De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project gratis dyslexiesoftware Vlaamse overheid departement onderwijs uitgevoerd door SNPB samenwerkingsverband van de netgebonden pedagogische begeleidingsdiensten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project gratis dyslexiesoftware Vlaamse overheid departement onderwijs uitgevoerd door SNPB samenwerkingsverband van de netgebonden pedagogische begeleidingsdiensten."— Transcript van de presentatie:

1 Project gratis dyslexiesoftware Vlaamse overheid departement onderwijs uitgevoerd door SNPB samenwerkingsverband van de netgebonden pedagogische begeleidingsdiensten.

2 Project ‘gratis dyslexiesoftware’

3 Aandacht voor dyslexie in het onderwijsveld
Scholen nemen extra maatregelen voor leerlingen met dyslexie Functioneel inzetten van dyslexiesoftware  leerkansen verhogen Dyslexiesoftware implementeren in kwaliteitsvol zorgbeleid van de school Brochure: “Dyslexiesoftware! En nu?”

4 Aandacht voor dyslexie in het onderwijsveld
Brochure: “Dyslexiesoftware! En nu?”

5 Modaliteiten van het project
Vlaamse Regering voorziet jaarlijks subsidies School kan gratis softwarepakket naar keuze aanvragen (Schooldirect) Aantal pakketten beperkt  inhoudelijke kwalitatieve toetsing van de aanvragen Evenwichtige verdeling over de netten Uitgevoerd door SNPB: bekendmaking, beoordeling van de aanvragen, verdeling van de pakketten, onderzoek naar implementatie, marktverkenning, …

6 Verantwoording voor het gebruik van dyslexiesoftware

7

8 Juridisch kader VN-verdrag van 13 december 2006: de rechten van
personen met een handicap (= sociale drempel) Recht op inclusief onderwijs Recht op redelijke aanpassingen Decreet van 10 juli 2008: kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelings-beleid Recht op redelijke aanpassingen

9 Visie van de overheid en onderwijsinspectie
Opdracht school: met onderwijs  leerlingen bereiken de beoogde resultaten optimaal Opdracht school: streven om onderwijsdoelstellingen zo maximaal mogelijk te realiseren ; ook indien STICORDI Oordeel behalen ET/doelen = Autonomie van delibererende klassenraad Onderzoek inspectie: ondersteunt de leerbegeleiding het leren van leerling (met extra zorgbehoeften)?

10 Gelijkheidsbeginsel en evaluatie
Toestaan van ICT-hulpmiddelen is niet in strijd met het principe van gelijke behandeling Een verschillende behandeling is een gerechtvaardigd onderscheid Het weigeren van redelijke aanpassingen wordt beschouwd als indirecte discriminatie Compenserende maatregelen ook toegestaan bij (eind)toetsen

11 Context ICT: eindtermen ICT
De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren. gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier. kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT- ondersteunde leeromgeving. kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving. kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven. kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren. kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen. kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

12 Context Zorg: actualisatie
Dringende beleidsmaatregelen voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften (o.v.b.) betere diagnostiek decretaal verankeren STICORDI-maatregelen decretale verankering van handelingsgericht werken competentieontwikkeling: door o.m. te werken met PRODIA-protocollen

13 Onderzoek naar de effecten van het project ‘gratis dyslexiesoftware’

14 Methodologie: doel Het in kaart brengen van de implementatie van de dyslexiesoftware op schoolniveau Het in kaart brengen van de concrete aanwending van de softwarepakketten op klasniveau Het in kaart brengen van vormingsbehoeften en de bereidheid tot expertisedeling

15 Resultaten schoolniveau: beleid

16 Resultaten klasniveau: inzetbaarheid

17 Resultaten klasniveau: positieve effecten
Functionele geletterdheid: 97% Socio-emotioneel welbevinden: 97% Zelfredzaamheid: 97% Algemene cognitieve vaardigheden: 76%

18 Resultaten vormingsbehoeften: noden

19 Resultaten vormingsbehoeften: inhoud

20 Aanbevelingen: niveau leerling
Duidelijk communiceren met de leerling over de ‘spelregels’ m.b.t. het verkrijgen van dyslexiesoftware De leerling ADIBoeken in combinatie met dyslexiesoftware laten gebruiken De USB-stick van de school voor de leerling ook thuis ter beschikking stellen De leerling niet alleen opleiden om met de dyslexiesoftware aan de slag te gaan, maar vooraf ook trainen op het vlak van de ICT-basiscompetenties De (oudere) leerlingen vertrouwd maken met de andere mogelijkheden van de dyslexiesoftwaresoftware: (markeren, samenvatten, mp3, …) en daar gebruik van laten maken indien nodig

21 Aanbevelingen: niveau klas
Leerkrachten professionaliseren met betrekking tot het aanschaffen en gebruiken van ADIBoeken (Nieuwe) leerkrachten professionaliseren met betrekking tot alle mogelijkheden van dyslexiesoftware binnen het continuüm van maatregelen Leerkrachten stimuleren en didactisch deskundig maken zodat het gebruik van dyslexiesoftware geïntegreerd wordt in alle leeractiviteiten Leerkrachten stimuleren en deskundig maken zodat de dyslexiesoftware breed ingezet wordt bij onder meer anderstaligen, niet-geattesteerden, … Leerkrachten stimuleren en deskundig maken zodat ook eigen ontwikkeld lesmateriaal leesklaar gemaakt wordt en ter beschikking gesteld wordt van de leerlingen

22 Aanbevelingen: niveau school
Het erkennen van de rol van de zorg en directeur m.b.t. het coördineren van het implementatietraject Het erkennen van de faciliterende rol van de ICT-coördinator voor wat betreft de technische ondersteuning (hardware en software) Het blijven opnemen van het dyslexiesoftwarebeleid binnen het (zorg)beleid Het blijven investeren in het creëren van een draagvlak bij het team voor dyslexiesoftware Ouderbetrokkenheid stimuleren en realiseren Aan kwaliteitsbewaking doen door o.m. effectenmeting Investeren in collegiale consultatie, spreekkansen voor ervaringsdeskundigen creëren en participeren in lerende netwerken


Download ppt "Project gratis dyslexiesoftware Vlaamse overheid departement onderwijs uitgevoerd door SNPB samenwerkingsverband van de netgebonden pedagogische begeleidingsdiensten."

Verwante presentaties


Ads door Google