De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Adviesgroep Personenzorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Adviesgroep Personenzorg"— Transcript van de presentatie:

1

2 Adviesgroep Personenzorg
2012

3 leerplanwerk Opvolging 2de en 3de graad bso Opvolging STW Specialisatiejaren

4 Opvolging leerplanwerk bso 2de en 3de graad
Overleg inspectie (juli): AD 1, 2, 3 in relatie tot componenten: meer integratie nodig. AD 2, 3: meer oefenen nodig ‘Mogelijke’ onderliggende doelen moeten geselecteerd worden tot onderliggende doelen Referentiekader VV/VZ Afbakening VZ/zorgkundige

5 Minimale materiële vereisten meer omschrijven naar krachtige leeromgeving
OH: 250u stage logistiek assistent in ziekenhuis èn in zorginstelling Er zal een bevraging gebeuren in hoeverre er nog leraren met bekwaamheidsbewijs Nijverheidstechnieken werken in OH

6 Opvolging leerplanwerk
Afspraken leerplan 2de graad VV: Voorstel tot aanpassing wordt met PB bekeken. Indienen in januari. Eerst communiceren met directies via regionale directievergaderingen. Daarna vanuit PB naar leraren. Servicedocument wordt aangepast. Vernieuwd leerplan gaat in vanaf 1 september 2013

7 Opvolging leerplanwerk
Afspraken leerplannen 3de graad: Aanpassen in samenhang met leerplanwerk specialisatiejaren. Vernieuwd leerplan derde graad zal ingaan vanaf 1 september 2014 Scholen OH bevragen i.v.m. inzetten PV/TV Nijverheidstechnieken (technische dienst).

8 STW Stand van zaken: gesprekken met inspectie
positieve hervorming, nieuwe dynamiek maar - diversiteit en kwaliteitsverschillen tss scholen, onzekerheid bij leraren leerplan mist transparantie: plaats van leerplandoelstellingen versus competenties Juridisch statuut: competenties zitten niet in een vak, vak IO bestaat niet wel bv seminarie … Inspectie kan IO moeilijk inspecteren

9 STW Stand van zaken: gesprekken met inspectie
Binnen verbond is er groepje met 1 directeur per diocees opgericht om een voorstel tot wijziging uit te werken. Deze waarschijnlijk vooral ‘technische’ wijziging zal dan voorgelegd worden aan de verschillende geledingen ondermeer codi PZ en PW Nieuw leerplan kan dan ingaan op 1 september 2014

10 Specialisatiejaren Studierichtingsprofielen Leerplanwerk Leerplancommissie

11 Studierichtingsprofielen
Situering TBZ/zorgkundige: Zorg dragen voor volwassenen en gezinnen Nadruk op zorg dragen voor specifieke doelgroepen Totaalvisie op zorg Complexe zorgsituaties Lid van verpleegkundige equipe Verzorgende + registratie zorgkundige

12 studierichtingsprofielen
Competenties TBZ/z: Als verzorgende, binnen het kader van zorg- en bijstandsverlening, zorg verlenen vanuit een totaalvisie. Als zorgkundige, binnen het kader van KB 78, zorg verlenen vanuit een totaalvisie. 7 Algemene doelstellingen

13 studierichtingsprofielen
Context: Doelgroepen: volwassen gebruikers en gezinnen. Complexe situaties: combinatie van zorgsituatie, opdrachten, mate van verantwoordelijkheid.

14 studierichtingsprofielen
Complexe situaties: Zorgsituaties: Diverse zoals palliatieve zorgsituaties, kraamzorg,… De aandoening/ziekte/situatie vraagt om specifieke zorg voor het menselijk functioneren of om specifieke begeleiding. Er kunnen veranderingen optreden in vraag en behoefte van gebruiker of omgeving.

15 Studierichtingsprofielen
Opdrachten/handelingen: Meervoudig van aard Op basis van een door anderen opgesteld (multidisciplinair) werkplan/begeleidingsplan/protocol. Op basis van observatie en vanuit een zorgvisie, in overleg met gebruiker/verantwoordelijke een plan van aanpak individualiseren/bijstellen. Afstemming zorg op gebruiker + omgeving + situatie (transfer). In een team/verpleegkundige equipe, in een organisatie.

16 studierichtingsprofielen
Mate van verantwoordelijkheid: Groei van directe begeleiding naar verwijderd toezicht. Veranderingen/tekens bij gebruiker signaleren en melden. Weten wanneer hulp moet worden ingeroepen. Rapporteren aan leidinggevende en team over gebruiker, werkzaamheden en evaluaties.

17 studierichtingsprofielen
Settings: Woonzorg Ziekenhuizen en/of andere zorginstellingen zoals PVT, geriatrie,… Diensten voor thuisverpleegkunde

18 Studierichtingsprofielen
Situering Kinderzorg: Kinderen begeleiden : Aandacht voor welbevinden en betrokkenheid Stimuleren van ontwikkeling Hierbij zijn stimuleren van taalontwikkeling, omgaan met diversiteit, expressiviteit en creativiteit essentieel. Zorg dragen voor menselijk functioneren kind Contact + betrokkenheid van ouders

19 studierichtingsprofielen
Totaalvisie op begeleiding. Complexe opvangsituaties. Functioneren als lid van een team binnen een organisatie. Begeleider in de kinderopvang (nu nog 1 profiel voor meerdere settings, kan wijzigen: op anticiperen).

20 studierichtingsprofielen
Competentie KZ: Als begeleider in de kinderopvang, kinderen begeleiden vanuit een totaalvisie. 7 Algemene doelstellingen Context: Doelgroepen: kinderen van 3mnd – 12j. Complexe situaties: combinatie van opvangsituaties, opdrachten, mate van verantwoordelijkheid.

21 Studierichtingsprofielen
Opdrachten/handelingen: Meervoudig van aard. Op basis van een door anderen opgesteld (multidisciplinair) werkplan/begeleidingsplan/protocol. Op basis van observatie en vanuit pedagogische visie, in overleg met gebruiker/verantwoordelijke een plan van aanpak individualiseren. Begeleiding afstemmen op kind + omgeving (transfer). In team, in een organisatie.

22 studierichtingsprofielen
Mate van verantwoordelijkheid: Groei van directe begeleiding naar verwijderd toezicht. Veranderingen/tekens bij kind signaleren en melden. Weten wanneer hulp moet worden ingeroepen. Rapporteren aan leidinggevende en team over kind, werkzaamheden en evaluaties.

23 studierichtingsprofielen
Settings: Opvang van baby’s en peuters Groepsopvang Gezinsopvang Opvang aan huis Buitenschoolse opvang Kleuteronderwijs CKG

24 Studierichtingsprofielen
Situering OA: Als logistiek medewerker functioneren binnen meerdere settings. Leerlingen die niet instromen vanuit OH behalen kwalificatie ‘logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen’. In leerplan worden zelfde contexten opgenomen als in leerplan OH.

25 Studierichtingsprofielen
Wanneer scholen kiezen om opnieuw te werken rond competenties ‘werken in logistiek medewerker in ziekenhuizen en zorginstellingen’ (C1) en/of ‘werken als logistiek medewerker in kleinhuishouding’, leren leerlingen functioneren in complexe situaties.

26 studierichtingsprofielen
Wanneer scholen willen werken rond competenties m.b.t. linnendienst, voedingsdienst of onderhoudsdienst, werken ze rond andere competenties dan waarrond werd gewerkt in OH. Wanneer men een instroom heeft van leerlingen buiten OH, moet men kiezen voor werken rond C1. Uitbreiding: werken rond leidinggeven aan een kleine groep medewerkers.

27 Leerplanwerk Kinderzorg Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige

28 Kader Leerplannen TBZ/z + KZ
Zelfde algemene doelstellingen voor beide LP: Kwaliteitsbewust handelen Communiceren In een organisatie, in team/verpleegkundige equipe werken Zorg dragen voor gezondheid en welzijn Zorg dragen voor het (ped)agogisch handelen Zorg dragen voor indirecte zorg - Oriënteren

29 Kader leerplannen: principes
Nadruk op AD’s, onderliggende doelen uitwerken naar doelgroepen toe (indien relevant). In leerplan TBZ/z zal zwaartepunt op AD4 liggen. In leerplan KZ ligt zwaartepunt op AD5. Gemeenschappelijke onderdelen of doelen in beide leerplan gelijkvormig uitwerken. Handelingsgerichte leerplandoelstellingen.

30 Achterliggende kaders/bronnen:
Kader leerplannen Achterliggende kaders/bronnen: Juridische kaders + beroepsprofielen: KB 78, zorg- en bijstandsverlening Woonzorgdecreet, decreet kinderopvang Beroepsprofielen (onder voorbehoud) TBZ/z: ICF, gezondheidspatronen van Gordon/ Carpenito, websites expertisenetwerken, gesprekken sectoren. KZ: Kind en Gezin, Tassoni, Ziko, gesprekken sectoren.

31 Leerplancommissie KZ en TBZ
Principes voor samenstelling LPC. Samenstelling LPC TBZ/z en KZ: 3 disciplines zijn vertegenwoordigd. Een lid uit elk bisdom. Vertegenwoordiging vanuit begeleiding.

32 Leerplancommissie Na vandaag nog 3 sessies van ganse dag. Jan-feb.: klankbordgroepen en terugkoppelen met sectoren. Werkzaamheden worden dit schooljaar afgerond.

33 LeerplAnwerk oh Naar analogie van OH, in samenwerking met begeleiding.

34 GIP Stand van zaken Er komt een nieuwe mededeling en studierichtinggebonden fiche!

35 Werken “onder verwijderd toezicht”
Ontwerptekst

36 Werkplekleren Stageovereenkomst biedt bescherming als het gaat om het uitvoeren van arbeidsgerichte activiteiten Er is een onderscheid tussen stage lopen gedurende stage uren en tijdens de lesuren met de leraar naar een arbeidsplaats gaan werken


Download ppt "Adviesgroep Personenzorg"

Verwante presentaties


Ads door Google