De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MZC 15 februari 2016 Welkom !. Verwelkoming Bezinning Terugkoppeling vorige vergadering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MZC 15 februari 2016 Welkom !. Verwelkoming Bezinning Terugkoppeling vorige vergadering."— Transcript van de presentatie:

1 MZC 15 februari 2016 Welkom !

2 Verwelkoming Bezinning Terugkoppeling vorige vergadering

3 Vluchtelingen Momenteel : – 34 kdn lagere school – 33 kleuters Besluit van de verschillende vergaderingen: – Verspreiden over de scholen – Vervoer en bereikbaarheid zullen grote rol spelen. Niet vergeten : onze SG vangt sinds 2000 jaarlijks tussen de 30 en de 120 AN op in gewone klassetting!

4 Vluchtelingen Historiek : – 1 e piste : Onderwijs op de site zelf. – 2 e piste : OKAN-klassen – 3 e piste : spreidingsplan Is in gang gezet.

5 Vluchtelingen Perspectief verblijf Westakkers ? – 3 à 12 maanden – Daarna : spreidingsplan gemeenten Erkenning statuut vluchteling – Daarna op zichzelf aangewezen. – Meesten zoeken huis in een stad. Daarom ook : SG = voorstander duurzame oplossing voor het onderwijs van deze kdn

6 Vluchtelingen In de praktijk ? – Scholen in LOP-gebied : Bepaling maximumcapaciteit 8 AN LOP kijkt waar nog AN kunnen bijgeplaatst worden. – Onze scholen vangen nu al heel wat AN op. Indien nodig : bijeenkomst betrokken directeurs om te zien of er een ‘stoeltje kan bijgezet worden’ (optrekken capaciteit). – Scholen buiten LOP-gebied : Geen bepaling maximumcapaciteit !!! Situatie Beveren + Temse

7 Vluchtelingen En eenmaal in de klas ? – School krijgt 1 ½ lestijd per AN (behalve voor kleuters jonger dan 5j !) + € 12,5/volledige maand aanwezigheid AN – Kleuters AN jonger dan 5 j : Tegemoetkoming van € 950 per bijkomende AN die op 31/12 op school zitten – Kdn zitten in een gewone klassetting en worden enkele uren/week uit de klas gehaald om de instructietaal te leren.

8 Vluchtelingen Expertise (zie ook visienota) (zie ook visienota) – Mogelijkheid 1 : De school investeert al jaren in AN en heeft een ervaren lkr AN die kan ondersteunen (lln + klastit). – Mogelijkheid 2 : De school vertrouwt haar AN aan een nieuwe/jonge lkr toe, zonder ervaring AN – Mogelijkheid 3 : De school clustert (lkr mét ervaring van een andere school komt deze AN ondersteunen).

9 Vluchtelingen Expertise : – SG brengt de leerkrachten AN 3x/jaar samen Wellicht dit jaar meer bijeenkomsten. Wellicht ook : differentiatie startende AN-lkrn en ervaren AN-lkrn – Stad organiseerde (ism onze SG) een studiedag – SG organiseert sit-ins : Reeds 1 ronde (met hulp van DPB) achter de rug Tweede ronde op komst – SG geeft vraaggestuurde ondersteuning : Zorgteams Individuele lkrn

10 Vluchtelingen Expertise : – SG heeft orthopedagoog met ervaring in traumaverwerking in dienst genomen (8/36 e ) Vraaggestuurde ondersteuning klastit op de werkvloer – SG beschikt over een materialenbank Digitaal Het ‘rek’ in de gang (helaas veel verouderd mat) – Heel wat expertise + materiaal aanwezig over: » Aanleren instructietaal. » Gewenning aan het klas- en schoolklimaat » Wijze waarop AN ingroeien in onze samenleving en school. – SG coördineert samenaankoop materiaal AN Bijv. boek ‘Geen pANiek’

11 Vluchtelingen Maar : – We zijn ons er van bewust dat de klastitularis een zware opdracht heeft wanneer er een AN (vluchteling) in de klas zit ! – Grootste probleem blijft : ganse dag activiteiten proberen aanbieden. Maar : letten op passieve taalverwerving ! Hoofdzaak = inzetten op welbevinden. Welbevinden = absolute voorwaarde om tot leren te komen !

12 Vluchtelingen Heel veel positieve berichten : – Warm onthaal – Inspanningen om het goed te doen – Regelingen om de klastit te ondersteunen – Zo groot mogelijke ouderbetrokkenheid

13 Vluchtelingen In de pijplijn : – Bezoek aan Westakkers 25 februari – Tweede ronde sit-ins (nog meer delen van interessante materiaal & werkvormen) – Tweede studiedag door de stad ? Maar : meer praktijkgericht, minder theoretisch

14 Kosten op school Wettelijk kader : – Kosteloosheid onderwijs – Maximumfactuur – Minder scherpe maximumfactuur – Uitzonderingen – Dienstverlening Meldingsplicht via schoolreglement Verantwoordingsplicht Taak van de schoolraad

15 Bedoeling 1. Ouders meer garantie geven op basisonderwijs dat daadwerkelijk minder kosten met zich meebrengt. 2. Ouders en scholen meer duidelijkheid verschaffen over wat kosteloos moet aangeboden worden. 3. Scholen de nodige bijkomende financiële middelen geven om de kostenbeheersing van het basisonderwijs te kunnen realiseren.

16 1, Kosteloos onderwijs Scholen mogen geen kosten doorrekenen voor : – Activiteiten/materialen nodig om de eindtermen te bereiken. – Overheid stelde een lijst op ! Bijlage 1 van de omzendbrief Bijlage 1 – Bijkomende werkingstoelage sinds 2007 om dit te bekostigen

17 2, Scherpe maximumfactuur Bedoeld voor kosten die de school noodzakelijk acht, maar niet expliciet nodig om de eindtermen te bereiken. – Activiteiten & materialen – Bijv. : toneelbezoek, museumbezoek, een bepaalde map, gerief om samen soep te koken,… Begrenzing van – € 40 (kleuters) – € 80 (lagere school)

18 2, Uitzondering Turnkledij of uniform kan uit de scherpe maximumfactuur gehaald worden. Belangrijke EN bindende voorwaarde : – Door gezamenlijke aankoop wordt de prijs gedrukt = voordeliger voor de ouders – Advies schoolraad om turnkledij uit de maximumfactuur te halen Principe max.factuur mag niet uitgehold worden, zelfs niet met toestemming van de ouders Commissie zorgvuldig bestuur ziet toe !

19 3, Minder scherpe maximumfactuur Voor meerdaagse extra-murosactiviteiten – Bos-, zee-, boerderij-, sneeuw-,… klassen Kan nooit verplicht worden ! – School moet thuisblijvers evenwaardig alternatief aanbieden – Uitsluiting van leerlingen vermijden (door hoge kosten) Kleuters : geen meerdaags verblijf toegestaan Voor 2015-2016 : € 410 – Voor de hele schoolloopbaan leerling

20 4, Dienstverlening Service van de school aan de ouders Steeds vrijblijvend, nooit verplichtend karakter Bijvoorbeeld : – Middagtoezicht, middagdrank,… – Klasfoto, tijdschriften,… – Studie, opvang,… Kosten in verhouding tot geleverde dienst of prestatie – Kleine winstmarge mag, om bijv. schade te vergoeden (bijv. slecht geworden melk).

21 5, Basisuitrusting Kinderen die naar school gaan, hebben een bepaalde basisuitrusting nodig: een boekentas, kaften, een pennenzak,... Vrije aankoop ouders ! Wil de school specifieke zaken door de lln laten aanschaffen : binnen de maximumfactuur ! – Bijv. Blauw ringkaft van 5 cm dik = max.fact. – Bijv. Een ringmap, om het even welk = vrij

22 Bijkomende bepalingen Bekendmaking kosten – In schoolreglement ! = zgn. bijdrageregeling – Te bespreken in schoolraad ! – Meedelen bij inschrijving en/of begin schooljaar Verantwoordingsplicht school – Ouders moeten ingelicht worden over de werkelijk gemaakte kosten van de maximumfactuur – Best eind schooljaar Voorschot op maximumfactuur is niet toegestaan – Voorschot op dienstverlening wel, maar…

23 Schoolfotografie Principe : – Klasfoto geen probleem. – Andere foto’s : school mag geen werktijd of andere energie in verkoop/aanmaak/… van bijv. individuele foto’s steken. Oudercomité kan dat wel doen. Schoolfotografen regelen dit tegenwoordig zelf via een site. – Achterliggende gedachten : Concurrentie toelaten Geen ‘core business’ van de school Kansarme ouders niet compromitteren

24 Bekijken eigen schoolreglement Staat de bijdrageregeling er in vermeld ? Staan de afspraken/bedragen van de (minder) scherpe maximumfactuur er in vermeld ? Staat er in hoe ouders ingelicht worden over de werkelijke kosten van de maximumfactuur ? Staan de mogelijke kortingen met kansenpas enz. er in vermeld ?

25 Varia …

26 Dankjewel en tot de volgende keer !


Download ppt "MZC 15 februari 2016 Welkom !. Verwelkoming Bezinning Terugkoppeling vorige vergadering."

Verwante presentaties


Ads door Google