De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opheffen droogstand funderingen Krommedijk en Heijsterbachstraat

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opheffen droogstand funderingen Krommedijk en Heijsterbachstraat"— Transcript van de presentatie:

1 Opheffen droogstand funderingen Krommedijk en Heijsterbachstraat
Functioneren infiltratie-drainage systeem Bewonerscommissie "Kijk onder de Dijk" Wim Vijfwinkel dd 20 juni 2009

2 Voorgeschiedenis Eind 2007 was het onderzoek de monitoring van de fundering van onze woningen (woonblok B423, Krommedijk ) afgerond. In de eindrapportage van de monitoring stond vermeld dat de funderingen nog 25 jaar of langer mee zouden kunnen, maar dit wel onder de voorwaarde dat de koppen van de palen niet langdurig droog komen te staan. Uit de monitoring van het grondwater bleek echter dat er toch regelmatig droogstand van de paalkoppen was opgetreden. We maakten ons hier ernstige zorgen over en hebben verkennende gesprekken gevoerd met de voorzitter van het funderingsplatform en de gemeentelijke afdeling die verantwoordelijk is voor de grondwaterbeheersing Bewonersgroep Kijk onder de Dijk opgericht om te zoeken naar mogelijkheden om de risico’s te beperken. Alle bewoners van de Krommedijk en een aantal bewoners van de Werkenmondestraat nemen deel en dragen bij aan de kosten. Bewonerscommissie "Kijk onder de Dijk" Wim Vijfwinkel dd 20 juni 2009

3 Plan van aanpak Met advies en ondersteuning van Ir. A.P.Bot (Raadgevend Ingenieur Water/Grond/Milieu) is een plan van aanpak opgesteld. De eerste fase van het plan van aanpak betrof: het verzamelen en bestuderen van gegevens van de reeds uitgevoerde funderingsonderzoeken opstellen van een monitor plan en het bepalen van de hoogte van de peilbuizen tov NAP bij de woningen regelmatig meten van de grondwaterstanden bij de woningen aan de Krommedijk, de Werkenmondestraat en de Heijsterbachstraat analyse van de gegevens Bewonerscommissie "Kijk onder de Dijk" Wim Vijfwinkel dd 20 juni 2009

4 Eerste resultaten september 2008
In de rapportage “Onderzoek grondwaterstanden en droogstand funderingen wooneenheden B422, B423, B454 en B437 in het Land van Valk te Dordrecht” september 2008 wordt verslag gedaan van de resultaten van deze eerste fase van het onderzoek. Uit de onderzoeken bleek dat er voortdurend droogstand was van de funderingen van de wooneenheden aan de Krommedijk en de Heijsterbachstraat. De resultaten besproken met de gemeente en afgesproken dat er onderzoek gedaan zou worden naar het functioneren van het grondwater infiltratiesysteem en de mogelijkheden voor verhoging van de grondwaterstanden. Bewonerscommissie "Kijk onder de Dijk" Wim Vijfwinkel dd 20 juni 2009

5 Concept rapport van Fugro “Maatregelen grondwaterbeheersgebied Land van Valk” dd 16 maart 2009.
De concept rapportage van Fugro gaat niet in op het functioneren van het infiltratiesysteem en er wordt niet ingegaan op mogelijke maatregelen tot herstel van de effectiviteit van het infiltratiesysteem of andere maatregelen voor verhoging van het grondwaterniveau. Derhalve heeft de concept rapportage geen toegevoegde waarde en werkt zelfs tegengesteld door de onterechte conclusies die erin getrokken worden. Bewonerscommissie "Kijk onder de Dijk" Wim Vijfwinkel dd 20 juni 2009

6 Rapport “Opheffen droogstand houten funderingen Krommedijk en Heijsterbachstraat in het Land van Valk te Dordrecht” 18 april 2009 De meest recente bevindingen en analyses Voorstellen voor maatregelen die moeten leidden tot opheffing van de droogstand Reactie op concept rapport van Fugro“Maatregelen grondwaterbeheersgebied Land van Valk” dd 16 maart 2009. Bewonerscommissie "Kijk onder de Dijk" Wim Vijfwinkel dd 20 juni 2009

7 Infiltratie systeem peilvak 4
Infiltratiepomp en niveauregeling Twintig Hoevenweg Heijsterbachstraat Werkenmondestraat Krommedijk Bewonerscommissie "Kijk onder de Dijk" Wim Vijfwinkel dd 20 juni 2009

8 Bijlage 17, interpretatie meetgegevens, peilvak 4
Rapport Wareco “Effectiviteit drainage-/infiltratiesysteem Land van Valk te Dordrecht dd.4 juni 2002 Bijlage 17, interpretatie meetgegevens, peilvak 4 Het infiltratiepeil was -1,2 m en is verhoogd naar -1,07 m om droogstand van de funderingen op te heffen. In droge perioden treedt geen droogstand van de funderingen op Bewonerscommissie "Kijk onder de Dijk" Wim Vijfwinkel dd 20 juni 2009

9 Huidige instelling infiltratie-drainage systeem
Als regelmarge voor het waterpeil in het infiltratiesysteem wordt door de gemeente NAP -1,1m tot NAP -1,3 m aangehouden Bij incidentele metingen zijn waterniveaus van NAP -1,1m en NAP -1,22m gemeten (Gemeente) Dit zijn dus aanzienlijk lagere waterpeilen dan ingesteld door Wareco in 2002 Bij deze lagere waterpeilen in het infiltratiesysteem treedt droogstand van de funderingen op. Bewonerscommissie "Kijk onder de Dijk" Wim Vijfwinkel dd 20 juni 2009

10 Bewonerscommissie "Kijk onder de Dijk"
Wim Vijfwinkel dd 20 juni 2009

11 Grondwaterstanden Heijsterbachstraat voorzijde woningen
aanvoer infiltratieleiding vanaf Werkenmondestraat Einde infiltratieleiding bij kleidam Bewonerscommissie "Kijk onder de Dijk" Wim Vijfwinkel dd 20 juni 2009

12 Bewonerscommissie "Kijk onder de Dijk"
Wim Vijfwinkel dd 20 juni 2009

13 Grondwaterstanden Krommedijk voorzijde woningen
Einde infiltratieleiding aanvoer infiltratieleiding vanaf Werkenmondestraat Bewonerscommissie "Kijk onder de Dijk" Wim Vijfwinkel dd 20 juni 2009

14 Conclusies Het grondwater infiltratiesysteem werkt niet volgens de specificaties van 2002 waarbij droogstand voorkomen werd. Om de droogstand op te heffen dient allereerst het infiltratiesysteem weer hersteld te worden zodat het volgens de oorspronkelijke specificaties werkt. Vervolgens kan gekeken worden of er nog droogstand optreedt en welke verdere maatregelen er getroffen kunnen worden Bewonerscommissie "Kijk onder de Dijk" Wim Vijfwinkel dd 20 juni 2009

15 Meest urgente zaken Herstellen en monitoren van het waterniveau in het infiltratiesysteem op de oorspronkelijke minimum waarde van – 107 cm onder NAP Het meten van het effect daarvan op het grondwaterpeil in de peilbuizen (alle peilbuizen) die in het trottoir van de Heijsterbachstraat en de Krommedijk geplaatst zijn Afhankelijk van de resultaten kan vervolgens bekeken worden of verdere verhoging van het peil in het infiltratiesysteem zinvol en mogelijk is Een beoordeling maken van de effectiviteit van de in de rapportage voorgestelde maatregelen voor grondwater verhoging en verdere uitwerking van de meest kansrijke opties Graag treden we op korte termijn in overleg om de mogelijkheden van de gemeente te bespreken en welke bijdragen de bewonerscommissie “Kijk onder de dijk” daarbij kan leveren. Bewonerscommissie "Kijk onder de Dijk" Wim Vijfwinkel dd 20 juni 2009

16 Verzoeken aan gemeente overleg dd 23 juni
Onderzoek en herstel van het infiltratiesysteem volgens de oorspronkelijke specificaties van 2002 Verhogen van het grondwaterniveau aan de voorzijde van de woningen ter plaatse van de trottoirs met 20 cm Monitoring en signaleringssysteem opzetten voor het infiltratiesysteem: de waterniveaus bij de pomp en in de verdeelputten van het systeem Monitoring hervatten van alle peilbuizen aan de voorzijde van de woningen aan de Krommedijk en Heijsterbachstraat Inspectie van het riolering systeem op lekkage Bewonerscommissie "Kijk onder de Dijk" Wim Vijfwinkel dd 20 juni 2009


Download ppt "Opheffen droogstand funderingen Krommedijk en Heijsterbachstraat"

Verwante presentaties


Ads door Google