De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verzorging derde graad

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verzorging derde graad"— Transcript van de presentatie:

1 Verzorging derde graad
9 februari 2012

2 Waar staan we? Vorig schooljaar - Visie op leren
- Leerplan tweede en derde graad Leraar per component en evt coördinator

3 Waar staan we? Dit schooljaar - Leerplantoelichting voor alle leraren
Tweedaagse ivm zelfsturende teams en verwachtingen vanuit werkveld voor 1 coördinator Directievergadering Vandaag: organisatorisch en geïntegreerd werken voor coördinator en collega

4 Visie In alle vernieuwing binnen studiegebied personenzorg komen dezelfde elementen naar voor! - Competentie = samenspel van kennis, vaardigheden en attitudes in welbepaalde situatie Competentie ontwikkelend leren (COL) met gevolgen voor leren en onderwijzen, begeleiden en evalueren … Klemtoon ligt op leren in samenhang vanuit sociaal-constructivistische invalshoek ‘Handelen met verstand’, belang van herhalend oefenen in leerkrachtige situaties

5 Concretisering van de visie
Teamwerking Interdisciplinaire teamsamenstelling met de nodige expertise (ervaring, kwalificatie, levenslang leren…) Voldoende uren per leraar in zelfde graad en studierichting werkt efficiënt Gestructureerd (liefst ingeroosterd) overleg Hanteren van vakoverschrijdende jaarplanning Belang van teamcoördinator Vertikaal en horizontaal overleg is nodig Hanteren van zelfde kaders en jargon

6 Concretisering van de visie
Begeleiden van het leren van de leerlingen - Rekening houden met beginsituatie In samenhang en met de gepaste opbouw (leerlijn) Integratie van theorie en praktijk (TV-PV) Integratie van kennis, vaardigheden en houding Integratie van de verschillende algemene doelstellingen en leerplandoelstellingen Transfer stage-les en omgekeerd

7 Concretisering van de visie
Reflecteren = leerplandoelstelling Reflecteren staat in functie van het verwerven van alle leerplandoelstellingen / competenties met bijhorende criteria Gaat verder / dieper dan evalueren - Leerlingen begeleiden in het reflecteren aan de hand van het model van Korthagen (zie documenten op web) van terugblik (met perspectiefwissel) over analyse tot concrete bijsturing - Opnemen van reflectielussen met leerlingen aan de hand van groeimap of portfolio, stageschrift, gesprek …

8 Concretisering van de visie
Evalueren van het verwerven van de leerplandoelstellingen (KVH) / competenties Link tussen leerplandoelstellingen, lesdoelen en les/stage en evaluatiecriteria Gevaar handboeken die niet steeds het leerplan ’dekken’! Begeleidend evalueren aan de hand van concrete feedback èn feedforward tijdens / na oefenmomenten gebruik makend van heldere, op voorhand afgesproken, criteria (kennis, vaardigheden, houding, proces en product) Beoordelend evalueren op regelmatige tijdstippen

9 Leerplan verzorging Geïntegreerd leerplan (les + stage) Visie:
Holistische, emancipatorisch en dynamische mensvisie Totaalvisie op zorg en begeleiding Aandacht voor continuïteit 2de graad – 3de graad –specialisatiejaren

10 Competenties en settings
C 1Als verzorgende binnen het kader van de zorg en bijstandsverlening, zorg verlenen vanuit een totaalvisie C 2.1 Als voorbereiding en oriëntatie op het functioneren als zorgkundige, zorg verlenen vanuit een totaalvisie Woonzorg: woonzorgcentra gezinszorg

11 Competenties en settings
C 2.2 Als voorbereiding en oriëntatie op het functioneren als begeleider in de kinderopvang, kinderen begeleiden vanuit een totaalvisie Voorschoolse kinderopvang: Groepsopvang Gezinsopvang Opvang aan huis Buitenschoolse kinderopvang

12 Context 2de graad 3de graad
Context (zelf en mantelzorg) Doelgroepen Medeleerlingen Gezonde kinderen 2,5- 10 jaar Gezonde volwassenen Opdrachten Met lage moeilijkheidsgraad Aan de hand van duidelijke instructies Onder directe begeleiding Context (professionele zorg) Doelgroepen gezonde kinderen van 0-12 jaar (basis 3 mnd-3 jaar) Volwassenen die ondersteuning en/of verzorging nodig hebben bij ADL Opdrachten Opdrachten en handelingen Eenvoudig Volgens duidelijke instructies Op basis van gegeven werkplan In organisatie/ team

13 2de en 3de graad VZ Mate van verantwoordelijkheid
Leerlingen werken onder verwijderd toezicht van een verantwoordelijke Hij/zij signaleert Hij/zij weet wanneer hij/zij hulp moet inroepen Hij/zij rapporteert Hij/zij werkt in complexe situaties onder directe verantwoordelijkheid (= onder directe begeleiding Eenvoudige tot complexe situaties

14 Stage Algemeen: Minimaal 10 wekelijkse lestijden
Stage is er opdat leerlingen de kans krijgen om, naar het einde van de opleiding toe, de competenties en onderliggende leerplandoelstellingen (kennis, vaardigheden en attitudes) binnen bepaalde settings te bereiken. Enerzijds beantwoorden leerlingen aldus aan het beroepsprofiel van de verzorgende (C1). Anderzijds heeft stage ook een oriënterende functie (C2.1; C2.2). Leerlingen ontdekken welke settings en/of doelgroepen het best passen bij hun mogelijkheden en interesses. Dit helpt hen een keuze te maken voor een bepaald specialisatiejaar.

15 Stage Vijfde jaar: In het eerste jaar van de derde graad lopen leerlingen stage in de woonzorg (beperkt tot woonzorgcentra; minimaal 5 wekelijkse lestijden) en in de kinderopvang van baby’s en peuters (beperkt tot groepsopvang en/of gezinsopvang (gemiddelde van minimum 4 kinderen); bij voorkeur groepsopvang; minimaal 5 wekelijkse lestijden). Het uitvoeren van logistieke taken (zie bijlage LP) is een eerste groeiniveau op stage. Het uitvoeren van logistieke taken is een eerste competentieniveau binnen het profiel van de verzorgende. Een groter deel is niet gelijk aan alles…Sectoren hebben het liefst dat leerlingen zoveel mogelijk per setting stagelopen. We formuleren geen verhoudingen om scholen niet vast te zetten (in het bijzonder in functie van gezinszorg)… Willen leerlingen voldoende leerkansen krijgen, streven naar min. 2 weken per setting.

16 Stage Zesde jaar: In het tweede jaar van de derde graad krijgen leerlingen kans om verder uit te groeien tot verzorgende (niveau beginnend beroepsbeoefenaar). Hiertoe streeft men ernaar dat leerlingen stage lopen binnen verschillende settings van de woonzorg (woonzorgcentra én gezinszorg) en binnen de setting van de kinderopvang van baby’s en peuters (beperkt tot groepsopvang en/of gezinsopvang (gemiddelde van minimum 4 kinderen); bij voorkeur groepsopvang). Advies: minimum 2 weken per setting

17 Stage Stage binnen de verschillende settings staat in functie tot het bereiken van de competenties. Hierbij is het belangrijk dat leerlingen de kans krijgen om alle leerplandoelstellingen die corresponderen aan het beroepsprofiel van de verzorgende te bereiken. Een groter deel van de stage kan, volgens de interesse van de leerling en/of de mogelijkheden van de school en/of werkveld besteed worden aan één bepaalde setting. We adviseren blokstages.

18 GIP Geïntegreerd leerplan, dus:
GIP = les + stage Voorwaarde: wettelijke voorwaarden voor GIP moeten verwezenlijkt zijn.

19 Opdracht rekening houden met visie en context
Wat doe ik goed en wil ik behouden? Wat moet ik weglaten? Wat wil ik toevoegen / aanpassen?

20 Opdracht rekening houden met visie en context
Wat doen we goed en willen we behouden? Wat moeten we weglaten? Wat willen we toevoegen / aanpassen?

21 Lessentabel Totaal aantal uren: 28 Basisvorming: 8/10
Godsdienst AV Godsdienst LO AV Lichamelijke opvoeding Mavo 0/2 AV Mavo Nederlands 0/2 AV Nederlands PAV 4/0 AV Project algemene vakken Moderne vreemde talen 0/1/2 AV Frans, AV Engels Specifiek gedeelte: Verzorging TV Huishoudkunde/Opvoedkunde/Verzorging + PV Huishoudkunde/Opvoedkunde/Verzorging+ Stage Huishoudkunde/Opvoedkunde/Verzorging

22 Lessentabel Specifiek gedeelte: Stage:
Advies: 22u; +2u, kan besteed worden aan les of stage Stage: Minimaal 10 wekelijkse lestijden (1u (50’) x 36 weken stage; 2 jaar = 720u (x 50 : 60’ = 600u) Advies: blokstages Uitvoeren van logistieke taken is eerste groeiniveau omwille van geleidelijkheid

23 Lessentabel en leerplan
Lestijd op school: Tijd en ruimte voor integratie Gemiddelde van min. 3u per week wordt besteed aan AD4; Gemiddelde van min. 3u per week wordt besteed aan AD5 Gemiddelde van min. 1u per week wordt besteed aan AD6 Advies werken met blokuren

24 Relatie 2de graad Leerlingen hebben al heel wat K,V,A verworven m.b.t. verschillende AD’s, belangrijk hen hierop te appelleren (zie LP). Beginsituatie van leerlingen in kaart brengen Bij begin implementatieproces: overleg teamleden 2de en 3de graad; Latere fase: overleg tussen teamcoördinatoren

25 Relatie 2de graad Consequenties voor zij-instromers:
Basispakket (2de graad) voorzien; Uitvoeren van logistieke taken als groeiniveau op stage biedt mogelijkheden (relatie leerlijnen) Uitvoeren van logistieke taken (2de graad); doch niet toegepast op stage en niet binnen professionele context. Vraagt om herhaling in functie van toepassing op context leerplan op stage. (mogelijkheden voor zij-instromers)

26 Opdracht per school Relatie tweede-derde graad
Zie document vergelijking algemene doelstellingen AD 1 – /7! Andere AD’s worden gegeven in april! Bedenkingen? Consequenties binnen uw school? Wat zal er anders zijn in de beginsituatie van leerlingen die uit tweede graad VV komen?

27 Servicedocument Zie http://personenzorg.vvkso.be Didactisch kader
- Wenken bij de AD’s en LPD’s - Overzicht van bronnen Organisatorisch kader Stage, evaluatie … volgen nog

28 Organisatie en visie Visie van waaruit leerplan werd geschreven, bepaalt visie op: - omgaan met leerlingen - leren en onderwijzen - stage lopen en begeleiden - zorgen en begeleiden van gebruikers - organisatie van les/stage - leerlijnen

29 Organisatie: stageplaatsen/settings
Keuze voor stageplaatsen in functie van leerlijnen (lestijd op school) of omgekeerd. Stageplaats/setting staat in functie van bereiken van competenties en leerplandoelstellingen (consequentie voor evaluatie) – variatie in 6de jaar Een aantal leerplandoelstellingen kan op stage worden bereikt. Bepaalde opdrachten/activiteiten op stage kunnen voorbereiden op onderwerpen/doelen die worden behandeld tijdens de lestijd op school en omgekeerd. (integratie les – stage)

30 Organisatie en visie op integratie
Tijd en ruimte voor integratie binnen elk organisatiemodel 2 vormen van integratie: Integratie tussen verschillende AD’s Integratie les - stage Begeleiden van transfers tussen clusters/AD’s en tussen stage en les Advies: naar leerlingen toe, lestijd niet opsplitsen in TV en PV.

31 Organisatie en team, infrastructuur
De mogelijkheden team, infrastructuur ... bepalen mee de keuze voor een bepaald organisatiemodel: Bij keuze voor thematisch/projectmatig werken is integratie groot (koppeling LPD uit verschillende AD’s aan thema; thema wordt gedragen door team). Bij de keuze voor het eerder vakgebonden werken, dient integratie opgenomen te worden door individuele leraar.

32 Opdracht ivm AD en LPD Zie excell document
Wat in 5 en in 6 en op stage? Knelpunten? Vragen?

33 Opdracht Hoe willen jullie de leerplandoelstellingen verdelen in logische zinvolle gehelen/clusters binnen de visie en context van het leerplan? Waarop baseren jullie deze indeling en waarom?

34 Organisatorisch kader
Zie servicedocument p en volgende …

35 Organisatiemodellen Vertaling van pedagogische visie en mogelijkheden infrastructuur (voorgaande dia’s) + mandaat/inbreng teamleden? Inspiratiebronnen Gebaseerd op uitgewerkte modellen voor 2de graad In elk model wordt uitgegaan van bepaald ordeningskader, waarna de verschillende leerplandoelstellingen worden geclusterd (inhoudelijke uitwerking + consequenties voor organisaties)

36 Mogelijke organisatiemodellen
Ordeningskader 1 Ordeningskader 2 Ordeningskader 3 Ordeningskader puzzelstukken 2de graad heeft geen vertaling naar 3de graad

37 Opdracht: organisatorisch kader
Bestudeer de drie mogelijke ordeningen! Blijven jullie bij jullie eigen keuze (dia 33)? Zo ja, waarom? Zo neen waarom? Welke bijsturing voorzien jullie?

38 Beroepsprofielen en wettelijk kader

39 Geïntegreerd werken Mogelijke les- en stageopdrachten, activiteiten, methodieken …? Sjabloon en kijkwijzer?

40 Verdere afspraken en planning
Tips, suggesties? 8 maart 2012: stageplanning, opdrachten en evaluatie voor stagecoördinatoren 15 of 16 maart 2012: geïntegreerd werken, reflecteren en evalueren voor alle leraren beroepsgericht gedeelte 18 april 2012 ( voor- of namiddag): leraren AD 4, 5 en 6


Download ppt "Verzorging derde graad"

Verwante presentaties


Ads door Google