De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Katholicisme in het licht van de bijbel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Katholicisme in het licht van de bijbel"— Transcript van de presentatie:

1 Katholicisme in het licht van de bijbel
Bron foto

2 De katholieke kerk Wanneer we de nieuwe catechismus van de Katholieke kerk (door David W. Cloud) openslaan dan lezen we onder de rubriek 'SUPREMATIE VAN DE PAUS' het volgende: 882 De paus, … “En gij zult op aarde niemand uw vader noemen, want een is uw Vader, Hij, die in de hemelen is. Laat u ook geen leidslieden noemen, want een is uw Leidsman, de Christus. Maar wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn. Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden” Matteus 23:9-13 Komt van het Latijn: papa = vader en dat komt van het Oudgrieks: πάππας pappas. Het is één van de titels van het hoofd van de Katholieke Kerk. De regeerperiode van een paus wordt pontificaat genoemd. “Een paus wordt aangesproken met Heilige Vader of Uwe Heiligheid” (bron: wikipedia) Heilige Vader?

3 De katholieke kerk Wanneer we de nieuwe catechismus van de Katholieke kerk (door David W. Cloud) openslaan dan lezen we onder de rubriek 'SUPREMATIE VAN DE PAUS' het volgende: 882 De paus, bisschop van Rome … Bisschop? Titus 1:5-9 onberispelijk één vrouw hebben? gelovige kinderen? niet in opspraak zich houden aan het betrouwbare woord naar de leer Bisschop van Rome? “En nadat zij voor hen in elke gemeente oudsten hadden aangewezen …” Handelingen 14:23 “hoedt de kudde Gods, die bij u is …” 1 Petrus 5:1-2 De bijbel leert nergens dat 1 bisschop het gezag had over meerdere plaatselijke gemeenten, laat staan over het gehele Lichaam van Christus! Een bisschop moest zich houden aan de leer van Jezus en Zijn apostelen (Handelingen 20:17-38)

4 De katholieke kerk Wanneer we de nieuwe catechismus van de Katholieke kerk (door David W. Cloud) openslaan dan lezen we onder de rubriek 'SUPREMATIE VAN DE PAUS' het volgende: 882 De paus, bisschop van Rome en opvolger van Petrus, ... Petrus, de eerste paus? wie is het Enige Hoofd van de gemeente? Efeziërs 1:22-23 “Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen” 1 Korintiërs 3:11 (vgl Matteus 16:13-20) Petrus aanvaardde geen aanbidding (Handelingen 10:25-26) Petrus was getrouwd (Lukas 4:38; 1 Korintiërs 9:5)

5 De katholieke kerk Wanneer we de nieuwe catechismus van de Katholieke kerk (door David W. Cloud) openslaan dan lezen we onder de rubriek 'SUPREMATIE VAN DE PAUS' het volgende: 882 De paus, bisschop van Rome en opvolger van Petrus, ‘is het blijvend en zichtbaar beginsel en fundament van de eenheid, zowel van de bisschoppen als van de menigte van de gelovigen’. ‘De paus van Rome immers heeft, juist krachtens zijn ambt als plaatsvervanger van Christus en herder over de gehele kerk, de volledige, hoogste en universele macht, die hij altijd vrij kan uitoefenen’. “Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is” 2 Tessalonissenzen 2:3-4.

6 De katholieke kerk 891 ‘Deze onfeilbaarheid nu bezit de paus van Rome, hoofd van het college van bisschoppen, krachtens zijn ambt, wanneer hij als opperste herder en leraar van alle gelovigen, die zijn broeders in het geloof versterkt, de leer omtrent geloof en zeden in een definitieve uitspraak afkondigt (...). De aan de kerk beloofde onfeilbaarheid bezit ook het corps van bisschoppen, wanneer het samen met de opvolger van Petrus het opperste leergezag uitoefent’, vooral in een oecumenisch concilie. Wanneer de kerk door middel van haar opperste leergezag iets voorhoudt ‘als door God geopenbaard te geloven’ en als leer van Christus, dan ‘moet men met de gehoorzaamheid van het geloof dergelijke definities aanvaarden’. Deze onfeilbaarheid strekt zich uit over de hele geloofsschat zelf van de goddelijke openbaring.

7 Onfeilbare openbaring van God?
“De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet mede de ongerechtigheid van de vader dragen, en een vader zal niet mede de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf.” Ezechiël 18:20. “En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden” Markus 16: Romeinen 10:17 “En hij liet de wagen stilhouden en beiden daalden af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. 39 En toen zij uit het water gekomen waren …” Handelingen 8:38-39a. “Is dit niet de zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria en zijn broeders Jakobus en Jozef en Simon en Judas? En behoren zijn zusters niet allen bij ons? Vanwaar heeft Hij dan dit alles? …” Matteus 13:55-56. “En het geschiedde, toen Hij deze dingen sprak, dat een vrouw uit de schare haar stem verhief en tot Hem zeide: Zalig de schoot, die U heeft gedragen, en de borsten, die Gij hebt gezogen. Maar Hij zeide: Zeker, zalig, die het woord Gods horen en het bewaren.” Lukas 11:27-28. “Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij, zoals de engel des Heren hem bevolen had en hij nam zijn vrouw tot zich. En hij had geen gemeenschap met haar, voordat zij een zoon gebaard had …” Matteus 1:24-25. “Want er is een God en ook een middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus …” 1 Timotheus 2:5 Johannes 14:6 Onfeilbare openbaring van God? Enkele leringen van de Roomse kerk: de maagd Maria is een middelaar tussen God en mens zij heeft geen sexuele gemeenschap meer gehad na Jezus’ geboorte zij heeft geen andere kinderen gekregen dat Maria behoort aanbeden te worden kleine kinderen zijn schuldig aan erfzonde daarom moeten zij worden gedoopt dopen is besprenkelen Bron foto: babylonmysteryreligion.com Bron foto: douglawrence.files.wordpress.com

8 Onfeilbare openbaring van God?
“Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen …” Exodus 20:4-5a. “Ik ben de Here, dat is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de gesneden beelden“ Jesaja 42:8. “Al hun werken doen zij om in het oog te lopen bij de mensen, want zij maken hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot, zij houden van de eerste plaats bij de maaltijden en van de erezetels in de synagogen, en van de begroetingen op de markten ...” Matteus 23:5-7a. “Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen. ... En zo maakt gij het woord Gods krachteloos door uw overlevering, die gij overgeleverd hebt. En dergelijke dingen doet gij vele” Markus 7:7-8, 13. “En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt …” Jakobus 5:15-16a. “Paulus, door de wil van God een apostel van Christus Jezus, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die te Efeze zijn” Efeziërs 1:1. “Paulus en Timoteus, dienstknechten van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, tezamen met hun opzieners en diakenen” Filippensen 1:1. “Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht…” 1 Petrus 2:9. Onfeilbare openbaring van God? Enkele leringen van de Roomse kerk: bepaalde mensen worden na hun dood heilig verklaard er is een aparte priesterklasse zonden moeten aan de priester worden beleden (biechten, sacrament van de zieken) branden van kaarsen, kruisbeelden, askruis, palmtakken, … aanbidden van beelden het dragen van speciale kledij Bron foto: puzzledponderer.wordpress.com Paus verklaart pater Damiaan heilig Bron foto:

9 Onfeilbare openbaring van God?
“En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden” Mattheus 6:7 “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad” 2 Korintiërs 5:10. “En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, …” Hebreen 9:27. Lukas 16:19-31 Onfeilbare openbaring van God? Enkele leringen van de Roomse kerk: het vagevuur, een plaats waar boetvaardige zondaren door vuur heen, klaar worden gemaakt om de hemel binnen te gaan het repetitief bidden van ‘het onze vader’ en de ‘weesgegroet’ met de rozenkrans en ga zo maar door … Bron foto: nl.wikipedia.org/wiki/Rozenkrans

10 Conclusie “Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt! Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn” Galaten 1:6-10.


Download ppt "Katholicisme in het licht van de bijbel"

Verwante presentaties


Ads door Google