De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Regiobijeenkomst Raad van Commissarissen in de corporatiesector 2010 “Financiën en Governance” Inleiding door de heer drs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Regiobijeenkomst Raad van Commissarissen in de corporatiesector 2010 “Financiën en Governance” Inleiding door de heer drs."— Transcript van de presentatie:

1 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Regiobijeenkomst Raad van Commissarissen in de corporatiesector 2010 “Financiën en Governance” Inleiding door de heer drs. J. van der Moolen Directeur Centraal Fonds Volkshuisvesting 2010

2 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Mutatie aantal woongelegenheden, 2004-2008 2010 200420062008 Totalen 2004- 2008 Aantal woongelegenheden2.420.2002.408.6002.403.100 Nieuwbouw18.80024.70028.000118.500 Aankoop (van buiten de sector)4.0007.9004.80031.800 Verkoop aan eigenaar bewoners15.10015.80013.40075.100 Verkoop aan beleggers en overigen 7001.3008004.200 Sloop13.50016.60016.00075.900 Productie koopwoningen6.3007.9008.50038.400

3 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING 2010 Voorgenomen nieuwbouw van woongelegenheden voor eigen verhuur (incl. aankoop van eigen verbindingen) 2008-2013

4 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING 2010 Voorgenomen nieuwbouw van koopwoongelegenheden 2008-2013

5 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Verder stijgende bedrijfslasten 2004-2008 2010

6 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Ontwikkeling volkshuisvestelijk vermogen 2007-2017 als percentage van het balanstotaal 2010

7 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING  Investeren: hoogte van onrendabele toppen beïnvloeden vermogen en financiering  Verkopen: corporatie, potentiële koper en bank  Huren: netto huurquote doelgroep 27% totale woonquote doelgroep 43%  Bedrijfslasten: tot nu toe gebrekkig kosteninzicht op gebied van vastgoedmanagement De vier draaiknoppen 2010

8 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING  Uitkomst staatssteun discussie dwingt tot kijken naar niet marktconform gedrag  Het duiden van de doelgroep: terug naar kerntaken door minder richten op inkomens > € 33.000,- of continueren huidig gedrag: laag rendement en hoge kosten?  Rapport CPB en advies SER-Commissie  Ambtelijke werkgroep heroverwegingen: voor huursector varianten van huurstijging, heffingen, effecten (des)investeringen, Vpb, huurtoeslag  Advies VROMRaad 2010: belang van investeringen door corporaties in tijden van crisis niet onderschatten naar meer differentiatie in huursector  Spanningsveld tussen kasboek overheid, belang sterke corporatiesector om te investeren en functioneren woningmarkt Onzekerheid en vertraging 2010

9 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Governancestructuur 2010 1993Bbsh 2001Concept Woonwet 2004/2005- Commissie Sas - Commissie De Boer - Advies Koster 2006Commissie Schilder 2008Stuurgroep Meijerink 2009Juni-brief Van der Laan / concept Woningwet 20101 januari 2011 nog geen nieuwe wet

10 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Wat leren de incidenten? 2010 a.Werkdomein onduidelijk b.Bedrijfsvoering niet op orde c.Kwaliteit informatie gebrekkig d.Intern toezicht te veel op afstand en ondeugdelijke rolopvatting e.Gebrek aan slagkracht bij overheid

11 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Systeemtoezicht: wat is dat? 2010 Rechtbank Zwolle 22 januari 2010  Toelating brengt naast financiële voordelen ook vergaande verplichtingen met zich mee  Betekenis toekennen aan solidariteitsgedachte  Belang van effectief publiekrechtelijk toezicht  Staat heeft recht wetten toe te passen, gebruik van eigendom te reguleren en belastingen, heffingen of boetes op te leggen  Bestel is er bij gebaat dat vermogende instellingen in bestel blijven en aan instandhouding meewerken

12 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING De politieke opvatting over rol Commissaris verandert, maar draagt het bij aan een goede balans?  Meer publiek  Meer aansprakelijkheid  Meer externe verantwoording  Meer ingrijpen vanuit politiek  Tussen regels en rolopvatting: verschuiving Commissaris of marmot? 2010

13 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Corporaties richten hun handelen en vermogen op het publieke belang. De samenleving heeft vertrouwen dat het publieke belang van de volkshuisvesting bij corporaties in goede handen is. Daartoe is het vereist dat de toekomstige autoriteit onafhankelijk kan optreden in zijn oordeelsvorming en mede daardoor als gezaghebbend wordt gezien. Dat betekent:  Toetsbaar maken publiek belang  Zorgen dat toetsing gebeurt  Interventies en sancties  Adviseren van de sector ten behoeve van functioneren Visie op de toekomst 2010

14 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Maatschappelijk presteren  Huisvesten doelgroep  Kwaliteit  Leefbaarheid Maatschappelijk gebonden vermogen  Inzet: continuïteit  Behoud: sober en doelmatig  Allocatie: werkdomein Governance  Onafhankelijk en deskundig toezicht  Integer bestuur en bedrijfsvoering  Verantwoording  Belanghebbendenvertegenwoordiging Rechtmatigheid  Normeringen in wet en regelgeving  Governance code algemeen verbindend?  Staatssteun  Werkdomein Vier velden van toezicht 2010

15 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING  1 januari 2011 wordt niet gehaald  Inhoud wetgeving / uitwerking / proces  Doel is op korte termijn een integere en open toezichthouder te positioneren  Wat merkt de corporatie: betrouwbaar, onafhankelijk, transparant, proportioneel, slagvaardig  Komende tijd zoeken we de interne toezichthouder op voor dialoog, taakafbakening en vertrouwen Op welk termijn? 2010

16 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING “Kijken, dat is alles, daar gaat het om. Wat mensen hun kijken noemen, is meestal een verraad aan het zien. Ze zien alleen maar wat ze herkennen.” Bernlef, “Op Slot” 2007 Het motto 2010


Download ppt "CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Regiobijeenkomst Raad van Commissarissen in de corporatiesector 2010 “Financiën en Governance” Inleiding door de heer drs."

Verwante presentaties


Ads door Google