De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VIKC Kwaliteitskader en multidisciplinaire visitatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "VIKC Kwaliteitskader en multidisciplinaire visitatie"— Transcript van de presentatie:

1 VIKC Kwaliteitskader en multidisciplinaire visitatie
Invitational conference 3 november 2009

2 Veilige en transparante oncologische ketenzorg?
‘Ketenzorg wordt geketende zorg’ – Medisch Contact ‘Prestatie-indicatoren zijn niet geschikt voor het verbeteren van de zorg’ – Medisch Contact ‘Darmchirurgen gebruiken hun zorguitkomsten om zichzelf te verbeteren’ – Medisch Contact ‘Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren’ – Inspectie voor de Gezondheidszorg uitgenodigd voor werkconferentie veilige en transparante oncologische ketenzorg? MC staat vol van oplossingen Hoe voorkomen we dat we verstrikt raken in doolhof en in de regels van het spel?

3 Veilige en transparante oncologische ketenzorg
Door het doel duidelijk voor ogen te houden kunnen we ook zicht houden op andere manieren om dat doel te bereiken, soms door regels te volgens, en soms door de mogelijkheden die we hebben optimaal te benutten. Wat is het doel van de IKCs? goede oncologische zorg.

4 Goede oncologische zorg
Kwaliteit van leven van patiënt staat centraal Adequate begrijpelijke informatie voor de patiënt Aanspreekpunt voor de patiënt in de 2e en 1e lijnzorg Goed functionerende multidisciplinaire teams Snelle diagnose en korte doorlooptijden Tijdige en effectieve behandeling Integrale zorg Effectieve overdracht binnen de keten Transparant en vergelijkbaar aanbod van zorg

5 Zorgcontinuüm Lynn and Adamson 2003 Basis voor de oncologische zorg

6 VIKC Kwaliteitskader Basiselementen voor verantwoorde en veilige oncologische zorg Toets op organisatie, zorginhoud en uitkomsten van zorg Kwaliteitskader gebaseerd op INK aandachtsgebieden

7 Multidisciplinaire visitatie
Vanaf 1994 64 ziekenhuizen zijn tenminste 1 x gevisiteerd ~130 opgeleide visitatoren behoefte bestaat aan een visitatiemodel met meer aandacht voor de inhoud van de zorgprocessen en een meer resultaat-geöriënteerde visitatiemethodiek.

8 Uitgangspunten Spiegel voorhouden
Versterken van de samenhang en samenwerking Geven van aanbevelingen Leren van elkaar Een spiegeling bestaat uit een beeld, een spiegelglas en een spiegelbeeld. Met welk van deze drie begrippen komt de spiegel overeen in deze afbeelding? Doel: optimaliseren van de multidisciplinaire oncologische zorg Peer review methode Visitatoren: medisch specialisten en coördinerend oncologieverpleegkundigen Discipline- en afdelingsoverstijgend: is het oncologische zorgproces op orde worden de zorgpaden goed doorlopen hoe wordt optimale samenwerking bereikt hoe vindt vakinhoudelijke afstemming plaats hoe toegankelijk en veilig is de zorg Enquête leden oncologiecommissies: respons 106 zorgverleners van 54 ziekenhuizen (49 algemeen, 5 academisch) Visitatie draagt bij: inzichtelijk maken van kwaliteit (82%) versterkt multidisciplinair werken (48%) versterkt speerpunt oncologie (45%) versterkt afdelingsoverstijgend werken (41%) slagvaardig uitvoeren verbeterprojecten (48%)

9 Landelijk visitatiemodel
Zelfevaluatie Basismodel + Tumorspecifieke module Visitatie Deelaccreditatie/visitatie toetsend landelijk model landelijke dienst (NIAZ) spiegelinformatie + keurmerk faciliterend ( multi )regionale dienst (IKC) spiegelinformatie Voorbereiding voor een gecombineerde deelaccreditatie/visitatie Afstemming met belanghebbende partijen zoals NPK, WV, OMS, NFK, V&VN, NVO, NHG, NVPO, NIAZ, ZZZ, ZN e.a. Vermijding van bureaucratie Efficiëntiewinst van toetsingen Compact kader Instrument basisvisitatie Instrument tumorspecifieke visitatie Patiëntenperspectief Dossieronderzoek Meetpunten en scoremethodiek Afstemming OECI Landelijke PVC bijeenkomst november 2007  meer inhoud van zorgprocessen  meer onderbouwing uit KR en spiegelinformatie  van regionaal naar landelijk model  NIAZ als sterke partner

10 Basisvisitatie Basiselementen voor organisatie oncologische zorg:
Beleid oncologiecommissie Multidisciplinaire samenwerking Afstemming zorgprocessen intra- en extramuraal Psychosociale zorg Communicatie en overdracht Deskundigheidsbevordering Patiëntenperspectief

11 Proces Basisvisitatie
Voorbereiding Zelfevaluatie door oncologiecommissie e.a. Informatie kwalitatief en kwantitatief uit o.a. NKR Documenten ziekenhuis Patiëntenperspectief door enquête Visitatiebezoek PVC stelt rapport vast Oncologiecommissie stelt verbeterplan op na visitatie Verbetercyclus / monitoring door PVC Waar het om gaat  PDCA

12 Tumorspecifieke visitatie
Verdieping van tumorspecifieke zorg: mamma, colon-rectum, long en prostaat Multidisciplinaire teams Monitoring van het tumorspecifieke zorgpad Van organisatorische, zorginhoudelijke en uitkomstmaten voor een bepaalde tumorsoort Gebaseerd op bestaande landelijke normen, richtlijnen en indicatoren

13 Uitdagingen 2010 Test EG voor basisvisitatie en tumorspecifieke visitatie Geoliede landelijke organisatie Afstemming met NFK, Orde, WV, NIAZ Up to date houden kaders Over de muren heen van de doolhof, resultaatgericht werken aan goede oncologische zorg


Download ppt "VIKC Kwaliteitskader en multidisciplinaire visitatie"

Verwante presentaties


Ads door Google