De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mohammed (s.a.w.) als mens en profeet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mohammed (s.a.w.) als mens en profeet"— Transcript van de presentatie:

1 Mohammed (s.a.w.) als mens en profeet
CURSUSISLAM.BE Mohammed (s.a.w.) als mens en profeet Het leven van de profeet

2 Mohammed (s.a.w.) als mens
CURSUSISLAM.BE Mohammed (s.a.w.) als mens Geboorte Geboorteplaats Vader Zoogmoeder Kinderjaren Moeder (Medina) Grootvader Oom Reis naar Sjam (Syrië) Huwelijk Kinderen Doel: Inzien dat Mohammed net zoals wij een mens was, door voorbeelden te geven van Koranverzen. Het leven van Mohammed (s.a.w.) als mens Zijn geboorte Abdoelmoettalib was de grootvader van onze profeet. Hij was rijk en machtig en was een stamhoofd. Hij had elf zonen en zijn jongste zoon was Abdoellah. Abdoellah is getrouwd met Amina toen hij 24 jaar oud was. Abdoellah vertrok op een handelsreis in het noorden. Toen hij terugkwam, is hij ziek geworden en gestorven in Medina. Ondertussen was Amina in verwachting van een kind dat zijn vader niet zou kennen. Mohammed (s.a.w.) kwam te Mekka op het Arabische Schiereiland ter wereld, op de twaalfde nacht van de maand Rabie’oe'l-Awwal, 20 April 571 na Christus (in het jaar van de olifant). Zijn opa Abdoelmoettalib gaf hem zijn naam, hij zei: "Gezegend kind ik zal jou Mohammed (s.a.w.) noemen wat "de veel geprezene" betekent. De Mekkanen waren van mening dat de lucht in hun stad ongezond was voor de baby's. Daarom was het een gewoonte geworden, hun baby's mee te geven aan de zoogmoeders uit de bergen en ze leerden daar ook de Arabische taal goed te spreken. Amina was ook op zoek naar iemand die haar kind borstvoeding zou kunnen geven en voor hem zou kunnen zorgen. Maar het was niet zo makkelijk om een zoogmoeder voor de kleine Mohammed (s.a.w.) te vinden. Omdat zijn vader gestorven was, wilde niemand voor hem zorgen. Maar Haliema, die geen kind kon vinden omdat ze erg arm was en nauwelijks genoeg melk had voor haar eigen baby wilde niet vertrekken zonder baby. Toen zei zij tegen haar man: "Ik ga terug om de baby Mohammed (s.a.w.) op te halen."Haliema's man vond het goed en Abdoelmoettalib en Amina gaven de kleine Mohammed (s.a.w.) aan Haliema mee. Haliema vertelde dat alles veel voorspoediger leek te gaan, nadat ze Mohammed (s.a.w.) meegenomen had. Ze kreeg meer melk, de geiten en kippen werden veel vetter en de geiten gaven meer melk en de kippen meer eieren. Tot hij ongeveer vijf jaar oud was, bleef Mohammed (s.a.w.) bij zijn zoogmoeder Haliema. Zijn kinderjaren Nadat Mohammed (s.a.w.) terugkeerde kreeg hij veel aandacht en een goede opvoeding van zijn opa en mama. Mohammed (s.a.w.) werd zes jaar, toen besloot zijn moeder om hem mee op bezoek te nemen naar de ooms in Medina. In Medina liet ze Mohammed (s.a.w.) zien waar zijn vader vroeger geweest was en waar zijn begraafplaats was. Ze bleven daar één maand. Tijdens hun terugkeer werd Amina ziek en stierf ze. Ze werd begraven in Medina. Abdoelmoettalib ging voor zijn kleinzoon zorgen. Kleine Mohammed (s.a.w.) werd naar Mekka gebracht. Nu gaf zijn oude grootvader nog meer aandacht en meer liefde aan Mohammed (s.a.w.). Helaas duurde het niet lang, want zijn grootvader verliet zijn kleinzoon en het leven, toen Mohammed (s.a.w.) acht jaar oud was. Voor zijn dood had Abdoelmoettalib zijn kleinzoon toevertrouwd aan zijn zoon Aboe Talib. Aboe Talib was iemand met een goed karakter, hij werd geëerd en gerespecteerd door alle leden van de Qoeraysj. Aboe Talib hield heel veel van Mohammed (s.a.w.), alsof hij zijn eigen zoon was. Mohammed (s.a.w.) was geliefd door iedereen en kreeg de bijnaam "Al-Amien" dat ''de betrouwbare" betekent. Deze bijnaam bleef hij zijn hele leven lang houden, want hij was altijd eerlijk. Mohammed (s.a.w.) was twaalf jaar oud. Zijn oom ging op handelsreis naar Sjam (Syrië) vertrekken. Omdat Mohammed (s.a.w.) heel graag wou meegaan, heeft zijn oom Mohammed (s.a.w.) ook meegenomen. Mohammed (s.a.w.) en Aboe Talib belandden tijdens deze karavaanreis in de stad Boesra. Ze stopten nabij de hut van een kluizenaar Bahîra, die een christelijk monnik was. Bahîra zag de karavaan in de verte aankomen. Hij zag boven de reizigers een wolk, die hen schaduw gaf. Bahîra keek opnieuw en het was waar, de reizigers werden door deze wolk beschermd tegen de hitte van de zon. Zo snel hij kon, stond hij op, ging naar de karavaan toe en nodigde de karavaanreizigers uit voor een maaltijd. Toen ze binnen kwamen, riep hij: "Ik zei toch dat iedereen uitgenodigd was." Ze zeiden dat ze er allemaal waren, behalve een jongetje dat bij de kamelen aan het spelen was, Bahîra liet het kind bij hem brengen. Toen Bahîra Mohammed (s.a.w.) zag, begreep hij dat dit jongetje de persoon was die hij zocht. En stelde daarop een paar vragen aan Mohammed (s.a.w.) om er zeker van te zijn. Daarna zei Bahîra tegen Mohammed (s.a.w.): "Voorwaar, jij bent de boodschapper van God, de profeet die in het Evangelie wordt aangekondigd." Bij het afscheid waarschuwde hij Aboe Talib en zei dat Mohammed (s.a.w.) in de toekomst een heel belangrijk mens zou worden. Om het kwaad van andere mensen te voorkomen, raadde hij aan om niet naar het binnenland te gaan. Hierop keerde Aboe Talib terug naar Mekka en maakte de reis naar Sjam niet af. Samenvatting kinderjaren Mohammed (s.a.w.) is geboren in het jaar 571 in de stad Mekka Zijn vader overleed vóór zijn geboorte Hij (s.a.w.) bleef tot 5 jaar bij zijn zoogmoeder Haliema Zijn moeder overleed toen hij 6 jaar oud was Zijn grootvader bracht hem groot tot 8 jaar Na het overlijden van zijn opa, zorgde zijn oom Aboe Talib voor Mohammed (s.a.w.) Tijdens de handelsreis naar Sjam bleek dat Mohammed (s.a.w.) een belangrijk persoon zou worden. Zijn huwelijk Mohammed (s.a.w.) was een jonge man geworden. Hij ging op handelsreizen. Zijn betrouwbaarheid en eerlijkheid kwamen tot de oren van Chadîedja (r.anha). Zij was een mooie, intelligente, rijke weduwe. Ze had veel geld geërfd van haar overleden man. Chadîedja (r.anha) vroeg aan Mohammed (s.a.w.) om een karavaan van haar te leiden. Toen hij terugkwam van deze karavaanreis, zag Chadîedja (r.anha) dat hij met meer winst terugkwam dan zijn voorgangers. Door deze werkrelatie heeft Chadîedja (r.anha) de kans gekregen om Mohammed (s.a.w.) beter te leren kennen. Zij was onder de indruk van Mohammeds eerlijkheid en vroeg Mohammed (s.a.w.) ten huwelijk. In het jaar 595 trouwde Mohammed (s.a.w.) met Chadîedja (r.anha). Tot haar dood was ze zijn enige echtgenote. Ze kregen samen zes kinderen. 4 meisjes en 2 zonen waren: Zaynab, Roekiyya, Fatima, Oemmoe Goelsoem, Qasim, Abdoellah. Mohammed (s.a.w.) als mens en profeet

3 Mohammed (s.a.w.) als profeet
CURSUSISLAM.BE Verschil met andere mensen Laatste profeet Openbaring Eerste persoon Voorbeeld -Vrede (en barmhartigheid) zij met hem -Sallallahoe aleyhi wa sallam Doel: Inzien dat het ontvangen van de openbaring van Allah Mohammed zo bijzonder maakte ten opzichte van de andere mensen. Het leven van Mohammed (s.a.w.) als profeet Een belangrijk onderscheid tussen de profeet Mohammed (s.a.w.) en andere mensen is dat hij openbaringen kreeg van Allah. Hiermee is de profeet Mohammed (s.a.w.) verantwoordelijk voor het verkondigen en verklaren van de openbaringen. Profeetschap is geen functie die een mens krijgt door hard te werken. Allah kiest zelf Zijn boodschapper die Zijn Woorden aan de mensen zal verkondigen. De profeet Mohammed (s.a.w.) is de laatste van de profeten. Na zijn dood heeft Allah geen profeten meer gestuurd naar de mensheid. Allah zegt hierover in de Koran: ‘Mohammed is niet de vader van één van jullie mannen, maar hij is de boodschapper van Allah en de laatste van de profeten’ (Al-Ahzab, 33/40). De Woorden van Allah werden aan de profeet Mohammed (s.a.w.) in delen geopenbaard via de engel Djibriel (a.s.) gedurende 23 jaar. De profeet Mohammed (s.a.w.) leerde de verzen uit het hoofd en verkondigde deze verzen aan de mensheid. Elke openbaring moet door de profeet aan de mensheid verkondigd worden zonder een deel weg te laten of toe te voegen. Hij was hiervoor verantwoordelijk. Deze verantwoordelijkheid wordt in de Koran als volgt omschreven: ‘O boodschapper, verkondig wat jou van jouw Heer neergezonden is. En indien jij dat niet doet, dan heb jij Zijn boodschap niet verkondigd’ (Al-Ma’ida, 5/67). De taak van de profeet Mohammed (s.a.w.) was niet enkel het verkondigen van de openbaringen aan de mensheid. Hij was steeds de eerste persoon die de woorden van Allah in acht nam. Daardoor was hij een voorbeeld voor de hele mensheid. Allah zegt in de Koran over de voorbeeldfunctie van Mohammed (s.a.w.): ‘Voorzeker, de boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld, voor wie op (de beloning van) Allah en de Laatste Dag hoopt, en voor wie Allah veelvuldig gedenkt’ (Al-Ahzab, 33/21). Video tonen (met moskeeën uit verschillende landen en begroeting naar onze profeet Mohammed (s.a.w.)) Mohammed (s.a.w.) als mens en profeet

4 Mohammed (s.a.w.) is de laatste profeet
CURSUSISLAM.BE Mohammed (s.a.w.) is de laatste profeet 40 jarige leeftijd Grot ‘Hira’ Eerste openbaring Verkondiging Reactie Qoerays Bovennatuurlijke krachten Positieve karaktertrekken Voorwaar, ik ben een mens net zoals jullie Wonderen (moe’djiza) Doel: Voorbeelden geven uit Koranverzen aangaande de hoedanigheid van Mohammed als profeet. Toen Mohammed (s.a.w.) 40 jaar oud was trok hij zich regelmatig hele nachten terug in de grot Hira nabij Mekka. Op de 2de dag van de maand Ramadan in het jaar 610 na Christus kwamen de voorspellingen van de christelijke Bahîra uit. De aartsengel Djibriel kwam bij Mohammed (s.a.w.) en vertelde hem dat hij de "boodschapper van Allah" was. Het eerste hoofdstuk van de Koran werd hem geopenbaard, de eerste vijf verzen van de soera "al-Alaq". Zoals in de Koran wordt aangegeven was hij als barmhartigheid naar de werelden gestuurd. In de Koran staat hierover: "En Wij hebben jou (o Mohammed) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden (Al-Anbiyâ, 21/107). Toen hij de islam verkondigde in het openbaar reageerden de Qoeraysjieten, de stam van de profeet, zeer opstandig. Hoewel de profeet de bijnaam "de betrouwbare" kreeg van de Qoeraysjieten, geloofden de Qoeraysjieten niet in de Boodschap van de profeet. Ze konden het niet accepteren dat er een profeet was gekomen uit hun eigen stam. In de Koran staat hierover: ‘En zij zeiden, ‘Wat is dat voor een boodschapper, die voedsel eet en op de markten rondloopt, waarom is met hem geen engel gezonden, zodat hij met hem een waarschuwer is? Of (waarom) is hem geen schat geschonken of heeft hij geen tuin waar hij van kan eten?’’ (Al-Foerqân 25/7-8). De Qoeraysjieten konden zich niet veroorloven dat de profeet dezelfde eigenschappen had als hen. Volgens de Qoeraysjieten moest een profeet in een groot gouden paleis wonen waar hij van alle wereldlijke dingen kon genieten. Ze wilden een profeet die hen veel rijkdom zou geven en in het bezit zou zijn van bovennatuurlijke krachten. Ze hebben aan de profeet Mohammed (s.a.w.) gevraagd om eerst bovennatuurlijke krachten te tonen vooraleer ze wilden geloven in zijn Boodschap. De profeet benadrukte aan de Qoeraysjieten dat hij een menselijke Boodschapper was. De Qoeraysjieten beledigden de profeet en bestempelden hem als een leugenaar. In de Koran staat hierover: 'En zij zeiden (tegen Mohammed (s.a.w.)) "Wij zullen jou nooit geloven, totdat jij voor ons een bron uit de aarde doet opwellen. Of jij een tuin met dadelpalmen en druivenstruiken hebt en dan overvloedige rivieren uit hun midden doet ontspringen. Of jij de hemel in stukken op ons neer doet vallen, zoals jij ons beweert, of jij Allah en de Engelen voor ons brengt. Of jij een huis van goud hebt, of naar de hemel opstijgt, en wij zullen jouw opstijging nooit geloven, totdat jij een boek naar ons neerzendt, dat wij kunnen lezen. "Zeg (o Mohammed), "Heilig is mijn Heer, ik ben niets anders dan een menselijke Boodschapper" (Al Isrâ 17/90-93)’. De profeet Mohammed (s.a.w.) blonk uit als mens met zijn positieve karaktertrekken en eigenschappen. Hij vertaalde de openbaringen van Allah zowel met zijn woorden als met zijn gedragingen. Hij was solidair en behulpzaam met zijn metgezellen en liefdevol tegenover de kinderen. Hij bracht veel tijd door met zijn metgezellen om de problemen binnen de samenleving op te lossen. Hij luisterde vooral naar de meningen van zijn metgezellen en trok daarna een besluit over een bepaald onderwerp. Hij verdiende zelf zijn geld en hielp zijn metgezellen met het bouwen van huizen en moskeeën. Kortom, hij was als mens een voorbeeld voor de hele mensheid. Zijn mensheid wordt in Koran als volgt benadrukt: ‘Zeg, ‘Voorwaar, ik ben slechts een mens zoals jullie’. Al-Kahf 18/110).’ Verder is het verboden om onze profeet te bestempelen met niet-menselijke eigenschappen of te vergelijken met een engel. De profeet Mohammed (s.a.w.) heeft enkele moe’djiza (wonderen) laten zien. Het in twee delen van de maan met zijn wijsvinger en de nachtelijke reis (al isra' wa'I miraadj) zijn de bekendste wonderen van de profeet onder de moslims. Zonder de wil van is het niet mogelijk voor de profeet Mohammed (s.a.w.) om een moe’djiza te tonen. Daarom moet een moslim geen bovennatuurlijke krachten toekennen aan de profeet Mohammed (s.a.w.). Laten we niet vergeten dat de grootste moe’djiza van de profeet de Koran is. Allah waarschuwde de profeet om zich niet te laten bestempelen met niet-menselijke eigenschappen. Allah wees de profeet aan om deze mensen te waarschuwen met de volgende verzen: ‘"Ik zeg jullie niet dat de schatten van Allah bij mij zijn en niet dat ik het verborgene ken en ik zeg jullie niet dat ik een Engel ben, ik volg slechts wat aan mij geopenbaard wordt" (Al-An’am 6/50).’ Mohammed (s.a.w.) als mens en profeet

5 Mohammed (s.a.w.) is de uitlegger van de Koran
CURSUSISLAM.BE Mohammed (s.a.w.) is de uitlegger van de Koran Onduidelijkheden ophelderen Voorbeeld salât al-asr Met handelingen laten zien (gebeden) Doel: Inzien dat het één van de taken van Mohammed was om de Koran uit te leggen. Mohammed (s.a.w.) is de verklaarder van de Koran De missie van de profeet Mohammed (s.a.w.) bestond voornamelijk uit het verklaren van de openbaringen. Wanneer de profeet (s.a.w.) een openbaring ontving, deelde hij deze openbaring mee aan zijn metgezellen. Indien de metgezellen van de profeet een vers niet of verkeerd begrepen, gingen ze onmiddellijk naar de profeet. De profeet legde deze verzen uitvoerig uit. Allah zegt hierover: ‘En Wij hebben jou (o Mohammed (s.a.w.)) het Boek slechts doen neerdalen om hen duidelijkheid te schetsen waarin zij verschillen en als Leiding en Barmhartigheid voor een volk dat gelooft’ (An-Nahl, 16/64). Een voorbeeld hiervan is; Toen het vers "Waakt over de salât en (in het bijzonder) over de middelste salât" (Al-Baqara 2/238) neerdaalde wisten de metgezellen niet wat de middelste salât was. De profeet verklaarde: "De middelste salât is salât al-asr" (Tîmzîdzie). De profeet Mohammed (s.a.w.) verklaarde de Koran niet enkel met woorden. Hij verklaarde de verzen ook met zijn handelingen. Het gebed is een verplichting in de islam, maar in de Koran staat nergens op welke manier een moslim moet bidden. Hierover zei de profeet: "Verricht het gebed zoals je mij ziet bidden" (Boechârie). Verder heeft de profeet (s.a.w.) bepaalde verzen samengevat. Op verschillende plaatsen in de Koran staan de verplichtingen zoals het gebed en de armenbelasting apart geschreven. De profeet (s.a.w.) heeft deze verplichtingen samengebracht en gezegd dat de islam vijf zuilen heeft. Mohammed (s.a.w.) als mens en profeet

6 Mohammed (s.a.w.) is een waarschuwer voor de mensheid
CURSUSISLAM.BE Mohammed (s.a.w.) is een waarschuwer voor de mensheid Uitnodigen tot het rechte pad en tot standvastigheid Tawhied Levensverhalen van eerdere profeten Starten met familieleden Uiteindelijk geldig voor gehele mensheid Overtuiging en geen dwang tot geloven Doel: Inzien dat het de taak was van Mohammed om de mensen te waarschuwen en te verlichten tegen het gebruik van onderdrukking en tirannie. Mohammed (s.a.w.) is een waarschuwer De profeet Mohammed (s.a.w.) verkondigde de openbaringen en waarschuwde de mensheid hiervoor. Hij (s.a.w.) moedigde hen aan om op het rechte pad, de Islam, toe te treden of standvastig hierin te zijn. De verantwoordelijkheid van de profeet om als waarschuwer te fungeren is af te leiden van het volgende vers: ‘Sta op en waarschuw’ (Al-Moeddassir 74/2). De profeet waarschuwde de mensheid eerst door in de eenheid van Allah (tawhied) te geloven. Hiervoor gebruikte hij levensverhalen van de vergane volkeren die niet in de boodschap (tawhied) van de voorafgaande profeten geloofden. Het waarschuwen van de mensheid gebeurde niet zomaar. De profeet startte eerst met zijn dichtstbijzijnde naasten en familie, want dit was een bevel van Allah. "En waarschuw jouw naaste familieleden" (As-Sjoe’ara 26/214), zegt Allah hierover in de Koran. De profeet waarschuwde eerst zijn familieleden en metgezellen, maar deze waarschuwingen gelden ook voor onze generaties en ook de generaties die na ons zullen komen. Het geldt voor de hele mensheid. De Koran benadrukt dit met: "En Wij hebben jou slechts gezonden aan de gehele mensheid, als een verkondiger van verheugende tijdingen en als een waarschuwer" (Saba' 34/28). De profeet Mohammed (s.a.w.) waarschuwde de mensheid om hen op het rechte pad te leiden. Hij gebruikte hiervoor geen brute kracht of kwade woorden. Hij dwong ook niemand om tot de islam toe te treden. Hij deed dit op een rustige manier met overtuigende woorden. In de Koran verbiedt Allah het dwingen tot moslim worden als volgt: "En als jouw Heer het had gewild, dan zouden degenen die op aarde zijn, zeker allen tezamen hebben geloofd. Wil jij (o Mohammed) dan de mensen dwingen opdat zij gelovig worden?" (Yoenoes 10/99). Gedwongen accepteren van de Islam zou leiden tot schijnheilige moslims (moenafiq), wat Allah ten strengste afkeurt. Mohammed (s.a.w.) als mens en profeet

7 Mohammed (s.a.w.) is een genade voor de mensheid
CURSUSISLAM.BE Mohammed (s.a.w.) is een genade voor de mensheid De maatschappij voor de Islam Sterke band met de oemma (volgelingen/moslims) Barmhartig en genade vragend voor zijn oemma Doel: Inzien waarom Mohammed voor de mensheid als genade is gestuurd. Mohammed (s.a.w.) is barmhartig voor de mensheid De profeet Mohammed (s.a.w.) is gezonden als een barmhartigheid voor de hele mensheid. In de Koran staat hierover: "En Wij hebben jou (o Mohammed) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden" (Al-Anbiyâ 21/107). Voordat Mohammed (s.a.w.) zijn profeetschap ontving, heerste er onrechtvaardigheid, diefstal, jaloezie en kwaadsprekerij. Arme mensen hadden geen rechten en werden onderdrukt. De vrouwen hoorden niet thuis in de maatschappij. Dankzij de openbaringen die de profeet Mohammed (s.a.w.) verkondigde, veranderde de maatschappij. Bij de groep mensen die de Islam met volle overtuiging accepteerden, heerste er vrede, rechtvaardigheid, liefde en respect voor elkaar. Video tonen (voorbeeld uit een film, waarbij de nadruk gelegd wordt op de situatie voor en na de komst van de openbaring van Mohammed (s.a.w.)). De profeet Mohammed (s.a.w.) had een sterke band met zijn oemma (volgelingen van de profeet). Hij had hen lief en raadde hen steeds het goede aan. Hij leerde de moslims om met elkaar respectvol en liefdevol om te gaan. Hij had de kinderen lief en raadde zijn volgelingen aan om een kind met liefde en barmhartigheid op te voeden. In zijn smeekbeden vergat de profeet de moslims niet. Hij vroeg steeds om vergiffenis voor zijn oemma (volgelingen) bij Allah. In de Koran staat hierover: "Voorzeker, er is een boodschapper tot jullie gekomen uit juffie eigen midden. Zwaar voor hem is jullie lijden, vurig wenst hij het goede voor jullie, voor de gelovigen is hij liefdevol en barmhartig" (At-Tawba 9/128). Mohammed (s.a.w.) als mens en profeet

8 Mohammed (s.a.w.) is de vervolmaking van de goede zeden
CURSUSISLAM.BE Mohammed (s.a.w.) is de vervolmaking van de goede zeden Opvallend karakter Leider en eenvoudig leven Houden van medemensen Vriendelijk en respectvol Hij wilde niet opvallen, hij wou een mens tussen de mensen zijn Behulpzaam Vertrouwen in Allah Betrouwbaar Superioriteit afgeschaft Behandeling van andere levende wezens. Voorbeeld Doel: Hun eigen gedragingen toetsen aan die van Mohammed. Hoe was het karakter van profeet Mohammed (saw)? Profeet Mohammed (saw) had een opvallend karakter. Eerwaarde Bosworth Smith merkt hierover op: “Als staatshoofd én hoofd van de Kerk, was hij Caesar en de Paus in één; maar hij was paus zonder de rechten van de paus en Caesar zonder de legioenen van Caesar, zonder bestaand leger, zonder bodyguard, zonder paleis, zonder vast inkomen. Als iemand het recht zou hebben te zeggen dat hij met behulp van een Goddelijk recht heerste, zou dat Mohammed (saw) zijn, omdat hij alle macht had zonder instrumenten en zonder de steun daarvan. Hij gaf niet om machtsvertoon. De eenvoud van zijn persoonlijke leven stemde overeen met zijn publieke leven.” Hoewel hij met gemak als een koning had kunnen leven, leidde hij een eenvoudig leven en bezat hij naast een paar essentiële benodigdheden, geen wereldse zaken. Zijn huis bestond uit een hut (met muren) van ongebakken klei en een rieten dak van palmbladeren, dat met kamelenhuid was bedekt. In zijn kleine kamer lagen een biezen mat, een kussen gevuld met palmbladeren, een dierenhuid op de grond en een leren waterzak en wat wapens. Naast een kameel, paard, ezel en wat land, had hij geen aardse bezittingen. Toen een aantal van zijn volgelingen op een dag de afdruk van zijn matras op zijn lichaam zagen, wilden zij hem een zachter bed geven, maar hij weigerde het aanbod beleefd, met de woorden “Wat moet ik met aardse spullen. Mijn band met de wereld is als die van een reiziger die eventjes uitrust in de schaduw van een boom en vervolgens verder gaat.” Hij drukte moslims op het hart om vriendelijk te zijn voor de armen en hen met behulp van aalmoezen, liefdadigheid en op andere manieren te helpen. Hij zei: “Degene die zich vol eet en zijn buurman honger laat lijden, is geen perfecte moslim.” Hij vroeg: “Houden jullie van jullie Schepper? Houdt dan in de eerste plaats van jullie medemensen.” Hij was van nature zachtmoedig en vriendelijk, altijd minzaam en bereid de fouten van anderen over het hoofd te zien. Beleefdheid en hoffelijkheid; mededogen en zachtmoedigheid; eenvoud en bescheidenheid, waren enkele kenmerken van zijn karakter. Hoewel hij in feite aan het hoofd van Arabië stond en een boodschapper van Allah was, nam hij nimmer een superieure houding aan. Niet dat hij dergelijke neigingen door middel van bepaalde handelingen of schijn diende te verhullen. Hij pleegde als volgt te bidden: “O God! Ik ben slechts een mens. Als ik iemand op een of andere manier kwets, vergeef mij dan en straf mij niet.” Hij ontving mensen altijd hoffelijk en toonde respect voor ouderen en stelde: “Het eren van een oude man is respect tonen voor Allah. ” Tijdens een bijeenkomst deed hij dusdanig zijn best om niet op een opvallende plaats te gaan zitten, opdat mensen die binnenkwamen moeite hadden hem te onderscheiden en moesten vragen wie van de aanwezigen de Profeet (saw) was. Hij ging bij de nederigste mensen zitten, en zei dat rechtschapenheid het enige criterium was waarmee iemand zich van anderen kon onderscheiden. Steevast nodigde hij mensen, studenten, dienaren en de armste gelovigen uit, om samen met hem aan zijn karige maaltijden deel te nemen. Er was geen enkel soort huishoudelijk werk waar hij zich te goed of verheven voor voelde. Zijn vrouw A’isha heeft gezegd: “Hij hielp altijd mee met huishoudelijk werk en herstelde van tijd tot tijd zijn kleding, repareerde zijn schoenen en dweilde de vloer. Hij melkte, tuierde de grazende dieren, gaf de dieren te eten en deed de huishoudelijke boodschappen.” Hij schroomde niet om het laag gewaardeerde werk van anderen te doen, in het bijzonder van wezen en weduwen. Toen er op een dag in het huis van zijn metgezel Kab Bin Arat, die op expeditie was, geen man aanwezig was, ging hij iedere dag naar diens huis om het vee te melken. Hij verkondigde de mensen vertrouwen te hebben in Allah. Zijn hele leven was een verheven voorbeeld van de leer (die hij verkondigde). In de eenzaamheid van Mekka, te midden van achtervolging en gevaar, bij tegenslagen en rampspoed komt zijn volledige geloof en vertrouwen in Allah als overheersend kenmerk van zijn leven naar voren. Hoe groot het gevaar waar hij zich in bevond ook was, hij verloor nooit de hoop en stond zichzelf niet toe zich drukker te maken dan nodig was. Onder druk van vervolging in Mekka, vroeg zijn oom Aboe Talib hem zijn missie af te breken, maar hij antwoordde kalm: “Lieve oom, laat je niet leiden door mijn eenzaamheid. De waarheid zal niet lang zonder steun blijven. Op een dag zal heel Arabië en daarbuiten diens zaak omarmen.” Toen de houding van de oppositie in Mekka dreigender werd, smeekte Aboe Talib zijn neef nogmaals om zijn missie af te breken, maar hij antwoordde: “O mijn oom, al gaven ze mij de zon in mijn rechter- en de maan in mijn linkerhand om me te dwingen mijn werk te staken, dan zou ik daar waarlijk niet van afzien totdat Allah Zijn zaak geopenbaard zou hebben, of ik zou sterven in de poging daartoe.” Profeet Mohammed (saw) stond dusdanig bekend als een waarheidlievende persoon dat nadat hij zijn profeetschap openbaarde, zelfs zijn vijanden hem niet van leugens konden beschuldigen. Vóór zijn profeetschap was zijn bijnaam Al-Amin, ‘de betrouwbare.’ Tijdens de zware jaren van vervolging en onderdrukking in Mekka, besloten de leiders van de zware oppositie hem te vermoorden om de zaak te beslechten. Zij hadden een grote som geld verzameld als beloning voor de moordenaars. Omdat zij elkaar met het geld niet toevertrouwden, gaven zij het aan Mohammed (saw) om te bewaren, dezelfde persoon die zij met dat geld wilden laten ombrengen! Niet alleen stelde hij zich betrouwbaar op tegenover mensen, hij waarschuwde mensen ook voor het oneerlijk bejegenen van dieren. Op een dag toen hij iemand zijn paard onder bepaalde voorwendselen zag roepen, zei hij: “Je moet stoppen met het bedriegen van dieren. Je dient zelfs in de behandeling van hen betrouwbaar te zijn!” De Profeet (saw) vroeg mensen vriendelijk en rechtvaardig te zijn. Als hoogste rechter en scheidsrechter, als de leider der mensen, als een hervormer en boodschapper hield hij zich altijd bezig met mensen en hun zaken. Hij had vaak te maken met tegenover elkaar staande en oorlogvoerende stammen, waarbij het rechtvaardig zijn tegenover de ene, het gevaar met zich meebracht de andere partij tegen zich in het harnas te jagen. Toch week hij nimmer van het pad der rechtvaardigheid af. In het toepassen van rechtvaardigheid maakte hij geen onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen, vrienden of vijanden, hoog of laag (in de maatschappij geplaatsten). Ondanks hun vijandigheid ten opzichte van de profeet (saw) waren de Joden zo onder de indruk van zijn onpartijdigheid en rechtvaardigheidsgevoel, dat zij hun zaken naar hem brachten en hij daar volgens het joodse recht over oordeelde. Op een dag duwde hij in het gedrang van een menigte per ongeluk een man met een stok omver, waarbij deze een lichte schaafwond opliep. Hij vond dit zo erg dat hij de man zei dat deze zich mocht vergelden, maar de man zei: “O Boodschapper van Allah, ik vergeef u.” Mohammed (saw) vroeg mensen ideeën van superioriteit op basis van ras, familie(afkomst) of wereldse zaken te vermijden, omdat rechtschapenheid het enige criterium is waarmee iemand zich van anderen kan onderscheiden. In een tijd waarin zwarten slechts geschikt werden geacht als slaven, was zijn belangrijkste helper in de moskee, een zwarte Afrikaan, genaamd Bilal. De Profeet (saw) predikte niet alleen dat mensen vriendelijk voor elkaar moesten zijn, maar voor alle levende wezens. Hij verbood het couperen van de staart en manen van paarden, het brandmerken van dieren op zachte plekken en het gezadeld houden van paarden. Wanneer hij een te zwaar beladen of ondervoed dier zag, benaderde hij de eigenaar ervan en zei hij: “Vrees Allah voor de manier waarop je dieren behandeld.” Een andere keer zei hij: “Waarlijk, er is een hemelse beloning voor iedere daad van vriendelijkheid die men jegens een levend dier begaan heeft.” Video tonen (voorbeeld van barmhartigheid voor een dier) Mohammed (s.a.w.) als mens en profeet

9 Mohammed (s.a.w.) als mens en profeet
CURSUSISLAM.BE Testvragen Mohammed (s.a.w.) als mens en profeet Het leven van de profeet

10 Abdoelmoettalib (en Wahb) Haliema 571 Mekka 25 (met Chadiedja) 40 623
CURSUSISLAM.BE Vraag 1 Vul de juiste gegevens van de profeet Mohammed (s.a.w.) in. Naam: ……………………………………… Naam van de vader: ……………………………………… Naam van de moeder: ……………………………………… Naam van de grootvader: ……………………………………… Naam van de zoogmoeder: ……………………………………… Geboortejaar: ……………………………………… Geboorteplaats: ……………………………………… Zijn eerste huwelijk op leeftijd: ……………………………………… Eerste openbaring op leeftijd: ……………………………………… Jaar van overlijden: ……………………………………… Plaats van overlijden: ……………………………………… Moehammed (s.a.w.) Abdoellah Amine Abdoelmoettalib (en Wahb) Haliema 571 Mekka 25 (met Chadiedja) 40 623 Medina Mohammed (s.a.w.) als mens en profeet

11 CURSUSISLAM.BE Vraag 2 Wie was Abdoelmoettalib en welke macht had hij in Mekka? ……………………………………………………………………………………………………… Hoeveel zonen had Abdoelmoettalib en wie was zijn jongste zoon? Hoe komt het dat Mohammed (s.a.w.) zonder vader is geboren? Hoe werd het jaar waarin de profeet Mohammed (s.a.w.) geboren is genoemd? Wie had voor de naam Mohammed (s.a.w.) gekozen en wat betekent het? Opa van Mohammed (s.a.w.) was stamhoofd en de leider van de stad Mekka. Hij had in totaal 11 zonen. De jongste was Abdoellah. Zijn vader was voor zijn geboorte in Medina gestorven. Het jaar van de olifant.. Zijn naam werd door zijn opa gegeven en het betekent ‘de veel geprezene’. Mohammed (s.a.w.) als mens en profeet

12 Vraag 3a Vul het juiste woord in! zes Medina. begraafplaats maand.
CURSUSISLAM.BE Vraag 3a Vul het juiste woord in! stierf, kleinzoon, begraafplaats, zoon, "al Amien", Mohammed, acht, Mekka, zes, grootvader, maand, Aboe Talib, Medina. Mohammed (s.a.w.) werd jaar, toen besloot zijn moeder om hem mee te nemen op bezoek naar de ooms van zijn vader naar In Medina liet ze Mohammed (s.a.w.) zien waar zijn vader vroeger geweest was en waar zijn was. Ze bleven daar één ………….. Tijdens hun terugkeer werd Ámina ziek en Kleine Mohammed (s.a.w.) werd naar gebracht. Nu gaf zijn oude …… meer aandacht en meer liefde aan Helaas duurde het niet lang, want zijn grootvader verliet zijn en het leven toen Mohammed (s.q.w.) jaar oud was. Aboe Talib was iemand met een goed karakter, hij werd geëerd en gerespecteerd door alle leden van Qoeraysj hield heel veel van Mohammed (s.a.w.)alsof hij zijn eigen was. Mohammed (s.a.w.) werd door iedereen gehouden en kreeg een bijnaam .… dat "betrouwbare" betekent. zes Medina. begraafplaats maand. stierf. Mekka grootvader Mohammed. kleinzoon acht Aboe Talib zoon "al Amien" Mohammed (s.a.w.) als mens en profeet

13 Vraag 3b Vul het juiste woord in! twaalf handelsreis droom Bahîra
CURSUSISLAM.BE Vraag 3b Vul het juiste woord in! droom, handelsreis, Bahîra, vragen, boodschapper, twaalf. Mohammed (s.a.w.) was … jaar oud. Zijn oom ging op naar Sjam vertrekken. Mohammed (s.a.w.) en Aboe Talib belandden tijdens een van deze reizen in de stad Boesra, waar ze stopten in de nabijheid van de hut van een christelijke kluizenaar, Bahîra. Babîra had een … "over een kameeldrijver met een stralenkrans rond zijn hoofd". Toen Mohammed (s.a.w.) zag, begreep hij onmiddellijk wat zijn droom betekende, daarop stelde hij een paar aan Mohammed (s.a.w.) om er zeker van te worden. Daarna zei Bahîra tegen Mohammed (s.a.w.): "Voorwaar, jij bent de …… van God, de profeet die in het evangelie wordt aangekondigd." twaalf handelsreis droom Bahîra vragen boodschapper Mohammed (s.a.w.) als mens en profeet

14 CURSUSISLAM.BE Vraag 4 en 5 Welke van de onderstaande beroepen deed Mohammed (s.a.w.) voor zijn profeetschap? a) Rechter b) Landbouw c) Metselaar d) Handel Op welke manier hebben Chadiedja (r.anha) en Mohammed (s.a.w.) kennisgemaakt? a) Chadiedja (r.anha) werkte voor Mohammed (s.a.w.) b) Kennissen hebben ze aan elkaar voorgesteld c) Mohammed (s.a.w.) werkte voor Chadiedja (r.anha) d) Mohammed (s.a.w.) zag Chadiedja (r.anha) en werd verliefd Mohammed (s.a.w.) als mens en profeet

15 CURSUSISLAM.BE Vraag 6 en 7 Hoe oud was Mohammed (s.a.w.) toen hij profeet werd? a) 62 b) 40 c) 33 d) 26 Welke van de onderstaande zinnen is juist? a) De 40-jarige weduwe Chadiedja trouwde met 25-jarige Mohammed (s.a.w.) b) De 25-jarige Chadiedja trouwde met 40-jarige Mohammed (s.a.w.) c) De 40-jarige weduwe Chadiedja trouwde met 35-jarige Mohammed (s.a.w.) d) De 35-jarige weduwe Chadiedja trouwde met 25-jarige Mohammed (s.a.w.) Mohammed (s.a.w.) als mens en profeet

16 CURSUSISLAM.BE Vraag 8 De profeet (s.a.w.) zei: ‘Ik ben niet gestuurd als een geestelijke; ik trouw. Soms slaap ik en soms niet. Ik vast, er zijn ook dagen dat ik soms niet vast (buiten de maand Ramadan).’ (Boecharie Nikaah, 90) Schrijf hieronder wat je uit deze woorden van onze profeet Mohammed (s.a.w.) begrijpt. ….……..…………………………………………………………………… …...………………………………………………………………………… ……...……………………………………………………………………… …………...………………………………………………………………… ……………...……………………………………………………………… Mensen zijn geen engelen. Wij hebben menselijke behoeftes. De menselijke behoeftes kan men niet opzij leggen en dan onmenselijke beperkingen opleggen. Moslims moeten rekening houdend van hun menselijke beperkingen en behoeftes hun dankbaarheid tonen aan Allah. Mohammed (s.a.w.) als mens en profeet

17 Het in tweeën delen van de maan
CURSUSISLAM.BE Vraag 9 Wat is de betekenis van Moe’djiza? ………………………………………………………………………… Geef vier voorbeelden van de Moe’djiza's van onze geliefde profeet Mohammed (s.a.w.). ……………………………………………………………………. Gebeurtenissen die normaal gesproken in de natuur niet voorkomen, dus wonderen. Het in tweeën delen van de maan De nachtelijke reis (al isrâ wa’l mi’raadj) Water doen vermeerderen De Koran Mohammed (s.a.w.) als mens en profeet

18 CURSUSISLAM.BE Vraag 10 Menselijke eigenschap-pen van Mohammed (s.a.w.) Hij had ouders Hij was betrouw-baar Hij was getrouwd Hij had kinderen Hij at en sliep Hij was recht-vaardig Menselijke eigenschap-pen van Mohammed (s.a.w.) Vul hiernaast in elk bolletje een voorbeeld van de menselijke eigenschappen van Mohammed (s.a.w.) in. Mohammed (s.a.w.) als mens en profeet

19 De profeten van Allah voeren als mens alleen het gene wat Allah
CURSUSISLAM.BE Vraag 11 Ik zeg jullie niet dat de schatten van Allah bij mij zijn en niet dat ik het verborgene ken, en ik zeg jullie niet dat ik een engel ben, ik volg slechts wat aan mij geopenbaard wordt. (Al-An’am, 6/50) Schrijf hieronder wat Allah met dit Koranvers wil vertellen. ………………………………………………………………………………………. De profeten van Allah voeren als mens alleen het gene wat Allah van hen verlangt uit. Ze luisteren met hun eigen wil naar de boodschappen van Allah en vertellen dit door aan de andere mensen. Buiten hun profeetschap en mooie karakter zijn ze net als de andere mensen een mens, zonder speciale krachten en vermogens. Wel kunnen ze met de wil van Allah wonderen laten zien. Mohammed (s.a.w.) als mens en profeet

20 CURSUSISLAM.BE Vraag 12 Profetische eigenschappen van Mohammed (s.a.w.) Een waarschuwer voor de mensheid In het bezit van goede karakter-eigenschap-pen Heeft de Koran bekend-gemaakt Is een voorbeeldig mens Is de laatste profeet Hij is Barmhartig voor de mensheid Profetische eigenschappen van Mohammed (s.a.w.) Vul hiernaast in elk bolletje een voorbeeld van de profetische eigenschappen van Mohammed (s.a.w.) in. Mohammed (s.a.w.) als mens en profeet

21 CURSUSISLAM.BE Vraag 13 "Voor de komst van de Islam aanbaden de Arabieren vooral de hemellichamen, zoals de zon en de geestelijke schepselen, zoals de engelen, de geesten en de satan. Bovendien kenden ze ook veel bijgeloof over deze schepselen. Ze geloofden bijvoorbeeld dat de sterren lieten regenen. Onze profeet (s.a.w.) zei dat dit door onwetendheid kwam. Ze dachten dat een belangrijke persoon zou geboren worden of sterven of dat er een ramp ging plaatsvinden wanneer een sterrenregen en/of sterrenval was. Profeet Mohammed (s.a.w.) heeft dit als bijgeloof verklaard. Welke verkeerde bijgeloof hadden de mensen voor de komst van Islam? ………………………………………………………………………………………… De mensen geloofden dat sommige schepselen van Allah ook macht hadden. Ze geloofden in meerdere goden. Maar er is één god en dat is Allah. Alle macht en glorie behoort tot hem. Mohammed (s.a.w.) als mens en profeet

22 CURSUSISLAM.BE Vraag 14 ‘Mohammed (s.a.w.) was de uitlegger van de Koran’. Wat begrijp je uit deze zin? Schrijf het hieronder. ….……..…………………………………………………………………… …...………………………………………………………………………… ……...……………………………………………………………………… …………...………………………………………………………………… ……………...……………………………………………………………… De Koran is een boek waarin vele informatie staat. Maar in een boek van 600 pagina’s kunnen niet alle details beschreven worden. Er is iemand nodig om daar levende details en voorbeelden uit te geven. Een uitleggever en vertegenwoordiger van de Koran is de laatste profeet Mohammed (s.a.w.). Mohammed (s.a.w.) als mens en profeet

23 Vraag 15 voorbeeld Koran ik mens waarschuwing liefde profeet kinderen
CURSUSISLAM.BE Vraag 15 Schrijf gebruik makend van de onderstaande woorden een opstel/brief van minstens 15 zinnen over/voor de laatste profeet Mohammed (s.a.w.) voorbeeld Koran mens ik waarschuwing liefde profeet kinderen barmhartig eigenschappen Mohammed (s.a.w.) als mens en profeet

24 Hij was rechtvaardig Hij was eerlijk Hij was behulpzaam
CURSUSISLAM.BE Vraag 16 Vul aan. Mohammed (s.a.w.) was een voorbeeldig mens, omdat ……..? Vul 5 voorbeeldige eigenschappen in. ………………………………… Hij was rechtvaardig Hij was eerlijk Hij was behulpzaam Hij was betrouwbaar Hij was respectvol Mohammed (s.a.w.) als mens en profeet


Download ppt "Mohammed (s.a.w.) als mens en profeet"

Verwante presentaties


Ads door Google