De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Na het PGB experiment: Visie van de gebruikers Peter Lambreghts Expertisecentrum Onafhankelijk Leven Studiedag Verwijzersplatform Antwerpen, 25 oktober.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Na het PGB experiment: Visie van de gebruikers Peter Lambreghts Expertisecentrum Onafhankelijk Leven Studiedag Verwijzersplatform Antwerpen, 25 oktober."— Transcript van de presentatie:

1 Na het PGB experiment: Visie van de gebruikers Peter Lambreghts Expertisecentrum Onafhankelijk Leven Studiedag Verwijzersplatform Antwerpen, 25 oktober 2011.

2 Inhoud: Het PGB experiment Wat na het PGB experiment? De aanloop naar
Het experiment zelf De context Wat na het PGB experiment? Het maatschappelijke debat Focus & klemtonen

3 De aanloop naar het PGB experiment
2001: PGB decreet gestemd in VL parlement 2004: expertengroep “conceptontwikkeling PGB en zorgvernieuwing” 2007: resolutie start PGB experiment 2008: start PGB experiment met budget een van € 4 miljoen in 2 regio’s voor volwassenen met een beperking

4 Het PGB experiment zelf
Slechte omkadering door het VAPH Onduidelijke communicatie met betrokkenen en de deelnemers zelf Waardevolle wetenschappelijke opvolging Zeker op micro niveau, impact op gebruiker Weinig conclusies mogelijk op meso niveau (het zorgaanbod) wegens kleinschaligheid experiment Effect op macro niveau niet onderzocht, wat beleidsaanbevelingen op basis van het experiment moeilijk maakt

5 De context Paradigma shift: van zorg naar ondersteuning
Disability Studies VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap Verklaring van Brussel Perspectief 2020 PGB Manifest

6 Artikel 19: Zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij De Staten die Partij zijn bij dit Verdrag erkennen het gelijke recht van alle personen met een handicap om in de maatschappij te wonen met dezelfde keuzemogelijkheden als anderen en nemen doeltreffende en passende maatregelen om het personen met een handicap gemakkelijker te maken dit recht ten volle te genieten en volledig deel uit te maken van, en te participeren in de maatschappij, onder meer door te waarborgen dat: personen met een handicap de kans hebben, op voet van gelijkheid met anderen, vrijelijk hun verblijfplaats te kiezen, alsmede waar en met wie zij leven, en niet verplicht zijn te leven in een bepaalde leefregeling; personen met een handicap toegang hebben tot een reeks van thuis, residentiële en andere maatschappij-ondersteunende diensten, waaronder persoonlijke assistentie, noodzakelijk om het wonen en de opname in de maatschappij te ondersteunen en isolatie of uitsluiting uit de maatschappij te voorkomen; de maatschappijdiensten en –faciliteiten voor het algemene publiek op voet van gelijkheid beschikbaar zijn voor personen met een handicap en beantwoorden aan hun behoeften.

7 Wat nu? Het maatschappelijke debat fase 1
De transitie van ‘all in’ zorgpakketten volgens oude erkenningscategorieën (bvb ticket dagcentrum of tehuis niet werkenden) naar een individuele financiering van zorg op maat. Debat rond uitvoering PGB decreet: welke doelgroep, rol van mantelzorg, rol van de reguliere diensten, …

8 “In dit debat moet het, wat mij betreft, niét meer gaan over het al of niet hanteren van persoonsgebonden budgetten als toekomstige financieringsvorm voor handicapspecifieke ondersteuning, dit principe past volledig in onze visie en mag als verworven beschouwd worden. De manier waarop we de conclusies vertalen naar concrete toewijzingen, dat is wat nu aan de orde is. Hoe zetten we de beschikbare middelen het best in? Hoe bereiken we meer mensen met een vraaggestuurde zorg?” Minister J. Vandeurzen op persconferentie van 3 maart 2011

9 Het maatschappelijke debat fase 2
Omzendbrief Meerjarenplan, Projectplan en uitnodiging tot maatschappelijk debat door veranderingsmanager (09/2011) Van PGB naar PVB (persoonsvolgend budget)? Timing! Algemene invoering persoonlijke financiering voorbij volgende Vlaamse verkiezing geduwd. Debat gaat over financiering van ondersteuning en niet over inkomen.

10 Drie onontkoombare vragen over zorg aan personen met een handicap “We hebben uitspraken nodig over de individuele verantwoordelijkheid en die van de samenleving, over de totale financiële positie van de persoon met een handicap, … Als we over deze gevoelige thema’s gedragen standpunten hebben – en die moet een tweedaags congres volgend jaar midden mei opleveren -, kunnen we snel vooruitgang boeken met de zorgvernieuwing in de praktijk.” Jean-Pierre Van Baelen Veranderingsmanager ondersteuningsbeleid personen met een handicap

11 Focus van het debat Hoe VAPH ondersteuning hervormen in functie van het versterken van mensen met een beperking, en afhankelijkheid van familie en professionelen wegwerken? Hoe art. 19 van het VN verdrag realiseren zodat mensen met een ondersteuningsnood niet langer in een door anderen bepaalde leefstructuur vastzitten? Debat ifv uitvoeringsrichtlijnen PGB decreet (binnen deze regeerperiode!)

12 Belangrijke klemtonen
Meerkost door handicap blijft gedragen door de maatschappij. Niemand kiest voor (een kind met) een beperking Geld voor ondersteuning is geen inkomen! Keuze in handen van de gebruiker geven: Volledige zelfsturing met cash budget op maat Budget en sturing toevertrouwen aan zorgaanbieder(s) Tussenvarianten en ‘overstappen’ mogelijk

13

14 Bedankt voor de aandacht


Download ppt "Na het PGB experiment: Visie van de gebruikers Peter Lambreghts Expertisecentrum Onafhankelijk Leven Studiedag Verwijzersplatform Antwerpen, 25 oktober."

Verwante presentaties


Ads door Google