De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Seminarie Het overdragen / overnemen van een onderneming

Verwante presentaties


Presentatie over: "Seminarie Het overdragen / overnemen van een onderneming"— Transcript van de presentatie:

1 Seminarie Het overdragen / overnemen van een onderneming
oktober - november 2013 Dirk Berckmans Monard D‘Hulst

2 Inleiding Actueel: langzame herneming van het aantal overdrachten van ondernemingen in Vlaanderen, België, Europa; Op alle niveaus: Wereldwijd/Europees; Benelux Nationaal

3 1. Kenmerken van de onderneming

4 1. Kenmerken van de over te nemen onderneming
Eenmanszaak; Familiebedrijf; Onderdeel van een onderneming.

5 1.1. Eenmanszaak Geen vennootschap; Geen rechtspersoonlijkheid;
Onbeperkte aansprakelijkheid; Eenvoudigere administratie.

6 1.2. Familiebedrijf Controle over het bedrijf door één familie via:
Aandeelhouderschap; Invloed op beleid; Management. Overgrote deel (+/- 70%) van de ondernemingen in Vlaanderen is te beschouwen als een familiebedrijf.

7 2. Wie is de overnemer?

8 2. Wie is de overnemer? Andere bedrijven; Familieleden;
Individuele natuurlijke personen (“Buy-out”).

9 2.1. Overname door een ander bedrijf
Overname door een concurrerend bedrijf Uitschakelen van een concurrent; Positie op de markt verstevigen; Overname van technologie en ontwikkelingen. Overname door een niet-concurrerend bedrijf Uitbreiding van de activiteiten;

10 2.2. Overname door familieleden
Probleem van de derde generatie: Wie van de kleinkinderen gaat het familiebedrijf verder leiden? Erfeniskwesties; Familieruzie; Geen interesse; Onaangepaste opleiding.

11 2.2. Overname door familieleden
Voordelen: Kennis en achtergrond over het bedrijf; Continuïteit; Familiepatrimonium wordt in stand gehouden.

12 2.3. Overname door buy-out Overname van een familiebedrijf door een derde; Overname door het huidige bestuur van een bedrijf (“management buy-out”); Overname door investeerders.

13 3. Voorwerp van de overname

14 3. Voorwerp van de overname
Handelszaak (“asset deal”); Aandelen (“share deal”).

15 3.1. Overname van een handelszaak
Algemeenheid: Het gehele vermogen van een vennootschap, zowel activa als passiva, wordt overgenomen. Bedrijfstak: “Een bedrijfstak is een geheel dat op technisch en organisatorisch gebied een autonome activiteit uitoefent en op eigen kracht kan werken” (art. 680 W.Venn.) Ook hier moeten zowel de activa als de passiva worden overgenomen. Bepaalde activa: Door de overnemer aangeduide activa (en passiva), zonder dat hiermee het gehele vermogen of een bedrijfstak wordt overgenomen.

16 3.1. Overname van een handelszaak
Voordelen: Vrijheid in keuze van over te nemen activa; Minder risico’s of verborgen gebreken; Fiscaal voordelig voor de overnemer.

17 3.1. Overname van een handelszaak
Nadelen: Formaliteiten met betrekking tot de tegenstelbaarheid aan derden; Registratierechten bij overdracht van onroerende goederen.

18 3.1. Overname van een handelszaak
Op basis van art. 770 W.Venn.; Op basis van het burgerlijk recht.

19 3. 1. 1. Overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak (art. 770 W
Overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak (art. 770 W.Venn.) Enkel mogelijk voor overdracht: van de activa en passiva die een algemeenheid of bedrijfstak vormen zoals gedefinieerd in het W.Venn. (cfr. supra); tussen rechtspersonen. Uitzondering: overdracht van een bedrijfstak door een natuurlijke persoon aan een vennootschap.

20 3. 1. 1. Overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak (art. 770 W
Overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak (art. 770 W.Venn.) Procedure: 1. Voorstel tot overdracht Hierin moet uitdrukkelijk vermeld staan dat partijen toepassing wensen te maken van de overdrachtregeling zoals voorzien in het W.Venn. (art en W.Venn.) Dit voorstel moet worden aangeboden ter registratie en wordt gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. 2. Verslag Het bestuursorgaan van de overdragende vennootschap stelt een verslag op voor haar aandeelhouders.

21 3. 1. 1. Overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak (art. 770 W
Overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak (art. 770 W.Venn.) 3. Akte van overdracht Nadat de aandeelhouders van zowel de overdragende als overnemende vennootschap het voorstel tot overdracht hebben goedgekeurd, wordt de overdracht in een authentieke akte vastgesteld. Registratie van de akte Binnen de 15 dagen na ondertekening wordt de akte van overdracht voorgelegd aan de ontvanger der registratierechten. Vervolgens wordt deze akte bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Vanaf dat ogenblik is de overdracht tegenstelbaar aan derden.

22 3.1.2. Overdracht volgens het gemeen burgerlijk recht
Tegenstelbaarheid van de overdracht ten opzichte van derden voor elk bestanddeel afzonderlijk; Volledige opsomming van activa, rechten en verplichtingen vereist.

23 3.1.2. Overdracht volgens het gemeen burgerlijk recht
Enkele specifieke gevallen: Onroerend goed: registratie van de authentieke akte van verkoop op het Hypotheekkantoor; Overdracht van schuldvordering: art B.W. Deze overdracht is slechts tegenstelbaar aan de schuldenaar na kennisgeving; Overdracht van schuld: toestemming van de schuldeiser vereist; Intellectuele eigendomsrechten: aanpassing van de inschrijving in het betreffende register (vb. Benelux-merkenregister); Werknemers: raadplegen van de ondernemingsraad;

24 3.2. Overname van aandelen Voordelen:
Geen wijziging van de identiteit van de vennootschap; Vermogen van de vennootschap (activa en passiva) blijft ongewijzigd; Minder formaliteiten met betrekking tot overdracht.

25 3.2. Overname van aandelen Nadelen:
Overdrachtbeperkingen in de statuten of in aandeelhoudersovereenkomsten (voorkooprecht, volgrecht of onbeschikbaarheid); Grotere onzekerheid over het voorwerp van overdracht; Fiscaal minder voordelig voor de koper.

26 4. Organisatie van de overname

27 4. Organisatie van de overname
Pre-contractuele besprekingen Eerste verkennende contacten, zonder juridische gebondenheid; Letter of intent; Aanbod; “Heads of agreement”.

28 4. Organisatie van de overname
Due diligence: Onderzoeksprocedure waarbij de koper de doelvennootschap/activa grondig zal evalueren aan de hand van de door de verkoper bezorgde informatie; Vertrouwelijk karakter.

29 4.1. De overeenkomst tot overname
Onderhandelingen na due diligence Afhankelijk van het resultaat van de due diligence: “Deal breakers”; Prijsverhoging; Prijsverlaging

30 4.1. De overeenkomst tot overname
De overeenkomst tot overname van: Aandelen; Handelszaak.

31 4.1.1. De overeenkomst tot overname van aandelen
Elementen van de overeenkomst: Voorwerp; Prijs; Verklaringen en waarborgen; Bankgarantie; Niet-concurrentiebeding.

32 4.1.1. De overeenkomst tot overname van aandelen
Voorwerp: De aandelen, niet het vermogen! Prijs: Afhankelijk van de resultaten van het due diligence onderzoek

33 4.1.1. De overeenkomst tot overname van aandelen
3. Verklaringen en waarborgen (“representations and warranties”): De verkoper moet de koper een groter comfort verschaffen door het opnemen van een aantal verklaringen en waarborgen in de overeenkomst. Voorbeelden: Jaarrekening geeft een getrouw beeld; Geen hangende geschillen; Geen uitstaande schulden; Fiscale waarborgen;

34 4.1.1. De overeenkomst tot overname van aandelen
4. Bankgarantie: Door de verkoper Ter dekking van de gedane verklaringen en waarborgen Door de koper Als waarborg tot betaling van een gedeelte van de koopprijs op een later tijdstip

35 4.1.1. De overeenkomst tot overname van aandelen
5. Niet-concurrentiebeding Beding waarbij de verkoper zich verbindt om binnen een bepaald territorium en gedurende een bepaalde periode geen (handels)activiteit uit te oefenen die zou concurreren met die van de overnemer.

36 4.1.2. De overeenkomst tot overname van een handelszaak
Voorwerp: Algemeenheid, bedrijfstak of afzonderlijke activiteit van de verkoper. De aandeelhoudersstructuur van de overdragende vennootschap blijft ongewijzigd!

37 4.1.2. De overeenkomst tot overname van een handelszaak
2. Verklaringen en waarborgen Minder verregaand in vergelijking met overdracht van aandelen: bij overname van activa zijn er doorgaans minder verborgen risico’s.

38 5. Waardebepaling

39 5. Waardebepaling Gebaseerd op de activa: Liquidatiewaarde;
Netto verkoopsopbrengst van de activa verminderd met de schulden. = minimumverkoopprijs. Vervangingswaarde.

40 5. Waardebepaling Gebaseerd op aandelen/winst: Rendementswaarde;
Verdiscontering van de verwachte dividenden tegen de gestelde rendementseis. Discounted cash flow. Verdiscontering van de toekomstige kasstromen.

41 6. Financiering van de overname

42 6. Financiering van de overname
Eigen middelen of verwante derden (familie, vrienden,…); Financiële instellingen (banken, investeringsmaatschappijen); Participatiefonds: financiële steun van de overheid aan startende ondernemers; De over te nemen onderneming.

43 6.1. Verbod onder art. 629 W.Venn. Oude regeling:
“Een naamloze vennootschap mag geen middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen of van haar winstbewijzen door derden (…)” Absoluut verbod (slechts enkele uitzonderingen)

44 6.1. Verbod onder art. 629 W. Venn. Nieuwe regeling (per ):Afschaffing financieringsverbod onder bepaalde voorwaarden: de verrichtingen gebeuren onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur en tegen billijke marktvoorwaarden. De kredietwaardigheid van iedere betrokkene dient nauwgezet te worden onderzocht; voorafgaand besluit algemene vergadering vereist; Verslag door raad van bestuur (belang vennootschap, risico’s, voorwaarden waartegen, prijs) . Specifieke verantwoording indien begunstigde een moedervennootschap of bestuurder van een moedervennootschap is;

45 6.1. Verbod onder art. 629 W. Venn. Dit verslag dient in zijn geheel te worden gepubliceerd; Uitgetrokken bedrag voor uitkering vatbaar. Opname in balans als niet voor uitkering beschikbare reserve; Wanneer een derde met financiële bijstand van de vennootschap vervreemde aandelen van de vennootschap verkrijgt of op in het kader van een verhoging van het geplaatste kapitaal uitgegeven aandelen inschrijft of bij een verkoop van haar eigen aandelen, vindt die verkrijging of inschrijving plaats tegen een billijke prijs;

46 6.1. Verbod onder art. 629 W.Venn. 3. Toepassingsgebied:
Vennootschapsvorm: NV; BVBA; CVBA; Comm.VA.

47 6.1. Verbod onder art. 629 W.Venn. Bedoelde handelingen:
Financiële steun (voorschieten van middelen, toestaan van leningen, stellen van zekerheden); Met het oog op de verkrijging van de aandelen of winstbewijzen van de vennootschap door derden. Financiële steun is wel mogelijk bij overname van een handelszaak of andere activa!

48 6.1. Verbod onder art. 629 W.Venn. Uitzonderingen (ongewijzigd onder nieuwe regeling): Verrichtingen van kredietinstellingen onder de gebruikelijke voorwaarden; Verwerving van aandelen door personeel van de vennootschap, voor zover dit personeel verbonden is door een arbeidsovereenkomst (geen zelfstandige managers);

49 6.1. Verbod onder art. 629 W.Venn. Indien men onder een van de uitzonderingen valt, moet wel vaststaan dat de aangewende bedragen voor uitkering vatbaar zijn. Het beschikbare bedrag is gelijk aan: Netto-actief verminderd met het gestorte kapitaal en vermeerderd met de onbeschikbare reserves.

50 6.1. Verbod onder art. 629 W.Venn. 5. Sancties bij inbreuk op het verbod: Bestuurdersaansprakelijkheid (art. 528 en eventueel 529 W.Venn.); Geldboete van EUR 50,- tot EUR ,- en/of gevangenisstraf van 1 maand tot 1 jaar

51 Contacts Monard D’Hulst Dirk Berckmans Advocaat Vennoot Berchemstadionstraat Antwerpen België T E


Download ppt "Seminarie Het overdragen / overnemen van een onderneming"

Verwante presentaties


Ads door Google