De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie transitie AWBZ

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie transitie AWBZ"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie transitie AWBZ

2 Spoorboekje presentatie
De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe? De AWBZ voorzieningen Spoorboekje Rijk Hoe gaan we het doen? Kijkwijzer

3 1. De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe?
Rol gemeente is nu: Uitvoering Wmo: collectieve welzijnsvoorzieningen, individuele voorzieningen op het gebied van huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, individuele vervoersvoorzieningen, aangepaste zorg/aanleunwoningtoewijzing, rolstoelen Deze wet maakte de gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van hulpbehoevende en kwetsbare inwoners. Vooral gericht op ouderen en mensen met een lichamelijke beperking die zelfstandig wonen

4 Vervolg: De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe?
Rol Rijk tot nu toe: Het rijk voorziet in zorg en ondersteuning bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De WMO en AWBZ liggen in elkaars verlengde. De WMO richt zich op participeren van kwetsbare inwoners in de maatschappij. De AWBZ voorziet in langdurige professionele zorg aan mensen met chronische ziekte, stoornissen of beperkingen.

5 Vervolg: De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe?
Terug naar oorspronkelijke doelstelling AWBZ Vanaf de start van de AWBZ in 1968 is de wet steeds verbeterd en vooral uitgebreid. De laatste jaren groeit echter het besef dat de AWBZ is vastgelopen: Het toenemende zorggebruik, de enorme stijging van de kosten, de omvangrijke regelgeving, de medicalisering en bureaucratie rondom de verstrekkingen, Diverse kabinetten: hervorming van de AWBZ naar de oorspronkelijke doelstelling: ‘het bekostigen van langdurige onverzekerbare zorg aan zeer kwetsbare inwoners’. = kern-AWBZ

6 Vervolg: De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe?
Wat niet meer in de AWBZ? 1. Gemeenten: de zorg dichterbij de inwoner te organiseren en de functie begeleiding en verzorging uit de AWBZ te halen en over te hevelen naar de gemeenten. Hierdoor kan de ondersteuning meer op maat worden geboden, dichter bij de cliënt en beter afgestemd op diens behoeften en lokale mogelijkheden. De dienstverlening wordt gericht op waar deze het hardst nodig is en wordt ingepast in de WMO: Géén recht maar een voorziening 2. Zorgverzekeraars De zorg die meer medisch is gericht zoals de AWBZ verpleging en de GGZ wordt overgeheveld naar de zorgverzekeraars.

7 Vervolg: De AWBZ transitie: wat komt er naar ons toe?
En daarnaast, ook heel relevant: De decentralisatie van de begeleiding gaat gepaard met een bezuinigingstaakstelling: - 25% Ook bezuiniging op huishoudelijke hulp: - 40% Persoonlijke verzorging: - 15% Daarnaast ook: scheiden van wonen en zorg (ZZP’S 1 t/m 4) Inkomensafhankelijke zorgvoorzieningen De gemeenten worden vanaf 2015 voor alle cliënten die nu begeleiding en verzorging (incl. kortdurend verblijf) ontvangen op basis van de AWBZ verantwoordelijk.

8 2 De AWBZ voorzieningen Indeling op Grondslagen: persoonlijke kenmerken Dit is een aandoening, beperking of handicap waardoor de cliënt kan zijn aangewezen op zorg. Er zijn zes grondslagen: (combinatie mogelijk) Somatische aandoening/beperking (SOM); Psychogeriatrische aandoening/ beperking (PG); Psychiatrische aandoening/ beperking (PSY); Lichamelijke handicap (LG); Verstandelijke handicap (VG); Zintuiglijke handicap (ZG).

9 Vervolg: De AWBZ voorzieningen
Indeling op Zorgvormen: type zorg Extramurale zorg: (zorg zonder verblijf) We spreken van extramurale zorg als de cliënt maximaal drie etmalen per week in een zorginstelling verblijft. Intramurale zorg: (zorg met verblijf) Is dat meer dan drie etmalen per week, dan spreken we van intramurale zorg. Extramurale zorg wordt geïndiceerd in functies en klassen, intramurale zorg in zorgzwaartepakketten.

10 Vervolg: De AWBZ voorzieningen
Zeven Zorgfuncties Functie Voorbeelden van zorg binnen functie Persoonlijke verzorging Hulp bij douchen, aankleden, scheren, pillen innemen, ogen druppelen of naar de wc gaan. Begeleiding Hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Behandeling Herstel of verbetering van een aandoening (bijvoorbeeld: opnieuw leren lopen na een hersenbloeding), of verbetering van vaardigheden of gedrag (bijvoorbeeld: leren omgaan met woedeaanvallen).

11 Vervolg: De AWBZ voorzieningen
Functie Voorbeelden van zorg binnen functie Verpleging Medische hulp, zoals wondverzorging en injecties, of hulp bij zelf injecteren. Verblijf Verblijven in een AWBZ-instelling, zoals verpleeg- of verzorgingshuis , revalidatie gedurende enkele weken of maanden. Kortdurend verblijf Logeren in een instelling voor maximaal drie etmalen per week.

12 Vervolg: De AWBZ voorzieningen
Functie Persoonlijke verzorging (PV) Persoonlijke verzorging is een vorm van zorg aan mensen die dit als gevolg van een ziekte of beperking nodig hebben. Bijvoorbeeld: hulp krijgen bij het wassen en aankleden, bij het uit en naar bed gaan, bij de toiletgang of bij het aanbrengen/verwijderen van protheses. De persoonlijke verzorging gaat in 2015 over van de AWBZ naar de Wmo van de gemeenten.

13 Vervolg: De AWBZ voorzieningen
Functie Begeleiding Doel: het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid van mensen met een beperking. De begeleiding is bedoeld voor mensen met een beperking die zonder deze zorg moeten verblijven in een instelling of zichzelf verwaarlozen. In essentie gaat het om hulp bij het organiseren van praktische zaken in het leven. Binnen de AWBZ wordt onderscheid gemaakt tussen individuele begeleiding (BGI) en begeleiding groep of dagbesteding (BGG).

14 Vervolg: De AWBZ voorzieningen
Functie Individuele Begeleiding De individuele begeleiding bestaat onder andere uit: • begeleiding bij wonen (administratief, geldbeheer, huishouden, voeding, medicijnbeheer, sociale integratie, agenda (tijd- en afsprakenbesef); • begeleiding bij bezoek aan formele instanties en medische organisaties; • begeleiding bij werken en; • advies en voorlichting.

15 Vervolg: De AWBZ voorzieningen
Functie Groepsbegeleiding of dagbesteding De volgende vormen: niet-arbeidsmatige dagbesteding (recreatie en educatie); vrijblijvende vormen van arbeidsmatige dagbesteding (maken van producten en leveren van diensten zonder productie eisen); niet-vrijblijvende vormen van arbeidsmatige dagbesteding (maken van producten en leveren van diensten met beperkte productie eisen) en; toeleiding tot arbeid (maken van producten en diensten).

16 3. Spoorboekje Rijk Eind april eindelijk duidelijkheid: Maatregel 2013
2014 2015 2016 Aanpassing huishoudelijke hulp Huishoudelijke hulp (60% budget) Begeleiding individueel, begeleiding groep en kortdurend verblijf Bestaande en nieuwe cliënten, incl. vervoer naar Wmo (75% budget)

17 Maatregel 2013 2014 2015 2016 Persoonlijke verzorging Bestaande en nieuwe cliënten naar Wmo (85% budget) Behandeling Nadere besluit-vorming VG/GGZ BH < 18 jaar naar Wmo Verblijf AWBZ Nieuwe cliënten > 23 jaar: ZZP 1 en 2 vervalt Nieuwe cliënten: ZZP 3 vervalt ZZP 3 VG: 50% naar AWBZ, 50% naar Wmo, ZZP's GGZb naar Zvw, ZZP's GGZc naar Wmo ZZP 4 VV: 50% naar AWBZ, 50% naar Wmo ZZP LG 1+3 en ZG 1 naar Wmo

18 Naast deze maatregelen vindt intensivering plaats van:
de wijkverpleging (€ 200 miljoen) en sociale wijkteams (€ 50 miljoen). Verder: Compensatie met Wmo-voorzieningen en inkomenssteun via bijzondere bijstand

19 4. Hoe gaan we het doen? Uitgangspunten vanuit Maatschappelijk Beleidskader, voor alle 3 D’s Alles gericht op inzetten of herstellen van de eigen kracht Zo vroeg mogelijk herkennen van problemen (dichtbij) Zoveel mogelijk in het voorveld (preventie, welzijn) oplossen Samenhang in het maatschappelijk domein 1 gezin, 1 plan, 1 coördinerend persoon (1 intake/ casemanager?) Wat doet zich voor in de praktijk, daarop aansluiten Andere manier van werken en organiseren Samen met partners en cliënten invulling geven aan de opgaven

20 Regionale samenwerking
Vervolg: hoe gaan we het doen? Regionale samenwerking Taken waarop samengewerkt kan worden: 1. Ontwikkeling beleid en instrumentarium 2. Informatievoorziening en monitoring 3. Inkoop van zorg 4. Uitvoering van zorg 5. Bewaken van kwaliteit van de zorg 6. Klachtrecht en juridische procedures 7. Toezicht en kwaliteitscontrole

21 Vervolg: hoe gaan we het doen?
Aanpak  Omgevingsanalyse Nulmeting Gesprekken met instellingen aan de hand van gestructureerde vragenlijst Kansen-analyse April t/m juni Deelprodukt 1: inzicht in de huidige situatie September in de raad

22 AWBZ-kader met de opgaven vanuit de transitie opgesteld
Vervolg: hoe gaan we het doen?   Visie + AWBZ kader AWBZ-kader met de opgaven vanuit de transitie opgesteld Met de regio Met de instellingen Visie op onder meer: Inkoop / aanbesteden/ subsidie PGB Etc.   Deelprodukt 2: visie en kader Najaar in de raad    

23 Subsidiebeleid (subsidie of aanbesteding?) vanaf 2015
Vervolg: hoe gaan we het doen? Subsidiebeleid (subsidie of aanbesteding?) vanaf 2015 gebaseerd op het gezamenlijk voorstel van instellingen per voorziening. Door het subsidiebeleid vroegtijdig vast te stellen kunnen instellingen hun beleid daarop afstemmen. Mogelijk moet (bestuurlijk) worden aanbesteed. Deelprodukt 3: subsidiebeleid Vaststelling door College in januari Vaststelling door Raad in februari 2014. Werkende organisatie (deelprodukt 4) Het vastgestelde beleid dient organisatorisch te worden vertaald naar een werkende organisatie. Dit m.b.t. personele invulling, administratieve organisatie, automatisering, verantwoordingsysteem, managementinformatie, communicatie, etc.    

24 5. Kijkwijzer Voorliggende voorzieningen Nuldelijnszorg WMO-loket
    Nuldelijnszorg WMO-loket Eerste lijnszorg Bewoner centraal Tweedelijnszorg


Download ppt "Presentatie transitie AWBZ"

Verwante presentaties


Ads door Google