De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Opstand Albert van der Kaap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Opstand Albert van der Kaap."— Transcript van de presentatie:

1 De Opstand Albert van der Kaap

2 De Alteratie van Amsterdam (1578)
Jan Luyken (etser), D''afbeelding hoe men de Magistraet en geestelykheyt der stadt Amsterdam heeft uytgeleydt, en ''t scheep gebraght den 26 May. 1578, Nummer Klik op de afbeelding voor een vergroting

3 De Alteratie van Amsterdam (1578)
Klik op de afbeelding voor een filmpje over de Alteratie

4 Plakkaat van Verlatinghe 26 juli 1581
Klik op afbeelding voor vergroting

5 Plakkaat van Verlatinghe 26 juli 1581
De revolutionaire daad van de Nederlanders diende als inspiratiebron voor veel latere revolutionaire bewegingen. Het verhaal gaat zelfs dat Thomas Jefferson bij het schrijven van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring in 1776 een kopie van de Akte bij de hand had.

6 Plakkaat van Verlatinghe 26 juli 1581
De Staten Generael van de geunieerde Nederlanden. Allen dengenen die dese tegenwoordighe sullen sien ofte hooren lesen, saluyt. Alsoo een yegelick kennelick is, dat een Prince van den lande van Godt gestelt is hooft over zijne ondersaten, om deselve te bewaren ende beschermen van alle ongelijk, overlast ende ghewelt gelijck een herder tot bewaernisse van zijne schapen: Volledige tekst

7 Plakkaat van Verlatinghe 26 juli 1581
En dat d'ondersaten niet en sijn van Godt geschapen tot behoef van den Prince om hem in alles wat hy beveelt, weder het goddelick of ongoddelick, recht of onrecht is, onderdanig te wesen en als slaven te dienen. Volledige tekst

8 Plakkaat van Verlatinghe 26 juli 1581
Plakkaat van de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden, waarbij zij de koning van Spanje vervallen verklaren van de soevereiniteit en heerschappij over de Nederlanden om de reden hieronder vermeld. Het is voor iedereen duidelijk dat een koning door God aan het hoofd van zijn onderdanen is geplaatst om hen te beschermen tegen alle onrecht, leed en geweld. God heeft immers de onderdanen niet geschapen ten behoeve van de vorst, om hem in alles wat hij beveelt als slaven te dienen. Integendeel de vorst is er voor zijn onderdanen. Zonder hen zou hij geen vorst zijn. Hij is er om rechtvaardig en billijk te regeren, te verdedigen en lief te hebben als een vader zijn kinderen. Hij zal hen met inzet van zijn leven verdedigen.

9 Plakkaat van Verlatinghe 26 juli 1581
Wanneer hij dat niet doet, maar in plaats van zijn onderdanen te beschermen hen onderdrukt, hen overmatig belast en berooft van hun vrijheid, privileges en oude gewoonterechten, over hen wil heersen als over slaven, moet zo iemand niet als een vorst, maar als een tiran beschouwd worden. De onderdanen hebben dan het recht om hem niet langer als vorst te erkennen, maar hem af te zetten en in zijn plaats een ander soeverein te kiezen om hen te beschermen. Dat zou niet verkeerd zijn. Zo moet het ook in de Nederlanden gebeuren, die altijd geregeerd werden volgens de eed die de vorst bij aanvaarding van zijn regering aflegde, in overeenstemming met de privileges en gewoonterechten. Daarom maken wij bekend dat wij, door de uiterste nood gedwongen, na onderling overleg en met algemene stemmen de koning van Spanje vervallen verklaren van zijn heerschappij, jurisdictie en erfelijke aanspraken op deze landen.

10 De route van de Armada 1588

11 Wachthuisje om te waarschuwen voor de Armada
Signal station built in 1588 above the Devon village of Culmstock, to warn when the Armada was sighted

12 De Armada 1588 The Spanish Armada and English ships in August 1588, by unknown painter (English School, 16th century) Met de invasie wilde Filips II de protestantse Engelse koningin Elizabeth I ten val brengen en zelf de Engelse troon in bezit nemen. De Spaanse handelsvloten en vooral de zilver- en goudtransporten uit Amerika werden regelmatig aangevallen door Engelse en Nederlandse kapers en piraten, meestal in directe opdracht van de Engelse hoge adel en kroon en met gebruik van uitgeleende Engelse oorlogsschepen. Daarbij verleende Elizabeth in het begin van de Tachtigjarige Oorlog geheime steun aan de opstandelingen in de Nederlanden. Toen Filips zich in 1580 door een militaire interventie op de Portugese troon zette, verwierf hij daarmee de zeemacht die nodig was om Engeland effectief te bestrijden. Al op 9 augustus 1583 suggereerde de Spaanse admiraal Álvaro de Bazán een ambitieus plan voor de invasie van Engeland met een vloot van 556[1] schepen en opvarenden; de kosten, begroot op 3,8 miljoen dukaten, kon de Spaanse schatkist echter niet dragen. Op 30 augustus 1585 begon Elizabeth de Nederlandse Republiek openlijk te steunen met het Verdrag van Nonsuch. Daarna werd de Engelse kaper Francis Drake uitgezonden voor een plundertocht langs de Spaanse noordkust. Hoewel er nooit uitdrukkelijke oorlogsverklaringen zouden volgen, beschouwde Filips zich hierna in staat van oorlog met Engeland. Alessandro Farnese, de bevelhebber van de Habsburgse troepen in de Nederlanden, kwam nu met een veel goedkoper plan om Engeland binnen te vallen: hij zou zijn leger van man samentrekken bij Duinkerken, waarna het in één nacht op zevenhonderd schuiten overgezet kon worden, beschermd door slechts 25 oorlogsbodems. Dat vond Filips echter veel te gewaagd en hij begon eigenhandig beide plannen te combineren: een middelgrote oorlogsvloot, zelf vergezeld van een klein landingsleger, moest Farneses grote leger convoyeren naar Engeland.

13 De Armada 1588 Elizabeth I and the Spanish Armada; the Apothecaries painting,[32] sometimes attributed to Nicholas Hilliard.[33] A stylised depiction of key elements of the Armada story; the alarm beacons, Queen Elizabeth at Tilbury, and the sea battle at Gravelines.

14 De Armada Elizabeth I and the Spanish Armada; the Apothecaries painting,[32] sometimes attributed to Nicholas Hilliard.[33] A stylised depiction of key elements of the Armada story; the alarm beacons, Queen Elizabeth at Tilbury, and the sea battle at Gravelines.

15 De Armada 1588 Nederlaag van de Spaanse Armada schilderij van Philippe-Jacques de Loutherbourg (1796).

16 De Armada 1588


Download ppt "De Opstand Albert van der Kaap."

Verwante presentaties


Ads door Google