De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Christophe Caliman Federaal magistraat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Christophe Caliman Federaal magistraat."— Transcript van de presentatie:

1 Christophe Caliman Federaal magistraat.
SEKTES EN MISBRUIK VAN DE ZWAKKE TOESTAND: EEN ANTWOORD VAN DE RECHTERLIJKE MACHT SEKTARISCHE PRAKTIJKEN EN GEZONDHEIDSZORG : EEN NOODZAKELIJK DEBAT? RONDE TAFEL VAN 21 FEBRUARI 2013, FOD VOLKSGEZONDHEID. Christophe Caliman Federaal magistraat.

2 1. INLEIDING: SEKTEN, RELIGIES EN MISBRUIK VAN ZWAKHEID.

3 1.1. « SEKTES » EN « RELIGIES ».
 Criminologische definitie van schadelijke sekte.  Onmogelijke en inefficiënte juridische definitie voor de toepassing van het strafrecht.  Overtredingen van de fundamentele rechten en vrijheden van het individu.  Bendevorming en criminele organisatie. Art. 322, 323 en 325 Strafwetboek – Art 324 bis en 324 ter Strafwetboek

4 1.2. « MISBRUIK VAN ZWAKHEID ».
De zwakke toestand : reeds aanwezig of veroorzaakt?

5 2. STRAFRECHTERLIJKE BESCHERMING VAN HET INDIVIDU.
Voorbeelden van regelmatige overtredingen binnen het schadelijke sektarische milieu Aantasting van de rechten en de vrijheden. Schuldig verzuim. Onrechtmatig toeeigenen van een eigendom. Het in gevaar brengen van de gezondheid. Schending van de fysieke integriteit. Aantasting van de persoon van minderjarigen en kwetsbare personen. Misbruik van de zwakke toestand van personen.

6 2.1. ENKELE AANTASTINGEN VAN DE RECHTEN EN DE VRIJHEDEN.
Dwang (of belemmering) tot de uitoefening van een eredienst.   Art. 142, 1ste lid Strafwetboek + kwetsbare persoon: Art. 142, 2de lid Strafwetboek Willekeurige vrijheidsberoving door een particulier.   Art. 434 tot 438 bis Strafwetboek Foltering, onmenselijke en onterende behandeling.  Definities: art. 417 bis Strafwetboek Foltering: art. 417 ter Strafwetboek Onmenselijke behandeling: art. 417 quater Strafwetboek + minderjarigen, kwetsbare pers., ongeneeslijke ziekte… Onterende behandeling: art. 417 quinquies Strafwetboek + kwetsbare persoon.

7 Bedreigingen.   Art. 327 tot 330 Strafwetboek + kwetsbare persoon: art 330 bis Strafwetboek. Belaging.  Art. 442 bis Strafwetboek + kwetsbare persoon. Belaging per telefoon: Wet van 13/06/05, art. 145§3 bis. Gedwongen huwelijk. ART. 391 sexies.

8 2.2. SCHULDIG VERZUIM. Hulpverzuim aan persoon in gevaar.
Art. 422 bis Strafwetboek + kwetsbare persoon

9 2.3. ONRECHTMATIG TOEEIGENEN VAN EEN EIGENDOM
Oplichting. Art. 496 Strafwetboek + kwetsbare persoon.  Misbruik van vertrouwen. Art. 491 Strafwetboek   Afpersing (in bende).  Art. 461, 470 en 471 Strafwetboek

10 2.4. HET IN GEVAAR BRENGEN VAN DE GEZONDHEID.
Onwettige uitoefening van de geneeskunde en de artsenijbereidkunde. K.B. nr. 78 van 10/11/67, art. 2 en 4. Art. 10 (belemmering voor de uitoefening)… Inbreuken op de wet van 25 maart 1964 betreffende de geneesmiddelen en op de uitvoeringsbesluiten.  K.B. 03/07/69 - Registratie van geneesmiddelen. K.B. 06/06/60 – Fabricage, de bereiding en distributie van geneesmiddelen. Publiciteit voor een verboden, geschorst of niet-geregistreerd geneesmiddel …

11 Verdovende middelen en gevaarlijke stoffen. 
Wet van 24 februari 1921 en uitvoeringsbesluit.  Toediening van gevaarlijke stoffen  die onopzettelijk een ziekte of arbeidsongeschiktheid hebben veroorzaakt   Art. 421 Strafwetboek

12 2.5. SCHENDING VAN DE FYSIEKE INTEGRITEIT.
Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting. Aanranding van de eerbaarheid: Art. 372 tot 374 Strafwetboek.   + bloedverwant in opgaande lijn. + minderjarigen +/- 16 jaar. Verkrachting: Art. 375 Strafwetboek – Gebrek aan veronderstelde toestemming indien geweld, dwang, list of lichamelijk of geestelijk gebrek. Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting: Art. 376 Strafwetboek + dood + foltering of opsluiting + kwetsbare persoon of wapen.

13 Opzettelijke slagen en verwondingen.
Art. 398 en volgende Strafwetboek + kwetsbare persoon: Art. 405 bis Strafwetboek

14 Opzettelijk doden Doodslag: Art. 393 Strafwetboek Moord: Art. 394 Strafwetboek Onopzettelijk doden en onopzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel Art Strafwetboek + Art 66 Strafwetboek (Voorbeeld: zelfmoord). Art 420 Strafwetboek Slagen en verwondingen.

15 2.6. AANTASTING VAN DE PERSOON VAN MINDERJARIGEN EN KWETSBARE PERSONEN.
Verlaten en achterlaten. Art. 423 en 424 Strafwetboek Onthouden van voedsel of verzorging. Art. 425 tot 427 Strafwetboek Ontvoering en verberging. Art. 428 en 429 Strafwetboek

16 Mensenhandel. Art. 433 quinquies Strafwetboek + listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen, dwang …en vereniging: 433 septies Strafwetboek + 433 octies  Strafwetboek: dood en criminele organisatie. + Inbreuk op de fiscale en sociale wetten. Huisjesmelkers.  Art. 433 decies Strafwetboek + gewoonte of vereniging: 433 undecies Strafwetboek + criminele organisatie: 433 duodecies Strafwetboek

17 2. 7. MISBRUIK VAN DE ZWAKKE TOESTAND VAN PERSONEN: ART
2.7. MISBRUIK VAN DE ZWAKKE TOESTAND VAN PERSONEN: ART. 442 QUATER Strafwetboek. Basismisdrijf – 1ste paragraaf: « Eenieder die, terwijl hij kennis had van iemands fysieke of psychische zwakheid die het oordeelsvermogen van de betrokkene ernstig verstoort, bedrieglijk misbruik heeft gemaakt van die zwakheid teneinde hem ertoe te brengen een handeling te verrichten dan wel zich van een handeling te onthouden waarbij zulks diens fysieke of geestelijke integriteit dan wel diens vermogen ernstig aantast, wordt gestraft met gevangenisstraf … »

18 Verzwarende omstandigheid – 2de paragraaf: 
« Indien de in § 1 bedoelde handeling of onthouding van een handeling voortvloeit uit een toestand van fysieke of psychische onderwerping door aanwending van zware of herhaalde druk of van specifieke technieken om het oordeelsvermogen te verstoren; Indien het in § 1 bedoelde misbruik ten aanzien van een minderjarige is gepleegd; Indien de in § 1 bedoelde handeling of onthouding van een handeling hetzij een ongeneeslijke ziekte, hetzij een blijvende arbeidsongeschiktheid,…tengevolge heeft; Indien het in § 1 bedoelde misbruik een daad van deelneming aan de hoofd- of nevenactiviteit van een vereniging betreft. »

19 Verzwarende omstandigheid – 3de paragraaf:
« Indien de handeling of onthouding van een handeling de dood heeft veroorzaakt». Kritische opmerkingen.

20 CONCLUSIES.


Download ppt "Christophe Caliman Federaal magistraat."

Verwante presentaties


Ads door Google