De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Controle door opsporingsambtenaren rechten en plichten VWA / rechten en plichten agrariër Mr C. van Schaik Tel: 088-8886650.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Controle door opsporingsambtenaren rechten en plichten VWA / rechten en plichten agrariër Mr C. van Schaik Tel: 088-8886650."— Transcript van de presentatie:

1 Controle door opsporingsambtenaren rechten en plichten VWA / rechten en plichten agrariër
Mr C. van Schaik Tel:

2 Taak NVWA (AID) Controle uitoefenen Strafbare feiten opsporen
NVWA controleert en spoort op NVWA verschilt hierin van gewone politie die pas na gerezen verdenking strafbare feiten opspoort. (Uitzondering alcoholcontrole door politie) Controle vindt al plaats vanachter computer bijv. bij Dienst Regelingen Bij een bedrijfscontrole kunt u dus al verdachte zijn zonder dat de NVWA dat laat blijken

3 Controle en opsporing door de NVWA: Wat mag de NVWA allemaal doen?
Betreden bedrijfsgebouwen (mag zonder toestemming, maar niet onbeperkt, bijv. hygiënevoorschriften, klaag zo nodig) Betreden woning alleen met toestemming van (hulp)officier Vervoermiddelen doorzoeken, inclusief lading Inzage in stukken Opening van verpakkingen Nemen van monsters

4 Controle en opsporing door de NVWA: Wat mag de NVWA allemaal doen?
In beslag nemen van goederen Uitlevering vorderen van voor inbeslagneming vatbare voorwerpen Weigering medewerking = strafbaar Vragen om toelichting bij controletaak Afnemen verhoor bij opsporingstaak, mits cautie

5 Controle door de NVWA: Waar moet de NVWA zich aan houden?
Legitimatieverplichting Iedere opsporingsambtenaar moet zich op verzoek legitimeren. Cautieplicht: vóór het verhoor wordt de verdachte medegedeeld dat hij niet verplicht is te antwoorden. Consequentie: bewijsuitsluiting.

6 Valkuilen NVWA mag tijdens controle u om toelichting vragen, zonder u te hoeven mededelen dat u niet tot antwoorden verplicht bent (de cautie). NVWA moet cautie geven zodra u verdachte bent van een strafbaar feit. Bij een heterdaad moet dus direct worden meegedeeld dat u niet hoeft te antwoorden. Ook informatie verstrekt vóór de cautie kan door de NVWA gebruikt worden (tenzij heterdaad). Niet tekenen van het proces-verbaal neemt uw afgelegde verklaring niet weg. De NVWA kan dan een eigen verklaring op ambtseed afleggen. Een afgelegde verklaring kan later ingetrokken worden, maar is daarmee niet weg.

7 Tips Neem iedere controle serieus.
Als er spullen in beslag genomen worden, probeer eerst een kopie te bewaren of een bewijs van de in beslag genomen goederen te verkrijgen. Probeer een controle of een verklaring vooruit te schuiven zodat je de tijd hebt om je voor te bereiden. Plicht tot medewerking voor zover deze in redelijkheid kan worden gevorderd (inzage etc.). Weigering medewerking strafbaar, tenzij… Realiseer u goed wat u zegt t.a.v. mate van verwijtbaarheid (onachtzaamheid, opzet).

8 Tips Hoe meer je zegt, hoe minder manoeuvreerruimte je later overhoudt
Verklaring beter thuis dan op bureau Als je een verklaring aflegt lees die goed door, niet alleen t.a.v. de feiten maar ook t.a.v. de schuldvraag! (mate van verwijtbaarheid). Teken je verklaring alleen als deze correct is weergegeven. Zeg desnoods dat je leesblind bent en de verklaring thuis rustig wilt nalezen alvorens te tekenen, of zeg dat je eerst nog wil overleggen met je vrouw/zoon/maat die helpt bij de administratie. Vraag om een kopie van je verklaring Stuur een aanvulling als je verklaring onjuist of onvolledig is (wacht daar dan niet mee)

9 Afdoening overtredingen
Vier sporen: Administratief rechtelijke boete m.n. bij mestwetgeving en illegale arbeid Strafrechtelijke vervolging (OvJ, Politierechter) Via Cross Compliance korting toeslagrechten Tuchtrecht productschappen.

10 Verschil in rechtspositie
Bij afdoening via het bestuursrecht of cross-compliance ligt de bewijslast bij de boer. Bestuursrechter kan boete/korting niet matigen, tenzij in de regelgeving een matigings-bevoegdheid is opgenomen. (De hoogte van de boete of korting volgt rechtstreeks uit de wet.) Bij strafrechtelijke afdoening ligt de bewijslast bij de Officier van Justitie (geen plicht om mee te werken aan eigen veroordeling) Strafrechter kan boete matigen (niet gebonden aan strafmaximum).

11 Korting toeslagrecht 3% of 20% afhankelijk van mate van verwijt:
Hoe zwaar u een overtreding kan worden aangerekend hangt af van: Complexiteit regelgeving Oude (bestendige) of nieuwe regelgeving Ernst van de gevolgen van de overtreding Eerdere waarschuwing Handelen of nalaten Korting kan bij herhaling (recidive) tot 100%

12 DR veronderstelt opzet o.m. bij:
Vangen van beschermde inheemse vogels Gebruik bepaalde meststoffen Gebruik niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen Diergeneesmiddelenwet Gebruik hormonen Handel in dieren en producten die behandeld zijn met bepaalde stoffen Zie Beleidsregels Regeling GLB inkomenssteun Afdoening: bezwaarschrift DR, beroep bij CBb

13 Politierechter hanteert andere maatstaven t.a.v. verwijtbaarheid
Onbewuste schuld Schuld: ieder wordt geacht de wet kennen Voorwaardelijk opzet: u spuit onkruid bij te veel wind en neemt daarmee risico van drift en schade aan de slootkant voor lief Opzet: willens en wetens strafbaar feit plegen

14 Transaktieaanbod OvJ U heeft recht op toezending proces-verbaal.
Schrijf eventueel een brief naar OvJ en vraag intrekking of verlaging boete. Bel naar GVK Adure vóór je zelf gaat schrijven. Als u niet betaalt volgt dagvaarding (oproep om te verschijnen bij de Ec. Politierechter. 14

15 Economische Politierechter
Oproep via dagvaarding Mondelinge behandeling U bent niet tot antwoorden verplicht. U staat niet onder ede, verdachte mag liegen, maar let op !!! een kennelijk leugenachtige verklaring kan strafverhogend werken. Recht om getuigen of deskundigen mee te brengen. Getuigen of deskundigen worden wel onder ede gehoord. Zij mogen niet liegen (meineed) Direct uitspraak (mondeling) Hoger beroep binnen 2 weken

16 Straftoemeting door Economische Politierechter
Opzetdelict: max. gevangenisstraf 6 jaar; geldboete 5e cat.: € ,- Schulddelict: max. gevangenisstraf 1 jaar; geldboete 4e cat.: € ,- voor sommige 6 mnd Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel (bruto) (fiscus….) Kan veel hoger zijn dan boete! Verbeurdverklaring. Stillegging onderneming maximaal 1 jaar. Bijvoorbeeld bij dierverwaarlozing.

17 Vrijspraak bij Economische Politierechter
Recht op schadevergoeding - advocaatkosten (integraal) - reis- en verletkosten gewezen verdachte - smartengeld (als hechtenis is ondergaan) Teruggave in beslag genomen zaken - eventuele schade wegens inbeslagname 17

18 Bedankt voor uw aandacht
Mr. C. van Schaik Tel: Postbus 850 8000 AW Zwolle


Download ppt "Controle door opsporingsambtenaren rechten en plichten VWA / rechten en plichten agrariër Mr C. van Schaik Tel: 088-8886650."

Verwante presentaties


Ads door Google