De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beschrijvende en inferentiële statistiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beschrijvende en inferentiële statistiek"— Transcript van de presentatie:

1 Beschrijvende en inferentiële statistiek
College 11 – Anouk den Hamer – Vervolg regressie

2 Responsiecollege Volgende week dinsdag 19 maart
Vragen indienen op forum BB vóór vrijdag 15 maart uur

3 NB formuleblad Formule conditionele standaarddeviatie:
Wordt op formuleblad “residu standaard deviatie y” genoemd

4

5

6

7 Vandaag Uitwerking huiswerkopdracht Vervolg regressie

8 Oefening multipele regressie
In de huiswerkopdracht van college 9 hebben jullie onderzocht of tv kijken invloed heeft op tentamencijfer. Onderzoek of naast tv kijken sporten (in dataset exercising) en aantal uren studeren (studytime) ook invloed heeft (je hebt dus 3 onafhankelijke variabelen en 1 afhankelijke). Voer de regressie uit en trek je conclusie.

9 Eerst correlatie

10

11 We weten nu dat hoe meer een student tv kijkt en hoe meer hij/zij sport, hoe lager zijn/haar tentamencijfer (p < .05). Het aantal uren studeren bleek geen significante invloed op tentamencijfer te hebben. Tv kijken en sporten verklaart 19.8% van het tentamencijfer.

12 Tot nu toe Enkelvoudige regressie: 1 X en 1 Y
Meervoudige regressie: > 1 X-en en 1 Y Y voorspellen dmv X (regressieformule) Residuals Correlatie sterkte verband R-square verklaarde variantie Y door X Wijken slopes significant af van 0?

13 RSS, TSS, MSS MSS RSS TSS

14

15

16

17

18

19

20

21 Correlatie Correlatie: geeft sterkte van het verband tussen X en Y aan
Twee manieren om te berekenen: Met de R-square Met de slope en de standaarddeviaties

22 Correlatie Correlatie berekenen met de R-square:
De correlatie wordt uitgedrukt in r. Dus de wortel van R-square is de correlatie:

23 Correlatie Correlatie berekenen met de slope en de standaarddeviaties van X en Y:

24

25 In een andere tabel (door een descriptives te draaien) zie ik een standaarddeviatie van X en van Y .650. De slope was .518.

26

27 Let op: De correlatie berekenen dmv de standaarddeviaties en de slope kan alleen maar als je 1 X hebt Als je meerdere X-en hebt dan geeft de correlatie het verband tussen al die X-en en Y aan

28 Theorie achter correlatie

29 Variantie en covariantie
Variantie: gemiddelde gekwadrateerde afstand tot het gemiddelde Covariantie: vergelijkbaar met variantie, maar dan voor 2 variabelen: Covariantie: meet hoeveel afstand tussen de gemiddeldes van 2 variabelen met elkaar te maken heeft.

30 Covariantie Nadeel: is afhankelijk van meeteenheden.
Voor inkomen in euros ipv dollars:

31 Covariantie and correlatie
In plaats van de variantie, gebruiken we de standaard deviatie. In plaats van de covariantie, gebruiken we de correlatie. In ons inkomen (in dollars) en opleiding voorbeeld:

32 Correlatie Voordeel: is niet afhankelijk van meeteenheden.
Eigenschappen: -1 ≤ r ≤ 1. r=1: perfecte positieve correlatie. r=-1: perfecte negatieve correlatie. Grootte van r: sterkte van de associatie. Gebruiken we vooral met interval/continue variabelen.

33 Correlatie en regressie
Correlatie: geen causaal onderscheid tussen X en Y. Regressie: wel een causaal onderscheid tussen X en Y. Relatie tussen correlatie en regressiecoëfficiënt:

34 Correlatie en regressie
In ons voorbeeld: r is ook de gestandaardiseerde coëfficiënt (alleen met 1 X)

35 Correlatie en regressie
1 b sx sxb=rsy Eén s.d. omhoog in x resulteert in r s.d.’s omhoog in y. Onafhankelijk van meeteenheid! r (in dit geval de gestandardiseerde coefficient): goede maat voor sterkte!

36 Ter illustratie Inkomen in dollars: Inkomen in euros:

37 Gestandaardiseerde coëfficiënten (beta’s)
Om de sterkte van de associatie te meten. Mogelijk om verschillende coëfficiënten te vergelijken: …van dezelfde variabelen tussen verschillende regressies. Ook als de meeteenheid niet hetzelfde is. …van verschillende variabelen in dezelfde (multivariate) regressie.

38 Verschil correlatie en regressielijn
Onafhankelijk van meeteenheden Geeft sterkte van associatie tussen X en Y aan in één getal Niet mogelijk om Y te voorspellen Geen causale richting tussen X en Y, simpelweg associatie Regressielijn: Afhankelijk van meeteenheden Mogelijk om Y te voorspellen o.b.v. X Geeft richting: je kijkt of X Y voorspelt

39 Weten nu meer over RSS, TSS, MSS R-square Correlatie

40

41 Hebben het nu steeds over beschrijvende statistiek Nu inferentiële statistiek

42 Betrouwbaarheidsintervallen
Betrouwbaarheidsintervallen Hypothesetests Ha: β > 0 of Ha: β < 0

43 We willen weten of de slope significant afwijkt van 0 (0 is waarde nulhypothese) Moeten eerst de test statistic (t-waarde) weten.

44 Want n – (1 + k)

45 Kritieke t-waarde bij df=8 met 95% (tweezijdig)?

46 Kritieke t = 2.306

47

48 Betrouwbaarheidsinterval van de slope (95%)
b ± t(se) b = .518 Kritieke t-waarde = 2.306 Se = 0.107 Dus: .518 ± 2.306(0.107) We weten met 95% zekerheid dat de slope in de populatie tussen de 0.27 en 0.76 ligt.

49 Als de 0 in het betrouwbaarheidsinterval van de slope ligt, dan kunnen we de nulhypothese niet verwerpen. Ligt de 0 niet in het betrouwbaarheidsinterval, dan kunnen we de nulhypothese wel verwerpen: de slope wijkt significant af van 0.

50 (0.028) = van tot 0.446

51 Nu F-toets in ANOVA tabel
De F-toets ziet of een van de X-en een significante invloed op Y heeft

52

53 Mean squares Hoe kleiner de gemiddelde residual sum of squares (ofwel prediction errors) - de afwijkingen die we NIET verklaren met het regressiemodel - ten opzichte van de variatie die het regressiemodel WEL verklaart (de gemiddelde regression sum of squares), hoe beter het regressiemodel variantie y verklaart

54 De F-toets geeft de verhouding weer tussen het regressiemodel en de residuals.

55 Hoe hoger de F-waarde, hoe groter de kans dat één van de X-en een significante invloed heeft op Y
Zoeken kritieke F-waardes: Tabel D

56 Df1 Df2

57

58 Df1 = 1 Df2 = 754 Kritieke F-waarde = 3.84

59 Kritieke F-waarde = 3.84

60 F-test en t-test t-test Test of één regressiecoëfficiënt 0 is.
H0: β1=0 (of β2=0 of β3=0). F-test Test of ALLE regressiecoëfficiënten 0 zijn. H0: β1=β2=β3=0. Ha: in ieder geval één van β1,β2,β3 is niet nul. F-test toetst of in ieder geval één onafhankelijke variabele enige variantie in de afhankelijke variabele verklaart. t-toets(en) vindt welk coëfficiënt dat doet.

61 Manieren om significantie X op Y te bepalen
T-toets: toets per slope Betrouwbaarheidsinterval van de slopes F-toets: toets alle slopes tegelijk

62

63 Meervoudige regressie

64 Multipele regressie in SPSS

65

66 Df1 = 2 Df2 = 100

67

68 Waarom zoveel output? Zodat je alles snapt als je zelf onderzoek doet

69 Oefenen

70 Vraag 1 We voeren een enkelvoudige regressie uit en vinden een model sum of squares (MSS) van 2163 en een total sum of squares (TSS) van 8560. Welke waarde heeft de residual sum of squares (RSS)? MSS + TSS MSS – TSS TSS – MSS Dat weten we niet obv bovenstaande

71 Output MSS + RSS = TSS, dus = 3172 MSS RSS TSS

72 Vraag 2 We vinden een slope van X1 van .523 en een standaard error van deze slope van .023. Wat is de t-waarde? Slope * se Slope / se Se / slope Se + slope

73

74 Vraag 3 Bij een meervoudige regressie vind je een R-square van .745.
Wat is de waarde van de correlatie? Onbekend obv bovenstaande R-square * 2 R-square / 2 Wortel R-square

75

76 Vraag 4 Een onderzoeker wil weten welke factoren van belang zijn in het bepalen van de huurprijs. Hij onderzoekt de effecten van grootte van de woning, wijk waarin de woning gesitueerd is en hoeveel kamers de woning heeft. Hij vindt een R-square van .31. Dit betekent dat 31% van de variantie in huurprijs bepaald wordt door grootte, wijk en aantal kamers. Waar Niet waar

77 Vraag 5 Dezelfde onderzoeker vindt voor grootte van de woning een slope van .589, voor wijk een slope van .123 en voor aantal kamers een slope van .988. Welke X heeft de grootste invloed op huurprijs? Grootte van de woning Wijk waarin de woning gesitueerd is Aantal kamers in de woning Dat weet je niet obv bovenstaande

78 Inferentiële statistiek: overzicht
Aantal variabelen Soort variabele(n) SPSS toets 1 Categorisch Binomial Kwantitatief One-sample T test 2 (of meer) Kwantitatief en 2 onafhankelijke groepen Independent-samples T test Kwantitatief en 2 afhankelijke groepen Dependent-samples T test Chi-kwadraat T test en F test (regressie) Betrouwbaarheid schaal Reliability analysis

79 Morgen betrouwbaarheidsanalyse Toegevoegd hoofdstuk Van de Bunt: reliability analysis


Download ppt "Beschrijvende en inferentiële statistiek"

Verwante presentaties


Ads door Google