De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integriteitstoezicht BES door De Nederlandsche Bank (DNB)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integriteitstoezicht BES door De Nederlandsche Bank (DNB)"— Transcript van de presentatie:

1 Integriteitstoezicht BES door De Nederlandsche Bank (DNB)
BES Seminar, Curaçao 30 maart 2010 Mr M.Y. Ridderikhof (Marijn) DNB - Toezicht - Expertisecentrum Integriteit

2 Inhoud Integriteits- en AML/CFT-toezicht
Missie, randvoorwaarden / uitgangspunten en Toezichtsstrategie Integere en beheerste bedrijfsvoering ‘Risk based approach’ Onderzoeken AML/CFT vereisten Handhavingsbeleid

3 Integriteitstoezicht DNB
Integriteitstoezicht in brede zin op grond van: - Wet toezicht bank en kredietwezen BES (‘Wtbk BES’) - Wet toezicht Trustwezen BES (‘Wtt BES’) en - Wet toezicht Verzekeringsbedrijf BES (‘Wtv BES’) Instellingen onder integriteitstoezicht DNB: - banken - levensverzekeraars - trustkantoren - geldtransactiekantoren Integriteitsrisico’s: witwassen, terrorismefinanciering / proliferatie financiering, fraude, benadeling derden, voorwetenschap en overige integriteitsrisico’s

4 AML/CFT-toezicht DNB AML/CFT-toezicht door DNB op grond van: - Wet Identificatie bij Dienstverlening BES (‘Wid BES’) - Wet Melding Ongebruikelijke Transacties BES (‘Wet MOT BES’) Instellingen onder AML/CFT-toezicht van DNB: - banken - levensverzekeraars - trustkantoren - geldtransactiekantoren - casino’s - creditcardmaatschappijen

5 Missie DNB (overgangsperiode)
Instellingen zijn bekend met de integriteits- en AML/CFT-regelgeving Instellingen hebben zicht op inherente integriteitsrisico’s (met name betreffende witwassen/TF) Organisatie en beheersingskader (beleid, procedures en maatregelen) zijn door de instellingen opgezet en geïmplementeerd Effectief integriteitstoezicht is door DNB opgezet, gericht op voorlichting en correctie.

6 Randvoorwaarden / uitgangspunten
Inpassing in breder integriteitstoezicht (banken, levensverzekeraars, trust- en geldtransactiekantoren) Inzicht in toetredingsissues (vrijstellingen en daaraan gekoppelde toezichtsrelaties) Inzet evenredig aan schaalgrootte van de instellingen en de risico’s Effectieve meldverhouding van de instelling met FIU NL en samenwerking DNB – FIU NL Relatie met BNA Relatie met de instellingen (al voorafgaande aan 10/10/10)

7 Toezichtsstrategie DNB presenteert zich als de nieuwe toezichthouder en geeft voorlichting aan de instellingen betreffende het hernieuwde kader voor de BES DNB vormt zich een volledig beeld van: - de sectoren - de organisatie, opzet, bestaan en werking van AML/CFT-beheersingskader van de instellingen DNB bouwt de relatie met BNA verder uit DNB bouwt nadere kennis op van lokale omstandigheden

8 Organisatie Toezicht vanuit bestaande fysieke organisatie DNB (geen vaste aanwezigheid op BES) Toezichtsbezoeken aantal malen per jaar

9 Wettelijke eisen integriteit
Wtbk, Wtt en Wtv: integere en beheerste bedrijfsvoering [regelgeving nog in ontwikkeling]: - procedures en maatregelen - voorkomen belangenverstrengeling - omgang met incidenten - screening werknemers - cliëntacceptatie

10 ‘Risk based approach’ (RBA)
Geen universeel geaccepteerde RBA-methodologie. Echter, een RBA bevat ten minste: - integrale risk assessment (elke activiteit/business line) - specifieke risicoanalyse van iedere cliënt/product combinatie - categorisering ML/TF risico’s - adequate maatregelen ter voorkoming ML/TF - maatregelen moeten equivalent zijn aan risico profiel (hogere risico’s vereisen meer maatregelen) - organiseren van kwalitatief goede oordeelsvorming - regelmatige update

11 Onderzoeken integriteitstoezicht
Globaal richt een onderzoek zich op vaststellen van opzet, bestaan en werking van beheersingskader integriteit (AML/CFT). Aandacht voor: - doelstellingen en strategie van de instelling - formuleren en implementeren beleidsuitgangspunten en -normen - risicoanalyse en indeling van cliënten in risicogroepen - opgestelde procedures en genomen maatregelen - toetsing, beoordeling en bijstelling beleid, maatregelen en procedures

12 Wettelijke eisen AML/CFT: Wid (1)
Art. 2: identificatie vereisten - identificatie van alle cliënten - identificatie van uiteindelijk belanghebbende(n) - doel en aard van de zakelijke relatie vaststellen - inzicht in eigendoms- en zeggenschapsstructuur cliënt (bij rechtspersoon) - verscherpt cliëntenonderzoek o.g.v. nadere Regeling (bijvoorbeeld PEP’s) Art. 3: identificatie d.m.v. bepaalde documenten

13 Wettelijke eisen AML/CFT: Wid (2)
Art. 5: tijdstip identificatie - vaststellen identiteit cliënt voor dienstverlening Art. 5a: ‘ongoing due diligence’ - voortdurende controle op relatie en uit te voeren transacties - om te verzekeren dat deze overeenkomen met kennis die instelling heeft van de cliënt en zijn risicoprofiel Art. 6 en 7: bewaren cliëntgegevens - voor in ieder geval 5 jaar Art. 8: geen dienstverlening zonder identificatie

14 Wettelijke eisen AML/CFT: Wet MOT
Art. 10: meldplicht - (voorgenomen) ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld aan FIU NL Art. 11 en de Besluiten Indicatoren ongebruikelijke transacties BES: - objectieve indicatoren ter beoordeling ongebruikelijke karakter - bewaarplicht relevante gegevens (5 jaar) Art. 15a : training/opleiding medewerkers - werknemers moeten bekend zijn met Wet MOT en moeten ongebruikelijke transacties kunnen herkennen

15 Handhavingsbeleid Art. 8b Wid BES en art. 24 Wet MOT BES: mogelijkheid opleggen van een geldboete Art. 23 Wet MOT BES: mogelijkheid geven van een aanwijzing Bij constatering niet-naleving: in principe correctie door voorlichting en normoverdragend gesprek (naar mate de schending grover is wordt toepassing sancties duidelijk wel overwogen)

16 Contactgegevens en informatiebronnen
website:


Download ppt "Integriteitstoezicht BES door De Nederlandsche Bank (DNB)"

Verwante presentaties


Ads door Google