De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beroepsgroep en kwaliteit

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beroepsgroep en kwaliteit"— Transcript van de presentatie:

1 Beroepsgroep en kwaliteit
Jan Vosters, arts M&G, profiel B&A tropengeneeskunde forensische en jeugdgezondheidszorg management GGD’en secretaris Johannes Wier Stichting en van de NVAG

2 Beroepsgroep Belangenbehartiging (LAD) Professionaliteit (KNMG)
Arbeidsvoorwaarden Individuele juridische bijstand Professionaliteit (KNMG) Wetenschappelijke vereniging Autonomie Kwaliteit

3 Beroepsgroepen Monodisciplinair Multidisciplinair
KAMG (Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid met o.a. jeugdartsen en artsen infectieziektebestrijding) NVAG (artsen Beleid Management en sociaal geneeskundig Onderzoek) NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde) Multidisciplinair Brancheverenigingen NPHF (Nederlandse Public Health Federatie, met beroepsverenigingen, fondsen, kennisinstituten en brancheorganisaties) V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland)

4 Beroepsgroepen Themagericht bv Speciale groepen bv
Voor vrede tegen kernwapens (NVMP) Mensenrechten (Johannes Wier Stichting) Vereniging tegen de Kwakzalverij Speciale groepen bv Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen Vereniging voor Artsen Automobilisten

5

6 Kwaliteit Tevredenheid van de klant/ patiënt
Excellent is boven verwachting Transparant en betrouwbaar Zeg wat je doet en doe wat je zegt Voldoende competent personeel Continuïteit Conform wetgeving Kwaliteitswet, BIG, WGBO, Wet Cliënten Zorg Mensenrechten (ICSECR, Europees Hof) Gedragscodes (WMA)

7 Ontwikkelen en borgen van kwaliteit Algemeen kwaliteitskader KNMG
De klant van de sociale geneeskunde Maatschappelijke behoefte versus vraag Taakafbakening versus samenwerking Nascholingsbehoefte (competenties en maatschappelijke ontwikkelingen) Nascholing incl e-learning, accreditatie Visitatie, intercollegiale reflectie/ toetsing

8 Ontwikkelen en borgen van kwaliteit Algemeen kwaliteitskader KNMG
Toetsbaarheid, dossierbeheer, kwaliteitsindicatoren Herregistratie (>16 uur/w professionele arbeid en >200 uur nascholing/ 5 jr) Kwaliteitswet Zorginstellingen Individuele evaluatie/ functioneringsgesprekken Veilig incidenten melden

9

10 Wetenschappelijke vereniging
Zorgaanbod gebaseerd op epidemiologisch vastgestelde behoefte op basis van de vraag Richtlijnen, protocollen en standaarden op basis van best practice en zo mogelijk evidenced based Innovatie en implementatie Evaluatieonderzoek

11 Clusteren en divergeren
tuberculoseartsen en artsen Infectieziektebestrijding Jeugdartsen en vertrouwensartsen kindermishandeling Artsen profiel Beleid en Advies: NVAG en VAGZ Verzekeringsartsen tussen indicerende en bedrijfsartsen

12 Internationale positionering
Standing Committe of European Doctors World Medical Association EUropean Public Health Association European Student and University Health and Medicine European Federation of National Organisations Working with the Homeless People Health Movement

13 Overheid en Public Health
Nationaal: gemeente, provincie en rijk Europese Unie: economische effecten (DG SANCO: “ministerie van volksgezondheid”) WHO Randvoorwaarden: door overheid gefinancierde/ gefaciliteerde opleiding door werkgever gefaciliteerde nascholing

14

15 Professionele autonomie
Vrije en zelfstandige oordeelsvorming Zorgvuldig met dilemma in artseneed Gefundeerd afwijken van richtlijnen Verantwoording afleggen aan klant en financier (binnen redelijke marges van bureaucratie) Grenzen aan professionele autonomie

16 Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

17 Recht op zorg is een mensenrecht
Nederlands Grondwet artikel 22 lid Alma Ata; Basisgezondheidszorg/ Primary Health VN (ICSECR) en het recht op een humane behandeling (CAT) General Comment 14 effectrapportages met parallelle rapportages door NGO’s olv NJCM Toegankelijkheid (beschikbaar, betaalbaar en aanvaardbaar) en de kwaliteit (voldoende competent personeel en continuïteit van zorg) aangepaste informatie beschikbaar is. rol professional tav de Nederlandse Staat en collega´s steun van verdragen bij opkomen voor kwetsbaren

18 Recht op zorg is een mensenrecht
Michael Marmot: Sociaal Economische GezondheidsVerschillen, determinanten Casuïstiek  monitor effectrapportage  onderwijs MRE Verdrag voor mensen met een beperking nog niet door NL ondertekend Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens

19 Wat doet de beroepsgroep
borgen van kwaliteit door competenties vast te stellen voor opleiding en nascholing toets aan mensen- en patiëntenrechten, signaleer als rechten geschonden worden, verzamel casuïstiek ondersteun collega´s die gehinderd worden in het opkomen voor patiënten Netwerken door themamiddagen, discussiegroepen, sociale media, reizen behoud uw professionele autonomie, bepleit een klokkenluidersregeling gebruik uw beroepsvereniging bij de lobby voor de rechten van de mens en draag bij aan schaduwrapportages handhaving van kwaliteit door Inspectie (noodzaak toegenomen door de marktwerking), Inspectie gebruikt wat in de beroepsgroep gebruikelijk/ standaard is als toets

20 Dank voor aandacht


Download ppt "Beroepsgroep en kwaliteit"

Verwante presentaties


Ads door Google