De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ruimte voor extra windmolens in het Meetjesland Visie en kaarten - maart 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ruimte voor extra windmolens in het Meetjesland Visie en kaarten - maart 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Ruimte voor extra windmolens in het Meetjesland Visie en kaarten - maart 2011

2 Windmolens in het Meetjesland •Veel wind in Meetjesland  Kansen voor windenergie: –Kansen voor duurzame energie –Bedreiging voor natuur en landschap

3 Standpunt NPM •Windenergie is één vorm van hernieuwbare energie •Ook andere vormen van alternatieve energie (zon, biomassa,…) zijn belangrijk maar het potentieel is kleiner in het Meetjesland •Rationeel energiegebruik is prioritair

4 Standpunt NPM •Pro windenergie •Negatieve impact op natuur, landschap en leefkwaliteit moet door goede inplanting beperkt worden •Regionale visie is belangrijk → Veel projecten zijn gemeenteoverschrijdend

5 Planologisch kader •Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) –In de havens –In grotere bedrijventerreinen –Nabij stedelijke gebieden –Langs lijninfrastructuren •Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) –Vertaling op grondgebied Oost-Vlaanderen –Toetsing aan woongebieden, vogelatlas, luchtvaart, Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), Speciale Beschermingszones (SBZ),…

6 Planologisch kader •Gewestelijke RUP’s voor windmolens: –Maldegem •Bestemmingsgebieden waar windmolens mogelijk zijn: –Bedrijventerreinen –Agrarisch gebied –Zone voor gemeenschapsvoorzieningen

7 Planologisch kader •Provinciale RUP’s voor windmolens –(Balgerhoeke – Eeklo) –Oost-Vlaanderen plant een RUP voor windmolens ten noorden van Maldegem en langs E40

8 Huidige toestand •Windmolens in werking –Eeklo: 4 (totaal 6.000 kW – 3.550 gezinnen) •Windmolens in opbouw –Maldegem: 7 (totaal 16.100 kW – 10.000 gezinnen) •Windmolens vergund –? •Windmolens gepland –Zowat overal … (maar vergunning onzeker)

9 Aanknopingspunten •Provinciaal kader (deel van PRS O-Vl) •Principes vanuit RSV en PRS –In en nabij bedrijventerreinen –Langsheen lijninfrastructuren •Spoor-, water-, snelweg –Grotere clusters, geen solitaire inplantingen

10 Randvoorwaarden •Vrijwaren van: –Woongebieden en grote woonconcentraties –Vlaams Ecologisch Netwerk –Speciale BeschermingsZones (SBZ - H of V) –Avifaunaroutes en -plaatsen ( vogelatlas )

11 Scan van het Meetjesland •Lijninfrastructuren: –N49/E34 –R4 –E40 –Spoorlijn Gent-Brugge –Kanaal Gent-Brugge –Schipdonkkanaal –Hoogspannings- leidingen •Economische knooppunten: –Eeklo –Maldegem –Aalter –Drongen –Assenede-Zelzate (het Gents havengebied vanaf Evergem is niet in deze studie opgenomen)

12 Scan van het Meetjesland •Enkele grotere woongebieden, vele dorpen en kleinere concentraties woningen  Geen mogelijkheden voor grote turbines –Vanuit bestaande voorbeelden wordt rond deze zones een buffer voorzien van 250 m

13 Scan van het Meetjesland •Concentratiegebieden aan natuur- en landschapswaarden: –Krekengebied –Bosgebieden omgeving Drongengoed-Burkel, Het Leen-Lembeke, Bulskampveld, Markette –Avifauna: Krekengebied, Kraenepoel, Kluizen  Geen mogelijkheden voor grote turbines

14 Confrontatie toont zoekzones •Maldegem: –Langs N49/E34 tussen kern en Schipdonkkanaal •Hoogspanningsleiding passeert oost-west en wordt mogelijk verdubbeld •Eeklo: –Langsheen E34, ten noorden van de kern •Hoogspanningsleiding passeert oost-west •Assenede/Zelzate: –Nabij AKMO

15 Confrontatie toont zoekzones •Aalter: –In en rond industriegebieden –Tussen Aalter en Maria-Aalter (E40) •Hansbeke / Nevele: –Tussen Markette en Schipdonkkanaal langs E40 •Hoogspanningsleiding passeert noord-zuid •Landegem / Drongen: –Tussen Schipdonkkanaal en afrit Drongen langs E40 •Evergem (als onderdeel Gentse kanaalzone)

16 Mogelijke inplantingen •Lijnvorming is onvoldoende – clustervorming is beter •6 turbines is minimum om van cluster te spreken (normaalgezien is 3 windturbines de ondergrens)

17 Mogelijke simulatie inplanting •Zone Maldegem Noord? (Elia) •Zone Eeklo Noord12 •Zone Aalter E408 •Zone Aalter industrieterrein6 •Zone Nevele - Hansbeke8 •Zone Drongen - Landegem7 •Zone Zelzate - Assenede7 +/- 48

18 Wat betekenen 48 windmolens? •48 windmolens = 120 MW (in Vlaanderen momenteel 273 MW) •Genoeg energie voor alle huishoudens van het Meetjesland •Daarnaast ook in Evergem (Gentse kanaalzone) potentie voor 25 windmolens op grens Evergem - Gent

19 zoekzones van de provincie op een topografische kaart waarop woongebied en natuurgebied geaccentueerd worden

20 zoekzones van de provincie meest prioritaire gebieden vanuit natuuroogpunt geen interferentie met vogeltrek, met SBZ-H en V, minder landschappelijke hinder

21

22 Gewenste beleidsinitiatieven •Actieve overheid gewenst •Opmaak RUP’s voor prioritaire zones •Aankoop gronden voor realisatie windmolens •Opstalrecht  inkomsten voor acties rationele energie


Download ppt "Ruimte voor extra windmolens in het Meetjesland Visie en kaarten - maart 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google