De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Miranda Boone RSJ congres 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Miranda Boone RSJ congres 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Miranda Boone RSJ congres 2013
Eigen verantwoordelijkheid als grondslag voor detentiefasering en het toekennen van meer vrijheden Miranda Boone RSJ congres 2013

2 Eigen verantwoordelijkheid in wetgeving en beleid
Bonus-Malus systeem uit Werkzame Detentie 1995 DBM 2006 Niet meewerken TR als weigeringsgrond voor zbbi of regimair verlof (artikel lid 2 lid 2 onder c; artikel 3 lid 3 RSPOG) Artikel 4 PBW (wetsvoorstel 33745): gedetineerden ten aanzien van wie gebleken is van goed gedrag kunnen in aanmerking komen voor elektronische detentie Wijzigingsvoorstel RSPOG: Promoveren-degraderen Artikel 1d lid 2: Een gedetineerde heeft aanspraak op promotie indien hij op alle onderdelen van goed gedrag, zoals opgenomen in de bijlage Stimuleren en ontmoedigen, positief scoort gedurende een periode van zes weken

3 Bezwaar 1: resocialisatie is voor iedereen
Resocialisatie als recht (Duits Federaal Constitutioneel Hof 1973) Artikel 10 lid 3 IVBPR: Het gevangenisstelsel dient te voorzien in een behandeling van gevangenen die in de eerste plaats is gericht op heropvoeding en recalssering (…) 2 lid 2 PBW:Met handhaving van het karakter van de vrijheidsstraf of de vrijheidsbenemende maatregel wordt de tenuitvoerlegging hiervan zoveel mogelijk dienstbaar gemaakt aan de voorbereiding van de terugkeer van de betrokkene in de maatschappij

4 Bezwaar 1: Resocialisatie is voor iedereen (2)
Concreet: hoe wordt nu nog inhoud gegeven aan resocialisatie in het basisprogramma? Wijzigingsvoorstel RSOPG: wettelijk minimum aan activiteiten + nazorg en enkele activiteiten gericht op versterken motivatie RSJ: gemiddeld 20 uur per dag op cel (HvB) Teeven (Brief van 12 november 2013): 43 uur activiteiten per week Er wordt alleen in gedetineerden geïnvesteerd, zoals door het aanbieden van gedragsinterventies, scholing en terugkeeractiviteiten als kans op succes aanwezig is en/of de houding van de gedetineerde hiertoe aanleiding geeft (Teeven, Brief van 8 november 2011 aan de Tweede Kamer, p. 5)

5 Onderdeel van Modernisering Gevangeniswezen
Bezwaar II Wetenschappelijke fundering van promoveren-egraderen ontbreekt Bewerkstelligen gedragsverandering of selectiecriterium voor verdeling schaarse middelen? Onderdeel van Modernisering Gevangeniswezen Beoogt recidivereductie van 25 % tussen Hoe? Levensloopbenadering Maar wat hij daar dan mee bedoelt wordt nergens duidelijk of het moet zijn dat ‘gedetineerden ook na hun verblijf in de inrichting worden gevolgd.’ Eerlijk gezegd bloedhekel aan dat soort obligate verwijzingen naar criminologische theorieën of inzichten, maar goed, ik ben ook criminoloog en volg de inzichten die daar ontwikkeld worden over de effectiviteit van sancties op de voet, maar kritisch en heb de levensloopbenadering ook altijd als inspirerende piste beschouwd voor het nadenken over effectiviteit van sancties. Vooral omdat het, anders dan de What Works benadering waar TR in eerste instantie helemaal op was gebaseerd, als uitgangspunt neemt de redenen die veroordeelden zelf hebben om te stoppen met crminaliteit en op basis daarvan kijkt hoe je dat moment door het toepassen van interventies zou kunnen versnellen.

6 Good Lives Model (Ward & Maruna)
Bezwaar II: wetenschappelijke fundering van promoveren-degraderen ontbreekt Good Lives Model (Ward & Maruna) Uitgangspunt is dat iedereen op zoek is naar primary goods (kennis, autonomie, geluk, innerlijke vrede) Vraag is hoe je dat gaat bereiken (secondary goods) Motivatie en eigen verantwoordelijkheid vormen het hart van het model Samenleving heeft ook een rol in het proces van stoppen met criminaliteit Stoppen met criminaliteit is een delicaat proces waar terugval tot op zekere hoogte bij hoort Pompe:’Criminelen kunnen zich alleen losmaken van hun misdadige levensstijl als zij als mensen werden gerespecteerd.’

7 Kenmerken van algemene populatie gedetineerden
Bezwaar 3: promoveren-degraderen gaat ten koste van de zwakkere gedetineerden Kenmerken van algemene populatie gedetineerden Artikel 1d lid 2 Wijzigingsvoorstel RSPOG Gedetineerde komt in aanmerking voor plusprogramma indien hij op alle onderdelen van goed gedrag, zoals opgenomen in de bijlage stimuleren en ontmoedigen gedurende een periode van zes weken positief scoort Lid 4 Indien bekend is dat een gedetineerde een verstandelijke beperking of ziekelijke stoornis, waaronder ernstige verslavingsproblematiek heeft (wie stelt dat vast, MB?) hoeft hij niet positief te scoren op het onderdeel zorg en begeleiding, mits hij bereidheid toont tot verbetering


Download ppt "Miranda Boone RSJ congres 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google