De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene introductie modules en pro/lwoo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene introductie modules en pro/lwoo"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene introductie modules en pro/lwoo
Leergang omgangskunde in praktijkonderwijs en leerwegondersteunend onderwijs Algemene introductie modules en pro/lwoo

2 Programma Waarom deze modules Organisatie en werkwijze modules
Kader en uitgangspunten van de modules Wie is de pro/lwoo leerling? Ontwikkelingsperspectieven Toetsing Portfolio Beoordeling

3 Waarom van de modules Onduidelijkheid over brede bevoegdheid Omgangskunde In overleg met staatssecretaris, hogescholen en Interstedelijk Studentenoverleg afspraak dat er een nascholingstraject zou komen Voor afgestudeerden (na ) en huidige studenten (ingeschreven voor ) Deeltijdtraject met omvang 15 EC Gericht op pro en lwoo Taal en rekenen, in overleg met inspectie en werkveld > actuele kennis!

4 Organisatie modules (1)
Mogelijkheid: alumni ronden leergang af voor ; huidige studenten voor Half jaar deeltijd, op avond of in weekend Lesplaats zo dicht mogelijk bij huis (dus niet verplicht op hogeschool waar je gestudeerd hebt!) Zoveel mogelijk gebruikmaken van blended learningomgeving (BL-omgeving) 1 blok taal, 1 blok rekenen, ieder 210 uur

5 Organisatie modules (2)
Aanwezigheidsplicht 75% Max. twee bijeenkomsten afwezig Bijeenkomst 8 en 16 verplicht, aanwezigheid bij bijeenkomst 1 en 9 zeer gewenst

6 Werkwijze modules Toets en ontwikkelen eigen vaardigheid taal/rekenen: 20 uur (buiten de lessen) 8 x 4 uur contacttijd: 32 uur Zelfstudie: 158 uur Per les afwisselend theorie en opdrachten, verder samenwerken in groepjes/leerteam Contact buiten de lessen via BL-omgeving Indeling in leerteams op basis van intake Materiaal op BL-omgeving

7 Kader modules Praktijkonderwijs (pro) en vmbo- leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) Commissie Meijerink en referentieniveaus Passende perspectieven, vervolg in pro/lwoo Werken vanuit ontwikkelingsperspectief Vanuit perspectief praktijk/beroep Samenwerkend leren

8 Wie is nou die pro/lwoo-leerling?
Filmpje > 15 minuten!! Selectie maken dus

9 Wie is de pro/lwoo-leerling?
Indicering Intelligentiequotiënt Inzichtelijk rekenen Begrijpend lezen Technisch lezen Spelling Sociaal-emotioneel Didactische Leeftijds Equivalent (DLE’s) Leerlingen mét en leerlingen zonder beschikking 9

10 Wie is de pro/lwoo-leerling?
Indicatiecriteria : Leerachterstanden Cognitief niveau Sociaal-emotionele problematiek 10

11 Wie is de pro-leerling? De indicatiecriteria voor praktijkonderwijs zijn: IQ 55-80 Leerachterstand minimaal 0,5 op 2 of meer gebieden, waarbij begrijpend lezen en/of inzichtelijk rekenen Bij IQ en/of tegenstrijdige criteria: motiveren waarom pro 11

12 Wie is de LWOO-leerling?
De indicatiecriteria voor vmbo met lwoo zijn: IQ Leerachterstand 0,25-0,5 op 2 of meer gebieden, waarbij begrijpend lezen en/of inzichtelijk rekenen Bij IQ en/of tegenstrijdige criteria: motiveren waarom lwoo gevraagd wordt Bij IQ belemmerende sociaal-emotionele problematiek aantonen

13 Hoe komt de pro/lwoo- leerling binnen?
Basisscholen signaleren Aanmelden vo PCL Aanmelding RVC Beschikking RVC: pro/lwoo Geen beschikking: regionaal zorgbudget 13

14 Leerachterstanden Vier domeinen: Technisch lezen Begrijpend lezen
Spelling Rekenen En: Sociaal emotionele ontwikkeling 14

15 Testen en toetsen Cotan genormeerd Cito (DLE’S) NIO WISC NPV-J PMT-k
….. 15

16 In de praktijk Begrijpend lezen:
Het achterhalen van de betekenis van een tekst/som. Technisch lezen voorwaarde voor begrijpend lezen. Wat is de bedoeling van de woorden, zinnen en teksten? Onderlinge verband Context Passende reactie: goede verwerking van de informatie op school: opdracht, toets. 16

17 In de praktijk Sociaal emotionele ontwikkeling:
de ontwikkeling van het samenleven met anderen (sociaal) en het om kunnen gaan met (eigen en andermans) gevoelens (emotioneel) Acceptatieproblemen beperkingen Twijfel aan eigen competentie Aangetast zelfbeeld Onvoldoende uit zichzelf gemotiveerd (intrinsiek) Gevolgen verminderde sociale acceptatie 17

18 Opdracht Bespreek de volgende vragen:
Welke vaardigheden heeft de leerling nodig om de les goed te kunnen begrijpen en toepassen? Heeft de leerling deze vaardigheden? Zo nee, wat kun jij er aan doen om de leerling de lesstof zo aan te bieden dat het begrepen en toegepast kan worden? 18

19 Werken vanuit ontwikkelingsperspectief
Ontwikkelingsperspectief is geen doel maar een middel. Waarom? Kansen leerling vergroten. Werken vanuit de ambitie en mogelijkheden van de leerling. Voortgang monitoren. Afstemmingsinstrument vraag en aanbod.

20 Inspectie: kwaliteitsaspect opbrengsten
De leerling haalt het opleidingsniveau dat mag worden verwacht. De leerling ontwikkelt zich volgens een individuele route. De leerling ontwikkelt zich naar verwachting in het werkveld/vervolgopleiding.

21 Beginsituatie Gegevens bij binnenkomst: Op basis hiervan wordt:
Onderwijskundig rapport Aanmeldingsgegevens via ouders Gegevens school van herkomst Intakegesprek Op basis hiervan wordt: Een voorlopige prognose geformuleerd door de school Uitgegaan van de kwaliteiten van de leerling Een individueel traject op maat samengesteld

22 Startdocument als basis
Samen met de leerling leerdoelen opstellen: Waar sta je nu? Waar ga je naar toe? En wat gaan we doen om hier te komen (SMART)? Deelonderwerpen leerdoelen Leerresultaten (didactiek en praktijk) Persoonlijke ontwikkeling/attitudes Competenties (assessment, arbeidscompetenties, opleidingsspecifieke, competenties taal en rekenen) Stage (fase 2/3)

23 Realiseren leerdoelen
Vanuit het opgestelde IOP wordt in het team gekeken naar: Hoe gaan we de leerling helpen het doel te realiseren? Wie is verantwoordelijk voor het te behalen doel? Wat heeft de leerling/school nodig om dit te realiseren? Wanneer en hoe wordt geëvalueerd? Aan de leerdoelen vanuit het IOP kan worden gewerkt : In groepslessen Tijdens groepswerk individueel Opbrengsten ontwikkelingsperspectief: Persoonlijk, individueel verschillend

24 Ontwikkelingsperspectief in gesprek met: leerling, ouders en school
Verwachtingen leerling, ouders en school Leerling centraal stellen In gesprek vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid

25 Ontwikkelingsperspectief als cyclisch model
Resultaten/startgegevens Gesprek leerlingen/ coaching Bijstellen Team Definitief plan/leerling, ouders, mentor Coaching

26 Ontwikkelingsperspectief pro
Fase 1: Fase 2: Fase 3: Voorlopige prognose op basis van gegevens bij binnenkomst Voorlopig uitstroomprofiel (eind 2e begin 3e klas) Uitstroomprofiel (laatste schooljaar)

27 Ontwikkelingsperspectief
Prognose vanaf binnenkomst als leidraad Wat als leerlingen niet het verwachte uitstroomniveau behalen? D.m.v. evaluaties, coachingsgesprekken, bijgestelde ontwikkelingsperspectief kun je als school de ontwikkeling van de leerling vastleggen en beargumenteren

28 Opdracht Wissel uit: Werken vanuit ontwikkelperspectief in jouw praktijksituatie: hoe krijgt dat in jouw werksituatie vorm in de school en in jouw klas/lessen?

29 Toetsing modules Eigen vaardigheid: toets aan begin
Eindopdracht: portfolio met Individueel ontwikkelingsplan voor jezelf op basis achtergrond en toets eigen vaardigheid Gemaakte opdrachten per bijeenkomst Reflectie Eindopdracht: individueel ontwikkelingsplan voor een leerling Eindopdracht: uitwerking twee thema’s in de onderwijspraktijk Presentatie (per leerteam) in 8e bijeenkomst

30 Portfolio Resultaten taaltoets Plan verbetering taalvaardigheid
Leerdoelen en keuze thema’s voor individueel ontwikkelingsplan Opdrachten per bijeenkomst Overige eindopdrachten: uitwerking twee thema’s en handelingswijzer leerling(en) Reflectie op de module

31 Beoordeling modules Deelname aan de taaltoets is verplicht > geen beoordeling Deelname aan de presentaties is verplicht > geen beoordeling Alle andere opdrachten dienen met minimaal een voldoende te worden beoordeeld Deadline voor inleveren van de opdrachten: uiterlijk twee weken na de laatste bijeenkomst Als de opdrachten te laat ingeleverd worden, tellen de opdrachten als herkansing Elk van de drie eindopdrachten mag eenmaal herkanst worden Bij opnieuw onvoldoende score, mogelijkheid om de module (max. 1 keer)  opnieuw te volgen Indien niet aan de norm is voldaan kan geen certificaat van succesvolle deelname worden afgegeven


Download ppt "Algemene introductie modules en pro/lwoo"

Verwante presentaties


Ads door Google