De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Structuurvisie Buitengebied Limburgs Kwaliteitsmenu

Verwante presentaties


Presentatie over: "Structuurvisie Buitengebied Limburgs Kwaliteitsmenu"— Transcript van de presentatie:

1 Structuurvisie Buitengebied Limburgs Kwaliteitsmenu
Plan van aanpak Structuurvisie Buitengebied inclusief toepassing Limburgs Kwaliteitsmenu

2 Uitgangspunten Nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied zijn alleen mogelijk indien deze een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van het buitengebied In de structuurvisie voor het buitengebied worden de kwaliteiten met ontwikkelingsmogelijkheden van dit gebied vastgelegd waarbij tevens inzicht gegeven wordt in de uitvoering van concrete projecten

3 Randvoorwaarden Structuurvisies in de provincie Limburg:
Structuurvisie als basis voor de ontwikkelingen in het buitengebied (uitgangspunt voor nieuw bestemmingsplan) Opnemen Limburgs Kwaliteitsmenu Structuurvisie als basis voor het verhalen van bovenplanse kosten en bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen

4 Plan van aanpak Het stappenplan: 0. Startoverleg Wat hebben we?
Wat willen we? Wat doen we? Hoe doen we het? Tekenen Rekenen Regelen

5 Stap 0: Startoverleg Formuleren opdracht Formuleren eindproduct
Maken van planning Afspraken over communicatie (intern en extern) Uitwisseling van gegevens en documenten Samenstelling werkstructuur Interactie met opdrachtgever

6 Stap 1: Wat hebben we? Beleid Gebruik Financieel kader
Rijksbeleid: - Nota Ruimte - Natura 2000 etc. Bestemmingen: - Agrarisch - Wonen etc. Rijk - Gemeentefonds - subsidies en bijdrage Provinciaal beleid: - POL - Limburgs Kwaliteitsmenu Landschap: - type 1 - type 2 etc. Provincie - grondpositie Gemeentelijk beleid: - Structuurvisie - Beleidsregel … etc. Waarden: - archeologie - cultuurhistorie etc. Gemeente - begroting / raming - vermogen-grondpositie

7 BESTAAND Landschap Thema Functies Algemeen Type 1 Type 2 Type 3 Type 4
Wonen Nieuwbouw Uitbreiding Landgoed Agrarisch Glas T.o.v. Niet-agrarisch Paardenh. Bedrijf Recreatie Verblijf Dag

8 BESTAAND Landschap Thema Functies Algemeen Grootscha-lig dek-zandland-schap Kleinscha-lig dek-zandland-schap Beekdal Bos- en natuur-gebied Wonen Nieuwbouw Uitbreiding Landgoed 3 stuks nee Ja, mits Nee, tenzij Ja Agrarisch max. 1,5 ha Nee Glas T.o.v.

9 Stap 2: Wat willen we? Stappen:
Formuleren vragen op basis van aanwezig dan wel ontbrekend beleid om ambities inzichtelijk te krijgen Aan wie willen we deze vragen stellen: Intern (bestuurlijk, ambtelijk) Extern (belangengroepen, burgers, instanties) Bepalen ontwikkelingsrichting en kwaliteitseisen landschap Bepalen toekomstige vermogenspositie (bezuinigen / anticyclisch investeren)

10 Bepalen ontwikkelingsrichting landschap
Toekomstperspectief voor ontwikkeling van het landschap: Ruimtelijke visie met concrete uitgangspunten voor landschapsversterking per landschapstype (per gebied) Voorbeelden: Behoud karakter (open – gesloten) Benut kansen (maak gebied aantrekkelijker) Versterk belangrijkste elementen (beek als drager) Concentreer functies (bijv. glastuinbouwgebieden) Versterk routes (recreatieroutes)

11 Ontwikkelingsrichting landschap
Huidige situatie Gewenste situatie

12 AMBITIE Landschap Ontwikkelingsmodule Algemeen Type 1 Type 2 Type 3
Nieuwe landgoederen Gebiedseigen recreatie en toerisme Niet gebiedseigen recreatie en toerisme Uitbreiding glastuinbouw Uitbreiding bedrijventerreinen Uitbreiding solitaire bedrijven in het buitengebied Nieuwe solitaire woningen Nieuwe uitbreidingsgebieden voor woningen Overige (gebouwde) functies Aanleg nieuwe infrastructuur?

13 Financiële vertaling van ambities
Welke partijen? Grondposities? Subsidies en bijdragen? Resultaat grondexploitatie? Kostenraming bovenwijkse voorzieningen?

14 Stap 3: Wat doen we? Vertaling landschapstype en ambitie naar kaartbeeld Confrontaties kaartbeelden Maken keuzes Structuurbeeld Vertaling naar concrete projecten

15 Kaartbeeld nieuwe solitaire woningen uitbreiding bedrijventerrein
type 1 type 2 type 3 type 4 landschap nieuwe landgoederen uitbreiding bedrijventerrein nieuwe solitaire woningen

16 Structuurbeeld type 1 type 2 type 3 type 4 nieuwe landgoederen
uitbreiding bedrijventerrein nieuwe solitaire woningen

17 Normering Ontwikkelingsmodule Kwaliteitsmenu Type 1 Type 2 Type 3
Nieuwe landgoederen Gebiedseigen recreatie en toerisme Niet gebiedseigen recreatie en toerisme Agrarische nieuwvestiging en uitbreiding Uitbreiding glastuinbouw Uitbreiding bedrijventerreinen Uitbreiding solitaire bedrijven in het buitengebied Nieuwe solitaire woningen Nieuwe uitbreidingsgebieden voor woningen Overige (gebouwde) functies

18 Normering Ontwikkelingsmodule Kwaliteitsmenu Type 1 Type 2 Type 3
Nieuwe landgoederen 1 ha = 10 ha groen 5 ha groen 15 ha groen Gebiedseigen recreatie en toerisme Opp. Factor 5 Niet gebiedseigen recreatie en toerisme €25,- /m2 BVO Agrarische nieuwvestiging en uitbreiding BOM+ 2x BOM+ Uitbreiding glastuinbouw 1:2 1:1 1:3

19 Normering Ontwikkelingsmodule Kwaliteitsmenu Type 1 Type 2 Type 3
Uitbreiding bedrijventerreinen € 5,- / m2 Uitbreiding solitaire bedrijven in het buitengebied € 35,- / m2 €20,- € 50,- Nieuwe solitaire woningen € 100,- /m2 Nieuwe uitbreidingsgebieden voor woningen € 5,- /m2 Overige (gebouwde) functies Nader te bepalen

20 Stap 4: Hoe doen we het? Uitvoeringsparagraaf
Definities programma’s en projecten Relatie tussen projecten onderling Relatie met bovenplanse kosten en ruimtelijke ontwikkelingen Bepaling profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit.

21 Programma’s en projecten
Beschrijving projecten Wie is/zijn de initiatiefnemer(s)? Grondpositie en ontwikkelingsstrategie Beschrijving in ha. aantallen en jaartallen Resultaten in ++ / +- / -- Financiering (bijdragen, reserves, grondexploitaties)

22 Relaties tussen projecten
Beschrijving logische relatie tussen projecten Systematiek profijt, proportionaliteit en toerekenbaarheid Onderscheid tussen bovenplanse kosten en bijdrage ruimtelijke ontwikkeling Fondsafdracht of bijdrage via overeenkomst Nadere onderbouwing in Nota Bovenwijks


Download ppt "Structuurvisie Buitengebied Limburgs Kwaliteitsmenu"

Verwante presentaties


Ads door Google