De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integratiedecreet kwaliteitsbewaking

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integratiedecreet kwaliteitsbewaking"— Transcript van de presentatie:

1 Integratiedecreet kwaliteitsbewaking
Infosessie voor gemeenten en SVK’s 26/04/2013

2 Programma: Waarom een integratieoefening? Hoe zijn we tewerk gegaan? Hoever staat het beslissingsproces?

3 Programma: Wijzigingen art. 5 VWC Wijzigingen conformiteitsattest
Wijzigingen administratieve procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring (O/O) Wijziging administratieve procedure tot overbewoondverklaring De herhuisvestingsplicht Vragen

4 Waarom een integratieoefening?
Nu 3 decreten: Vlaamse Wooncode (15 juli 1997) + BVR (6 oktober 1998) Kamerdecreet (4 februari 1997) + BVR (3 oktober 2003) Heffingsdecreet (22 december 1995) + BVR (2 april 1996)

5 Waarom een integratieoefening?
2 decreten en BVR’s met woningkwaliteitsvereisten en -instrumentarium Weinig transparant Beperkte “wetmatige coherentie” Probleem als “kwalificatie” wijzigt (woning vs kamer)

6 Hoe zijn we tewerk gegaan?
Niveau van normering vaststellen VWC = hoofdlijnen Kamerdecreet = concrete normering Beslissing beleid: Integratiedecreet = hoofdlijnen VR verzorgt concrete invulling (met behoud bestaand beschermingsniveau)

7 Hoe zijn we tewerk gegaan?
Koepelbegrip zoeken Kamer = bijzonder type woning (nl. niet-zelfstandige woning) Woning = koepelbegrip Omzendbrief! Integratiedecreet: vermeldt kamers als bijzonder type woning VR moet specifieke normen vaststellen voor kamers

8 Hoe zijn we tewerk gegaan?
Decreten screenen op: Parallelle bepalingen Specifieke bepalingen VWC / kamerdecreet

9 Hoe zijn we tewerk gegaan?
Keuze maken i.v.m. specifieke bepalingen: Richthuurprijzen Mogelijkheid aanvullende gemeentelijke normen CA versterken Bevoegdheid verzegeling Ruimere toegangsbevoegdheid Bij het vastleggen van richthuurprijzen moet Vlaamse Regering rekening houden met de woonkwaliteit, de omvang en de ligging van de woning, het onderscheid tussen kamers en andere woningen en eventuele specifieke woonvormen.

10 Hoe zijn we tewerk gegaan?
Bepalingen zelfstandige woningen en kamers op elkaar afstemmen: Normen Procedures Aanvullende bevoegdheden lokale besturen Sanctiemechanismen

11 Hoe zijn we tewerk gegaan?
Bestaand instrumentarium en samenhang versterken: Tussen C-attest en procedure O/O Bij kwalificatiewijzigingen woning – kamer

12 Hoe zijn we tewerk gegaan?
Slagkracht gemeenten verhogen: Mogelijkheid verplichten C-attest voor woningen en kamers Adviesvereiste herbekeken Snelherstel Ontvoogding

13 Hoe zijn we tewerk gegaan?
Kleinere verbeteringen aanbrengen: Logischer opbouw Verfijnen bestaande definities Procedure C-attest Procedure O/O Huiszoekingsbevoegdheid Verzegeling

14 Hoever staat het beslissingsproces?
Wat is er al gebeurd? Principiële goedkeuring voorontwerp VR Advies Vlaamse Woonraad Bijsturing voorontwerp n.a.v. advies VWR Advies RvS Bijsturing voorontwerp n.a.v. advies RvS 2de principiële goedkeuring voorontwerp VR 2de goedkeuring 14/12/2012.

15 Hoever staat het beslissingsproces?
Wat is er al gebeurd? Aangenomen in Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie Aangenomen in plenaire vergadering Vlaams Parlement Bekrachtigd en afgekondigd door VR op 29 maart 2013 2de goedkeuring 14/12/2012.

16 Hoever staat het beslissingsproces?
Wat moet er nog gebeuren? Publicatie in BS Inwerkingtreding (10 dagen na publicatie) “Integratiebesluit”

17 De belangrijkste wijzigingen

18 Art. 5 VWC De basisnormen:
Respect voor de persoonlijke levenssfeer toegevoegd Aanwezigheid van drinkbaar water toegevoegd Van toepassing op kamers  standstill beginsel Respect voor individuele levenssfeer voorzien in KD maar niet in VWC  gelet op standstill-beginsel toegevoegd  bestaand beschermingsniveau garanderen.

19 Art. 5 VWC “Rekening houden met”: Specifieke woonvormen
Situatie van woonwagenbewoners Ook roerende woonwagens Andere kwetsbare bewonersgroepen VR stelt specifieke normen vast C-attest niet automatisch van toepassing (VR beslist), admin. en strafrechtelijke procedures wel

20 Art. 5 VWC Beperkte afwijkingsmogelijkheid voor: Noodwoningen
Tijdelijke huisvesting van sociale huurders VR kan hiervoor tijdelijke afwijking van bepaalde normen uit TV voorzien

21 Art. 5 VWC Basisnormen niet van toepassing op verblijfsvormen:
erkend door bevoegde overheid o.b.v. vastgelegde erkenningsvoorwaarden (vb: RVT’s, internaten) waarbij de vrijheid van vestiging beperkt is (vb: asiecentra, gevangenissen) Tenzij VR anders beslist Verblijfsvormen waarbij huisvesting ondergeschikt is aan bevoegdheid andere overheid Tenzij VR anders beslist (want ze heeft volheid van bevoegdheid)

22 (alleen voor woningen ts 400 en 1000 euro)
Art. 5 VWC Richthuurprijzen Ter beschikking stellen van webtoepassing Met oog op inschatten markthuurprijzen (niet voor kamers) (alleen voor woningen ts 400 en 1000 euro)

23 Art. 5 VWC Aanvullende gemeentelijke normen voor kamers behouden
Mogelijkheid om verhuurvergunning te koppelen aan aanvullende normen kamers behouden

24 C-attest Voor zelfstandige woningen, kamers en studentenkamers
Verplicht stellen kan voor alle woningen (via gemeentelijk reglement)! Bevoegdheid afgifte verschuift van CBS naar burgemeester

25 C-attest Afgifte door GA (Wonen-Vlaanderen) uitgebreid:
Nu al in kader van huursubsidie Nieuw: n.a.v. onderzoek i.f.v SVK-werking na weigering door burgemeester  impliciete inwilliging valt volledig weg! PV van uitvoering = C-attest

26 C-attest Aantal bewoners speelt geen rol meer bij vaststellen bezettingsnorm Geen link meer met overbewoning Zuiver objectgebonden beoordeling Geen subjectgebonden beoordeling Verval C-attest bij onbewoonbaarheidsbesluit NGW Verval na 10 jaar of korter (door Gemeenteraad of VR vast te stellen) Bezettingsnorm geeft alleen aan voor hoeveel personen een woning geschikt is. Geldigheidsduur kan door VR beperkt worden voor gevallen waarbij geen ongeschiktheid is vastgesteld maar wel enkele gebreken die verdere opvolging vragen.

27 C-attest en procedure O/O
Opheffen besluit O/O pas na afgifte C-attest C-attest niet alleen door verhuurder aan te vragen Besluit O/O vervalt automatisch na afgifte C-attest Steeds C-attest voor nieuwe kwalificatie vereist + aantal woningen moet vergund zijn! Opheffing besluit O/O was eerder niet geregeld. Hiermee is voor iedereen duidelijk dat de burgemeester bevoegd is en dat een besluit maar kan worden opgeheven na een conformiteitsonderzoek. C-attest intrekken: procedure wordt geschrapt (werd niet gebruikt wegens overbodig) Alleen bij bestemmingswijziging of sloop wordt besluit opgeheven zonder C-attest.

28 Conformiteitsonderzoek (in functie van C-attest en procedure O/O)
Delegatie aan intergemeentelijk samenwerkingsproject wordt mogelijk

29 Administratieve procedure O/O
Stap Wie? Start procedure onderzoek ontvankelijkheid (+ ev. vooronderzoek) Verzoek conformiteitsonderzoek Conformiteitsonderzoek Advies aan burgemeester Betrokkenen informeren Betrokkenen horen (+ ev. hercontrole) Besluit max 3 maanden (ordetermijn) Beroep Beslissing beroep Gemeente Wo-Vl Burgemeester Belanghebbende Minister

30 Administratieve procedure O/O
Advies - meer slagkracht voor gemeenten: Voorbijgaan aan adviesvereiste Voor alle gemeenten Als advies langer dan 75 dagen op zich laat wachten Ontvoogding Enkel voor de formeel ontvoogde gemeenten Geen advies GA meer nodig VR bepaalt de voorwaarden

31 Administratieve procedure O/O
Besluit O/O: Toch nemen na andere vaststellingen bij hercontrole gemeente Geen nieuw advies GA nodig Snelherstel versoepeld: Geen advies GA nodig Conformiteit na zeer snel herstel geen voorwaarde meer voor opleggen snelherstel Controle snelherstel door gemeente, eventueel gevolgd door eigen initiatief

32 Administratieve procedure O/O
Beroepsprocedure verder verfijnd: Alle tijdig ingesteld beroepen worden samengevoegd Indiener kan aangeven dat hij mondeling gehoord wil worden Beroepstermijn wordt dan 4 maanden ipv 3 Geen beslissing binnen termijn? Impliciete afwijzing beroep ipv impliciete inwilliging

33 Administratieve procedure tot overbewoondverklaring
Kleine aanpassing herhuisvestingsplicht burgemeester: “overbewoning ongedaan maken” ipv “overtallige bewoners herhuisvesten” Beroepsprocedure gewijzigd Parallel aan wijziging procedure O/O Ontvoogding mogelijk Parallel aan mogelijkheid procedure O/O

34 De herhuisvestingsplicht
Afzonderlijk nieuw hoofdstuk IVbis: Huidige bepalingen herhuisvesting overgenomen, maar cascaderegeling wordt verlaten Recupereren herhuisvestingskosten Enkel bij ongeschikt- en onbewoonbaarheid Geen besluit O/O vereist Niet op eigenaar-bewoner VR kan herhuisvestingsprojecten aanmoedigen maar cascaderegeling wordt verlaten, maar blijft zorgplicht burgemeester

35 Tot slot… bijsturing rookmeldersverplichtingen
Reparaties aan rookmeldersdecreet via integratiedecreet: Verantwoordelijkheid verhuurder – huurder Branddetectiecentrale (onder voorbehoud – voorstel van amendement)

36 Inwerkingtreding? 10 dagen na publicatie BS
IWT integratiedecreet Opheffing Kamerdecreet Begrippen en normen Kamerdecreet blijven in afwachting van integratiebesluit Bestaande verordeningen gemeenten geldig tot 31/12/2014

37 Vragen?


Download ppt "Integratiedecreet kwaliteitsbewaking"

Verwante presentaties


Ads door Google