersveiligheid –stedelijke dichtheid Zwakke punten: –directheid (omrijden+oponthoud VRI’s) –geluidhinder –laag fietsgebruik: aandeel <7,5 km = 30% –relatief veel fietsdiefstallen 9 De fiets op de politieke agenda Extern netwerk van “fiets-belanghebbenden” opbouwen en onderhouden scholen Fietsersbond (regionaal, lokaal) winkeliers Provincie en ROV “warm” houden voor fiets Fietsgegevens in “Verkeersmonitor” (tellingen, ongevallen, diefstal) Eigen belangstelling

31 Fietsbalans Roermond Sterke punten: – goede concurrentiepositie – verkeersveiligheid –stedelijke dichtheid Zwakke punten: –directheid (omrijden+oponthoud VRI’s) –geluidhinder –laag fietsgebruik: aandeel <7,5 km = 30% –relatief veel fietsdiefstallen 10 Ten slotte


Download ppt "De fiets in Roermond Inleiding door Ing Geert Rutten Coördinator verkeer en vervoer Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Gemeente Roermond."

Verwante presentaties


Ads door Google