De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10 redenen om op groenlinks te stemmen

Verwante presentaties


Presentatie over: "10 redenen om op groenlinks te stemmen"— Transcript van de presentatie:

1 10 redenen om op groenlinks te stemmen
Minima Onderwijs 10 redenen om op groenlinks te stemmen Zorg Economie Leegstand Verkeer Starters Klimaat Werk Cultuur

2 Daarom stem ik GroenLinks
Hoi, ik ben Guus – ZZP-er. Ik maak me zorgen over de slechte economie. Economie GroenLinks staat voor een groene en vitale ontwikkeling van de economie. Dat is goed voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid. De gemeente kan ondernemerschap stimuleren: snelle dienstverlening aan nieuwe bedrijven, het wegnemen van hinderlijke regels, aanbieden van geschikte bedrijfsruimte, stimuleren van initiatieven die positief zijn voor de lokale economie en onderhouden van goede contacten met het bedrijfsleven. GroenLinks vindt dat deze gemeente ruimte moet scheppen voor kleine bedrijfjes en creatieve initiatieven; ruimte hebben we immers genoeg in al die leegstaande kantoren! Laten we daar broedplaatsen voor ondernemers, kunstenaars en studenten inrichten. GroenLinks steunt de vernieuwing van winkelcentrum Leidsenhage, omdat het heel veel werkgelegenheid met zich meebrengt. Maar we willen daarbij ook afspraken over groene energie, toepassen van milieuvriendelijke materialen, stageplaatsen voor scholieren uit onze gemeente en voldoende maatregelen om overlast voor omwonenden te voorkomen. Ook voor de andere winkelgebieden in onze gemeente pleit GroenLinks voor maatregelen (zoals het aanstellen van een gebiedsmanager) die de winkeliers tegemoet komen in deze moeilijke tijden. Goede winkelvoorzieningen zorgen immers voor een levendige en gezellige gemeente en voor werk. Daarom stem ik GroenLinks Terug naar overzicht

3 Daarom stem ik GroenLinks
Zorg Hallo, ik ben Lies – arts in opleiding. Ik maak me zorgen over de hoge kosten van de zorg. GroenLinks weet dat in Nederland steeds meer ouderen wonen. En ouderen vragen nu eenmaal meer zorg. Dat vinden we helemaal niet erg. Maar we willen wel kijken hoe je moet omgaan met de kosten in de zorg. De huisarts is vaak de eerste die te maken krijgt met klachten van inwoners over hun gezondheid en welbevinden. De in de meeste gevallen verwijst de huisarts door naar verdere medische zorg. Maar verwijst de huisarts naar welzijn, dan krijgt preventie een kans. Dit bespaart kosten in de zorg. GroenLinks wil dat de gemeente hierover afspraken maakt met huisartsen. Gemeenten dragen de lasten van maatschappelijke ondersteuning en welzijn. Maar een belangrijk deel van de baten komen bij anderen terecht. Zorgverzekeraars hebben bijvoorbeeld minder kosten dankzij het succes van preventief handelen door welzijn. Voor GroenLinks ligt het voor de hand dat zij een bijdrage leveren aan de lasten. De gemeente heeft met deze, en andere, organisaties, een inspanningsverplichting om de kosten tussen deze partijen eerlijk te delen. En dit is meer dan de rekening door te schuiven. Want misschien kunnen zorgverzekeraars weer op een andere wijze meehelpen. Daarom stem ik GroenLinks Terug naar overzicht

4 Daarom stemmen wij GroenLinks
Verkeer Wij zijn Marleen en Leo – Gepensioneerd. Wij maken ons zorgen over veiligheid in het verkeer. GroenLinks realiseert zich dat zonder de auto onze maatschappij niet meer kan functioneren en zeker in buitengebieden onmisbaar is geworden. De groei van onze mobiliteit lijkt een nauwelijks te keren ontwikkeling. En voor noodzakelijk autogebruik moet altijd ruimte blijven. Tegelijk worden de nadelen van het toenemende autogebruik steeds duidelijker zichtbaar. Het asfalt rukt op. Ook op het gemeentelijke wegennet neemt het verkeer de komende jaren (tot 2030) met 40% toe. Dat vindt alleen GroenLinks een bezwaar! GroenLinks pleit ervoor dat deze trend bij wordt gestuurd, maar daarvoor is nodig dat er jarenlang consequente aandacht is voor fiets, openbaar vervoer, wandelen. Helaas is er binnen deze gemeente vrijwel alleen aandacht voor het autoverkeer. De groei van het verkeer leidt ook tot een onveiliger leefomgeving, vooral voor kinderen. Langs veel wegen verslechtert de luchtkwaliteit. We hebben last van het permanente lawaai. Door de groei van het autoverkeer en de opkomst van zwaardere auto’s zal dit alleen nog maar toenemen. Ook ons klimaat kan de verdere groei van het autoverkeer niet aan. Het autoverkeer is één van de belangrijkste veroorzakers van de klimaatcrisis. De rol van de gemeente moet vooral zijn het aantrekkelijker maken van wandelen, fietsen en openbaar vervoer. Daarom stemmen wij GroenLinks Terug naar overzicht

5 Daarom stem ik GroenLinks
Ik ben Renate – uitgeefster. Ik maak mij zorgen over bezuinigingen in het onderwijs. Onderwijs GroenLinks wil dat de gemeente alle inwoners die dat nodig hebben onderwijs aanbiedt, van heel jong tot heel oud. Want onderwijs is de weg naar goede kansen in de samenleving en voor de samenleving de weg naar economische groei. Alle kinderen met kans op taalachterstand nemen deel aan voorschoolse educatie. Ook volwassenen krijgen een (tweede) kans om taal en andere achterstanden weg te werken. Scholen krijgen ook een bredere functie. Iedere school is een kindcentrum. Kinderen kunnen er de hele dag terecht voor onderwijs en kinderopvang. Er is samenwerking met welzijns-, culturele en sportverenigingen en zorginstellingen. De school is een afspiegeling van de buurt. Vrije schoolkeuze van de ouders staat voorop. Goed onderwijs is alleen mogelijk in schoolgebouwen die schoon, veilig, comfortabel en groen zijn. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in onderwijsgebouwen. Dat is een goede zaak, vindt GroenLinks. Maar ook de komende jaren moet dat investeringsprogramma doorlopen. Daarom stem ik GroenLinks Terug naar overzicht

6 Daarom stem ik GroenLinks
Ik ben Lieve – gepensioneerd. Ik maak mij zorgen over verschraling van sociale voorzieningen. Minima GroenLinks is voor ruimhartige inkomensondersteuning, zodat mensen met een minimumuitkering of werkende armen zich niet uitgesloten hoeven te voelen en ook hun kinderen aan sportieve en culturele activiteiten kunnen meedoen. De gemeente moet daarbij proactief zijn; niet pas in actie komen als mensen uit hun huis zijn gezet of diep in de schulden zitten. Dat vraagt om een gerichte benadering waarbij mensen persoonlijk worden opgezocht. De sociale dienst moet veel meer een ‘er-op-af-centrum’ worden. Sociaal beleid mag niet louter een financieel vangnet zijn: mensen moeten vooral worden ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen en een plek op de arbeidsmarkt te verwerven. GroenLinks wil kansen creëren voor kwetsbare burgers. We weten uit allerlei onderzoek dat eenderde van de mensen die een bijstandsuitkering ontvangt nooit een reguliere betaalde baan kan krijgen. Het heeft geen zin om mensen met een beperking op te jagen tot topsport als ze dat niet kunnen; dan geven we ze liever breedtesport. Als we rekening houden wordt met wat een iemand wèl kan, dan ontstaan er ook veel meer mogelijkheden voor de mensen zelf èn voor de samenleving. Daarom stem ik GroenLinks Terug naar overzicht

7 Daarom stem ik GroenLinks
Ik ben Ineke – hoofd Productie bij een multinational. Ik maak mij zorgen dat er teveel gebouwd wordt voor leegstand. Wonen Overal wordt geknibbeld op de open, groene ruimte: voor wegen, woningen en bedrijventerreinen. Ons landschap wordt eenvormiger, versnippert en verrommelt. Tegelijk hebben we parken, bossen, natuurgebieden en recreatieterreinen nodig om te spelen, te luieren, te sporten – voor onze dagelijkse ontspanning. GroenLinks wil meer en beter onderhoud van de vele – soms monumentale – parken in onze gemeente. Onze gemeente heeft nog fraai buitengebied. Het is voor GroenLinks onbespreekbaar dat in het buitengebied woningen worden gebouwd. We hebben die ruimte te hard nodig voor recreatie, landschap en natuur. Dat betekent dat er alleen nog gebouwd kan worden in de bebouwde kom. Daar is ruimte genoeg. Onze gemeente is ‘kampioen leegstand van kantoren’. Uiteindelijk is sloop van deze kantoren de enige mogelijkheid om het probleem van leegstand op te lossen. Zonder een actieve gemeente gebeurt er niets de komende vier jaar en laten de eigenaren hun eigendommen verloederen met alle negatieve gevolgen van dien voor de omgeving. GroenLinks pleit hier voor actief beleid; al levert het niet direct iets op, het is een kwestie van volhouden. Ooit moet immers het CBS-gebouw, het grootste leegstaande kantoorgebouw van Nederland, worden gesloopt of verbouwd tot woningen. Daarom stem ik GroenLinks Terug naar overzicht

8 Daarom stem ik GroenLinks
Ik ben Rashid – Havo leerling. Is er nog wel werk voor me als ik mijn eindexamen doe? Werk GroenLinks wil dat zoveel mogelijk mensen aan de slag komen. Werk geeft niet alleen inkomen, het draagt bij aan emancipatie, het geeft zelfvertrouwen en een positie in de maatschappij. Veel mensen zonder werk voelen zich daar zeer en zeer ongelukkig bij. GroenLinks wil mensen niet afschrijven, maar ze een toekomst bieden. Voor mensen die (nog) geen kans op betaald werk maken, helpt de gemeente met zoeken naar alternatieven: scholing, banen met loonkostensubsidie, leerwerkplekken, stageplaatsen, beschutte werkplekken of vrijwilligerswerk. Met iedere werkzoekende wordt een op maat gemaakt leerwerktraject besproken. GroenLinks vindt dat deze gemeente ruimte moet scheppen voor kleine bedrijfjes en creatieve initiatieven; ruimte hebben we immers genoeg in al die leegstaande kantoren! En de gemeente helpt actief werkzoekenden die een eigen bedrijf willen starten. Laten we daar broedplaatsen voor ondernemers, kunstenaars en studenten inrichten. Daarom stem ik GroenLinks Terug naar overzicht

9 Daarom stem ik GroenLinks
Ik ben Ruud – Accountant. Ik maak me zorgen over klimaatverandering. Klimaat Rust, lekker en gezond eten, fijn wonen en schone lucht horen bij het goede leven. Groen is een waarde waar we in ons eigen leven allemaal het belang van inzien. Daarom staat GroenLinks voor duurzaamheid. Dat betekent dat we het milieu zo min mogelijk willen belasten, zuinig omgaan met de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en dierenwelzijn belangrijk vinden. Om die redenen kiest GroenLinks voor een ambitieus klimaatbeleid, voor openbaar vervoer en fiets, voor milieuvriendelijke bedrijvigheid en voor compact bouwen binnen de bebouwde kom. GroenLinks wil dat Leidschendam-Voorburg klimaatneutraal wordt in 2030 en streeft naar een zo laag mogelijk energieverbruik, gebruik van duurzame energiebronnen en een zo gering mogelijke uitstoot van broeikasgassen. Dat kan de gemeente alleen sámen met burgers, instellingen en ondernemers realiseren. Zichtbaar zuinig en met duurzame energie! De hoeveelheid huisvuil die wordt ingezameld neemt jaarlijks toe. Veel afvalsoorten kunnen we al gescheiden aanbieden, maar het niet-gescheiden restafval vormt nog steeds de grootste afvalstroom. Door een betere scheiding kunnen we afval als grondstof voor nieuwe producten gebruiken. Dat is goed voor het milieu. Ooit liep onze gemeente voorop. Na jaren stilstand lopen we achter op vele andere gemeenten in Nederland. Afval scheiden loont. Dat roept GroenLinks al jaren met grote regelmaat. Daarom wil GroenLinks het burgers zo gemakkelijk mogelijk maken om hun afval te scheiden. Daarom stem ik GroenLinks Terug naar overzicht

10 Daarom stem ik GroenLinks
Ik ben Saida – caissière. Ik zou wel voor mezelf willen beginnen. Starters GroenLinks vindt dat deze gemeente ruimte moet scheppen voor kleine bedrijfjes en creatieve initiatieven; ruimte hebben we immers genoeg in al die leegstaande kantoren! En de gemeente helpt actief werkzoekenden die een eigen bedrijf willen starten. Laten we daar broedplaatsen voor ondernemers, kunstenaars en studenten inrichten. Het startersloket van de gemeente wordt helpdesk. Op de woningmarkt moet meer betaalbare woonruimte beschikbaar komen: er is meer keuze nodig voor jongeren en jonge gezinnen met een laag inkomen. In onze gemeente worden te weinig goedkope woningen gebouwd, zowel in de huur- als de koopsector. GroenLinks wil tenminste 30% betaalbare woningen in elk bouw- project realiseren. Om dat mogelijk te maken moeten projectontwikkelaars, wanneer zij niet aan dat quotum voldoen, een bijdrage storten in een vereveningsfonds. Daarom stem ik GroenLinks Terug naar overzicht

11 Daarom stem ik GroenLinks
Ik ben Jeremy – java-programmeur en gitarist. Ik maak me zorgen over het wegvallen van culturele en kunst-instellingen. Cultuur Kunst en cultuur horen erbij: Kunst en cultuur kunnen verrassen, stimuleren en inspireren; ze verrijken het leven. Het is goed toeven in een gemeente met een rijk en gedifferentieerd cultureel aanbod en een actief verenigingsleven. Een bloeiend kunstenklimaat draagt bij aan een vitale en creatieve samenleving. Een samenleving die kritisch over zichzelf nadenkt om zich te kunnen vernieuwen en veranderen, kan niet zonder kunst die nieuwe perspectieven op de samenleving ontwikkelt. In een gemeente met een sterke culturele sector willen ondernemers bovendien graag investeren. GroenLinks wil het culturele aanbod in Leidschendam-Voorburg versterken en ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen hier aan deelnemen. Kunst en cultuur horen erbij! Uitgaven voor kunst en cultuur zijn voor GroenLinks geen sluitstuk van de begroting of afhankelijk van de economische ontwikkeling. In onze gemeente hebben we twee oude historische kernen. Dat is veel waard, voor de economie, voor de levendigheid en voor de naam van onze gemeente bij mensen van buiten. De beide musea – Hofwijck en Swaensteijn – behoren hun museale functie te kunnen vervullen. Daarvoor is een kleine subsidie nodig. GroenLinks wil dan ook deze subsidie in standhouden en niet afschaffen, zoals nu het plan is. Ook Vlietpop is wegbezuinigd, GroenLinks wil bezien of dat teruggedraaid kan worden. De beide theaters – een in Voorburg en een in Leidschendam – moeten beide een mooi programma kunnen laten zien. Soms is geld niet eens het probleem. De gemeente zou meer actief met verenigingen en instellingen kunnen zoeken naar oplossingen in plaats van zich te fixeren op regels en procedures. Daarom stem ik GroenLinks Terug naar overzicht


Download ppt "10 redenen om op groenlinks te stemmen"

Verwante presentaties


Ads door Google