De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijen en biodiversiteit Hoe maken we stad en landschap bijenvriendelijk Een selectie van de mogelijkheden Arie Koster Voor meer informatie voor.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijen en biodiversiteit Hoe maken we stad en landschap bijenvriendelijk Een selectie van de mogelijkheden Arie Koster Voor meer informatie voor."— Transcript van de presentatie:

1 Bijen en biodiversiteit Hoe maken we stad en landschap bijenvriendelijk Een selectie van de mogelijkheden Arie Koster Voor meer informatie voor ecologisch groenbeheer voor bijen en andere bloembezoekende insecten Voor planten voor bijen, vlinders en andere bloembezoekers Voor voorbeelden van bijenvriendelijke milieus

2 Inhoud presentatie Achtergronden bijen en biodiversiteit
Voorbeelden bijen, insectenvriendelijk landschapsbeheer Bermen en graslanden Bloemrijke ruigten Akkerranden en bloemakkers Houtige begroeiingen en zomen Wat kunnen burgers en grondbezitters doen voor biodiversiteit en bijen Tuinen Boerenerven en tuinen op het platteland Bedrijventerreinen Zelfbeheer kleinschallige groene elementen in de openbare ruimte

3 Hoe zit dat in de praktijk: enkele voorbeelden
Biodiversiteit in de praktijk Biodiversiteit staat voor biologische verscheidenheid. Dit begrip heeft betrekking op soorten, genen en ecosystemen op een bepaalde plek of in een bepaald landschap. Dat kan in de ruimste zin de hele aarde omvatten, maar ook in enge zin een achtertuin. Een lage biodiversiteit wil niet zeggen dat het geen betekenis heeft, zeker niet onder natuurlijke omstandigheden Hoe zit dat in de praktijk: enkele voorbeelden Soorten arm - biodiversiteit laag Soortenrijk- biodiversiteit hoog Woestijn Tropisch regenwoud Strand Kalkrijke duinen Maisakker Bloemrijke graanakker Een tuin volledig betegeld Tuin met verschillende plantensoorten Verstoring van een terrein gaat meestal gepaard met een ongewenste toename of vermindering van de biodiversiteit.

4 Enkele factoren die biodiversiteit bepalen Bodem: onder meer grondsoort, voedselrijkdom, zuurgraad, humusgehalte en bodemvochtigheid Herkomst van het water: regen, grondwater: kwelwater, regenwater, rivierwater (overstroming/inundatie) Klimaat/microklimaat: Hoe extremer de omstandigheden des te minder soorten. Verschillende vegetatiestructuren (houtwallen, bosjes, ruigten, hellingshoek, reliëf van de bodem gaan samen met verschillen in microklimaat. Luchtvochtigheid: is in en bos anders dan boven een grasland. Invloed van de fauna: vraat/begrazing, bemesting, verspreiding van zaden Maar in het stedelijke gebied en Nederlandse landschap zijn beheer, onderhoud, omgang meestal de bepalende factoren: maaien, ploegen, kappen, bemesten, ontwatering/vernatting van de bodem. Zie verder

5 Vegetatiestructuur is enorm belangrijk voor biodiversiteit

6 Bij deze en vorige dia: hoe complexer de vegetatiestructuur des te groter de biodiversiteit. In een bos of beplanting met alleen een boom- en moslaag komen veel minder soorten vogels voor dan in een bos met verschillende vegetatielagen. Dit geldt ook voor floristische diversiteit. Meer soorten planten beteken heel vaak meer soorten insecten. Een betegelde tuin is voor de biodiversiteit waardeloos. Een ecologisch beheerde bloemen en plantentuin zeer waardevol. Zeker ook voor de wilde bijen .

7 Wat heeft de bij met het Biodiversiteitsjaar te maken
Wat heeft de bij met het Biodiversiteitsjaar te maken? De Bij Ambassadeur voor het Biodiversiteitsjaar Als ambassadeur voor biodiversiteit is landelijk gekozen voor de bij. Doordat het slecht gaat met de bij, ondervinden ook veel andere soorten in de natuur schade. Een sprekend voorbeeld van de onderlinge verbondenheid van alles met alles in de natuur: de biodiversiteit. Vandaar dat NCB Naturalis de bij als beeld voor al haar activiteiten in het Biodiversiteitjaar gebruikt is het jaar van de bij. Dat is een nobel streven, maar wat betekent dat voor de praktijk? Vooral voor wilde bijen geldt de regel: bijenbeheer is vegetatiebeheer en landschapsbeheer. Maar het gaat natuurlijk niet alleen maar om de bijen.

8 Wat zijn bijen Bijen zijn vliesvleugelige insecten die gekenmerkt zijn door: paar vliezige vleugels: grote vleugels voor; kleine achter - Verzamelharen op de achterpoten of aan de onderkant van het achterlijf. - Wespentaile: een sterke insnoering tussen borststuk en achterlijf - Een angel - Geveerde haren (verschil met wespen) Bijen worden onderscheiden op sociale (hommels en honingbijen) en solitaire levenswijze. Voor meer info:

9 Als we de bijen willen helpen moeten we ook weten hoe ze leven
Bijen zijn volledig afhankelijk van stuifmeel en vrijwel volledig afhankelijk van nectar De diversiteit van bijen en andere bloembezoekende insecten is onlosmakelijk gekoppeld aan de diversiteit van de flora. Veel bijen leven van een of een zeer beperkt aantal soorten planten. Als die planten er niet zijn. Zijn de bijen er ook niet. Bij het bevorderen van bijen is Floristische diversiteit is een sleutelwoord. Vooral in Nederlandse cultuurlandschap is de floristische diversiteit sterk van het beheer afhankelijk.Het gaat om het beheer van: bermen, graslanden, beplantingen, oevers, akkerranden, parken, tuinen en vele andere groene terreinen. In steden en dorpen worden in tuinen en de openbare ruimte veel plantensoorten aangeplant of uitgezaaid. Hierbij kan met rekening houden met de bijen en andere bloembezoekende insecten. Voor zeer uitvoerige info over wilde bijen en links ( bevat ook een bijenkalender voor het overgrote deel van de Nederlandse wilde bijen)

10 Alles draait om stuifmeel en nestgelenheid: slobkousbij is voor 100% van grote wederik afhankelijk; rietsigaar maskerbij voor zijn nestgelegenheid 100% van rietsigaar.

11 Boerenwormkruid is een drachtplant voor honingbijen, maar wordt ook door wilde bijen bezocht

12 Wormkruidbij vliegt op composieten o. m. op boerenwormkruid
Wormkruidbij vliegt op composieten o.m. op boerenwormkruid. Dus na de bloei maaien

13 Paardenbloem is voor veel bijen belangrijk: een zeer algemene plant met grote betekenis

14 Heggenwikke met hommel: de meeste bloemplanten zijn voor bijen van belang

15 Gedrag van bijen Bijen kennen broedzorg - Ze maken een nest met daarin voor iedere bij een aparte broedcel. - verzamelen nectar en stuifmeel - leggen een ei en sluiten het nest af Sommige bijen hebben een sterk teritorium gedrag. De mannetjes jagen elkaar weg. Dat is onder meer het geval bij Wolbijen en Sachembijen. Sommige bijen hebben een bijzondere wijze van nestelen. Wolbijen verzamelen plantenharen, behangersbijen maken hun nest van stukjes blad en mestelbijen mestelen de ingang van hun nest dicht. Een groot deel van de bijen leven parasitair. Ze worden ook wel koekoeksbijen genoemd.

16 De grote wolbij verzamelt haren van planten voor bekleding van het nest

17 Parende wolbijen

18 Er wordt nectar en stuifmeel verzameld

19 Territorium gevecht van mannetjes grote wolbij

20 5 mannetjes van de roze mestelbij proberen een wijfje te bevruchten

21 Nestgelegenheid is even belangrijk. Zonder nestgelegenheid geen bijen.
Waar nesten bijen Sociale bijen: hommels en honingbijen - In holtes van bomen, muren, rotsen Hommels ook in de grond in oude muizennesten. Solitaire/wildebijen In grond Stijlkantjes Doodhout - Braamstengels - Afgestorven plantenstengels - Rietdaken - Gaten in muren - Gaten in tuinmeubulair etc. Zie ook

22 Veel bijen nestelen in de open grond

23 Nestgangen tussen het plaveisel

24 Een gravende pluimvoetbij

25 Een tuintafeltje waar bijen in nestelen

26 De schroefgaten worden als nest gebruikt

27 Afrasteringspaaltjes als nestplaats

28 Nestkastejes voor bijen

29 Detail nestkastje

30 Een kunstmatige nestgang van de roze metselbij

31 Win-win situatie van een bloemrijk(bijenvriendelijk) landschap voor de biodiversiteit
Bloemrijke vegetaties zijn niet alleen goed voor bijen, maar ook voor dagvlinders en andere insecten. Heel veel andere insecten en spinnen die in bloemrijke vegetaties voorkomen zijn voedsel voor vogels. Bloemrijke vegetaties die niet te vroeg worden gemaaid leveren zaden die door vogels worden gegeten. De putter en de huismus zijn daar voorbeelden van. Ook veel bomen en struiken die voor de bloemen of de bessen worden aangeplant trekken vogels aan. Plekken waar bijvoorbeeld bramen groeien, zijn niet alleen goed voor de bloembezoekende insecten, maar bieden ook nestgelegenheid voor vogels en schuilplaatsen voor zoogdieren. Dus… Als het goed gaat met de honingbij gaat het met heel veel andere dieren ook goed.

32 Win-win situatie van een bloemrijk(bijenvriendelijk) landschap voor landbouw en recreatie
Landbouw: biologische bestrijding plaaginsecten Veel bloembezoekende insecten leven van kleine dieren die schadelijk kunnen zijn voor de land- en tuinbouw en de planten in onze tuin. De rovende insecten worden predatoren genoemd. Recreatie en andere sociale aspecten: educatie, restoratie en fysieke gezondheid Natuurbeleving: het zien van bloemen, hommels en vlinders leidt bij velen tot fascinatie. Dit heeft een rustgevend effect.

33 Kosten ecologsich groenbeheer en -onderhoud
Kostenindicatie vallen buiten het kader van deze website of presentatie. Voor het groenbeheer zijn de kosten na 1970 altijd een probleem geweest. Deze moeten worden doorberekend aan de gebruiker. Dat is eigenlijk al gebeurd, maar vaak voor een groot gedeelte wegbezuinigd. Bij kostenberekening gaat het om de prijs-kwaliteit verhouding. De kwaliteit van de beheerhandelingen moet worden gedefinieerd en op grond daarvan moet de kosten van het beheer worden vastgesteld. Dit is vooral voor de biodiversiteit erg belangrijk. Aandacht, goede communicatie en een goede organisatie hoeven niet extra veel te kosten maar kunnen wel een zeer positief effect hebben op het beheer. Zelfbeheer, bewonersparticipatie en burgerinitiatieven moeten worden gestimuleerd. Niet om te bezuinigen maar louter om de kwaliteit van woon- en leefomgeving te verbeteren. Dit impliceert ook biodiversiteit. Met geld alleen is deze kwaliteit niet te leveren.

34 Grasland en bermen Bloemrijke graslandvegetaties ontstaan door 1 of 2 keer per jaar te maaien en maaisel af te voeren. Het storten van maaisel is vaak een probleem Is de milieuwetgeving met betrekking tot bermmaaisel niet te extreem waardoor bermmaaisel tot afval degradeert? Ook zwerfvuil is een probleem er wordt vaak alleen maar naar de gebruiker gekeken. De lasten van verpakking worden afgewenteld op het landschap. Schoon houden van het landschap zou een goed werkgelegenheidsopject kunnen zijn dat meerdere doelen dient Grootschalige toepassing van biobrandstof zou probleem van groenafval uit de wereld kunnen helpen. “Schoon” maaisel zou ook voor bodemverbetering kunnen worden toegepast.

35 Graslandvegetaties Bloemrijke graslandvegetaties zijn van grote betekenis voor bloembezoekende insecten. De groene delen van de planten zijn als voedsel ook zeer belangrijk voor andere ongewervelde dieren. Overstaand grasland inclusief graspollen biedt een divers microklimaat voor kleine dieren. Voor zaadetende dieren waaronder insecten, vogels en muizen zijn overblijvende vegetaties onmisbaar. Verder bieden ongemaaide graslanden dekking, schuil- en overwinteringsplaatsen aan uiteenlopende diergroepen: Ongewervelde dieren, kleine zoogdieren en reptielen en Amfibieën. Gefaseerd en gedifferentieerd beheer is daarom noodzakelijk

36 Biggenkruid een soort die het meest op zandige bodems voorkomt, moet een- of tweemaal per jaar worden gemaaid.

37 Op deze schrale droge bodem, hoeft gewoon duizendblad maar één keer per jaar te worden gemaaid.

38 Oorspronkelijk was deze zandige grond voedselarm en zuur, maar door omgevingsfactoren is de bodem matig voedselrijk geworden en vormt zo een favoriete plek voor stijf havikskruid. Deze vegetatie hoeft eenmaal per jaar te worden gemaaid.(Oosterwolde 1997).

39 Een plas-dras oever/berm is een oever zonder beschoeiing die in het winterseizoen kletsnat is en op verschillende plekken onder water staat. Zulke vegetaties worden meestal in augustus-september gemaaid(Nieuwkoop 2002)

40 Spoolderbos rond 1990. Tussen 1995-2000 ook met Rietorchis

41 Ruigten Ruigten worden gedomineerd door hoge (0,7 tot ca 2 m), veelal overblijvende en sterk concurrentiekrachtige kruiden. In het cultuurlandschap zijn ruigten meestal beperkt tot kleine overhoeken, zoals emplacementen, fabrieks- en haventerreinen en braakliggende terreinen in en rond de bebouwde kom. Vooral voor in lintvormige landschapselementen, waterkanten, vijverranden, spoorsloten, greppels, kanaal- en rivieroevers. Ruigten kunnen zeer bloemrijk, maar ook bloemarm zijn. Meestal groeien ze samen met grassen, riet, brandnetels en distels. Een bloemrijke ruigte komt in het algemeen vrij laat tot bloei. De meeste houtige soorten zijn dan uitgebloeid en ze vormen vaak de laatste bloeiende elementen in het landschap. Ruigte hoeven maximaal een maal per jaar of 3-5 jaar te worden gemaaid Voor meer info:

42 Engelse Werk: overgang van gras naar ruigte
Engelse Werk: overgang van gras naar ruigte. Zonder maaien vestigt zich ook Moerasspirea

43 Stadspark Veenendaal Rond 1985 was de vijverbeschoeiing in het stadspark van Veenendaal zo slecht dat ze machinaal niet meer gemaaid konden worden. Door bezuinigingen ook niet met de hand. Verruiging was het gevolg. Meer dan tachtig soorten planten konden zich hierdoor ontwikkelen, waaronder gewone engelwortel.

44 Grote kattenstaart is een soort die veel in de woonomgeving wordt toegepast, dat wil zeggen uitgezaaid. Deze plant trekt veel bijen en vlinders aan (Amsterdam, Slotervaart 2000)

45 Deze vegetatie van moerasspirea die in het park de Aa-landen in Zwolle op lichte, natte rivierklei groeit, wordt ten hoogste één maal per jaar gemaaid.

46 Bloemrijke ruigte met onder meer Koninginnekruid is ook belangrijk voor vlinders.

47 Verbetering bijenstand in het agrarische landschap Opties voor bloemrijke begroeiingen voor bijen

48 Akker/agroranden een stap in de goede richting voor bijen en biodiversiteit
Foto hoeksche Waard

49 Bloemrijke ingezaaide akkerrand met in hoofdzaak exoten

50 Een pret mengels met onder meer Coreopsis tinctorea

51 Wat betekenen akkers tegenwoordig nog voor de bijenteelt? Zonnebloem

52 Gele ganzenbloem bij Oosterbeek

53 Phacelia in de Noordoostpolder

54 Boekweit met Phecelia: boekweit doet het slecht op zwaar bemeste grond

55 Randen gedomineerd door Cosmos voor late dracht

56 Akkerranden voor recreatief medegebruik

57 Maar ………………., vergrassing treedt snel op: banen gefreesd

58 Vergrassing: banen gefreesd og geëgd

59 Rand graanakker zonder beheer

60 Rand graanakker zonder beheer: foto van boven af

61 Anthemis tinctoria - Gele kamille Berteroa incana – Grijskruid
Voorbeelden van drachtplanten voor droge tot vochthoudende matig voedselrijke bodem (P6) Anthemis tinctoria - Gele kamille Berteroa incana – Grijskruid Centaurea cyanus - Korenbloem:. Crepis capillaris - Klein streepzaadDiplotaxis tenuifolia - Grote zandkool Melilotus albus - Witte honingklaver Melilotus officinalis - Citroengele honingklaver Oenothera biennis - Middelste teunisbloem Papaver dubium - Bleke klaproos Raphanus raphanistrum – Knopherik Trifolium arvense - Hazenpootje Trifolium incarnatum - Incarnaat klaver Vicia villosa - Bonte wikke

62 Brassica oleracea - Koolzaad Camelina sativa - Huttentut
Voorbeelden van drachtplanten op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke bodem Brassica oleracea - Koolzaad Camelina sativa - Huttentut Chrysanthemum segetum - Gele ganzebloem Consolida ajacis - Valse ridderspoor Dipsacus fullonum - Grote Kaardebol Galeopsis speciosa - Dauwnetel Lupinus luteus - Gele lupine Melilotus albus - Witte Melilotus officinalis - Citroengele honingklaver Misopates nigella damascena - Juffertje in het groen Papaver rhoeas - Grote klaproos Raphanus raphanistrum - Knopherik

63 Borago officinalis - Bernagie Brassica napus - Koolzaad
Voorbeelden van drachtplanten op vochtige tot droge zeer voedselrijke bodem Borago officinalis - Bernagie Brassica napus - Koolzaad Brassica nigra - Zwarte mosterd Brassica rappa - Raapzaad. Fumaria officinalis - Gewone duivekervel Matricaria recutita - Echte kamille Papaver rhoeas - Grote klaproos Raphanus sativus - Radijs/Bladramanus Sinapis alba - Gele mosterd Sinapis arvensis - Herik Tanacetum parthemium - Moederkruid Tripleurospermum maritimum - Reukeloze kamille

64 Bijenplanten die in agroranden Hoeksche Waard zijn uitgezaaid en waargenomen
Ammi majus - Groot akkerscherm:(uitheems) Anethum graveolens - Dille: (uitheems) Anthemis tinctoria - Gele kamille Antirrhinum majus - Grote leeuwenbek: (uitheems) Borago officinalis - Bernagie Calendula officinalis - Tuingoudsbloem (uitheems Carthamus tinctorius - Saffloer: (uitheems Centaurea cyanus - Korenbloem Chrysanthemum carinatum - Zomerchrysant: (uitheems) Chrysanthemum segetum - Gele ganzebloem Cichorium intybus - Wilde cichorei Clarkia amoena - Zomerazalea: (uitheems) Coreopsis tinctoria -- Meisjesogen:(uitheems) Cosmos bipinnatus - Cosmea: (uitheems Eschscholzia californica - Slaapmutsje: (uitheems). Fagopyrum esculentum - Boekweit:(uitheems) Helianthus annuus - Zonnebloem: (uitheems) Lavatera trimestris - Lavetetra: (uitheems) Malva sylvestris (inclusief ssp. mauritanica - uitheems ) - Groot kaasjeskruid Nemophila maculata - Gevlekt bosliefje: (uitheems) Nigella damascena - Juffertje in het groen Papaver rhoeas - Grote klaproos (incl. cultivars Phacelia tanacetifolia - Phacelia: (uitheems) Trifolium incarnatum - Incarnaat klaver

65 Natuurlijke akkerranden een uitkomst? peen in grazige vegetatie

66 Natuurlijke akkerranden die als ruigte of hooiland worden beheerd

67 Natuurlijke akkerranden: boerenwormkruid

68 Natuurlijke akkerranden: boerenwormkruid

69 Natuurlijke akkerranden: gewone berenklauw

70 Natuurlijke akkerranden: grote kattenstaart

71 Natuurlijke akkerranden: koninginnekruid

72 Bermen equivalent van akkerrand? Peen bij Roodeschool

73 Bermen equivalent van akkerrand? stijf havinkskruid bij Noordwolde

74 Bermen equivalent van akkerrand? Boerenwormkruid binnenveld Wageningen

75 Bermen equivalent van akkerrand
Bermen equivalent van akkerrand? Gewoon barbarakruid ingezaaid (IJlst Fr.)

76 Wat kunnen burgers en grondbezitters doen om de biodiversiteit te verbeteren?
Tuinen Boerenerven en plattelandstuinen Bedrijventerreinen Zelfbeheer door burgers Er worden enkele voorbeelden gegeven. Voor een uitvoerig overzicht zie:

77 Voortuin in een gewone straat

78 Een tuin in een nieuwbouwwijk grenzend aan een vijver

79 Deze tuin, maar ook het hele dorp grenst, net als de meeste andere dorpen aan grootschalig agrarisch cultuurlandschap (Schildwolde 2009)

80 Een echte bijentuin met volop bijenplanten, maar er komen ook vlinders
Een echte bijentuin met volop bijenplanten, maar er komen ook vlinders. (Schildwolde 2009)

81 Een boerderijtuin voor bijen met onder meer Rudbeckia nitida
Een boerderijtuin voor bijen met onder meer Rudbeckia nitida. Een imker heeft hier ook zijn bijen staan, ook omdat er linden op het erf staan.(Groningen, De Streek 2009)

82 De oprijlaan gezien in de lengterichting. (Slochteren 2009)

83 Een oprijlaan grenzend aan weilanden. Op de voorgrond Rudbeckia nitida
Een oprijlaan grenzend aan weilanden. Op de voorgrond Rudbeckia nitida. Buiten de tuinen komen bijenplanten nauwelijks voor. (Slochteren 2009)

84 Een fragment van een klein, maar bloemenrijk volkstuincomplex met Rudbeckia fulgida en Aster novae-anglica (Slochteren 2009).

85 Dezelfde tuin met rode zonnehoed en Verbena bonariensis (Slochteren 2009)

86 In dit toekomstige bedrijventerrein is alvast een natuurpark aangelegd
In dit toekomstige bedrijventerrein is alvast een natuurpark aangelegd. Moerasrolklaver is een goede plant voor bijen. (Hoogeveen 2002)

87 Deze bloemrijke strook is geen onderdeel van bedrijventuinen, maar informeel lijkt het wel zo. Op de voorgrond gewoon duizendblad. Op de achtergrond Wouw (groengeel) die hier talrijk voorkomt. Wouw is een topplant voor bijen. (Ede 1996)

88 Zelfbeheer, bewonersparticipatie, burgerinitiatieven
Burgers kunnen zelf veel doen aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving Het grootste probleem is de continuïteit van de betrokkenheid. Zelfbeheer, bewonersparticipatie moet worden begeleid. Gemeenten/woningbouwcorporaties moeten actief beleidvoeren omdat te kunnen realiseren. Gemeenten/woningbouwcorporaties moeten ook de helpende hand bieden bij grote onderhoudsbeurten in –het voor- en najaar. .

89 Deze tuin wordt de vlindertuin genoemd, vlinders kwamen hier geregeld voor, maar gelet op het grote aantal bijen had het beter bijentuin genoemd kunnen worden. Door afnemende betrokkenheid van de bewoners is deze tuin wel achteruit gegaan(Nijmegen 1998)

90 Deze border bevat voornamelijk drachtplanten, maar wordt ook door vlinders bezocht (Deventer 2002)

91 Sedum telephium trekt veel bijen en vlinders aan
Sedum telephium trekt veel bijen en vlinders aan. Deze plant wordt hier door andere drachtplanten omringd. (Deventer 1996)

92 De aangrenzende bewoners hebben met goedvinden van de gemeente een stuk openbaar groen geadopteerd. Er zijn allerlei planten aangeplant en er is ook een bijenhotel geplaatst. Door deze actie is een aantrekkelijk stukje openbaar groen ontstaan dat ook door anderen wordt gewaardeerd. (Schiedam 2009)

93 Een stuk gemeentegrond omgetoverd in een prachtige tuin.
Op de hoppersingel stoorden bewoners zich al heel lang aan de bossages bij hen voor de deur, en zij opperden het plan zelf het onderhoud maar te gaan doen, wat de gemeente niet deed. En na verloop van tijd is er door Rob, Jeane en Corine een leuke tuin van gemaakt met een heus insectenhotel en een zelf ontworden anti-hondenpoepbord en vele soorten planten. Buurtbewoners die planten in hun eigen tuin te veel hebben komen bij hen aanbellen of zij intertesse hierin hebben en er wordt enthousiast gereageerd. Het is een mooi stukje natuurbehoud, waar soms met de botte bijl door heen wordt gegaan. Bedankt namens alle bewoners van de hoppersingel.

94 Conclusies en aandachtspunten
- Biodiversiteit van bijen hangt sterk af van de biodiversiteit van de flora. Floristische diversiteit dient meerdere doelen o.m. landbouw en recreatie. De kennis en vaardigheden die nodig zijn om biodiversiteit te genereren zijn kwalitatief gezien bij alle grote beherende instanties aanwezig. Aandacht, communicatie en goede organisatie hebben een positief effect op de kwaliteit van het beheer en de duurzaamheid van biodiversiteit Burgers kunnen in hun eigen tuin een bijdrage leveren om de biodiversiteit in eigen tuin te vergroten. Zelfbeheer, bewonersparticipatie en burgerinitiatieven dragen bij aan biodiversiteit en aan de leefbaarheid = kwaliteit van de woon- en leefomgeving.


Download ppt "Bijen en biodiversiteit Hoe maken we stad en landschap bijenvriendelijk Een selectie van de mogelijkheden Arie Koster Voor meer informatie voor."

Verwante presentaties


Ads door Google