De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPO Klinisch onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPO Klinisch onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 OPO Klinisch onderwijs
Bespreking Stageopdracht = patientenstudie Chris Loodts & Debbie Martens

2 Doelstelling Aantonen van verpleegkundig redeneren volgens aangeleerde PESDIE-structuur. Dit verpleegkundig redeneren mondeling en schriftelijk kunnen aantonen. Aantonen van systematische manier van gegevens verzamelen: De gegevens worden verzameld vanuit een echte patientensituatie (stage) volgens de patronen van Gordon. Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

3 Doelstelling Basisinzicht in medische diagnose en behandeling kunnen verwerven door koppeling met lessen anatomie en eigen opzoekwerk Klinisch redeneren aantonen door linken te leggen tussen diagnose – behandeling – verpleegkundig luik (Gordon en PESDIE’s) Informatie kunnen opzoeken via correcte bronnen en deze kunnen weergeven via de APA-normen Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

4 Evaluatie ECTS fiche 80% stage + 20% mondeling examen
<8/20 mondeling ≠ slagen voor KO Foutief indienen = -1/20 op mondeling examen Geen 2de zittijd mogelijk Niet tolereerbaar Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

5 Verbetersleutel Verbetersleutel SVR Fase 1 Paper Mondeling Basis Pluspunt Presentatie x Structuur + essentie benoemen 1 Presentatievaardigheid (vlotheid, timing,…) Literatuurlijst APA-norm 0,5 Verwijzing in de tekst Medische luik vakjargon + uitleg link diagnose --> behandeling link medicatie --> VPK handelen Prognose VPK gegevens Parameters: noteren 0,25 Parameters: interpreteren 0,75 Gordon: basis info Gordon: surplus info PESDIES Lijst: volgorde Lijst: klopt met zorgvrager Lijst: Correcte benaming van ALLE problemen Probleem: Aard Oorzaak: van besproken zorgvrager Symptomen bij het probleem Doelstelling: correcte inhoud Doelstelling: SMART of RUMBA Interventies (HAPP) Interventies: van toepassing op de zorgvrager? Evaluatie: formulering Evaluatie: inhoud Evaluatie: voorstellen tot verbetering Kritische blik tussen realiteit en carpenito Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

6 Duiding Verband OPO Methodiek en OPO klinisch onderwijs  focus op toepassen en redeneren Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

7 Vormgeving Indienen: Voorblad Inhoudstafel Sjabloon TM
-> Digitaal (in Word of PDF-bestand) Naamgeving document: _Naam Voornaam_ExamenKO -> Op papier in 2 postvakjes + gebundeld met een nietje Voorblad Inhoudstafel Sjabloon TM Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

8 Stijlwijzer Stijlwijzer gebruiken Referenties + literatuurlijst
verwijzen in tekst (p25) online bronnen (p29) cursus materiaal Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

9 Confronterende cijfers
76ST ingeschreven 58 correct ingeleverd via Toledo Waarvan 4 te laat op papier Waarvan 9 een foute vorm hebben (-1/20) ->18ST die geen mondeling examen kunnen afleggen (NIET SLAGEN VOOR KO) Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

10 1, Beknopte voorstelling
Doel: Geef ons een beeld wie de zorgvrager is en waarom hij is opgenomen Goed uitgewerkt indien items uit de opdracht worden gevolgd. Mag uitgewerkt worden in puntjes of doorlopende tekst Denk niet enkel aan voorgeschiedenis waarvoor de zorgvrager opgenomen was Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

11 Algemene feedback ivm beknopte voorstelling
Mag in puntjes worden uitgewerkt Bij de meeste studenten goed gedaan Valkuilen: Gebruik van spreektaal Geen vakjargon Schrijffouten Een verhaal ipv professionele informatie Te weinig inhoud Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

12 Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

13 2, Medische gegevens 2,1 Voorgeschiedenis
Doel: beknopt overzicht geven van de voorgeschiedenis van de zorgvrager Goed uitgewerkt indien items uit de opdracht worden gevolgd. - doorlopende tekst - puntjes Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

14 Medicatie moet niet hier uitgewerkt worden
Feedback Medicatie moet niet hier uitgewerkt worden Door verhaalstijl, geen duidelijk overzicht Beknopter uitwerken Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

15 Beeld over opname-geschiedenis, maar niet over redenen van opname.
Feedback: Beeld over opname-geschiedenis, maar niet over redenen van opname. Steeds duidelijk reden van opnames vermelden Er kan ook een voorgeschiedenis zijn zonder opnames; benoem die zeker ook Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

16 Feedback: Uitgebreide opsomming Data duidelijk toegevoegd
Chronologisch opgebouwd Gegevens in rode kring: Kunnen verwerkt worden in de patronen van Gordon Hier kort vermelden dat thuismedicatie niet gekend was Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

17 2, Medische gegevens 2,2 Reden van opname
 Beknopt, duidelijk, bevat de nodige informatie Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

18  Inhoud is goed, maar opgesteld in spreektaal
Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

19 2. Medische gegevens 2,3 Medische gegevens Inhoud goed maar spreektaal
Vb. ‘zijn bloeddruk is …..’ kan je vervangen door ‘Bloeddruk: 180/65 mmHg’ Let op toevoegen van eenheden Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

20 2. Medische gegevens 2,3 Medische gegevens
 Je werkt de medische gegevens uit naargelang de setting waar je stage loopt: dit is ofwel in een acute setting (ziekenhuis) ofwel in een chronische setting (setting waar de focus op wonen ligt, vb. woonzorgcentrum, instelling voor gehandicaptenzorg, PVT,…) Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

21 2. Medische gegevens 2,3 Medische gegevens Beknopte opsomming
Duidelijke verzameling van de nodige gegevens voor een acute setting Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

22 2. Medische gegevens 2,4 Medische diagnose
Duidelijke diagnose, beknopte uitleg met bronvermelding. Mooi gebruik van vakjargon. Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

23 2. Medische gegevens 2,4 Medische diagnose
Duidelijke diagnose, met beknopte uitleg Let op taalfouten, schrijffouten en spreektaal Denk aan bronvermeldingen Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

24 2. Medische gegevens 2,5 Behandeling
Medicatie in een duidelijk overzicht Geen uitwerking van medicatie Benoeming van maatregelen van valpreventie: is goed als dit daadwerkelijk bij deze zorgvrager als behandeling wordt aanzien Bij ‘andere’: hemocultuur is eerder een onderzoek dan wel een behandeling Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

25 Duidelijke kadering van de behandeling
Goede uitwerking van de medicatie Bronvermelding? Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

26 Korte beschrijving van de ingreep
Benoeming van extra’s (maagsonde, infuus, fysiotherapie Toedieningsweg nog toe te voegen Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

27 2. Medische gegevens 2,6 Prognose
Toekomstbeeld wordt duidelijk geschetst Vraagstelling omtrent prognose na WZC blijft onduidelijk; mag nog iets meer uitgewerkt worden, of als probleem benoemd worden Duidelijk beeld geschetst waar nog vooruitgang kan nagestreefd worden, en op welke manier Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

28 Werk met objectieve gegevens Probeer niet te veralgemeniseren
Beschrijf concreet Werk met objectieve gegevens Probeer niet te veralgemeniseren Duidelijke informatie Goed afgebakend Revalidatie kan nog concreter worden gemaakt; welke gevolgen heeft dit? Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

29 3. Verpleegkundige gegevens
3,1 Parameters Opsomming van de parameters is voldoende uitgewerkt Interpretatie is beperkt maar voldoende. Pijn is apart benoemd = prima! Ook voor de andere parameters dan bloeddruk best ook interpretatie toevoegen Tip: je kan het meetinstrument van pijn toevoegen in bijlage Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

30 Glycemies duidelijk uitgewerkt met vermelding van eenheden
Geen andere parameters beschreven; indien er geen andere parameters worden genomen, vermeld je dit en motiveer je waarom er geen andere parameters genomen zijn. Beleving omtrent nemen van glycemies kan beter bij de patronen van Gordon worden vermeld Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

31 Gedragingen komen meer aan bod in de patronen van Gordon
Parameters trachten zo objectief mogelijk weer te geven. (gebruik meetschaal) Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

32 Tips voor uitwerken parameters
Vermeld alle parameters: denk hierbij aan Pols, Bloeddruk, T°, pijn, glycemie, … Mogelijkse aanvullingen kunnen zijn (indien opgenomen via een meetinstrument): cognitie, beleving, … Indien basisparameters niet worden genomen, motiveer je waarom deze niet genomen zijn Vermeld zeker eenheden bij je parameters Bronvermeldingen zijn ook hier van toepassing Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

33 Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

34 3. Verpleegkundige gegevens
3,1 Patronen van Gordon Geef per patroon een beschrijving hoe de zorgvrager is Vermeld daarna per observatie dag specifieke observaties Elk patroon is “van toepassing” Wat wel mogelijk is, is dat je hier geen gegevens van hebt bevraagd/gevonden. Reden? Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

35 - Goede uitwerking maar geen dagrapportage
Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

36 Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

37 3. Verpleegkundige gegevens
3,3 Lijst VK diagnosen Lijst VK diagnosen ≠ observaties per dag Elke PT heeft VK diagnoses (risico?) VK diagnose ≠ medische diagnose Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

38 Tips voor lijst VPK-diagnoses
Lijst ALLE diagnoses op die van toepassing zijn op jouw zorgvrager Denk aan vermelding datum; dit kan verschillend zijn per probleem Maak onderscheid tussen bestaande en nieuwe problemen bij de start of tijdens de observatie Sorteer op volgorde van belangrijkheid Motiveer bij elke diagnose waarom deze van toepassing is Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

39 Inhoudelijk zeer goed uitgewerkt
Volgorde is bij iedereen verschillend; hangt samen met de inhoud van de casus Minder overzichtelijk Tips: Diagnoses in vet markeren Gebruik van kadertjes (zie volgend voorbeeld) Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

40 Denk aan “standaard” problemen voor risico groepen
Duidelijk voorbeeld Denk aan “standaard” problemen voor risico groepen Vb. geriatrische patiënt -> risico op weefselbeschadiging -> risico op vallen -> risico op zelfzorgtekort Vb. postoperatieve patiënt -> acute pijn -> risico op infectie VAN TOEPASSING OP JE PT??? Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

41 Pesdie Doelstelling ≠ RUMBA-t Evaluatie steeds in ?-vorm met antwoord
Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

42 PESDIE Doelstelling ≠ interventie
Interventies meer concreet uitwerken (HAPP) Evaluatie in ?-vorm met antwoord Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

43 PESDIE Probleem formuleren zoals in carpenito (Risico op vochttekort)
Doelstelling ≠ Tijdsaspect ontbreekt Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

44 PESDIE Doelstelling ≠ interventie Evaluatie in ?-vorm
Zorg voor link tussen medicatielijst, Gordon en PESDIE Vb.: Paracetamol, -> Cognitie en waarneming: klaagt van pijn t.h.v. schouder -> verpleegprobleem: acute pijn Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

45 Begrippenlijst Goede referenties
Medicatie niet vermelden in begrippenlijst Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

46 Begrippenlijst/literatuurlijst
Begrippenlijst: ook als je het nagevraagd hebt dien je hier de uitleg van de begrippen te vermelden Literatuurlijst: je hebt ZEKER gegevens vanuit het patiëntendossier gehaald en bevraagd bij de verpleegkundigen of de patiënt. Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

47 Literatuurlijst Gebruik stijlwijzer en vermeld deze ook in je literatuurlijst, net zoals je opgegeven opdracht. Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

48 Theoretisch kader

49 Verpleegkundige diagnose
P = probleem E = etiologie S = symptomen D = doelstelling R = relevant U = verstaanbaar M = meetbaar B = waarneembaar A = haalbaar + T tijdsgebonden Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

50 Verpleegkundige diagnose
I = interventies H = haalbaar A = aanvaardbaar P = professioneel verantwoord P = precies uitgeschreven Wie? Wat? Waar? Wanneer? Waarmee? E = evaluatie Vraagvorm met antwoord Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

51 Verbanden P E S D I E Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

52 Toepassing

53 Casus meneer Somers Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

54 Casus Meneer Somers (1) Algemene gegevens
Gezondheidsbeleving & instandhouding Voeding & stofwisseling Mr. Somers - ziekte van Parkinson - verblijft in het rusthuis eet en drinkt weinig slecht passend gebit / voedselresten tandvlees ziet er normaal uit Uitscheiding Activiteitenpatroon Slaap & rust Urineverlies enkele keren per dag alvorens het toilet te bereiken beeft, beweegt stijf, houterig kan zelfstandig eten en drinken mits voorbereiding, morst soms moet aangemoedigd worden om zijn oefeningen kine te doen valt regelmatig wordt geholpen aan de lavabo kan kraan niet openen kan armen niet omhoog brengen en kleding sluiten Waarneming & cognitie Zelfbeleving Rollen & relaties hij vindt het zeer erg dat hij tamelijk veel urineverlies heeft enkele keren per dag alvorens toilet te bereiken Seksualiteit & voortplanting Stressverwerking Waarden & levensovertuigingen Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

55 Casus Meneer Somers (2) P = probleem
Risico op aangetast mondslijmvlies E = etiologie Voedselresten blijven achter in mond Drinkt weinig tussendoor Eet niet meer zo veel Slecht passend gebit S = symptomen / Bijkomende vragen: Uitdroging mondslijmvlies? Heeft hij nog eigen tanden en hoe is de toestand ervan? Hoeveel drinkt mr. Somers? Hoe is de voedingstoestand? Is er gewichtsverlies? Binnen hoeveel tijd? Is het ten gevolge van het kunstgebit dat niet past dat hij veel minder eet? Neemt de patiënt medicatie die de speekselvloed afremt? D = doelstelling Mr. Somers heeft binnen de 2 weken een intact mondslijmvlies I = interventies Observeer regelmatig de mondholte: roodheid? laesies? pijn? witte plekken? Overleggen met de patiënt wat hij graag drinkt. Trachten te komen tot 1l extra vocht per dag wat een minimum is. Noteren hoeveel mr. extra drinkt. Nagaan wat mr. dagelijks eet. BMI nagaan. Mr. wekelijks wegen. Stimuleer mr. om ongemakken te melden. Informeer mr. over het risico op stomatitis. Mondhygiëne verzorgen ’s morgens, ’s avonds en na de maaltijden Overleg met mr. of hij akkoord gaat met een tandartsconsult. E = evaluatie Er zijn geen tekenen van roodheid? laesies? pijn ? witte plekken? Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

56 Casus Meneer Somers (3) P = probleem
Zelfzorgtekort wassen, kleden, eten, toiletgang E = etiologie Ziekte van Parkinson S = symptomen Kan kraan niet openen en zeep niet vasthouden Kan niet aan zijn voeten Kan armen niet omhoog brengen en kleding sluiten Hij eet alleen mits voorbereiding ( snijden van vlees, smeren van boterhammen en morst af en toe Bijkomende vragen: Heeft hij familie of vrienden die zich willen inschakelen in de zorg of die zijn kleding uitwast? D = doelstelling Vanaf vandaag ziet Mr. Somers er verzorgd uit Mr. Somers heeft inspraak bij het wassen, kleden, eten, toiletgang I = interventies Wassen Dagelijks mr. installeren aan de lavabo. Ingaan op gewoonten en wensen. Rekening houden met fysieke mogelijkheden en beperkingen. Kleden Kleding is gebaseerd op zijn keuze en kan gemakkelijk aan - en uitgedaan worden. Ook hierbij wordt mr. volledig geholpen. Eten Ga na waar mr. wil eten (in de refter, in de kamer). Met mr. overleggen om een tandarts te contacteren. Inschakelen van ergotherapeut. Toiletgang Een speciale wc-bril installeren om toilet te verhogen E = evaluatie Mr. zegt zich comfortabel te voelen bij de activiteiten van het dagelijks leven? Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

57 Casus Meneer Somers (4) P = probleem Risico op vallen E = etiologie
Ziekte van Parkinson met stijve en houterige bewegingen en bevingen S = symptomen / Bijkomende vragen: Maakt mr. gebruik van een hulpmiddel? Indien ja, gebruikt hij deze op de juiste wijze? Neemt hij medicatie die duizeligheid kan veroorzaken? Heeft mr. evenwichtsstoornissen? Is mr. bang om te vallen? Voelt hij zich onzeker? D = doelstelling Sinds vandaag houdt mr.S. rekening met maatregelen om niet te vallen I = interventies Overleg met mr. om stevig schoeisel te dragen. Erop letten dat hij voldoende ruimte heeft in zijn kamer en dat er niets op de grond ligt. Observeer mr. of hij het hulpmiddel om te stappen goed gebruikt. Vraag het advies van de kinesist. ’s Nachts nachtverlichting gebruiken op de kamer E = evaluatie Is mr. nog gevallen? Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld

58 Casus Meneer Somers (5) P = probleem Functionele incontinentie
E = etiologie Ziekte van Parkinson S = symptomen Heeft veel urineverlies enkele keren per dag alvorens het toilet te bereiken Tracht snel aan toilet te geraken Vindt dit erg Bijkomende vragen: Drinkt mr. weinig tussendoor omwille van zijn mictieprobleem en omdat hij maar traag het toilet kan bereiken? D = doelstelling Na een viertal dagen is mr. minder frequent nat. I = interventies Mr. uitleggen dat het belangrijk is om minstens 1l/dag extra te drinken niettegenstaande zijn mictieprobleem. Mr. voorstellen om op vaste tijdstippen naar het toilet te gaan. Afspraken hieromtrent maken. Ervoor zorgen dat mr. broeken draagt die hij gemakkelijk kan hanteren. Mr. erop wijzen dat hij moet bellen indien hij hulp nodig heeft. Nagaan of hij incontinentiemateriaal wil gebruiken. Aanraden om na 19u 30 niet meer te drinken, afhankelijk van wanneer hij gaat slapen. E = evaluatie Is mr. minder vaak incontinent? Is hij tevreden met de genomen maatregelen? Groene kader = goed voorbeeld; rode kader = fout voorbeeld


Download ppt "OPO Klinisch onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google