De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Decentralisatie begeleiding naar gemeenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Decentralisatie begeleiding naar gemeenten"— Transcript van de presentatie:

1 Decentralisatie begeleiding naar gemeenten
Wat houdt het in? Wat gaat er veranderen?

2 Loes 10 jaar Basisschool sinds 4e jaar Rugzakje
Extra begeleiding gymles (PV) Broer/zus op zelfde school Gastgezin, weekend per maand, 2 weken zomervakantie PGB Na 1 jan Geen PGB meer begeleiding groep en kortdurend verblijf naar WMO

3 Rianne 24 jaar Woont op eigen flatje PPD NOS Structuur Vroeger MLK
3 uur ambulante begeleiding via regionale zorgaanbieder per week financiën, medicatie, gezond eten e.d. Wajonguitkering Vrijwilligerswerk in kantine van grote bank, 4 dagen per week, begeleiding vanuit dagcentrum Moeder verpleeghuis, vader overleden Ambulante begeleiding via WMO ‘werk’ via WMO IQ 78 Wajong-herkeuring

4 Hans 41 jaar Hans is schizofreen Wajong-uitkering, vroeger gewerkt
Vrijwilligerswerk 3 dagdelen per week Veel rust nodig Ambulante begeleiding via regionale zorgaanbieder 4 uur per week en gebruik steunpunt Relaties stuk gelopen, geen contact familie en dochter. Begeleiding via WMO Herkeuring Wajong

5 Oma Jansen ( 89 jaar) Woont zelfstandig, man overleden, geen kinderen,
2 keer per week bezoek van vrijwilligster van Kerk Huishoudelijke verzorging via Wmo Eten via Tafeltje Dekje Diverse woningaanpassingen Thuiszorg (Persoonlijke verzorging en verpleging ) 4 maal per week, 2 uur Begeleiding 2 dagdelen per week met vervoer Dagbesteding 3 dagdelen Begeleiding en dagbesteding via WMO

6 Begeleiding naar de Wmo: wat gaat er over en waarom?
Extramurale begeleiding gaat over naar de Wmo, inclusief: - jeugd indien sprake van extramurale begeleiding; - vervoer; exclusief: indien er een verblijfsindicatie is (ZZP of VPT). Vanaf 2013 gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe cliënten, vanaf 2014 voor alle cliënten Taakstelling van 5% Geen overheveling: schrappen AWBZ-functie onder gelijktijdig creëren van een nieuwe taak in de Wmo

7 Voorwaarden Bestuursakkoord
Aandacht voor cumulatie van effecten van maatregelen Onderzoek naar specifieke groepen - specifieke maatregelen

8 Samenhang Naast begeleiding ook: inloop GGZ hulpmiddelen
kortdurend verblijf Samenhang met maatregelen in AWBZ: uitvoering door verzekeraars IQ-maatregel scheiden wonen-zorg Samenhang met andere transities: Wajong-WSW-WWB decentralisatie Jeugdzorg

9 Wie zijn de cliënten in de AWBZ?
Totaal circa mensen Naar grondslag: somatische aandoening psychogeriatrische problematiek psychiatrische stoornis verstandelijke handicap lichamelijke handicap zintuiglijke handicap 5.000 Daarvan heeft ook een indicatie voor verpleging/ persoonlijke verzorging. Deze functies blijven onder de AWBZ vallen.

10 Wat is de functie Begeleiding in de AWBZ?
Mensen met lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap of psycho-geriatrisch of psychiatrisch probleem Matige of ernstige beperkingen Doel: bevorderen zelfredzaamheid teneinde opname of verwaarlozing te voorkomen Inhoud: praktische hulp, structuur en regie in de persoonlijke levenssfeer Individuele begeleiding en groepsbegeleiding (dagbesteding) Aanbieders: thuiszorg/V&V, gehandicaptenzorg, GGZ, MO

11 Wat voor activiteiten? ONDER MEER: woonbegeleiding
praktische pedag. thuishulp en gezinsondersteuning (PPG) begeleiding tijdens voorgezet speciaal onderwijs thuisbegeleiding dagactiviteiten voor GGZ (DAC) dagbesteding voor verstandelijk beperkten logeerhuizen zaterdagopvang voor kinderen met verstand. beperking sport voor verstandelijk beperkten vakantie activiteiten voor verstandelijk beperkten belevenis- en uitgaanscentrum activerende psychiatrische thuiszorg inloophuizen begeleiding bij rehabilitatietrajecten verslaafden ontmoetingsgroepen

12 Wie zijn de cliënten in Overbetuwe
Totaal 458 mensen ZIN PGB TOTAAL Begeleiding Individueel 154 130 324 Begeleiding Groep inclusief vervoer 106 88 194

13 Wat is de Wmo? Doel Wmo: Burger in staat stellen maatschappelijk te participeren Participatiewet, geen zorgwet Burgers als gebruiker én leverancier van ondersteuning Professionele naast informele ondersteuning Algemene opdracht voor gemeenten: 9 prestatievelden Specifieke opdracht: compensatieplicht (art 4 Wmo) Horizontalisering: invloed stakeholders en verantwoording Beleidsvrijheid voor gemeenten Lokale verschillen + individueel maatwerk Middelen Wmo niet geoormerkt,gemeenten vrij in de besteding

14 De Wmo-compensatieplicht wordt uitgebreid
Opdracht = bieden van ondersteuning zodat een burger… …een huishouden kan voeren hulp bij het huishouden …zich in en om de woning kan verplaatsen rolstoel aanpassing in de woning, zoals een traplift …zich lokaal kan verplaatsen vervoersmiddel in de regio, zoals een taxibus of scootmobiel …kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en sociale verbanden kan aangaan welzijnsactiviteiten maaltijdverzorging gemeenschappelijke dagbesteding

15 Nieuwe taak vanaf 1 jan. 2013 de resultaten van begeleiding
Een burger dagelijkse levensverrichtingen kan uitvoeren en het persoonlijk leven structureert en daarover regie voert.

16 Van AWBZ naar Wmo - van zorg naar participatie
Gemeentelijke compensatieplicht i.p.v. individuele rechten en verzekerde zorgplicht "Wmo-achtig werken" (De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl) houdt o.m. in: Minder landelijke protocollen, meer lokaal en individueel maatwerk Meer ruimte voor algemene voorzieningen, wijkgericht Minder loketten en beoordelen, meer samen zoeken naar oplossingen Meer kijken naar wat iemand wel kan Belang van informele zorg: wettelijk verankerd Zorginzet meer laten "mee-ademen" met zorgbehoefte Minder verantwoorden, meer presteren

17 Van AWBZ naar Wmo - andere organisatievormen
Hoe krijgt de burger zijn voorziening en wie gaat daar over? In AWBZ geldt het model: CIZ -> zorgkantoor -> aanbieder In Wmo veel meer mogelijkheden om het anders te doen: gedifferentieerde toegang: direct toegankelijk, naast lichte toets, naast externe indicatie, naast beoordeling door professional Afspraken maken voor een integrale aanpak per wijk algemeen toegankelijke voorzieningen (vgl: welzijn ouderen) AMW-model: wel individuele hulp, maar burger gaat direct naar de aanbieder persoonsvolgende budgetten Aanbesteden? Volgens 2B-procedure. Biedt meer vrijheid tot samenwerking, overleg, gericht inhuren

18 Tijdspad Uitgangspunt is: Behandeling Wet voor 1 jan goed gebeurd door Eerste Kamer Modelverordening VNG in april 2012 gereed Invoering per 1 jan. 2013

19 Ondersteuning Transitiebureau VWS en VNG
Bijeenkomsten zorgaanbieders, gemeenten, cliëntenorganisaties Diverse onderzoeken vinden plaats - Speciale groepen (Deloitte), - Aandachtspunten voor gemeenten (HHM) - Wie is de Cliënt (CIZ) transitieprogramma - lokale belangenbehartiging (cliëntenorganisaties) - monitoring (cliëntenorganisaties)

20 Vragen


Download ppt "Decentralisatie begeleiding naar gemeenten"

Verwante presentaties


Ads door Google