De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 De HERE zeide tot mij: Ga weder heen, bemin een vrouw, (die zich door een ander laat beminnen en overspelig is), gelijk de HERE de Israëlieten bemint,

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 De HERE zeide tot mij: Ga weder heen, bemin een vrouw, (die zich door een ander laat beminnen en overspelig is), gelijk de HERE de Israëlieten bemint,"— Transcript van de presentatie:

1

2

3 1 De HERE zeide tot mij: Ga weder heen, bemin een vrouw, (die zich door een ander laat beminnen en overspelig is), gelijk de HERE de Israëlieten bemint, die zich tot andere goden wenden en minnaars zijn van druivenkoeken. 2 Toen kocht ik haar voor vijftien zilverstukken en anderhalve homer gerst. 3 En ik zeide tot haar: Vele dagen zult gij blijven zitten; gij zult geen ontucht bedrijven, geen man toebehoren; en ook ik zal tot u niet komen.

4 4 Want vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod of terafim. 5 Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de HERE, hun God, zoeken, en David, hun koning, en bevende komen tot de HERE en tot zijn heil – in de dagen der toekomst.

5 weder 1 De HERE zeide tot mij: Ga weder heen, bemin een vrouw, (die zich door een ander laat beminnen en overspelig is)... Hosea 1 2 De HERE zeide tot Hosea: Ga heen, neem u een ontuchtige vrouw en kinderen uit een ontuchtige geboren, want het land wendt zich in schandelijke ontucht van de HERE af. 3 Toen ging hij heen en huwde Gomer, de dochter van Diblaim, en zij werd zwanger en baarde hem een zoon.

6 zich tot andere goden wenden 1... gelijk de HERE de Israelieten bemint, die zich tot andere goden wenden en minnaars zijn van druivenkoeken. Jeremia 3 20... zoals een vrouw ontrouw wordt aan haar vriend, zo zijt gij Mij ontrouw geworden, huis Israels, luidt het woord des HEREN.

7 minnaars zijn van druivenkoeken 1... gelijk de HERE de Israelieten bemint, die zich tot andere goden wenden en minnaars zijn van druivenkoeken. Hosea 2 8 Zij echter beseft niet, dat Ik het ben, die haar het koren, de most en de olie heb gegeven, die haar het zilver rijkelijk geschonken heb en het goud, dat zij voor de Baal gebruikt hebben.

8 ik 2 Toen kocht ik haar voor vijftien zilverstukken en anderhalve homer gerst. Numeri 13 16 Dit zijn de namen der mannen, die Mozes uitzond om het land te verspieden; en Mozes noemde Hosea, de zoon van Nun, Jozua.

9 zilverstukken 2 Toen kocht ik haar voor vijftien zilverstukken en anderhalve homer gerst. 1Petrus 1 18 wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel (...) 19 maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam.

10 gerst => het lege graf > begin gersteoogst gerst 2 Toen kocht ik haar voor vijftien zilverstukken en anderhalve homer gerst.

11 Matteüs 13 44 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die AKKER. 38... de akker is de wereld... kocht ik haar 2 Toen kocht ik haar voor vijftien zilverstukken en anderhalve homer gerst.

12 3 En ik zeide tot haar: Vele dagen zult gij blijven zitten; gij zult geen ontucht bedrijven, geen man toebehoren; en ook ik zal tot u niet komen.

13 4 Want vele dagen zullen de Israelieten blijven zitten zonder koning en zonder vorst... 1. geen eigen regering

14 4... zonder offer 1. geen eigen regering 2. geen offerdienst

15 1. geen eigen regering 2. geen offerdienst 3. geen tempelgebouw 4... zonder gewijde steen

16 4... zonder efod 1. geen eigen regering 2. geen offerdienst 3. geen tempelgebouw 4. geen hogepriester

17 4... of terafim. 1. geen eigen regering 2. geen offerdienst 3. geen tempelgebouw 4. geen hogepriester 5. geen afgodsbeelden

18 Daarna de HERE, hun God, zoeken 5 Daarna zullen de Israelieten zich bekeren (=terugkeren), en de HERE, hun God, zoeken en David, hun koning en bevende komen tot de HERE en tot zijn heil (=goedheid) in de dagen der toekomst (= in het laatst der dagen).

19 Hosea 5 en 6 mijn aangezicht zoeken 5 15... Ik zal heengaan, Ik wil wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken... de HERE, hun God, zoeken 5 Daarna zullen de Israelieten zich bekeren, en de HERE, hun God, zoeken en David, hun koning en bevende komen tot de HERE en tot zijn heil (=goedheid) in de dagen der toekomst.

20 5 15...wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien. en bevende komen 5 Daarna zullen de Israelieten zich bekeren, en de HERE, hun God, zoeken en David, hun koning en bevende komen tot de HERE en tot zijn heil (=goedheid) in de dagen der toekomst.

21 wederkeren 6 1 Komt, laat ons wederkeren tot de HERE! Want Hij heeft verscheurd, en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons verbinden. bekeren en bevende komen 5 Daarna zullen de Israelieten zich bekeren, en de HERE, hun God, zoeken en David, hun koning en bevende komen tot de HERE en tot zijn heil (=goedheid) in de dagen der toekomst.

22 na twee dagen ten derden dage 2 Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht. Daarna 5 Daarna zullen de Israelieten zich bekeren, en de HERE, hun God, zoeken en David, hun koning en bevende komen tot de HERE en tot zijn heil (=goedheid) in de dagen der toekomst.

23 Dan komt Hij tot ons 3 Ja, wij willen de HERE kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit. Daarna 5 Daarna zullen de Israelieten zich bekeren, en de HERE, hun God, zoeken en David, hun koning en bevende komen tot de HERE en tot zijn heil (=goedheid) in de dagen der toekomst.

24 2Petrus 3 8 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9 De Here talmt niet met de belofte (nl. van Zijn komst), al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u...

25 twee dagen van duizend jaar Israël is * gekocht * afgezonderd * zonder koning * zonder offer * zonder monument * zonder hogepriester * zonder afgoderij

26 de HERE, hun God, zoeken 5 Daarna zullen de Israelieten zich bekeren, en de HERE, hun God, zoeken en David, hun koning en bevende komen tot de HERE en tot zijn heil (=goedheid) in de dagen der toekomst.


Download ppt "1 De HERE zeide tot mij: Ga weder heen, bemin een vrouw, (die zich door een ander laat beminnen en overspelig is), gelijk de HERE de Israëlieten bemint,"

Verwante presentaties


Ads door Google