De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst directeuren Primair Onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst directeuren Primair Onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst directeuren Primair Onderwijs

2 Begrippen Sociale veiligheid: manier waarop je met elkaar omgaat: psychische en lichamelijke veiligheid van mensen Sociale cohesie: verschillende manieren waarop mensen met hun sociale omgeving verbonden oftewel geïntegreerd zijn, zowel dichtbij als veraf

3 Sociale cohesie Sociale participatie: competenties om met andere mensen te kunnen samenleven Cultureel normatieve integratie: basale gemeenschappelijke waarden Sociaal-economische integratie: een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen

4 Onderzoek ‘Maatwerk in dialoog’ door inspectie n.a.v. Bedir
Onderzoek mei-juni 2005 Ronde tafelbijeenkomst december 2005 Miniconferentie 31 januari 2006 Regionale werkgroep bestaande uit verantwoordelijke schoolleiders met als doel te komen tot een regionaal onderwijsplan gericht op verbetering van de situatie rond het thema veiligheid en cohesie: werkgroep SoCoV (inmiddels stuurgroep MeeMaken) Subsidie fase 1 en startconferentie 18 april

5 Conclusies ‘Maatwerk in dialoog’
De onderzochte scholen in de regio Uden-Veghel hebben maatregelen getroffen en activiteiten ondernomen om de condities voor sociale cohesie te verbeteren. Het gaat dan onder meer om aandacht in het onderwijs voor de ontwikkeling van sociale competenties, het oefenen van democratische waarden en het bevorderen van sociale participatie. De scholen doen dit meestal niet planmatig en ook nog niet in onderlinge samenhang. Eventuele effecten van de maatregelen en activiteiten zijn niet bekend. De scholen bevorderen zo in beperkte mate de condities waaronder sociale veiligheid en sociale cohesie tot stand kunnen komen. Curatief veiligheidsbeleid is weinig ontwikkeld. Bovendien is de open opstelling van scholen naar de maatschappij gering.

6 Maatwerk in dialoog: adviezen
Explicitering van de maatschappelijke opdracht Monitoring van (beleids)maatregelen op effecten Verbeteren van de schoolorganisatie en op één lijn brengen van betrokkenen Sterkte en zwakte analyse van de schoolsituatie Focus op effectieve programma’s die een bijdrage kunnen leveren aan schoolontwikkeling Versterken van de relatie met de buitenwereld

7 Toezichtskader actief burgerschap en sociale integratie
Achtergrond: afgenomen betrokkenheid tussen burgers onderling en tussen burgers en overheid Wet: niet HOE scholen burgerschap en integratie bevorderen, maar waarborg DAT scholen hun onderwijs mede richten op actief burgerschap en sociale integratie Scholen moeten zich in het schoolplan en de schoolgids verantwoorden over de wijze van invulling

8 Toezicht burgerschap en integratie wet 9 december 2005
Het onderwijs: gaat er mede vanuit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennis maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten

9 Basiswaarden van de democratische rechtsstaat (bron: inspectie)
Vrijheid van meningsuiting Gelijkwaardigheid (gelijke waarde) Begrip voor anderen (begrijpen van anderen) Verdraagzaamheid (tolerantie) Autonomie (eigen leven kunnen leiden) Afwijzen van onverdraagzaamheid (intoleratie) Afwijzen van discriminatie

10 Kerndoelen 36. De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger 37. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen 38. De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen tussen mensen

11 Kerndoelen (vervolg) 34. De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen 35. De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument 39. De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

12 Toezicht op burgerschap (inspectie)
Visie en planmatigheid Verantwoording Resultaten Risico’s en strijdigheid met basiswaarden Sociale competenties Openheid naar de samenleving en diversiteit daarin Basiswaarden en democratische rechtsstaat School als ‘oefenplaats’

13 Uitgangspunten project MeeMaken
Gedeelde en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle betrokkenen in de regio Contextuele benadering: ander gedrag ontstaat doordat de omgeving zodanig wordt ingericht dat ander gedrag wordt uitgelokt Team als drager van veranderingen ‘Democratisch principe’: ook voor leerlingen Werken vanuit aanwezige kwaliteiten en met een door de scholen zelf te ontwikkelen plan

14 Doelstellingen op schoolniveau
Explicitering van de pedagogische en maatschappelijke opdracht met consensus team Analyse schoolsituatie, planmatige acties ontwikkelen, verankeren in het beleid Veranderingen sturen op basis van effect, methodieken en uitwisseling van ervaringen Samenwerking: andere scholen en ketenpartners

15 Stappenplan project MeeMaken
Fase 1 (subsidie provincie) Startconferentie Informeren schoolleiders Voorlichting en dialoog met teams. Waar gaat het over? Wat doen we al? Wat willen we? Intentieverklaring (januari 2008) Fase 2 Projectcoördinatie Intervisie schoolleiders Zelfdiagnose in 40 scholen (instrumentarium wordt aangereikt) Schoolspecifiek actieplan Uitvoering actieplan Afronding met manifestatie/conferentie en overdracht Looptijd 4 jaar

16 Afspraken vervolg Afspraken maken?!


Download ppt "Bijeenkomst directeuren Primair Onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google