De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GEDEELD BEROEPSGEHEIM ONDER ARTSEN SYMPOSIUM PROVINCIALE RAAD ANTWERPEN ORDE VAN ARTSEN G. ALBERTYN 14.05.2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GEDEELD BEROEPSGEHEIM ONDER ARTSEN SYMPOSIUM PROVINCIALE RAAD ANTWERPEN ORDE VAN ARTSEN G. ALBERTYN 14.05.2011."— Transcript van de presentatie:

1 GEDEELD BEROEPSGEHEIM ONDER ARTSEN SYMPOSIUM PROVINCIALE RAAD ANTWERPEN ORDE VAN ARTSEN G. ALBERTYN 14.05.2011

2

3  Het gedeeld beroepsgeheim van artsen en :  De Eed van Hippocrates : ◦ Ik zal mijn collega’s als mijn broeders (en zusters!) beschouwen.  De Code van plichtenleer : ◦ Uitgebreide algemene regels en verder richtlijnen met betrekking tot kontakten met artsen- inspecteur en controleartsen

4  Het beroepsgeheim van artsen  Is van openbare orde  Gesanctioneerd in het Strafwetboek  Wettelijke uitzonderingen  Hierbij stelt de Code dat de arts in geweten moet oordelen of hij toch niet moet zwijgen  Niets over gedeeld beroepsgeheim van artsen

5  Het beroepsgeheim  Is er in de eerste plaats in het belang van de individuele patiënt en subsidiair van alle patiënten, m.a.w. het maatschappelijk belang  Twee niet complementaire en soms tegenstrijdige belangen : ◦ Het recht op privacy ◦ Het recht op een ideale behandeling Voor het beroepsgeheim onder artsen zal, met het oog op een ideale behandeling, best restrictief bepaald worden wat uit hoofde van de privacy toch binnen het beroepsgeheim besloten kan blijven

6  Ordediensten en veiligheid  Veiligheid primeert op privacy (intelligente camera’s). Regels van privacybescherming worden blijkbaar aangepast aan de technische vooruitgang van de veiligheidsbewaking  Artsen en beroepsgeheim  Ook de regels van het beroepsgeheim moeten zich aanpassen aan technische vooruitgang van het gezondheidsbeleid

7

8  Medebehandelende artsen Het gedeeld beroepsgeheim onder artsen moet zich beperken tot medebehandelende artsen  Geneeskunde is equipewerking ◦ Een snelle uitwisseling van een maximale hoeveelheid gegevens, die mogelijks onder het beroepsgeheim vallen, is essentieel ◦ Mogelijks is een aanpassing van de Code wenselijk, waarbij aangegeven wordt hoe het gedeeld beroepsgeheim accuraat beheerd moet worden

9  Logisch is : een volledig gedeeld medisch dossier  Daarbij geldt dan ook een volledig gedeeld beroepsgeheim  Persoonlijke notities horen niet thuis in een medisch dossier  De patiënt moet geïnformeerd zijn over de gemeenschappelijkheid en kan verzoeken bepaalde gegevens te weren uit het dossier

10  Binnen het ziekenhuis gelden bij voorkeur, zowel monodisciplinair als multidisciplinair, dezelfde regels.  N.R. 30.05.2009 : het medisch dossier is een onontbeerlijk communicatiemiddel voor de continuïteit van zorg ; de vertrouwelijkheid ervan wordt gedeeld door de gezondheids- beroepbeoefenaars  Controle over wie wanneer inzage neemt is absoluut noodzakelijk

11  De N.R. aanvaardde in 1999 dat de hoofdarts inzage heeft, doch enkel binnen de grenzen van de uitvoering van zijn opdrachten  Het medisch dossier is een evaluatiemiddel, een bewijselement en een beleidsinstrument, dat door de hoofdarts conform zijn wettelijke taken kan gebruikt worden  Controle op inzage en tijdstip ervan is noodzakelijk

12  Informatie naar artsen - inspecteur van het RIZIV, artsen - adviseur van verzekerings- instellingen en gezondheidsinspecteurs gebeurt volgens wettelijke regels  Deontologisch kan de arts in geweten oordelen sommige zaken toch niet mede te delen ◦ Om subjectieve en arbitraire interpretaties te vermijden zou het beter zijn dat hierbij in de Code aangegeven wordt over welke, allicht uitzonderlijke, materies het hier kan gaan.

13  Ook tussen behandelend en controlerend arts ontstaat een gedeeld beroepsgeheim  Arbeidsongeschiktheid is een element van de behandeling, dat bepaald wordt met kennis van alle onderliggende factoren  Het gedeeld beroepsgeheim behelst dus alles wat van belang kan zijn voor het vervullen van de controleopdracht

14  Controlearts moet zelf contact nemen met behandelend arts, in principe mondeling, als hij diens beslissing wijzigt  De controlearts moet vermijden de behandelend arts ertoe te brengen zijn beroepsgeheim te schenden  Controlearts is aan dezelfde regels van beroepsgeheim onderworpen als de behandelend arts

15  Het is in het belang van een correcte behandeling (en soms ook van de veiligheid en gezondheid van de andere gezondheids- werkers) dat sommige diagnoses (b.v. seropositiviteit) aan hen worden medegedeeld  Indien patiënt hierin,na informatie, niet toestemt, kan dit als een conditie gesteld worden om de behandelingsrelatie te laten doorgaan

16

17  Zoals de patiënt die aan de specialist meldt dat hij een huisarts en een alternatief arts heeft, zonder dat deze dit van mekaar weten, en waarbij gevraagd wordt de ene wel en de andere niet te informeren  Gezondheidsbelang van de patiënt primeert, maar dit is meestal niet gebaat met ambigue toestanden

18  De evaluatie van wat tussen artsen kan en moet medegedeeld worden is in eerste instantie afhankelijk van het gezondheidsbelang van de patiënt  Informatie van de patiënt is noodzakelijk  Ieder arts die deelachtig wordt aan deze gegevens is op identieke wijze gebonden door het beroepsgeheim  Binnen dat kader moet gestreefd worden naar vlotte communicatie van medische gegevens tussen behandelende artsen


Download ppt "GEDEELD BEROEPSGEHEIM ONDER ARTSEN SYMPOSIUM PROVINCIALE RAAD ANTWERPEN ORDE VAN ARTSEN G. ALBERTYN 14.05.2011."

Verwante presentaties


Ads door Google