De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mieke de Hoon Ziekenhuisapotheker io

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mieke de Hoon Ziekenhuisapotheker io"— Transcript van de presentatie:

1 Mieke de Hoon Ziekenhuisapotheker io
Medicatieoverdracht Mieke de Hoon Ziekenhuisapotheker io

2

3 Klik om een titel te maken

4 Richtlijn Actueel medicatieoverzicht beschikbaar bij elk contact patiënt - voorschrijver Bij een spoedopname binnen 24 uur Overdracht naar volgende schakel binnen 24 uur In een protocol staat hoe het is geregeld in de keten

5 Medicatieverificatie
Bij 50 % van de patiënten wordt dmv medicatieverificatie een discrepantie tussen het daadwerkelijke gebruik en het medicatieoverzicht gevonden Incomplete medicatieoverzichten ziekenhuisopname zijn de oorzaak van bijna 27% van alle voorschrijffouten

6 Verantwoordelijkheden Richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten
De voorschrijver is verantwoordelijk zich ervan te vergewissen dat hij tijdens een consult het meest actuele medicatieoverzicht heeft. Hij is tevens verantwoordelijk voor het registreren van alle door hem geïnitieerde wijzigingen in de medicatie De apotheker is verantwoordelijk voor het veilig ter hand stellen en bewaken van de aan de patiënt voorgeschreven medicatie. Hij organiseert de processen zodanig dat het medicatieoverzicht altijd actueel is bij elk overdrachtsmoment van een voorschrijver naar de volgende voorschrijver. betrokkene voldoet zelf, of organiseert het zorgverleningproces zodanig dat voldaan wordt aan het gestelde eisen

7 Consult 1e lijn handreikingen richtlijn medicatieoverdracht
De voorschrijver is ervoor verantwoordelijk dat hij zich ervan vergewist dat hij het actuele afleveroverzicht bij aanvang van het consult heeft. De voorschrijver is ervoor verantwoordelijk om het afleveroverzicht door te nemen met de patiënten het daadwerkelijke gebruik vast te stellen van de actuele, voorgeschreven medicatie en in gebruik zijnde zelfzorgmiddelen. De voorschrijver is verantwoordelijk voor het al dan niet voorschrijven van medicatie en daarmee voor eventuele wijzigingen in de medicatie en het registreren van elk van die wijzigingen in het medicatieoverzicht. De voorschrijver is ervoor verantwoordelijk de patiënt aan het einde van het consult te informeren over de (gewijzigde) medicatie. De trombosedienst verstrekt 24 – 48 uur na INR controle een doseringsschema aan de patiënt. De voorschrijver is ervoor verantwoordelijk na het consult de openbare apotheker van de wijzigingen in het medicatieoverzicht op de hoogte te stellen. Handreikingen, hoe proces in te vullen. Deze bestaan ook voor overdracht trombose dienst, overdracht thuiszorg. En overdracht naar ziekenhuis

8 Opname in ziekenhuis handreikingen richtlijn medicatieoverdracht
Ziekenhuisapotheker Voorschrijver voorzien van actueel medicatieoverzicht Openbare apotheker Verstrekken medicatieoverzicht, vragen toestemming aan patiënt De voorschrijver Bezit en doornemen actueel medicatieoverzicht en doseerschema trombosedienst, registreren alle wijzigingen Handreikingen, hoe proces in te vullen. Deze bestaan ook voor overdracht trombose dienst, overdracht thuiszorg. En overdracht naar ziekenhuis

9 Doel ziekenhuis Sinds 2008 bezig met het implementeren van de concept richtlijn medicatieoverdracht Opnamegesprekken door apothekersassistentes en verpleegkundigen Werkwijze en taken verpleging zijn door het management vastgesteld

10 Rol ziekenhuisapotheek
Voor alle patiënten OZIS binnenhalen Voor alle risico patiënten opnamegesprekken voeren Opname via SEH wordt opnamegesprek gevoerd 7 dagen per week in huis tijdens openingstijden apotheek tijdens openingsuren apotheek op werkdagen

11 Werkwijze Risicopatiënten
Patiënten opgenomen op een chirurgische afdeling Acuut opgenomen patiënten die 7 of meer geneesmiddelen gebruiken (kinderen >5) Patiënten vanaf 70 jaar met >7 geneesmiddelen Afdelingen Chirurgisch: Orthopedie, Traumatologie, Urologie,Gynaecologie Geriatrie Hartbewaking, Cardiologie Longgeneeskunde SEH “verpleegkundige opnamegesprekken PPO” voor chirurgie

12 Medicatieverificatie
Actuele medicatie Frequentie Dosering Tijdstip/dag van inname Medicatie gestaakt voor opname door anesthesist? Vragen over substitutiebeleid Gebruik zelfzorgmiddelen Medicatie allergieën en ernstige bijwerkingen

13 Ontslag uit het ziekenhuis
Opstellen van een actueel medicatieoverzicht aan de hand van gegevens van de ziekenhuisapotheek, het medisch- en verpleegkundig dossier Uitschrijven van ontslagreceptuur en autorisatie door de hoofdbehandelaar Voeren van een medicatie-ontslaggesprek door een geschoold medewerker Overdracht van een actueel medicatieoverzicht, ontslagreceptuur, evenals informatie over gestaakte en gewijzigde medicatie en de reden daarvoor, naar de openbare apotheek, huisarts en andere zorginstellingen

14 Werkwijze ontslag Verpleegkundige maakt medicijnkaart in Theriak
Arts controleert en parafeert de medicijnkaart Verpleegkundige voert ontslaggesprek Gegevens gefaxt naar de andere zorgverleners

15

16 Gestopt: Omeprazol 1 dd 40 mg en Diclofenac 3 dd 50 mg

17

18 Interne training Verpleegkundige zijn getraind in het uitvoeren van medicatieverificatie Controlelijst medicatieverificatie Medicatieverificatie bij opname Medicatieverificatie bij ontslag

19

20 Toekomst Werkwijze ontslag
Farmaceutisch Consulent (FC) doet voorstel ontslagmedicatie aan de arts Thuismedicatie Actuele medicatie Stopdatum Omzettingen Arts keurt ontslagmedicatie goed FC voert ontslaggesprek met de patiënt Medicijnkaart wordt overhandigd aan patiënt en gefaxt naar andere zorgverleners Werkwijze Elisabeth is toekomst voor twee steden ziekenhuis FC voert ook meteen basis-medicatiereview/medicatiebewaking uit

21 Toekomst Werkwijze ontslag
Kwetsbare ouderen  uitgebreid ontslag Reden wijzigen medicatie Controle en noteren nierfunctie en elektrolyten Opiaten en laxans NSAID’s en maagbescherming Corticosteroïden en osteoporoseprofylaxe Maximale dosering zo nodig medicatie Einddatum medicatie Eventuele allergieën en informatie over effectiviteit CYP enzymen Moet standaard worden voor alle patiënten (iig stoppen en wijzigen)

22 Samenwerking OA Werkgroep medicatieoverdracht 1e naar 2e lijn
Werkgroep medicatieoverdracht binnen de 1e lijn Uitkomst werkgroep gepresenteerd aan OA Training gegeven aan apothekersassistentes Hoe een actueel medicatieoverzicht op te stellen Hoe een ontslagrecept te verwerken

23 Samenwerking OA Rol patiënt Verstrekt alle relevante informatie
Vb. allergieën en contra-indicaties Vraagt actief om medicatieoverzicht Geeft medicatieoverzicht af bij medische behandeling Geeft wijzigingen in medicatie door aan apotheek Haalt medicatieoverzicht bij opname en polibezoek

24 Medicatieoverdracht Ziekenhuisapotheek verstrekt ontslagkaart nu aan:
Patiënt en stadsapotheek Ontslagkaart ook aan huisartsen faxen?

25 Vragen ?

26

27 Polikliniek bezoek


Download ppt "Mieke de Hoon Ziekenhuisapotheker io"

Verwante presentaties


Ads door Google