De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

30 augustus 2013. Blz. 1: Waar in dit document “naam” of “naam en voornaam” staat, wordt altijd bedoeld: familienaam en eerste voornaam zoals vermeld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "30 augustus 2013. Blz. 1: Waar in dit document “naam” of “naam en voornaam” staat, wordt altijd bedoeld: familienaam en eerste voornaam zoals vermeld."— Transcript van de presentatie:

1 30 augustus 2013

2

3 Blz. 1: Waar in dit document “naam” of “naam en voornaam” staat, wordt altijd bedoeld: familienaam en eerste voornaam zoals vermeld op het identiteitsbewijs of de vergunning Motivatie: vermijden dat bij aansluiting leden een kopie van het identiteitsbewijs moeten opsturen. 3 Bijscholing scheidsrechters 30/8/2013

4 Blz. 3: 2.8 Het doelgebied Er moet optimaal gebruik gemaakt worden van de beschikbare ruimte. De achterste lijn wordt beschouwd als ‘virtuele afsluiting’. Dat betekent dat: … * de zone tussen die achterste lijn en de echte afsluiting geen deel uitmaakt van het doel/veld en dus betreden mag worden door de beide ploegen. Voor de aanvallers gelden daarbij dezelfde voorwaarden als voor het betreden van het doelgebied. Alleen de verdedigende ploeg mag in deze zone een pas geven. Motivatie: Vermijden dat aanvallers daar de verdedigers hinderen. 4 Bijscholing scheidsrechters 30/8/2013

5 Blz. 6 Item 5 De Officials Bij jeugdwedstrijden en alle senioresreeksen waar geen reservenreeks is, volstaat bij de bezoekers één official. De coach is enkel een official bij de reeksen mikraba, pupil, miniem en cadet Motivatie: Omkadering van de wedstrijd niet in het gedrang brengen. 5 Bijscholing scheidsrechters 30/8/2013

6 Blz. 8 Item 5.2 De grensrechter Een speler, die als vervan­ger op het aantekenblad ingeschreven staat, mag de taak van grensrechter waarnemen om het even tot welke ploeg hij behoort. Wanneer de betrokken speler door de coach opgesteld wordt zal de speler, die hij vervangt, de taak van grensrech­ter overnemen. Op het wedstrijdblad wordt in dat geval “5 e speler” genoteerd in het vak ‘Grensrechter’. Motivatie: Moet niet noodzakelijk die speler zijn. 6 Bijscholing scheidsrechters 30/8/2013

7 Blz. 10 5.6 De Coach … Hij moet plaats nemen zitten of staan op de voorbehouden plaats. Vanaf de reeks scholieren is die plaats voorzien in de zone tussen vrije worplijn en middellijn. Doet hij dit niet dan wordt dit bestraft met vrije worp (zie Item 15, punt 16). Motivatie: Plaats van de coach beter omschrijven zodat hij het spelverloop minder kan beïnvloeden (zonder te streng te zijn.) 7 Bijscholing scheidsrechters 30/8/2013

8 Blz. 10 Wanneer een coach niet aangesloten is bij de club van de ploeg die door hem gecoacht wordt, moet hij een vergunning van "TRAINER-COACH" hebben. Deze vergunning wordt door de beheerraad raad van bestuur toegekend volgens de normen die in de desbetreffende administratieve richtlijnen gesteld zijn. Motivatie: Aanpassing aan bestaande situatie. 8 Bijscholing scheidsrechters 30/8/2013

9 Blz. 16 Zijwaarts verplaatsen van de werpplaats Wanneer de bal zijdelings en evenwijdig aan de doellijn doorgegeven wordt, verplaatst men de werp­plaats daarheen waar de speler staat die de zijwaartse pass vangt. De bal moet de werpplaats kruisen of ver­trekken van op de werpplaats bij het geven van de een eerste zijwaartse pass. Motivatie: Onduidelijkheid bij meerdere zijwaartse passen wegwerken. 9 Bijscholing scheidsrechters 30/8/2013

10 Blz. 17 6.11.1 De inworp Een inworp wordt genomen na buitenspel, door de ploeg die het buiten­spel niet veroorzaakte. De inworp wordt genomen door de speler die de bal recupereert. Motivatie: Gelijkschakeling: er mag geen pass gegeven worden buiten de zijlijnen. Bij fout: inworp voor de andere ploeg (=> eerstvolgende bijeenkomst CBSK) 10 Bijscholing scheidsrechters 30/8/2013

11 6.11.1 – De Inworp Blz. 18 Wordt de bal, alvorens de grond te raken, door een tegenstrever geraakt, dan mag de inwerpende ploeg van op deze plaats opzetten Motivatie: Geschrapt wegens fout => nu vrije worp (men mag niet meer tussenspringen). 11 Bijscholing scheidsrechters 30/8/2013

12 Blz. 18 Item 11 Het hinderen Men mag een tegenstrever noch bij het werpen, noch bij het vangen niet hinderen op minder dan twee meter. Een verdediger tegenstrever moet steeds twee meter van de werpplaats verwijderd blijven. Zich opstellen in de bewegingsbaan van de werper (d.w.z. tussen de werpplaats en de plaats waar de speler staat die zijn aanloop begint) met de duidelijke bedoeling de speler te hinderen in zijn aanloop, is fout. Een aanvaller speler die op minder dan twee meter van de verdediger tegenstrever staat, b.v. bij het vormen van een scherm voor de verdediging, maakt geen fout zo hij reeds op zijn plaats stond voor dat de speler die de worp zal nemen zijn aanloop begint, en zo hij vanaf het ogenblik dat de aanloop begint, geen hinderende beweging of verplaatsing meer uitvoert Motivatie: Verduidelijking 12 Bijscholing scheidsrechters 30/8/2013

13 Item 11 Hinderen - Blz. 20 Volgende opstellingen op minder dan twee meter worden niet toegelaten … Opstelling op minder dan 2 m van de speler die een pass geeft. Motivatie: Verduidelijking 13 Bijscholing scheidsrechters 30/8/2013

14 Item 15 Fouten die WEL een vrije worp tot gevolg hebben … Blz. 24 21. Een verdediger die bij vrije worp de werper hindert op minder dan twee meter van de werpplaats. Motivatie: Niet enkel bij vrije worp 14 Bijscholing scheidsrechters 30/8/2013

15 Blz. 26 Item 22 Officials De naam vermeld op de vergunning het identiteitsbewijs van de fungerende officials moet voor de aanvang de wedstrijd op het aantekenblad ingeschreven worden op de daartoe bestemde plaatsen Motivatie: Zie motivatie blz. 1 15 Bijscholing scheidsrechters 30/8/2013

16 Blz. 28 4. Bekrachtigen voorbehoud Wanneer een club die voorbehoud aantekende tijdens de wedstrijd, dit voorbehoud niet bekrachtigt, d.w.z. binnen de 5 werkdagen via mail een uitgebreid relaas van de feiten overmaken aan het verantwoordelijke comité, volgens de bepalingen in het reglement van inwendige orde (zie Item 14 het voorbehoud), wordt 75 euro administratieve kosten aangerekend aan die club. Indien de club schriftelijk of via mail afziet van dit voorbehoud binnen dezelfde periode en op dezelfde manier als het bekrachtigen van een voorbehoud, worden de hoger vermelde kosten niet aangerekend. Zie art. 14 van het reglement van inwendige orde van de VKBF vzw. Motivatie: Verduidelijking + kringverwijzing wegwerken. 16 Bijscholing scheidsrechters 30/8/2013

17 Blz. 30 29.2. Eén speler mag in hetzelfde weekend zowel bij de reserven als bij de eerste ploeg van een reeks spelen op voorwaarde dat de reservematch voorafgaand aan de match van het fanionteam gespeeld wordt. Motivatie: Overbodig want verplicht. 17 Bijscholing scheidsrechters 30/8/2013

18 Blz. 31 Item 33 Verplaatsen van wedstrijden: Wanneer beide ploegen onderling akkoord gaan en de aanvraag tijdig ingediend wordt bij het bevoegde comité kunnen wedstrijden verplaatst worden. Bij onbeschikbaarheid van terreinen of kleedkamers worden wedstrijden als volgt verplaatst, in volgorde van belangrijkheid: 1. Op initiatief van de thuisploeg naar een andere locatie met behoud van uur en dag 2. Naar een ander weekend door onderling akkoord tussen beide ploegen 3. Indien 1 en 2 niet lukken kiest het NSC de locatie en het tijdstip van de wedstrijd(en). Om een wedstrijd te verplaatsen maakt men gebruik van het standaardformulier dat te vinden is op www.krachtbal.be en ter beschikking is bij de VKBF. De aanvraag Dit formulier wordt samen met een officieel bewijsstuk van de reden van de verplaatsing of het onderlinge akkoord ten laatste vijf werkdagen vooraf aan het bevoegde comité bezorgd. overhandigd.www.krachtbal.be Motivatie: Vermijden dat men in een impasse terecht komt. 18 Bijscholing scheidsrechters 30/8/2013

19 Blz. 33 1. Algemeen uitstel wordt beslist door de aangeduide verantwoordelijken van het NSC, het NSRC en de RVB. Alle organen informeren in minstens één club per provincie en overleggen – beslissing door meerderheid. Algemeen uitstel wordt via verschillende kanalen meegedeeld aan de clubs. De raad van bestuur duidt in samenspraak met het NSC regioverantwoordelijken aan. De regioverantwoordelijken informeren naar de toestand van de hen toegewezen terreinen, geven opdracht tot controle door een neutrale official en maken via e-mail op vrijdagavond tussen 18u en 19u de conclusie voor hun regio bekend aan het NSC. Op basis van deze info wordt beslist tot ev. algemene afgelasting en wordt die info voor 19u aan de VKBF gemeld en kenbaar gemaakt via www.krachtbal.be. In geval van plaatselijk uitstel: zie punt 2www.krachtbal.be Motivatie: Vele handen maken licht werk. 19 Bijscholing scheidsrechters 30/8/2013

20 Blz. 33 2. Plaatselijk uitstel: a. Indien vooraf een beslissing genomen werd: op basis van de controle uit punt 1 kan vooraf beslist worden tot plaatselijk uitstel. Zodra bekend en ten laatste tegen vrijdag 19u wordt die info aan de VKBF overgemaakt en kenbaar gemaakt via www.krachtbal.be b. Indien vooraf geen beslissing noodzakelijk was: wordt door de scheids­rechter beslist. Bij extreme modder of hard bevroren ondergrond moeten wedstrijden uitgesteld worden. Extreme modder = er kunnen geen rechte lijnen getrokken worden die een minimum aan tijd zichtbaar blijven + kans op kwetsuren neemt onverantwoord toe. De scheidsrechter verwittigt de secretaris van het NSC die de nodige maatregelen treft. Motivatie: Mogelijkheid om vooraf plaatselijk uit te stellen. 20 Bijscholing scheidsrechters 30/8/2013

21 Blz. 37 – Item 48 Beker van Vlaanderen Als een club kan met meerdere ploegen wil inschrijven per bekercompetitie (hogere, lagere, scholieren, kadetten, miniemen, pupillen) maar moet zij daarbij de bepalingen m.b.t. deelname hierboven beschreven volgen en bij inschrijving met meerdere ploegen in dezelfde bekercompetitie de namen van de spelers per ploeg opgeven ten laatste 24u vóór de loting van de eerste bekerwedstrijd. Die namenlijst is bindend voor de rest van de lopende bekercompetitie d.w.z. dat geen andere spelers dan diegenen die op de namenlijst van die ploeg voorkomen, kunnen meespelen. Indien de voorwaarden niet voldaan zijn, wordt slechts 1 ploeg ingeschreven per bekercompetitie. Motivatie: Namen vroeger opgeven zodat niet meer aangepast kan worden op basis van loting. 21 Bijscholing scheidsrechters 30/8/2013

22 Blz. 37 - beker 2. HALVE FINALES De halve finales worden in één wedstrijd gespeeld op het terrein en het moment dat bij de eerste lottrekking van wedstrijden via lottrekking bepaald werd. Clubs die interesse hebben om de halve finales te organiseren melden dit aan de VKBF bij inschrijving voor de bekercompetitie. neutraal terrein.. Motivatie: Vooraf bepalen waar gespeeld zal worden. Werkwijze: 3 urnen  Kandidaten = clubs die terrein ter beschikking stellen  Reeksen ( pup, min (j-m), Cad (j-m), sch (j-m) – lagere (d-h), hogere (d-h) )  Wedstrijdmomenten (ZAVM,ZANM, ZAAV, ZOVM, ZONM) 22 Bijscholing scheidsrechters 30/8/2013

23 Blz. 37 - beker Recrea Reeks: hoewel promotie niet mogelijk is uit een recrea reeks worden de nrs 1 en 2 uit de rangschikking van competitie X-1 bij de beker van competitie X beschouwd als ploegen uit bevordering. 11. OFFICIALS In alle bekercompetities moet men het aantal officials hebben zoals in de fanionreeksen. De coach is een official in de reeksen mikraba, pupil, miniem, cadet. Motivatie: Verduidelijking + omkadering bij bekerwedstrijden garanderen. 23 Bijscholing scheidsrechters 30/8/2013

24

25 Coach is geen official meer bij seniors en scholieren – betekent dit dan dat (a)/coach ook mag optreden als grensrechter (b) terreinverantwoordelijke in deze wedstrijden ? (c) Is er dan geen discriminatie voor de jeugdreeksen waar er een afzonderlijke official moet voorzien zijn Antwoord: a. Coach – grensrechter: coach moet in zone vrijeworplijn- middellijn blijven. M.a.w. niet combineerbaar met grensrechter die zich over de ganse lengte van het terrein moet kunnen bewegen. b. Coach – terreinafgevaardigde: OK c. Doelstelling aanpassing: betere omkadering rond het veld. Bij de jeugd heel erg belangrijk. 25 Bijscholing scheidsrechters 30/8/2013

26 Coach is geen official meer bij scholieren – betekent dit dat bij wedstrijden op verplaatsing een tweede persoon moet mee zijn als official (dit vervalt natuurlijk als coach ook een andere officiële functie mag uitoefenen zoals tijdopnemer/grensrechter)? Antwoord:  Jeugdwedstrijden + reeksen zonder fanion = 1 official OK bij bezoekers / coach is geen official bij sch-sen.  Scholieren: kapitein/coach ( 4.7 6e bolletje “Vanaf de categorie scholieren vervult hij de taak van de coach zo er geen andere coach aanwezig”) + grensrechter = in orde met de regel 1 official. 26 Bijscholing scheidsrechters 30/8/2013

27 Bij bekerwedstrijden zijn regels van officials zoals bij fanionreeks --- concreet betekent dit dat bij bv.. uitwedstrijden voorronde beker pupillen er 3 officials mee moeten (nl. coach/grensrechter/tijdopnemer) ? Antwoord:  klopt.  Zie ook antwoord 1 c + in bekerweekends veel minder wedstrijden dus meer mogelijkheden wat begeleiding betreft 27 Bijscholing scheidsrechters 30/8/2013

28 Vaste plaats coach is van middenlijn tot vrije worplijn maar kant van het veld mag hij zelf kiezen – m.a.w. eigenlijk komt dit neer op zeggen hij mag een vaste plaats kiezen tussen vrije worplijn en andere vrije worplijn (a) – mogen 2 coaches van de tegen elkaar spelende ploeg dan langs dezelfde kant staan (ik coach bv.. liever aan de kant waar mijn ploeg in aanval is – misschien dat coach tegenstanders liever coacht aan de kant waar zijn ploeg in verdediging speelt) ? (b) Antwoord:  Neen, hij mag kiezen tussen één van beide kanten vrije worplijn – middellijn (niet vrije worplijn – vrije worplijn)  Coaches kunnen – naar de letter - idd in dezelfde zone staan. 28 Bijscholing scheidsrechters 30/8/2013

29 Op blz. 18 bovenaan staat te lezen: Bij inworp moeten de tegenstrevers op twee meter afstand van de inwerpende speler blijven. Op blz. 20 bolletje 8 staat: Opstelling op minder dan 2 meter van de inwerpende ploeg. Volgens de nieuwe spelregels is het eerste juist Antwoord: Moet idd 2x speler zijn 29 Bijscholing scheidsrechters 30/8/2013

30 Kan het buitenspel nog een goed uitgelegd worden a.u.b. (a) van buiten naar binnen wanneer is het buitenspel. (b) veroorzaakt na recupereren bal : bv na doel bal ”in loop” opnemen en ermee naar buiten voor aanloop opzet. Antwoord: (a) Buiten – binnen - buiten (b) Is idd buitenspel.(6.11 5 e bolletje: Wanneer een speler na het recupereren van de bal binnen en daarna terug buiten het terrein stapt met de bal in zijn handen, veroorzaakt hij buitenspel.) 30 Bijscholing scheidsrechters 30/8/2013

31 Zijdelings afwijken => iemand was van mening dat als je ver op voorhand gooit dat die regel dan niet meer telt. * Zo zou men bv van 4 m voor de werpplaats vanuit de midden mogen gooien als de werpplaats aan de zijlijn is, zolang de aanloop maar in de richting van de werpplaats was. Die fout wordt ook veel gemaakt bij het niet verleggen Antwoord: Item 12 Het zijdelings afwijken  Een speler mag bij het uitvoeren van een worp één meter links of rechts van de werpplaats afwijken. Is de afwijking groter dan mag de tegenpartij opzet­ten van op de plaats waar de worp moest genomen worden. Dus: 4 m vóór de werpplaats meer dan 1 meter links of rechts afwijken is groter dan 1 m links of rechts => fout 31 Bijscholing scheidsrechters 30/8/2013

32 Bij item 5.2 de grensrechter staat dat de taak van grensrechter mag waargenomen worden om het even tot welke ploeg hij behoort. Dit betekent volgens mij dan als ploeg B geen grensrechter heeft en de taak wordt overgenomen door de 5e speler van ploeg A, ploeg B hiervoor geen boete kan krijgen! Past het sportcomité dit zo toe? Antwoord:  Redenering was: een ploeg kan om het even wie vragen om de taak van grensrechter waar te nemen, niet noodzakelijk iemand van de eigen ploeg.  De grensrechter Iedere ploeg moet over een grensrechter beschikken. In de eerste helft is de grensrechter iemand van de bezoekers, in de 2e helft iemand van de thuisploeg  Als ploeg B niemand mee heeft en het niet vraagt??? Moeilijk controleerbaar of men het effectief gevraagd heeft. 32 Bijscholing scheidsrechters 30/8/2013

33 Mag men bij een inworp met de voeten op de lijn staan? Antwoord: A. Item 6.11.1 De bal, of een speler in contact met de bal, raakt de grond op de zijlijn: rechtover de plaats waar de bal (of de speler) de lijn raakte. De inwerpende speler moet met beide voeten buiten het terrein staan (niet op de lijn); B. Item 6.11.1 : …Duwt de verdediger de bal buiten of raakt de verdediger met de bal in de handen de zijlijn of de grond buiten het veld dan wordt ingeworpen vanaf de inworphoek. De speler moet met beide voeten in de inworphoek staan. Bij buitenspel over de achterlijn bepaalt de scheidsrechter de inworphoek. 33 Bijscholing scheidsrechters 30/8/2013

34 34 Bijscholing scheidsrechters 30/8/2013 DANK U WEL VOOR UW AANWEZIGHEID en VEEL SUCCES


Download ppt "30 augustus 2013. Blz. 1: Waar in dit document “naam” of “naam en voornaam” staat, wordt altijd bedoeld: familienaam en eerste voornaam zoals vermeld."

Verwante presentaties


Ads door Google