De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doorstroming en kritieke overgangen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doorstroming en kritieke overgangen"— Transcript van de presentatie:

1 Doorstroming en kritieke overgangen

2 het integraal strategisch beleidsplan van het GO!
staat voor het integraal strategisch beleidsplan van het GO! GO! 2020 is een ambitieus en toekomstgericht plan voor ons onderwijsnet. Het is gebaseerd op 5 strategische doelstellingen die gekaderd worden in een breed maatschappelijk geheel. Zo maakt GO! 2020 het mogelijk om in te spelen  op de maatschappelijke  uitdagingen die zich voordoen zowel op korte, middenlange, als lange termijn. De missie, de visie en vijf strategische doelstellingen vormen de basis van GO! Elke strategische doelstelling is op haar beurt doorvertaald naar operationele doelstellingen en vervolgens verder geconcretiseerd in activiteiten en acties.

3 De 5 strategische doelstellingen
Kenniscentrum Kwaliteitszorg Brede open school Onderwijsaanbod Mensen maken school SD 1: Het GO! bouwt een kenniscentrum uit om de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering op alle niveaus te onderbouwen. Het kenniscentrum van het GO! moet ervoor zorgen dat alle beleidsbeslissingen op alle niveaus genomen worden op basis van correcte, volledige en up-to-date informatie. Hoe beter de informatie, hoe beter onderbouwd de beslissingen. (beleidsvoerend vermogen versterken) Het internetplatform Smartschool wordt gaandeweg uitgebouwd en geïmplementeerd als standaard uitwisselingsplatform. SD 2: Het GO! implementeert een kwaliteitszorgsysteem in alle instellingen en over alle niveaus. Hiermee willen we de scholen en instellingen ondersteunen bij de optimale uitvoering van hun onderwijsopdracht. Op middellange termijn zal het kwaliteitszorgsysteem ook zorgen voor een structureel aanbod van relevante informatie en het ter beschikking stellen van expertise, instrumenten en methoden. SD 3: De scholen van het GO! zijn open scholen met een multifunctioneel karakter en ingebed in de lokale omgeving. De brede open school speelt in op de ontwikkelingen en veranderingen in de maatschappij en vormt zo een krachtige leeromgeving in een relevante context. Diversiteit, verbinding en participatie staan centraal. De leeromgeving wordt tegelijk een leefomgeving, een ontmoetingsplek geïntegreerd in de buurt. De samenwerking met lokale overheden en verenigingen is een eerste stap om van een school een vlot toegankelijke en multifunctionele ruimte te maken. Scholen streven dan ook actief naar samenwerkingsverbanden met steden en gemeenten, verenigingen, sportclubs, zorgvoorzieningen, het sociaal-culturele middenveld en andere organisaties. SD4: Het GO! investeert in een voldoende geografisch gespreid en complementair onderwijsaanbod, rekening houdend met de maatschappelijke noden. Elk kind, elke leerling en elke cursist verdient gelijke onderwijskansen. Een evenwichtig gespreid aanbod betekent ook dat alle onderwijsniveaus en onderwijsvormen goed en naadloos op elkaar afgestemd moeten zijn. Alleen zo is een vlotte overgang van de ene school naar de andere – of van het ene niveau naar het andere – gegarandeerd. SD5: Het GO! realiseert op elk bestuurniveau een sterk professioneel personeelsbeleid. Een dynamisch en professioneel personeelsbeleid zorgt voor gemotiveerde medewerkers. Vorming, opleiding, evaluatie en begeleiding op maat helpen de leerkrachten en de leidinggevenden om hun opdrachten met succes te volbrengen. In de school van onze dromen is elke medewerker de juiste man of vrouw op de juiste plek.

4 Doorstroming en kritieke overgangen
overgang kleuterschool – lagere school overgang lagere school – secundaire school tussenstromen in het secundair onderwijs (1ste – 2de – 3de graad) ongekwalificeerde uitstroom overgang kinderdagverblijf - kleuterschool Dit project situeert zich binnen onderwijsaanbod en gaat volgende overgangen na : Van kleuterschool naar lagere school Van lagere school naar kleuterschool Overgangen in secundair onderwijs tussen verschillende graden (het zogenoemde watervaleffect) Leerlingen die het secundair onderwijs vroegtijdig of zonder diploma verlaten Maar voor vandaag leg ik de klemtoon op de overgang van kinderdagverblijf naar kleuterschool.

5 Zachte overgang door aanbieden krachtige leeromgeving
stimuleren in hun ontwikkeling voorbereiden op persoonlijk en maatschappelijk leven initiatieven ondernemen om iedereen gelijke kansen te geven Inzetten op taalstimulering

6 Vormen van concrete samenwerking
.Kennismaking .Praktische afspraken (bereikbaarheid, openingsuren) .Dingen samen doen (vieren, aansluiten bij de buurt) .Personeel delen .Bestuursleden delen

7 Doelstellingen op middellange en lange termijn
zo vroeg mogelijk inspelen op de behoeften van elk kind; • van kinderopvang een basisvoorziening maken; • gelijke startkansen voor alle kinderen in het kleuteronderwijs realiseren; • ernaar streven dat meer kleuters vanaf 2,5 jaar deelnemen aan het onderwijs; • een naadloze overgang van kinderopvang naar kleuteronderwijs tot stand brengen; • leren van de kinderopvang; • onze ervaringen delen met de kinderopvang en samen een professionele leergemeenschap vormen; • dienstverlening aan ouders; • taalvaardigheid vanaf zeer jonge leeftijd bevorderen; De vraag naar meer en kwaliteitsvolle kinderopvang wordt steeds groter. Wij moeten onze aandacht ook richten op de rekrutering van peuters, zodat zij terechtkomen in kinderopvanginitiatieven van het GO! of in crèches die nauw samenwerken met onze scholen.

8 Speuren naar kwaliteit
veel ontwikkelingsimpulsen voor het naar school gaat = betere startkansen in het kleuteronderwijs Hoewel welzijn en onderwijs in de structuur van de Vlaamse overheid aparte beleidsdomeinen zijn, is er toch heel wat dat ons bindt. Of je het nu “Kind is koning” of “iedereen VIP” noemt, de essentie is dat zowel bij Kind & Gezin als bij het GO! het kind centraal staat en dat we allebei – op ons eigen domein – werken aan de ontwikkeling van dat kind. Wij willen de talenten van elk kind ontdekken en stimuleren. Door ook al voor het kind 2,5 jaar wordt en naar school mag bij te dragen aan zijn opvoeding en ontwikkeling buiten het gezin, versterken we zijn basis voor de start in het kleuteronderwijs. Deze initiatieven zullen zijn hele schoolloopbaan positief beïnvloeden.

9 Overgang KDV - kleuterschool
Het eerste scharniermoment = kinderdagverblijf overgang eerste kleuterklas niet de kleuterklas naar eerste leerjaar Het fundament wordt gelegd in het KDV: alle kinderen stimuleren in hun ontwikkeling zodat de lat gelijk komt te liggen. Om een naadloze overgang te creëren tussen KDV en kleuterschool kijkt de kleuterjuf naar het KDV en neemt dingen over (niet omgekeerd).

10 Wat neemt de juf mee uit het KDV ?
Doel is dat het kind zich veilig voelt. Informatie doorgeven : Kleuter die bij het afscheid nemen zijn popje mee moet krijgen. Hoe maakt het kind duidelijk dat hij / zij moet plassen? Hoe ziet men dat het kind moe is? Doorvoeren van rituelen : Opruimliedje vanuit de kribbe gebruiken Eetmoment Aanvang van de dag bv. “Dag Jules”

11 Doorgeven van materialen :
popjes stapelkussens grote blokken loopfietsen … Manier van communiceren : 3D foto/symbooltje kinderdagverblijf gaat mee naar de eerste kleuterklas 3D foto/symbolen op materiaaldozen zijn dezelfde heen- en weerboekje voor de ouders

12 Inzetten op taalstimulering
GO! 2020 is een ambitieus en toekomstgericht plan voor ons onderwijsnet. Het is gebaseerd op 5 strategische doelstellingen die gekaderd worden in een breed maatschappelijk geheel. Zo maakt GO! 2020 het mogelijk om in te spelen  op de maatschappelijke  uitdagingen die zich voordoen zowel op korte, middenlange, als lange termijn. De missie, de visie en vijf strategische doelstellingen vormen de basis van GO! Elke strategische doelstelling is op haar beurt doorvertaald naar operationele doelstellingen en vervolgens verder geconcretiseerd in activiteiten en acties.

13 Hoe leert een kind taal?

14 Hoe kan je de taalontwikkeling stimuleren?
aansluiting bij natuurlijke taalverwerving zelf zoveel mogelijk rijk taalaanbod geven zoveel mogelijk kansen geven om zelf taal te gebruiken/spreken op een goeie manier reageren

15 Wanneer leren kinderen taal?
Voorwaarde 1: je goed voelen = welbevinden Vergelijk maar met jezelf: als je bang bent om fouten te maken, ga je niks zeggen. Als je verlegen bent: idem. Als je verdrietig bent, ben je ook eerder in jezelf gekeerd en sta je niet of veel minder open voor wat er rond je gebeurt.

16 Signalen van Welbevinden
Kinderen met een hoog welbevinden voelen zich op en top. Ze genieten, beleven plezier, hebben deugd aan elkaar en aan de dingen. Ze stralen vitaliteit uit en tegelijk ontspanning en innerlijke rust. Ze stellen zich open en ontvankelijk op voor wat op hen afkomt. Ze zijn spontaan en durven zichzelf te zijn. Welbevinden is verbonden met zelfvertrouwen, een goed gevoel van zelfwaarde en weerbaarheid.

17 Wanneer leren kinderen taal?
Voorwaarde 2: uitgedaagd worden = betrokkenheid uitgedaagd w. = betrokkenheid Voorwaarde 2: uitgedaagd w. = betrokkenheid Kijk maar naar jezelf: als een taak te gemakkelijk of te moeilijk is, verlies je interesse. Dan leer je ook niets bij.

18 Signalen van Betrokkenheid
hoge concentratie, tijdvergeten, opgeslorpt bezig zijn; sterke motivatie, gedrevenheid; een open instelling; intense mentale activiteit en indringende ervaring; sterke voldoening door exploratiedrang; zich bewegen aan de grens van de eigen mogelijkheden.

19 Hoe hou je de betrokkenheid vast?
Gericht oogcontact en andere lichaamstaal. Verrassende intonatie. Taalaanbod afwisselen met non-verbale elementen. Interactief (ook de kinderen krijgen een beurt: kan ook non-verbaal: bv. iets tonen, iets nemen) (uit: cursus Taalvaart)

20 Kenmerken van goed taalaanbod
Speel in op de activiteit van de peuter! Zorg voor natuurlijk, spontaan taalaanbod! D.w.z.: Spreek over alles wat je ziet, en alles wat je doet! TAAL DE HELE DAG

21 Slot Gelijke kansen creëren voor de leeftijd van 2,5 jaar is een opdracht voor ons onderwijsnet! Wij maken er werk van om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen : door heel wat rituelen, afspraken mee te nemen vanuit de kinderdagverblijven naar de eerste kleuterklas en expertise uit te wisselen. Welbevinden van het kind = OK = basis van alle verdere ontwikkeling Inzetten op taalstimulering


Download ppt "Doorstroming en kritieke overgangen"

Verwante presentaties


Ads door Google