De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afsluitingsdienst vakantie bijbelweek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afsluitingsdienst vakantie bijbelweek"— Transcript van de presentatie:

1 Afsluitingsdienst vakantie bijbelweek
ECHT WEL! Afsluitingsdienst vakantie bijbelweek

2 Orgelspel

3 Welkom en mededelingen

4 Zingen: Dit is de dag 2x Ld. 425 Ev. Liedbundel
Dit is de dag (dit is de dag) Die de Heer ons geeft (die de Heer ons geeft) Wees daarom blij (wees daarom blij) En zing verheugd (en zing verheugd) Dit is de dag die de Heer ons geeft. Wees daarom blij en zing verheugd. Die de Heer ons geeft.

5 Zingen: Een rivier vol van vrede
(Ld. 429 Ev. Liedbundel) Een rivier vol van vrede Een rivier vol van vrede in mijn hart. 2x Een fontein vol van blijdschap Een fontein vol van blijdschap in mijn hart. 2x

6 ‘k Heb de liefde van Jezus
‘k Heb de liefde van Jezus in mijn hart. 2x Een rivier vol van vrede Een fontein vol van blijdschap

7 Votum en groet Belijdenis van afhankelijkheid (om elkaar mee te bemoedigen) en groet.

8 Zingen: Psalm 105 vers 2 en 5 Juicht elk om strijd met blijde galmen; Zingt, zingt de Hoogste vreugdepsalmen! Beroemt u in Zijn heil'ge Naam; Dat die Hem zoeken, nu te zaam Hun hart verenen tot Zijn eer, En zich verblijden in de Heer!

9 God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, Tot in het duizendste geslacht. 't Verbond met Abraham, Zijn vrind, Bevestigt Hij van kind tot kind.

10 Lezing van de wet zoals de Here Jezus die heeft samengevat in Markus 12.

11 Zingen: Psalm 133 vers 3 Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen: Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen, En 't leven tot in eeuwigheid.

12 Gebed Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest

13 Kinderen zingen: Hé luister mee (iedereen mag meezingen)
Kinderen zingen: Hé luister mee (iedereen mag meezingen). (met muziekgroep bijbelweek) Hé, luister mee naar een nieuw verhaal. Een nieuw verhaal uit het boek van God.

14 Net zoals je elke dag je boterhammen eet. En je dat ook zeker niet een dag of drie vergeet. Zo is het met het lezen uit het boek van onze Heer. Je kunt er veel van leren en zo groei je telkens weer.

15 Hé, luister mee naar een nieuw verhaal.
Een nieuw verhaal uit het boek van God.

16 Lezen uit de bijbel: Lucas 24:13-35 (Alhaji en Naomi)
13. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 14. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 15. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus naar hen toe en liep met hen mee, 16. maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze Hem niet herkenden. 17. Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven ze somber gestemd staan. 18. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’ 19. Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. 20. Onze hogepriesters en leiders hebben Hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. 21. Wij leefden in de hoop dag Hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. 22. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, 23. vonden ze Zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat Hij leeft. 24. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’

17 25. Toen zei Hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? 26. Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27. Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de Schriften over Hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten. 28. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof Hij verder wilde reizen. 29. Maar ze drongen er sterk bij Hem op aan om dat niet te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. 30. Toen Hij met hen aan tafel aanlag, nam Hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. 31. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem. Maar Hij werd onttrokken aan hun blik. 32. Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ 33. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, 34. die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ 35. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.

18 Er wordt geld opgehaald voor:
Collecte Er wordt geld opgehaald voor: 1e zakje: Studiefonds van de Gereformeerde Bond Om dominees te kunnen laten studeren. 2e zakje: Kerkvoogdij Voor het kerkgebouw, predikant enz. 3e zakje: Vakantie bijbelweek Om de kosten van de vakantie bijbelweek te kunnen betalen. Helpers bij het ophalen van het geld: Henriette Eva Lisette Marjon

19 Zingen: Laat zo je licht maar schijnen
(Ld. 458 Ev. Liedbundel) 2x Laat zo je licht maar schijnen Bij alles wat je doet. Zodat de mensen zeggen: God is goed. God is liefde, God is goed.

20 Preek (Verhaal) Echt of nep? Jezus: is Hij wel echt onze redder?

21

22

23

24 Zingen: Psalm 136 vers 22 en 23 Looft Hem, nu die erfenis, Naar Zijn woord bevestigd is; Want Zijn gunst, alom verspreid, Zal bestaan in eeuwigheid. Die in onze lage stand, Ons genadig bood de hand;

25 Terugblik vakantie bijbelweek

26 Jezus zegt: Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.
Johannes 14:1

27 Echt wel… (themalied) Uitgeteld, neergeveld, Jezus beurt je op. Somber of teleurgesteld, Jezus fleurt je op. In de knoei of in de knel, Jezus geeft je hoop. Vertrouw op Hem, Hij snapt jewel en haalt je uit de knoop.

28 Echt wel, weet je wel, Jezus houdt van jou. Echt wel, kom maar snel, want Hij wacht op jou. Sta versteld hoeveel Hij om je geeft. Twijfel niet, want weet je wel dat Jezus leeft!

29 Zit je vast of in het nauw,
ga naar Jezus toe. Liefde, vrede, blijdschap geeft Hij jou in overvloed. Bij Hem ben je altijd veilig, wie of waar je bent, Hem kun je vertrouwen voor wel tweehonderd procent.

30 Echt wel, weet je wel, Jezus houdt van jou. Echt wel, kom maar snel, want Hij wacht op jou. Sta versteld hoeveel Hij om je geeft. Twijfel niet, want weet je wel dat Jezus leeft! (2x)

31 Dankgebed en voorbede

32 Zingen: Gezang 462 uit het liedboek voor de kerken
1. Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn, en Christus zal over u lichten! Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon, eer Hij u als rechter komt richten. Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot! Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood?

33 2. Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed,
de nacht is zo lang reeds verdwenen! Het licht der genade, met blijdschap begroet, heeft de aarde reeds eeuwen beschenen. En groots is uw roeping en heilig uw taak, en de uren zijn weinig, ontwaak dan, ontwaak!

34 4. Welzalig de vrome, die wandelt in 't licht,
door Christus de doodslaap ontrezen. Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht, 't zal nimmermeer nacht voor hem wezen. Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doôn! Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon.

35 Zegen Orgelspel Napraten over de dienst? Bel of mail ds. L.J. Vogelaar of ds. A. Vastenhoud (gegevens staan op de Nieuwsbrief). Na de dienst is er koffie / thee / limonade in de ontmoetingsruimte achter in de kerk. Op de beamer kun je wat foto’s zien van de vakantie bijbelweek

36


Download ppt "Afsluitingsdienst vakantie bijbelweek"

Verwante presentaties


Ads door Google