De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alle rechten © 2007, www.internetbijbelcursus.nl- sheet: 1 De Bijbel: Eén boek, Eén Boodschap De Bijbel De Bijbel is een éénheid. Deze eenheid is de ‘som.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alle rechten © 2007, www.internetbijbelcursus.nl- sheet: 1 De Bijbel: Eén boek, Eén Boodschap De Bijbel De Bijbel is een éénheid. Deze eenheid is de ‘som."— Transcript van de presentatie:

1 Alle rechten © 2007, www.internetbijbelcursus.nl- sheet: 1 De Bijbel: Eén boek, Eén Boodschap De Bijbel De Bijbel is een éénheid. Deze eenheid is de ‘som der delen’, als een mozaïek. Om de bijbel te kunnen begrijpen is het daarom essentieel de delen, de plaats er van in het grote geheel, te kennen. Anders ontstaat er een mozaïek die niet klopt! In deze presentatie (studie) zullen we zien dat de Bijbel een aantal hoofdthema’s kent, welke allemaal -uiteindelijk- toeleiden naar en voortvloeien uit één centraal thema. Deze studie is op hoofdlijnen. Het is onze hoop en bedoeling dat u uiteraard zelf de Bijbel verder onderzoekt op basis van wat hier aangereikt wordt! Voor meer bijbelse studies zie: http://www.internetbijbelcursus.nl

2 Alle rechten © 2007, www.internetbijbelcursus.nl- sheet: 2 De Bijbel: Eén boek, Eén Boodschap A. De Bijbel is één boek Zeven punten die deze eenheid benadrukken: 1. vanaf het éérste Bijbelboek, Genesis, spreekt de Bijbel over één God; 2. De Bijbel vertelt één verhaal: de relatie tussen God en mens; 3. De Bijbel doet verslag van de profetie wanneer deze wordt úitgesproken en wanneer deze pláátsvindt - vaak eeuwen later; 4. De Bijbel heeft een ‘progressieve openbaring’. Deze spreekt zichzelf nooit tegen maar vult aan en bevestigd; 5. Van begin tot einde onderwijst de Bijbel maar één weg tot behoud; 6. De Bijbel onderwijst van begin tot eind één groot thema: de persoon en het werk van Christus, een thema dat stap voor stap openbaar wordt; 7. Tot slot: de meer dan 40 schrijvers die in meer dan 20 eeuwen God’s Woord op schrift hebben gesteld zijn in perfecte harmonie met elkaar.

3 Alle rechten © 2007, www.internetbijbelcursus.nl- sheet: 3 De Bijbel: Eén boek, Eén Boodschap B. De Bijbel is één ‘boek-van-boeken’ De bijbel bestaat uit 66 boeken en brieven. • Elk boek vormt een afgerond geheel op zich; • bevat een eigen thema en karakter en toch.. Zijn zij op wonderlijke wijze één geheel. Denkt u zich eens in: u verzamelt 66 boeken en brieven van diverse schrijvers over één onderwerp. Over -bijvoorbeeld- een periode van honderd jaar. Hoeveel meningen en visies verwacht u tegen te komen? Zijn deze boeken met elkaar in overeenstemming, in elk detail? Laten zij allemaal, met elkaar, een consistent verhaal horen? Of leest u allerlei tegenstrijdigheden, visies en meningen?

4 Alle rechten © 2007, www.internetbijbelcursus.nl- sheet: 4 De Bijbel: Eén boek, Eén Boodschap C. De Bijbel kent een groepsgewijze indeling De meeste mensen kennen de ‘literaire indeling’ van de Bijbel: - de wet - profeten (eventueel onderverdeeld in grote- en kleine profeten); - poëtische boeken (bijvoorbeeld de Psalmen en Job); - historische boeken (Jozua, Richteren, Koningen enz); - de Evangeliën; - Handelingen; - de brieven - brieven van Paulus; - algemene zendbrieven - Openbaring Dit is een ménselijke indeling.

5 Alle rechten © 2007, www.internetbijbelcursus.nl- sheet: 5 De Bijbel: Eén boek, Eén Boodschap Een andere ‘indeling’ wordt door de Here Jezus zelf uitgelegd 1. Voorbereiding het Oude Testament 2. Openbaring de evangeliën 3. Verkondiging Handelingen 4. Onderwijs de brieven 5. Volmaaktheid Openbaringen Christus centraal! Lukas 24:24-27

6 Alle rechten © 2007, www.internetbijbelcursus.nl- sheet: 6 De Bijbel: Eén boek, Eén Boodschap Lukas 24:24-27 “ Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had” We zien in de Bijbel Christus geopenbaard worden: 1. Oude Testament: de voorbereiding voor Zijn komst; 2. Evangeliën: het Openbaar worden van de Here Jezus; 3. Handelingen: de Verkondiging van het Evangelie en openbaar worden van de Gemeente van Jezus Christus, Zijn ‘lichaam’; 4. Brieven: onderwijs over de Here aan- en onderwijs óver de Gemeente; 5. Openbaringen: de volmaakte toekomst -in Christus- en God’s plan met deze wereld getoond en voleindigd. De héle Bijbel spreekt over Christus Jezus!

7 Alle rechten © 2007, www.internetbijbelcursus.nl- sheet: 7 De Bijbel: Eén boek, Eén Boodschap D. Het verhaal van de mens De Bijbel vertelt tevens het verhaal van de mens. 1. De Schepping van de mens, naar Gods beeld; 2. De val van de mens; 3. De ‘uitverkiezing’ van Abraham, Izak en Jakob; 4. De daaruit voortvloeiende uitverkiezing van Israël. De uitverkiezing van Israël dient een doel, Deut. 7:7-11: “Niet, omdat gij talrijker waart dan enig ander volk [..] Maar, omdat de HERE u liefhad en de eed hield, die Hij uw vaderen gezworen had [..] opdat gij zoudt weten, dat de HERE, uw God, de enige God is, de trouwe God” Israël’s verkiezing was dus het bewijs dat de Here God de énige God is, de trouwe God is, die Zijn volk liefhad.

8 Alle rechten © 2007, www.internetbijbelcursus.nl- sheet: 8 De Bijbel: Eén boek, Eén Boodschap E. Christus hét Centrale Thema 1 Tim. 3:16 En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvrucht: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest, is verschenen aan de engelen, is verkondigd onder de heidenen, geloofd in de wereld, opgenomen in heerlijkheid. Naar dít punt - God geopenbaard in ‘het vlees’, zoals we dat zien in de Evangeliën - leidt al het voor- gaande in de Bijbel tóe en alles wat er ná komt vólgt daar uit!


Download ppt "Alle rechten © 2007, www.internetbijbelcursus.nl- sheet: 1 De Bijbel: Eén boek, Eén Boodschap De Bijbel De Bijbel is een éénheid. Deze eenheid is de ‘som."

Verwante presentaties


Ads door Google