De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom 28 mei CROW 400 Opleiding DLP en R-DLP CROW examens R-DLP

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom 28 mei CROW 400 Opleiding DLP en R-DLP CROW examens R-DLP"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom 28 mei CROW 400 Opleiding DLP en R-DLP CROW examens R-DLP
Veilig werken in vervuilde grond Welkom 28 mei CROW 400 Opleiding DLP en R-DLP CROW examens R-DLP

2 Overgang van CROW 132 naar CROW 400
Veilig werken in vervuilde grond Wat is nieuw in de CROW 400? Overgang van CROW 132 naar CROW 400 Wat betekent de overgangstermijn voor bestaande DLP-ers Wat is het verschil tussen een DLP en R-DLP? Inhoud nieuwe opleidingen DLP en R-DLP Examen DLP Examen R-DLP Kosten opleiding en examens Vragen

3 SRC = SERIOUS RISK CONCENTRATION
Wat is nieuwe in de CROW 400 Veilig werken in vervuilde grond Risico gestuurd werken = het treffen van maatregelen waardoor risico’s worden voorkomen. Basis veiligheidsklassen > niet-vluchtige stoffen o.b.v. HUMANE ERNSTIGEN RISICOWAARDEN SRC = SERIOUS RISK CONCENTRATION Toelichting Bij het bepalen van de veiligheidsklassen wordt alleen nog maar gekeken naar de Arbo aspecten. Toetsingskader Voor vluchtige stoffen > milieukundige interventiewaarde Voor niet vluchtige stoffen > SRCarbo Deskundigheid Deskundigheid van personen is dus cruciaal: Veiligheidskundige (MVK, HVK, AH) is spil hierin.

4 Veilig werken in vervuilde grond
Artikel 4.2 Arbobesluit Op grond van artikel 4.2 Arbobesluit dient de werkgever in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie de aard, de mate en de duur van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beoordelen. Deze beoordeling vormt de basis voor het bepalen van de te nemen maatregelen. Dit betekent dat het voor het project te verrichten bodemonderzoek dient te voldoen aan de artikelen die zien op onderzoek naar risico's door gevaarlijke stoffen, zoals artikel 5 Arbowet en artikel 4.2 Arbobesluit, en voldoende informatie dient te bevatten om te bepalen welke maatregelen op grond van de arbeidsomstandighedenwetgeving genomen dienen te worden. Op grond van artikel 4.2, tweede lid, Arbobesluit dient in ieder geval te worden vastgesteld aan welke gevaarlijke stoffen werknemers worden of kunnen worden blootgesteld, wat de gevaren zijn die aan die stoffen zijn verbonden, in welke situaties blootstelling zich kan voordoen en op welke wijze blootstelling kan plaatsvinden. Verder dient in ieder geval te worden vastgesteld wat het blootstellingniveau aan de gevaarlijke stoffen is' en dient de mate van blootstelling te worden getoetst aan de voor de betrokken stof vastgestelde grenswaarde. 1) 1) In de nieuwe CROW gelden grenswaarden alleen voor niet-vluchtigfe stoffen. De vluchtige stoffen worden o.b.v. de SRChumaan waarde bepaald voor de veiligheidsklasse.

5 Veilig werken in vervuilde grond

6 Richtlijn is integraal onderdeel van het primaire bouwproces
Veilig werken in vervuilde grond Richtlijn is integraal onderdeel van het primaire bouwproces Alle grondroerende werkzaamheden Werkzaamheden met bodemvreemde materialen Geen standaard pakketten beheersmaatregelen Bepalen van die maatregelen specifiek per werk /project Effectiel risico gestuurd werken: veiligheidskundige kijkt naar AARD, OMVANG en DUUR werkzaamheden Rol veiligheidskundige in ONTWERP-én UITVOERINGSFASE Werken in/ met secundaire stoffen (geen aparte VK) Asbest (Grenswaarden: 100 mg/kg.ds of 10 mg respirabele vezels) Afdoende ventilatie Opgenomen in de richtlijn: CROW 307 Kabels en leidingen in verontreinigde grond CROW 500 Voorkomen van graafschade

7 Per 1 januari 2019 is de richtlijn definitief van kracht.
Veilig werken in vervuilde grond Per 1 januari 2019 is de richtlijn definitief van kracht. Geldt tevens voor eis opleiding van de DLP en R-DLP Huidige certificaten DLP vervallen per Veiligheidskundige bepaalt de veiligheidsklasse (ook de “geen veiligheidsklasse) en de te nemen maatregelen, dus: Veiligheidskundige wordt een centrale figuur Formeel overleg tussen de partijen in de keten is nu impliciet omschreven. Veiligheidskundig advies is ook opgenomen in de voorbereidingsfase. Voor alle operationelen geldt de training OPM Overgang CROW 132 naar CROW 400 Voornaamste taken R-DLP: Uitgebreider, zwaarder, eigen initiatief op het werk Inzet verplicht vanaf VK Rood Vluchtig Kan ook worden ingezet als DLP Meer kennis van: Processturing, Arbo en milieuwetgeving Inzicht in grenswaarden, SRC waarden, CMR stoffen Kan op- of afschalen veilighiedsklasse Goede gesprekspartner met veiligheidskundigen Kan zelfstandig luchtkwaliteitsmetingen verrichten

8 Indeling veiligheidsklassen op hoofdzaken
Veilig werken in vervuilde grond Oranje Rood Zwart Niet-vluchtige stoffen: onder SRCarbo 75% ≤ SRCarbo ≤ 100% Vluchtige stoffen onder IW boven TW Let op Tijdens werk kan een calamiteit optreden van een onverwachte hogere concentratie: extra middelen moeten voorhanden zijn Specifieke stofeigenschappen als bijv. CMR stoffen in bodem boven SRCarbo > 100% waarbij: CM ≤ mg/kg.ds of CM ≤ 1000 µ/m3 Vluchtige stoffen > IW plus Ventileren noodzakelijk Asbest Mogelijk onvoldoende Ventilatie aanwezig Let op: aanwezigheid reprotoxische stoffen is niet bepalend voor veiligheidsklasse, maar houden wel verhoogd risico in! Voor R-stoffen kan een veilige drempelwaarde worden bepaald. Voor CM-stoffen geldt in Arbowet een speciale regeling. Hierbij geldt dat er een aparte inspanningsverplichting is om blootstelling zo laag mogelijk te houden. De HVK of AH is de enige die dat kan inschatten!

9 DLP en R-DLP in de praktijk en kennis
Veilig werken in vervuilde grond DLP en R-DLP in de praktijk en kennis DLP Begeleid projecten met mogelijk een blootstellingsrisico In staat om arbeidshygiënische maatregelen te nemen bij grondroerende activiteiten die passend zijn bij de risico’s die tijdens het werk optreden Werkt t/m veiligheidsklasse “Rood niet-vluchtig” in nauwe samenwerking met veiligheidskundige (MVK) Spreekt medewerkers aan op hun handelen m.b.t. veiligheid en gezondheid R-DLP Begeleid projecten met een blootstellingsrisico In staat om maatregelen op- of af te schalen passend bij de risico’s die tijdens het werk optreden Werkt in alle veiligheidsklassen in nauwe samenwerking met veiligheidskundige (HVK, AH, etc.) Beschikt over leidinggevende capaciteiten In staat om luchtkwaliteitsmetingen uit te voeren en de resultaten met de veiligheidskundige te communiceren Heeft oog voor alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s tijdens het werk Is in staat de CROW 400 in de praktijk op projectniveau toe te passen

10 DLP R-DLP DLP kennis en kunde
Veilig werken in vervuilde grond DLP kennis en kunde DLP R-DLP Enige kennis bouwproces en verantwoordelijkheden van de partijen Risico verhogende bodemmaterialen kunnen herkennen Regels t.a.v. herstellen grondlagen Kennis gezondheidsrisico’s Weten hoe te handelen bij calamiteiten Voorkomen graafschade Weten welke toezichthouders er zijn Waar zij op kunnen (moeten) handhaven Omgaan met transportdocumenten Werken op een stabiele ondergrond Blootstellingsroutes Arbeidshygiënische strategie Indeling veiligheidsklassen Toegangsbeleid Doel van luchtkwaliteitsmetingen De gevolgen van deze metingen kunnen inschatten Kennis zonering Is in staat de CROW 400 in de praktijk op projectniveau toe te passen Procesdeel Wettelijke eisen De fasen van een project Milieutechnische werkvoorbereiding Modules Wetgeving Bestekken en overeenkomsten Vaststellen veiligheidsklasse Arbeidstechnische beheersmaatregelen Eisen deskundigheid V&G-plan, V&G-dossier en logboek Gezondheidskundige zorg Voorlichting en instructie Arbeidshygiënische (lucht)kwaliteitsmetingen Materialen, middelen en voorzieningen Werktechnieken Persoonlijke beschermingsmiddelen

11 DLP R-DLP Opleidingen en examens Duur opleiding: Duur opleiding:
Veilig werken in vervuilde grond Opleidingen en examens DLP R-DLP Duur opleiding: 3 dag, 2 dagen klassikaal met tussenliggend 1 week Besteding ½ dagbesteding maken casus Examen wordt alleen afgenomen door CROW en bestaat uit: Theorie examen Toets theoretische kennis, duur 3 uur (meerdere locaties) Meerkeuzevragen ( 1 uur 15 min) zonder CROW 400 *) Casus met open vragen (1 uur 45 min) met CROW 400 Uitslag schriftelijk binnen 20 werkdagen! Praktijkexamen Toets o.b.v. bijlage VI CROW 400 Locatie Nieuwegein (duur 50 minuten) Informatie: CROW Toelichting op het praktijkexamen CROW Examenreglement Duur opleiding: 1 ½ dag 14 uur (minimumeis CROW) waarvan 8 uur klassikaal, plus casus aansluitend schriftelijke toets, duur ca. 1 ½ uur. Casus is onderdeel van beoordeling. Examen wordt afgenomen door onafhankelijk exameninstituut NIKTA Tijdens examen mag CROW 400 geraadpleegd worden Bij positieve beoordeling: Persoonscertificaat NEN-EN-ISO (NIKTA) inclusief pas Geldigheid 5 jaar

12 DLP Regulier en Up-date R-DLP
Kosten opleidingen en examens Veilig werken in vervuilde grond Alle prijzen zijn netto exclusief BTW DLP Up-date DLP Regulier en Up-date R-DLP CROW 400 Richtlijn € 110,00 exclusief verzendkosten CROW 400 Richtlijn € 110,00 exclusief verzendkosten CROW 400 Richtlijn € 110,00 exclusief verzendkosten Noot: Cursus voor huidige DLP-ers Voorwaarde: aantoonbaar nog geldig DLP-certificaat Prijs: € 465,00 Inclusief CROW richtlijn Inclusief DLP-examen Persoonscertificaat DLP pas DLP naar R-DLP Exclusief R-DLP examens Prijs: € 495,00 Prijs: € 675,00 Inclusief CROW 400 Exclusief R-DLP-examens CROW certificaat CROW R-DLP pas Registratie in CROW-bestand Prijs: € 285,00 Inclusief DLP-examen Persoonscertificaat DLP pas Exclusief CROW richtlijn Duur opleiding: 3 dag inclusief thuiswerk casus Lestijden: 09:00 – 16:30 uur 3e dag: 12:00 – 15:30 of avond Examen: Theorie-examen prijs: € 150,00 Praktijkexamen prijs: € 345,00 Zie CROW examenreglement en toelichting praktijkexamen. PDF-bestanden website. Duur opleiding: 1 dag Lestijd: 09:00 – 16:30 uur Examen aansluitend 1 uur Casus thuiswerk. Casus in onderdeel van de beoordeling Duur opleiding: 2 dagen Lestijd dag 1: 09: :30 uur Lestijd dag 2: 09: :30 uur Examen aansluitend 1 uur Casus thuiswerk. Casus in onderdeel van de beoordeling

13 Veilig werken in vervuilde grond

14 Veilig werken in vervuilde grond
NOG VRAGEN ?


Download ppt "Welkom 28 mei CROW 400 Opleiding DLP en R-DLP CROW examens R-DLP"

Verwante presentaties


Ads door Google