De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze zangdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze zangdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze zangdienst
Zingen verbindt

2

3 Week van Gebed voor de eenheid
Op woensdag 22 januari 2020 wordt er een (aangepaste) vesper gehouden in de Grote Kerk in Vollenhove. Het thema is: “Buitengewoon” en ds. Hendri Pap en ds. Arend de Braak zullen de avond verzorgen. De vesper begint om 19:15 uur. Na afloop is er koffie en gelegenheid tot napraten. Week van Gebed voor de eenheid Naar Handelingen 28 vers 2

4 NLB 657: 1 en 4

5 NLB 657

6

7

8

9 Welkom en gebed

10 ELB 218: 1 en 3

11

12

13

14 © Universal Songs (met toestemming van CCLicentie)

15 JdH 231: 1, 2 en 4

16

17

18

19

20

21

22 Woorden bij Psalm 42 en 43

23 Psalm 42: 1, 3 en 5 (oude ber.)

24 1 t Hijgend hert, der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar 't genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar den HEER'; God des levens, ach, wanneer zal ik naadren voor Uw ogen, in Uw huis Uw Naam verhogen?

25 3 O mijn ziel, wat buigt g' u neder? Waartoe zijt g' in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder; zoek in 's Hoogsten lof uw lust; want Gods goedheid zal uw druk eens verwiss'len in geluk. Hoop op God, sla 't oog naar boven; want ik zal Zijn naam nog loven.

26 5 Maar de HEER' zal uitkomst geven, Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt. 'k Zal in dit vertrouwen leven, en dat melden in mijn lied; 'k zal Zijn lof zelfs in den nacht zingen, daar ik Hem verwacht; en mijn hart, wat mij moog' treffen, tot den God mijns levens heffen.

27 Psalm 43: 1 en 3 (oude ber.)

28 1 Geduchte God, hoor mijn gebeden; strijd voor mijn recht, en maak mij vrij van hen, die, vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden, opdat mijn ziel Uw naam belij', en U geheiligd zij.

29 3 Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, en breng mij, door dien glans geleid, tot Uw gewijde tente weder; dan klimt mijn bange ziel gereder ten berge van Uw heiligheid, daar mij Uw gunst verbeidt.

30 ELB 357: 1, 4 en 5

31

32

33

34

35

36 © ST. Geest. Liederen u/d schat v/d kerk der eeuwen Vert. : H
© ST. Geest. Liederen u/d schat v/d kerk der eeuwen Vert.: H. Hasper (met toestemming van CCLicentie)

37 Meditatief moment (onder rustig orgelspel)

38 Psalm 121: 1(oude ber.),2(NLB) 4(oude ber.)

39 1 k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, vanwaar ik dag en nacht des Hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van den HEER alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep, en sinds bewaarde.

40 Psalm 121

41

42 4 De HEER zal u steeds gadeslaan, opdat Hij in gevaar, uw ziel voor ramp bewaar'; de HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, en waar g' u heen moogt spoeden, zal eeuwig u behoeden.

43 Opw. 125: 1, 2, 3 en 4

44 Opwekking 125

45 Opwekking 125

46 Opwekking 125

47 Opwekking 125

48 JdH 140: 1, 2 en 4

49 1 Ik zie een poort wijd open staan,   waardoor het licht komt stromen van 't kruis, waar 'k vrij’lijk heen mag gaan om vrede te bekomen. Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open ook voor mij! Voor mij! Voor mij! Staat open, ook voor mij.

50 Die open poort laat d' ingang vrij, aan wie komt binnen vlieden; aan rijk en arm, aan u en mij komt Jezus vrede bieden. Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open ook voor mij! Voor mij! Voor mij! Staat open, ook voor mij.

51 4 In 't hemelrijk, voor Jezus' troon daar leidt het kruis tot zegen; daar dragen wij voor kruis een kroon door Jezus' bloed verkregen. Genade Gods, zo rijk en vrij! Die poort staat open ook voor mij! Voor mij! Voor mij! Staat open, ook voor mij.

52 Gedicht

53 Jeruzalem o stad van goud

54 Daar in de heuvels van Judea na jarenlange strijd daar luiden de klokken in de verte de stem der eeuwigheid. Een pad van stenen, haast versleten daar trok de tijd voorbij. Een muur waar mensen staan te bidden opdat het vrede zij.

55 Jeruzalem, o stad van goud voor eeuwig jong, al ben je oud ‘k zal jou mijn leven nooit vergeten jij bent van mij. Jeruzalem, o stad van goud voor eeuwig jong, al ben je oud in mijn hart heb ik geweten eens kom je vrij.

56 De weg naar Jericho ligt open door ’n bloeiende woestijn
De weg naar Jericho ligt open door ’n bloeiende woestijn. Het wonder dat daar eens gebeurde zal steeds mijn lichtpunt zijn. O gouden stad, wil mij vergeven mijn lofzang is maar klein. Jeruzalem je bent mijn leven en zal dat altijd zijn.

57 Jeruzalem, o stad van goud voor eeuwig jong, al ben je oud ‘k zal jou mijn leven nooit vergeten jij bent van mij. Jeruzalem, o stad van goud voor eeuwig jong, al ben je oud in mijn hart heb ik geweten eens kom je vrij.

58 ELB 178: 1 en 3

59

60

61

62

63 JdH 210: 1, 2 en 3

64 1 Kom tot uw Heiland, toef langer niet
1   Kom tot uw Heiland, toef langer niet.   Kom nu tot Hem, Die redding u biedt,   die ook voor u de hemel verliet.   Hoor naar Zijn roepstem kom!

65 Refrein:      Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon van de zaal'gen, juichend bij Gods Zoon; als zij vergaad'ren rondom de troon, daar waar de eng'len staan.

66 2 "Laat kind'ren komen", zo klonk Zijn stem
2 "Laat kind'ren komen", zo klonk Zijn stem. Spring op van vreugd, verblijd u in Hem; o, luister naar die lief'lijke stem: toef langer niet, maar kom!

67 Refrein:      Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon van de zaal'gen, juichend bij Gods Zoon; als zij vergaad'ren rondom de troon, daar waar de eng'len staan.

68 3   Wil toch bedenken: Hij is nabij:   volg dan Zijn stem, ook u maakt Hij vrij.   Luister, Hij spreekt tot U en tot mij:   "Komt tot Mij, zondaars, komt!"

69 Refrein:      Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon van de zaal'gen, juichend bij Gods Zoon; als zij vergaad'ren rondom de troon, daar waar de eng'len staan.

70 Collecte

71 Opw. 124: 1, 2 en 3

72 Opwekking 124

73 Opwekking 124

74 Opwekking 124 © St. Opwekking/Continental Sound (met toestemming van CCLicentie) vertaling: Opwekking oorspr.titel: Be still my soul

75 NLB 72: 1 en 7

76 1 Geef, HEER, den Koning Uwe rechten, en Uw gerechtigheid. Aan 's Konings zoon om Uwe knechten te richten met beleid. Dan ruist op alle bergen vrede heil op der heuv’len top. Rechtvaardig, wijs en zacht; Hij zal geweldenaars vertreden maar armen richt Hij op.

77 7 Laat ons de grote naam bezingen van Hem die Israël leidt
7 Laat ons de grote naam bezingen van Hem die Israël leidt. Want Hij alleen doet grote dingen Zijn roem vervult de tijd. Looft God de Heer, Hij openbaarde Zijn wonderen, zijn eer Zijn heerlijkheid vervult de aarde ja amen. Looft de Heer.

78 Afsluiting

79 ELB 270: 1 en 2

80 allen: GA nu heen in vrede (EL 270) t. Joh. de Heer; m. E. Elgar

81 GA nu heen in vrede (EL 270) t. Joh. de Heer; m. E. Elgar

82 GA nu heen in vrede (EL 270) t. Joh. de Heer; m. E. Elgar

83 GA nu heen in vrede (EL 270) t. Joh. de Heer; m. E. Elgar

84 GA nu heen in vrede (EL 270) t. Joh. de Heer; m. E. Elgar

85 GA nu heen in vrede (EL 270) t. Joh. de Heer; m. E. Elgar

86 Tot ziens op 1 maart Er is koffie en thee in de Voorhof


Download ppt "Welkom in deze zangdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google