De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Volksgezondheid Toekomst Verkenning – tussen wetenschap en beleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Volksgezondheid Toekomst Verkenning – tussen wetenschap en beleid"— Transcript van de presentatie:

1 Volksgezondheid Toekomst Verkenning – tussen wetenschap en beleid
Jeanne van Loon, 9 december 2009

2 Opbouw van deze presentatie
Rol van informatie Doel van landelijke VTV Ontwikkelingen in de tijd Betekenis van de VTV voor regionaal beleid

3 Huidige ontwikkelingen
Gezondheid- en zorgsector neemt toe in complexiteit Burger als zorgconsument Zorgaanbieder als zorgverkoper Zorgverzekeraar als zorginkoper Overheid: meer vrijheid vooraf, meer toezicht achteraf Versterken van preventie op lokaal niveau Verbinden van preventie en curatie Terugdringen administratieve lasten

4 De informatiepiramide

5 Doel van de VTV Bijeenbrengen, analyseren, integreren en actief
1997 (2nd ed) (3rd ed) (4th ed) Bijeenbrengen, analyseren, integreren en actief uitdragen van kennis en gegevens die van belang zijn voor de beleidsvorming op het terrein van volksgezondheid en zorg

6 De VTV: voor wie en waarom?
Opdrachtgever VWS In 1991 heeft de minister van VWS het RIVM gevraagd om elke vier jaar een overzicht en analyse te maken van de beschikbare informatie op het gebied van de volksgezondheid. Gebruikers: ministeries, onderwijsinstellingen, GGD-en, en andere ‘gezondheidsprofessionals’ Ten behoeve van: evaluatie van lopend beleid, voorbereiding van nieuw beleid, input in de preventienota, speerpunten

7 Kenmerken VTV Betekenis geven Wetenschappelijk Beleidsgeorienteerd
Volksgezondheid centraal Een nationale onderneming ruim 300 experts, structurele samenwerking kennisinstituten en universiteiten Wetenschappelijke adviescommissie VWS begeleidingscommissie Een nationale onderneming betrokkenheid van ruim 300 experts structurele samenwerking met Nivel, Trimbos, GGD-NL, NIGZ, Prismant, NiDi, CBS

8 VTV-model als uitgangspunt

9 De VTV trojka Samenvattend rapport: hoofdlijnen en kernboodschappen
voor beleidsontwikkeling lange termijn Websites: actueel, flexibel, ‘referentie’-functie Nationaal Kompas Volksgezondheid ( Nationale Atlas Volksgezondheid ( Kosten van Ziekten ( Themarapporten: verdieping, actuele thema’s, voor beleid middenlange termijn voorbeelden: voeding, eerstelijnszorg, ouderen, preventie van psychische stoornissen

10 Alweer de 5e editie…. 1993: 1ste VTV, één boek, 800 blz. (‘de Bijbel’)
Hoe ziet het systeem eruit? Uitwerking conceptueel model Lalonde (indicatoren, determinanten), volledig en gedetailleerd 1997: 2e VTV, 8 delen, 2500 blz. (‘de Bibliotheek’) Hoe zit het? Hoe werkt het? Hoe meet je het? Gezondheidsverschillen, effecten van preventie en zorg, gezondheid gewogen, zorgbehoefte en –gebruik 2002: 3e VTV ‘Gezondheid op koers?’, 250 blz. Trojka: websites, themarapporten, samenvattend rapport Evaluatie: Hoe doen we het? Internationale vergelijkingen, regionale vergelijkingen, kosten en opbrengsten verschillende domeinen van zorg, prestaties van zorg 2006: 4e VTV ‘Zorg voor gezondheid’, 350 blz. Zorg over gezondheid Nederlander. Grote verschillen tussen kansarm en kansrijk, grote regionale en buurtverschillen, zorg over gedrag en overgewicht jeugd, Nederlandse gezondheid minder dan in beste landen van Europa

11 Wet publieke gezondheid
De preventiecyclus Wet publieke gezondheid

12 Beleidsvervolg op de nationale VTV: ‘Kiezen voor gezond leven’ ‘Kaderbrief preventie‘
Doelstelling: langer gezond leven, minder verschillen Nederland terug in de Europese top Speerpunten: roken, drinken en overgewicht diabetes en depressie Vier beleidslijnen: Koesteren en innoveren Samenhangend en integraal gezondheidsbeleid Verbinden van preventie en zorg Bestuurlijke omgeving verbinden, nationaal en regionaal

13 Methodologische verantwoording
VTV 2010 productlijn Kernrapport Basisrapport: gezondheid en determinanten Basisrapport: preventie en zorg Achtergrondrapport: Maatschappelijke opbrengsten Achtergrondrapport: Tijd en Toekomst Methodologische verantwoording

14 VTV 2010 Aandacht voor de gevolgen van ziekte(n) Clustering van gedrag
Gezondheidsachterstanden nog steeds groot Invloed van omgeving als mogelijk aangrijpingpunt Vanuit het probleem handelen: IGB

15 Wat betekent dit voor een regionale strategie voor gezondheidsbeleid?
Preventie is (mede) een verantwoordelijkheid van de gemeenten (WPG) Lokale nota gezondheidsbeleid gebaseerd op inzicht in lokale gezondheid aansluiten op landelijke preventienota Maar: Beperkte vergelijkbaarheid gezondheid tussen regio’s regionaal en landelijk Huidige informatie versnipperd, vertaalslag naar beleid ontbreekt

16 Wet publieke gezondheid
Biedt een regionale VTV meerwaarde? Wet publieke gezondheid rVTV


Download ppt "Volksgezondheid Toekomst Verkenning – tussen wetenschap en beleid"

Verwante presentaties


Ads door Google