De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Implementatie BBT-Conclusies BREF IJzer en Staal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Implementatie BBT-Conclusies BREF IJzer en Staal"— Transcript van de presentatie:

1 Implementatie BBT-Conclusies BREF IJzer en Staal
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied Ronald de Vogel

2 Omgevingsdienst NoordZeeKanaalGebied
Regionale uitvoeringsdienst te Zaandam Eén van de 29 omgevingsdiensten in NL, één van de 6 Brzo-omgevingsdiensten 415 medewerkers waarvan 80 flexibel Gemeenschappelijke regeling van: de AM-gemeenten, Amsterdam, Zaanstad, Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland

3 Opdrachtgevers Gemeenten: Amsterdam Haarlemmermeer Zaanstad Aalsmeer
Amstelveen Diemen Ouder-Amstel Uithoorn Provincies: Noord-Holland Utrecht Flevoland

4 Wat doet de OD NZKG? Basistaken: vergunningverlening, toezicht en handhaving Aanvullende taken: bouw, Brzo, bodem, advies over externe veiligheid, luchtkwaliteit, geluid, duurzaamheid en tunnels Afhandeling klachten en calamiteiten Samenwerking met externe partijen Grensoverschrijdende blik Veilige, leefbare en duurzame regio

5 Werkgebied Bedrijvige regio: ruim 15.000 milieuplichtige bedrijven
Bijna 100 risicovolle bedrijven NZKG is dichtbevolkt: 1,3 miljoen inwoners In 2017: ruim milieuklachten (met name stank en geluid)

6 Grote opgaven en projecten

7

8 Tata Steel IJmuiden

9 Processen Tata Steel IJmuiden

10 Plattegrond terrein Tata Steel

11 Ontwikkelingen Tata Steel IJmuiden
Doekfilterinstallatie Sinterfabriek Convertors en Continu gietmachine Oxystaalfabriek Nieuwe productielijnen speciale staalsoorten Haspels en Ovens Warmbandwalserij Stofmaatregelen opslagen en transportbanden Timelapse bouw Continu Gietmachine 2 Oxystaalfabriek

12 BREF Iron and Steel (IJzer en Staal)
Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Iron and Steel Production, Industrial Emissions Directive 2010/75/EU, (Integrated Pollution Prevention and Control) BREF in werking sinds maart 2012 4 jaar implementatietermijn BREF’s Toetsen of de aanwezige installaties en vergunningvoorschriften voldoen aan de nieuwe BBT-conclusies (en aanpassen vergunning en implementeren eventueel benodigde maatregelen) Ook toetsen aan overige relevante BREF’s

13 Processen conform hoofdstuk 9 BREF I&S
Laden, lossen en transport van bulkgrondstoffen Samenvoegen en mengen van grondstoffen Sinteren en pelletiseren van ijzererts Productie van cokes uit cokeskool Productie van gesmolten metaal in het hoogoventraject, inclusief slakkenverwerking Productie en raffinage van staal met behulp van het oxystaalprocedé

14 Implementatie BBT-Conclusies
Uitgevoerde systematiek project: Uitvoeren en opstellen BBT Compliance Check Informatie verzamelen Overleggen met Tata Steel Plan van Aanpak implementatie BBT-conclusies Vergunning aanpassen in circa 19 Wabo-procedures (inclusief bijstelling conclusies BBT Compliance Check)

15 Vergunning aanpassen in circa 19 Wabo-procedures
Procedure 1: Geactualiseerd Energie Efficiency Plan (BBT-conclusie 2) Procedure 2: Monitoring (BBT-conclusie 13, 14 en 15) Procedure 3: Doekfilterinstallatie ruimte-ontstoffing en rookgassen Sinterfabriek (BBT-conclusie 20 t/m 25) Procedure 4 :Verlagen koolwaterstofgehalte sintermengsel (BBT-conclusie 31) Procedure 5: Stofemissies verminderen bij processen Pelletfabriek (BBT-conclusie 33) Procedure 6: NOx-emissies verminderen bij Pelletfabriek (BBT-conclusie 35/36): Procedure 7: Stofemissies verminderen bij Brekerij Kooksfabriek 2 (BBT-conclusie 42) Procedure 8: Stofemissies verminderen bij Kolenmaalgebouw Hoogovens (BBT-conclusie 43) Procedure 9: Emissiebeperkende vulsystemen bij de Cokesovenkamers (BBT-conclusie 44) Procedure 10: Emissies gasreinigende installaties bij Kooksfabrieken (BBT-conclusie 47) Procedure 11: Zwavelgehalte cokesovengas (BBT-conclusie 48) Procedure 12: Stofemissies sorteren en verwerken cokes (BBT-conclusie 52) Procedure 13: Cokesovengas als brandstof gebruiken (BBT conclusie 58) Procedure 14: Stofemissies verminderen bij opslagbunkers koolinjectie-eenheid (BBT-conclusie 59) Procedure 15: Emissies windverhitters verminderen (BBT-conclusie 65) Procedure 16: Terugwinning oxystaalgas (75 en 76) Procedure 17: Stofemisise zuurstoflansgat Oxystaalfabriek beperken (77) Procedure 18: Oxystaalgas gebruiken als brandstof (83) Procedure 19: Energieverbruik verminderen door pandekselsystemen (84)

16 Informatie verzamelen, BBT Compliance Check en overleg
Informatie verzamelen lastig, afhankelijk van het bedrijf Onduidelijke welke informatie benodigd is Veel informatie moeilijk/niet beschikbaar of verouderd Opstellen BBT Compliance Check veel werk Discussie over uitkomsten BBT Compliance Check

17 Plan van Aanpak implementatie BBT-conclusies
Plan van aanpak met onderwerpen waar Tata non-compliant is Opstellen standaard teksten voor alle aan te passen vergunningen Aanpassingen vergunningvoorschriften Wabo-vergunning (m.n. lucht) in overleg met specialisten en juristen Ook aanpassing waterwetvergunningen (Waterzijdige emissies) nodig geweest door RijksWaterStaat

18 Insteek Inspectie Leefomgeving en Transport
Scope BBT-traject: ILT vindt alleen invulling op basis van BBT- conclusies veel te smal. Veel emissiebronnen en emissies (o.a. ZZS) blijven buiten beeld Aanpak/uitvoering BBT-traject: ILT vindt invulling BBT per BBT- conclusie niet efficiënt en niet effectief. ILT streeft naar integrale aanpak per productie-installatie en prioritering voor de gehele inrichting op basis van risico’s en omvang milieubelasting ILT wil graag maatregelen en fasering vastleggen in een bedrijfsmilieuplan Het aanwezig zijn van een techniek conform een BBT-conclusie garandeert niet dat Tata aan de BBT voldoet (controle nodig).

19 Voorbeeld installatie
Voorbeeld IPPC-installatie, blustoren Kooks- en Gasfabrieken

20 Resultaten Alle procedures uitgebreide procedures, dus OB en DB
Diverse vergunningen met monitoringsverplichtingen Enkele vergunningen met onderzoeks- en rapportageverplichtingen: Bijvoorbeeld: “Er dient onderzoek uitgevoerd te worden naar de mogelijkheden met betrekking tot verlaging van de piektemperatuur bij de branders van de branderij.” Diverse voorschriften in zijn geheel aangepast Maatregelen voorschrijven indien niet voldaan wordt Alleen gekeken naar voorschriften m.b.t. BBT-conclusies (veel reacties en zienswijzen gehad hierover)

21 Lessons Learned Goed beschouwen doel en beoogde resultaten
Goede procesafspraken vooraf Regelen medewerking van bedrijf op directieniveau Goed afstemmen met ketenpartners Projectmatige aanpak is essentieel Afstemmen met andere bevoegde gezagen Termijn van 4 jaar (inclusief aanleg eventueel benodigde maatregelen) is ruim overschreden, dus snel starten!

22 Vragen ?

23 Geen vragen! → Nadere info over:
1. Productieprocessen Tata Steel? 2. Procedures, (bestuurlijke) knelpunten en vergunningenproces? 3. Luchtkwaliteit in de omgeving van Tata Steel? 4. Timelapse plaatsing nieuwe convertor staalfabriek:


Download ppt "Implementatie BBT-Conclusies BREF IJzer en Staal"

Verwante presentaties


Ads door Google