De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgregie Opleiding Verwijzersplatform 28 april 2014 Evi Vangeneugden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgregie Opleiding Verwijzersplatform 28 april 2014 Evi Vangeneugden"— Transcript van de presentatie:

1 Zorgregie Opleiding Verwijzersplatform 28 april 2014 Evi Vangeneugden
Coördinator zorgregie Limburg Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

2 Structuur van de presentatie
Situering zorgregie binnen de VAPH-ondersteuning Opzet zorgregie Zorgvraagregistratie en contactpersoonschap Opname in voorzieningen en diensten van het VAPH Regionale prioriteitencommissie Noodsituatie Beleidsevoluties Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

3 Zorgregie binnen het geheel van ondersteuning
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

4 Vraagverheldering en ondersteuningsmodel
Uitklaren ondersteuningsvraag gaat vooraf aan zorgregie Door wie ? Persoon zelf, reguliere dienst, MDT, DOP of VAPH-voorziening  Wat zijn de noden vijf concentrische cirkels Cirkel 1: zelfzorg Cirkel 2: gebruikelijke zorg Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

5 Vraagverheldering en ondersteuningsmodel
Cirkel 3: zorg en ondersteuning geboden door familie, vrienden, collega’s … Cirkel 4: professionele zorg en ondersteuning vanuit de algemene zorg en dienstverlening Cirkel 5: professionele zorg en ondersteuning gefinancierd door het VAPH Als uit vraagverheldering blijkt dat er een vraag is naar nRTH -> VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

6 Vijf concentrische cirkels vertrekkend vanuit de cliënt
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

7 Ondersteuning VAPH Individuele materiële bijstand: hulpmiddelen
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) Dienst OndersteuningsPlanning (DOP) Thuisbegeleiding (Alle) andere diensten via besluit RTH Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (nRTH): inschrijving en zorgregie = twee trajecten Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

8 Persoon wil VAPH-ondersteuning
Administratief (Inschrijving) Via MDT (Multidisciplinair Team) Inschrijving Zorgregie (Wachtlijst) CRZ-registratie via contactpersoon Instroom opvang/opstart begeleiding Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

9 Opzet zorgregie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

10 BVR Zorgregie: doelstellingen
Transparant en rechtvaardig opname- en bemiddelingsbeleid Afstemmen van bestaande aanbod op vraag Gefundeerde planning van het nieuwe aanbod Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

11 Middelen om doelstellingen te realiseren
Correcte registratie en ondersteuning van opnameproces via webapplicatie met geïntegreerde databank Gestructureerd overleg op regionaal (ROG = Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg) en op Vlaams niveau Gebruikersverenigingen Verwijzende instanties Voorzieningen VAPH Provinciale Coördinatiepunten Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

12 Zorgvraagregistratie en contactpersoonschap
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

13 Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ)
Verplichte registratie cliënt bij CRZ vóór opname in het niet-rechtstreeks toegankelijk hulpaanbod info op individueel niveau ifv bemiddeling info op ruimere schaal ifv planning en afstemming Geïntegreerde databank

14 Registratie zorgvraag
Door contactpersoon Principe: enkel de nog niet gekende gegevens invullen persoonsgegevens huidige situatie registratie zorgvraag/zorgvorm (preferentie) voorkeursvoorziening(en) aanduiden registratie urgentiecategorie: actieve vraag of toekomstgerichte vraag migratievraag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

15 Contactpersoon Registratie via een contactpersoon
principe vrije keuze zorgvrager Treedt op namens organisatie: MDT VAPH-dienst of voorziening gebruikersorganisatie derde aanmelder Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

16 Wat doet de contactpersoon? In en naast de webapplicatie
vertegenwoordiger en belangenbehartiger informeren: openstaande plaatsen, CRZ, regels zorgregie, … aansporen tot verkenning van het aanbod registratie op CRZ actieve opvolging van de vraag en actualiseren van de gegevens in de CRZ aanmelden cliënt open plaatsen indienen aanvragen voor meer prioriteit mee zoeken naar oplossingen actieve deelname aan de zorgbemiddelingsvergaderingen aanspreekpunt voor coördinatiepunt en andere contactpersonen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

17 Vergoeding van contactpersoonschap
Enkel voor door het VAPH erkende organisaties (voorzieningen, verwijzers en gebruikersverenigingen) Enkel voor zorgvragers met een actieve vraag die geen VAPH-ondersteuning krijgen (uitgezonderd kortverblijf, logeren en DOP) 62,5 EUR als hoogste vraag is zonder melden open plaats of PAB 100 EUR voor melden open plaats Jaarlijks telmoment = 1 mei Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

18 Opname in voorzieningen en diensten van het VAPH
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

19 Verschillende procedures opname
met melden open plaats zonder melden open plaats RTH kortverblijf, logeren, kortdurende begeleiding noodsituatie meerderjarigen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

20 Procedure met melden open plaats
zorgvormen met weinig doorstroom tehuizen meerderjarigen beschermd, geïntegreerd wonen, diensten inclusieve ondersteuning dagcentrum en begeleid werk open plaats wordt gemeld en contactpersonen melden hun cliënten aan. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

21 Procedure zonder melden open plaats
zorgvormen met grote turnover thuisbegeleiding meerderjarigen, begeleid wonen bij zorgvraagregistratie duidt contactpersoon voorkeurvoorziening aan. kandidatenlijst komt tot stand op basis van selectie van voorziening Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

22 Prioriteitengroepen en opnameprioriteiten
vragen met status PTB migratievragen terugval Prioriteitengroep 2 = alle andere, actieve zorgvragen Toekomstgerichte vragen (opname niet toegelaten) PRIORITEITENREGEL: als er kandidaten zijn in PG1: kiezen uit de groep met PG1. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

23 Afwijking van de opnameprioriteiten
Voorziening moet verantwoorden (voor of na opname) Bij niet aanvaarding van de motivatie: Voor de opname: voorgestelde kandidaat kan niet opgenomen worden Na de opname: kandidaat is opgenomen, maar opnamebeleid voorziening komt onder toezicht => voortaan altijd uit hoogste prioriteitengroep opnemen of op voorhand motivatie goedgekeurd krijgen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

24 Regionale prioriteitencommissie (RPC)
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

25 Regionale prioriteitencommissie : samenstelling en taken
Wie ? Paritair samengestelde commissie binnen ROG Taken ? toekennen status PTB bindend advies kandidaten persoonsvolgend convenant bindend advies kandidaten PAB advies bij motivatie afwijkende opnames Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

26 Prioritair te Bemiddelen Zorgvraag (PTB)
Geeft de dringendheid van de zorgvraag/situatie weer Voordeel  1e prioriteitengroep  mogelijkheid tot aanvraag persoonsvolgend convenant Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

27 Prioritair te Bemiddelen Zorgvraag
Procedure: Aanvraag door contactpersoon (checklist) i.s.m. cliënt (netwerk) (handtekening) Beslissing door de Regionale Prioriteitencommissie a.h.v criteria Quotum  maximaliseren instroomkansen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

28 Persoonsvolgende convenanten
Alternatieve, persoonsvolgende financiering Budget toegekend aan persoon, niet aan voorziening. Afrekening gebeurt wel rechtstreeks met voorziening Ondersteuning door VAPH-diensten, maar geen belemmeringen naar erkenningsaantal, doelgroep of zorgvorm Kortlopend & lang(er)lopend Regelluwe inzet – oplossingen op maat Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

29 Persoonsvolgende convenanten
Procedure Enkel bij status PTB Aanvraag via checklist door contactpersoon Voordracht door Regionale Prioriteitencommissie / beslissing VAPH Afhankelijk van beschikbare middelen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

30 Persoonlijke AssistentieBudget (PAB)
Prioritering door RPC Aanvraag via checklist door contactpersoon Voordracht door Regionale Prioriteitencommissie / beslissing VAPH Afhankelijk van beschikbare middelen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

31 Noodsituatie (meerderjarigen)
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

32 Noodsituatie Een noodsituatie is een onverwachte, acuut beleefde en objectief vastgestelde situatie waarbij onmiddellijke hulp moet geboden worden. Er is sprake van een plots wegvallen van de sociale context van de persoon met handicap. Hierdoor is een zeer ernstige bedreiging ontstaan voor de lichamelijke en/of geestelijke integriteit van de persoon met handicap. Om de acute nood te lenigen is er onmiddellijke nood aan opvang, behandeling of begeleiding door een voorziening gesubsidieerd door het VAPH. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

33 Contactpersoon vult checklist noodsituatie via applicatie in
Checklist bevraagt de criteria van de definitie Bij (nog) niet ingeschreven personen: mogelijkheid om doktersattest of motivatie van multidisciplinair team op te laden Beoordeling door coördinator zorgregie binnen de 14 dagen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

34 Maximaal 10 weken gesubsidieerde ondersteuning in noodsituatie
Verschillende combineerbare modules: Woonondersteuning Dagbesteding Ambulante begeleiding (maximaal 15, bij combinatie maximaal 10) Prestatiegerichte subsidiëring per begeleiding of opvangdag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

35 Beleidsevoluties Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

36 Visietekst Perspectief 2020
Zowel minderjarigen als meerderjarigen Doelstellingen zorggarantie voor de grootste ondersteuningsnood vraaggestuurde zorg en assistentie aan goed geïnformeerde gebruikers Via 11 strategische projecten binnen, maar ook ruimer dan de VAPH-sector Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

37 Naar een persoonsvolgende financiering
Aanzetten: PAB, persoonsvolgende convenants Verder differentiëren en flexibiliseren van aanbod Belang van zorgzwaarte en ondersteuningsplan: nood aan handicapspecifieke ondersteuning rekening houdende met concentrische cirkels Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

38 Integrale Jeugdhulp (IJH)
Voor minderjarigenzorg 6 sectoren Eén intersectorale toegangspoort (ITP) opgestart op 1 maart 2014, die zowel inschrijving als zorgregie vervangt Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie

39 Dank voor uw aandacht Evi Vangeneugden T 02 225 85 20
GSM E Helpdesk zorgregie T E Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie


Download ppt "Zorgregie Opleiding Verwijzersplatform 28 april 2014 Evi Vangeneugden"

Verwante presentaties


Ads door Google