De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project Tewerkstelling Projet Ervaringsdeskundigen Médiateurs de terrain binnen federale au sein de ladministration overheidsdiensten fédérale 23-11-2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project Tewerkstelling Projet Ervaringsdeskundigen Médiateurs de terrain binnen federale au sein de ladministration overheidsdiensten fédérale 23-11-2006."— Transcript van de presentatie:

1 Project Tewerkstelling Projet Ervaringsdeskundigen Médiateurs de terrain binnen federale au sein de ladministration overheidsdiensten fédérale 23-11-2006

2 Pilootproject binnen de federale overheid Ministerraad van Oostende 2004 : –Eerste 2 ED in POD –16 ED in opleiding gedetacheerd naar verschillende overheidsdiensten Projet Pilote au sein de ladministration fédérale Conseil des ministres dOstende 2004 –2 premiers MT au SPP –16 MT en formation détachés vers différents services publics fédéraux

3 Pilootproject binnen de federale overheid – Projet Pilot au sein de ladministration fédérale -Combinatie werk/opleiding -Opzet opleiding aan franstalige kant -Financiering door de POD ism ESF -Duur: 2 jaar -Combinaison travail/formation -Mise en place de la formation côté francophone -Financement par le SPP en collaboration avec le FSE -Durée: 2 ans

4 Pilootproject binnen de federale overheid – Projet pilote au sein de ladministration fédérale September 2005 : eerste introductie van het project 9 diensten geëngageerd: Fod Justitie Fod Sociale Zekerheid Fod Financiën Fod Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Kruispuntbank Sociale Zekerheid RVP RVA HZIV RKW Septembre 2005: première introduction du projet 9 services engagés: –SPF Justice –SPF Sécurité sociale –SPF Finances –SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement –Banque Carrefour de la Sécurité sociale –ONP –ONEM –CAAMI –ONAFTS

5 Achtergrond armoedebestrijding - Contexte Lutte contre la pauvreté 80 : herontdekking armoede Armoede = meer dan inkomensprobleem Cumulatie van uitsluitingen Cultuur van het zwijgen Kadering in bestaande maatregelen, inzichten en initiatieven (sociale grondrechten, AVA, …) 80 : redécouverte de la pauvreté Pauvreté = pas seulement des problèmes de revenus Cumul dexclusions Culture du silence s incérerer dans les mesures, initiatives et observations existantes (droits fondamentaux sociaux, RGP, …)

6 Doelstellingen van het project – Objectifs du projet Perspectief van mensen in armoede binnen brengen Dienstverlening toegankelijk maken, ook voor mensen in armoede Creëren van nieuw soort functie binnen federale overheid Vraagt engagement van de hele dienst Openheid naar veranderingen inzake dienstverlening + organisatiestructuur en - cultuur Introduire dans les services la perspective des personnes en pauvreté Rendre les services daide accessibles, également pour les personnes en pauvreté Création dun nouveau type de fonction dans ladministration fédérale Requiert lengagement de tout le Service Ouverture au changement en matière daide ainsi quen matière de structure de lorganisation et de culture de lorganisation

7 Methodiek ervaringsdeskundigen – Méthode des médiateurs de terrain -Gevoelskloof -Kenniskloof -Vaardigheidskloof -Participatiekloof -Structurele kloof -Fossé en termes de sentiments -Fossé en termes de savoir -Fossé relatif aux compétances -Fossé relatif à la participation -Fossé structurel

8 Ervaringsdeskundigen – Médiateurs de terrain -Doorleefde kennis ivm armoede en sociale uitsluiting -Perspectief van mensen in armoede Beroep: missing link -Sectoroverschrijdend (VDAB, OCMW, Kind en Gezin, …) -Methodiek in ontwikkeling : niet wat maar hoe -Connaissance du vécu de la pauvreté et de lexclusion sociale -Perspective des personnes qui vivent dans la pauvreté Profession: chaînon manquant -Au delà des secteurs (FOREM, ORBEM, CPAS, ONE, …) -Méthodologie en développement : non pas le contenu mais la manière

9 Profiel Ervaringsdeskundigen – Profil des médiateurs de terrain Eigen armoede-ervaringen Opleiding –De Link –Institut Roger Guilbert Profiel in evolutie (cfr. Leren – werken) Statuut als andere werknemer Opmerking : Ervaringskennis over armoede is niet automatisch deskundig in armoedebeleid/- bestrijding cfr. Engagement van de hele dienst nodig Expérience personnelle de la pauvreté Formation –De Link –Institut Roger Guilbert Profil évolutif (apprentissage par le travail, cf Leren-Werken) Même statut que les autres collaborateurs Remarque: connaître la pauvreté de lintérieur ne suffit pas pour être expert en politique de pauvreté ou en lutte contre la pauvreté Cf. nécessité dun engagement de tout le service

10 Taken Ervaringsdeskundigen – Tâches des Médiateurs de terrain Betrokkenheid bij : -Individuele ondersteuning en begeleiding (sociale dienst, call center, …) -Efficiënte communicatie en informatie (brieven, websites, brochures, …) -Onderzoek (materiaal vanuit verenigingen waar armen het woord nemen, meewerken aan onderzoek vanuit cliëntperspectief, …) -Beleidswerk (mee uitdenken en uitwerken projecten, …) -Vorming personeel -… Verduidelijken leefwereld, bemiddelen, ondersteunen, kritische functie, drempelverlagend werken Implication possible: -Soutien et accompagnement individuels (service social, call center, …) -Communication et information (courrier, site web, brochures, …) -Recherche (information des associations où les pauvres prennent la parole, collaborer à des recherches en apportant le point de vue du « client », …) -Travail de réflexion politique et délaboration de projets -Formation des collaborateurs -… Préciser le cadre de vie, médiation, soutien, fonction critique, sefforcer faire face aux obstacles

11 Taken Ervaringsdeskundigen – Tâches des Médiateurs de terrain Directe contactfunctie ! Integratie ED in dialoog met de stageplaatsen en ED zelf (cfr. Profiel in evolutie) ED niet in de plaats van andere ambtenaren Geen extra administratieve kracht ED niet alleen voor alle moeilijke gevallen Fonction de contact direct ! Intégration MT en dialogue avec les lieux de stage et le MT lui-même (cf profil évolutif) Le MT ne peut pas agir à la place dautres collaborateurs Le MT nest pas une force de travail supplémentaire Le MT ne doit pas intervenir uniquement dans les cas difficiles

12 Ondersteuning en omkadering – Support et encadrement A.Binnen de diensten - ED werkt zelfstandig - Begeleiding en supervisie: aanspreekbaarheid wanneer nodig - Mentor als good practice B.Opleidingsinstituten C.POD MI - Individuele begeleiding - Begeleiding in team - Ondersteuning diensten D.Evaluatie door erkend opleidingsinstituut E.Stuurgroep A.Au sein des services Le MT travaille de façon autonome Accompagnement et supervision par une personne disponible Le Mentor comme bonne pratique B.Instituts de formation C.SPP IS - Accompagnement individuel - Accompagnement en équipe - Soutien des services D.Evaluation par un institut de formation reconnu E.Comité de pilotage


Download ppt "Project Tewerkstelling Projet Ervaringsdeskundigen Médiateurs de terrain binnen federale au sein de ladministration overheidsdiensten fédérale 23-11-2006."

Verwante presentaties


Ads door Google