De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CASS augustus 2015 WELKOM. Bij het begin van de vergadering Gelukkig nieuwjaar Welkom – In het bijzonder : welkom aan de nieuwe VA’s Welkom aan de nieuwe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CASS augustus 2015 WELKOM. Bij het begin van de vergadering Gelukkig nieuwjaar Welkom – In het bijzonder : welkom aan de nieuwe VA’s Welkom aan de nieuwe."— Transcript van de presentatie:

1 CASS augustus 2015 WELKOM

2 Bij het begin van de vergadering Gelukkig nieuwjaar Welkom – In het bijzonder : welkom aan de nieuwe VA’s Welkom aan de nieuwe vertegenwoordigers SB Bezinning

3 Vertegenwooriging VA Aanwezigheidslijst: – Wie is reeds gekend ? Gecoöpteerd lid BuBaO : – Pascal Van Hiel ?

4 De sociale verkiezingen Zo dicht bij verkiezing VA ? – Vlaamse regelgeving – hersamenstelling LOC – Federale regelgeving CPBW en OR Ook bij oprichting LOC : verkiezing CPBW organiseren !!!

5 Sociale verkiezingen VOORAF : – Datum verkiezingsperiode : tussen 9 en 22 mei – Tijdens de schooluren – Verkiezingsdatum : best voor 1 mei – Organisatie door werkgever – Verplicht gebruik van standaardformulieren

6 Sociale verkiezingen Afbakening TBE (technische bedrijfseenheid) – Oprichting OR = 100 werknemers – Oprichting CPBW = 50 werknemers Wie mag meegeteld worden als personeelslid? – Zie p. 7 e.v. van de bundel Wat is de TBE ? – Zie p. 9 e.v. van de bundel

7 Sociale verkiezingen Lijst leidinggevenden – Moet op voorhand beschikbaar worden gesteld. – Enkel wie op deze lijst voorkomt, kan in OR of CPBW zetelen.

8 Sociale verkiezingen Aantal mandaten : – De personeelsafvaardiging in de OR en in het CPBW is samengesteld uit: 4 gewone leden voor een TBE met minder dan 101 werknemers; 6 gewone leden voor een TBE met 101 tot 500 werknemers; 8 gewone leden voor een TBE met 501 tot 1.000 werknemers – Let wel : alle personeelscategoriën vertegenwoordigd (ook bijv. eigen MVD-pers)!

9 Sociale verkiezingen Kiezerslijsten en kiescolleges – Aan de verkiezingen van de personeelsafgevaardigden in de OR en het CPBW wordt deelgenomen door alle werknemers van de TBE, met inbegrip van de buitenlandse werknemers en staatlozen. – Om te mogen kiezen moet de werknemer: Verbonden zijn door een arbeids- of een leerovereenkomst, met uitzondering van de werknemers die deel uitmaken van het leidinggevende personeel (zie punt 2.6) – EN Op de datum van de verkiezingen (dag Y) sinds ten minste drie maanden onderbroken tewerk-gesteld zijn in de TBE. De oorzaken van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld ziekte e.d.) worden hierbij buiten beschouwing gelaten.

10 Sociale verkiezingen De genummerde kiezerslijsten – In alfabetische volgorde van de namen van de kiezers opgemaakt door de (uittredende) OR of het CPBW – of, in het geval er nog geen OR of CPBW is, door de werkgever zelf. – Zij bevatten naam, voornamen en geboortedatum van iedere kiezer, de datum van zijn laatste aanwerving of indiensttreding in de TBE, alsook de plaats waar hij in de TBE werkt. Op de datum van aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt (dag X), worden de voorlopig opgemaakte kiezerslijsten ingediend en ter beschikking gesteld van de werknemers op een voor hen toegankelijke plaats in de TBE.

11 Sociale verkiezingen Verkiesbaarheidsvoorwaarden – Om als afgevaardigde van het personeel verkiesbaar te zijn, moet een werknemer aan de volgen-de voorwaarden voldoen: Ten minste 18 jaar oud zijn; Geen preventieadviseur van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) zijn; Geen vertrouwenspersoon zijn in de zin van de welzijnswetgeving; Geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel (zie punt 2.6); Op de dag van de verkiezingen sedert tenminste zes maanden ononderbroken tewerkgesteld zijn in de TBE of JE waaronder de TBE ressorteert, of tenminste gedurende 9 maande verspreid over 2015. De leeftijd van 65 jaar niet bereikt hebben.

12 Sociale verkiezingen Verkiezingskalender : – twee belangrijke dagen: De dag van de verkiezingen, verder in de tekst “dag Y” genoemd; De dag (90 dagen voor “dag Y”) waarop de verkiezingsdatum wordt bekendgemaakt, hierna aangeduid als “dag X” (X = Y – 90). – De verkiezingsprocedure duurt in totaal 150 dagen. In de procedure moet de chronologie strikt geëerbiedigd worden

13 Sociale verkiezingen De dagen X en Y bakenen de verschillende etappes af die gedurende de verkiezingsprocedure moeten doorlopen worden, namelijk: – Vóór dag X: de voorbereiding van de procedure; – Dag X: de aanplakking van de verkiezingsdatum; – Van dag X tot dag Y: de eigenlijke procedure; – Dag Y: de verkiezingen; – Na dag Y: mogelijkheid tot beroep, en eerste samenroeping van de OR en/of het CPBW.

14 Sociale verkiezingen Kalender : zie bijlage Formulieren : zie bundel

15 GAP Mentorenwerking : – 1 mentoruur per school – 1/2 e loopbaancoach niveau SG – Coördinator B&E-traject – deel SG – Aparte sessies 1 e jaars (na evaluatie) Onderzoek uitstroom startende lkrn – i.s.m. Odisee Aalst

16 GAP Werkgroep personeelsbeleid – Hoofditem : personeelsbeleid in kader van eigentijdse katholieke school… – Volgend item : evaluatietraject en toepasbaarheid op werkvloer Actualisatie afsprakennota’s – Zittenblijven : aangepast aan nieuwe omzendbrief – Getuigschrift : aangepast aan nieuwe afspraken klassenraad & beroepsprocedure

17 Betaald middagtoezicht Verlofstelsel + premie RVA Probleem : – Mogen niet bijverdienen. – Wat met bijv. betaald middagtoezicht ?

18 Betaald middagtoezicht Maaltijdcheque van 7 naar 8 euro – Eigen inbreng werknemer blijft op € 1,09 ! – Dus : bijdrage werkgever stijgt met € 1.

19 Tuchtmaatregelen Bundel verbond = leidraad Voorafgaand aan de tuchtprocedure : – Informeel gesprek – Informeel gesprek met afsprakennota Tuchtprocedure zelf : – Schoolbestuur heeft tuchtmacht – Vaststellingen doen via tuchtonderzoek – Tuchtdossier samenstellen

20 Tuchtmaatregelen Vervolg tuchtprocedure : – Verhoor (zitting) Achter gesloten deuren Personeelslid mag raadsman meebrengen – Beslissing van het schoolbestuur : Binnen de zes weken na verhoor – Tuchtstraffen : Blaam Afhouding wedde Schorsing Terbeschikkingstelling Terugkeer naar TABD Uitstellen VB Terugzetting in rang Ontslag …

21 Tuchtmaatregelen Preventieve schorsing – Redenen ? Aanwezigheid onverenigbaar met belang onderwijs Bijv. seksuele misdrijven, financieel gesjoemel, verziekte sfeer rond bepaald personeelslid,… – Duur ? Maximaal één jaar. Beroepsprocedure – Zie bundel

22 Vluchtelingen Momenteel : – 34 kdn lagere school – 33 kleuters Besluit van de verschillende vergaderingen: – Verspreiden over de scholen – Vervoer en bereikbaarheid zullen grote rol spelen. Niet vergeten : onze SG vangt sinds 2000 jaarlijks tussen de 30 en de 120 AN op in gewone klassetting!

23 Vluchtelingen Historiek : – 1 e piste : Onderwijs op de site zelf. – 2 e piste : OKAN-klassen – 3 e piste : spreidingsplan Is in gang gezet.

24 Vluchtelingen Perspectief verblijf Westakkers ? – 3 à 12 maanden – Daarna : spreidingsplan gemeenten Erkenning statuut vluchteling – Daarna op zichzelf aangewezen. – Meesten zoeken huis in een stad. Daarom ook : SG = voorstander duurzame oplossing voor het onderwijs van deze kdn

25 Vluchtelingen In de praktijk ? – Scholen in LOP-gebied : Bepaling maximumcapaciteit 8 AN LOP kijkt waar nog AN kunnen bijgeplaatst worden. – Onze scholen vangen nu al heel wat AN op. Indien nodig : bijeenkomst betrokken directeurs om te zien of er een ‘stoeltje kan bijgezet worden’ (optrekken capaciteit). – Scholen buiten LOP-gebied : Geen bepaling maximumcapaciteit !!! Situatie Beveren + Temse

26 Vluchtelingen En eenmaal in de klas ? – School krijgt 1 ½ lestijd per AN (behalve voor kleuters jonger dan 5j !) + € 12,5/volledige maand aanwezigheid AN – Kleuters AN jonger dan 5 j : Tegemoetkoming van € 950 per bijkomende AN die op 31/12 op school zitten – Kdn zitten in een gewone klassetting en worden enkele uren/week uit de klas gehaald om de instructietaal te leren.

27 Vluchtelingen Expertise (zie ook visienota) (zie ook visienota) – Mogelijkheid 1 : De school investeert al jaren in AN en heeft een ervaren lkr AN die kan ondersteunen (lln + klastit). – Mogelijkheid 2 : De school vertrouwt haar AN aan een nieuwe/jonge lkr toe, zonder ervaring AN – Mogelijkheid 3 : De school clustert (lkr mét ervaring van een andere school komt deze AN ondersteunen).

28 Vluchtelingen Expertise : – SG brengt de leerkrachten AN 3x/jaar samen Wellicht dit jaar meer bijeenkomsten. Wellicht ook : differentiatie startende AN-lkrn en ervaren AN-lkrn – Stad organiseerde (ism onze SG) een studiedag – SG organiseert sit-ins : Reeds 1 ronde (met hulp van DPB) achter de rug Tweede ronde op komst – SG geeft vraaggestuurde ondersteuning : Zorgteams Individuele lkrn

29 Vluchtelingen Expertise : – SG heeft orthopedagoog met ervaring in traumaverwerking in dienst genomen (8/36 e ) Vraaggestuurde ondersteuning klastit op de werkvloer – SG beschikt over een materialenbank Digitaal Het ‘rek’ in de gang (helaas veel verouderd mat) – Heel wat expertise + materiaal aanwezig over: » Aanleren instructietaal. » Gewenning aan het klas- en schoolklimaat » Wijze waarop AN ingroeien in onze samenleving en school. – SG coördineert samenaankoop materiaal AN Bijv. boek ‘Geen pANiek’

30 Vluchtelingen Maar : – We zijn ons er van bewust dat de klastitularis een zware opdracht heeft wanneer er een AN (vluchteling) in de klas zit ! – Grootste probleem blijft : ganse dag activiteiten proberen aanbieden. Maar : letten op passieve taalverwerving ! Hoofdzaak = inzetten op welbevinden. Welbevinden = absolute voorwaarde om tot leren te komen !

31 Vluchtelingen Heel veel positieve berichten : – Warm onthaal – Inspanningen om het goed te doen – Regelingen om de klastit te ondersteunen – Zo groot mogelijke ouderbetrokkenheid

32 Vluchtelingen In de pijplijn : – Bezoek aan Westakkers ? – Tweede ronde sit-ins (nog meer delen van interessante materiaal & werkvormen) – Tweede studiedag door de stad ? Maar : meer praktijkgericht, minder theoretisch

33 Starters met een tolerantie Europese regelgeving 10% tolerantiekrediet (op 180 studieptn) Max voor 18 studieptn toleranties inzetten Bijv. Ptn optrekken: – 8/20 kan 10/20 worden Vervangt de deliberaties Studenten beslissen zelf : herkansen of niet. Enkel scores van 8/20 of 9/20 kunnen getolereerd worden.

34 Starters met een tolerantie Niet voor alle vakken kunnen toleranties ingezet worden (stage – bachelorproef -…) 1x tolerantie binnen cluster leergebied – Bijv wiskunde 1, 2, 3 = programma – Maar één tolerantie voor één van die ‘wiskundes’ Faillure = 7/20 of minder en dus niet tolereerbaar !

35 Starters met een tolerantie Tolerantie = zichtbaar op diplomasupplement ! Dus : een student kan geslaagd zijn en toch een (licht) tekort hebben. Tolerantie kan weggewerkt worden (= toch credit behalen) Normaal : eerste twee fases opleiding geen inzet tolerantie.

36 Starters met een faillure Hogeschool/universiteit kan beslissen om iemand af te laten studeren met een groter tekort (normaal gezien : sowieso herexamen). – In Odisee nog nooit gebeurd. – Artevelde : sporadisch reeds voorgevallen.

37 Starters met een tolerantie/faillure Standpunt directies na bespreking op DICOS april : – Geen speciale acties, geen melding wat betreft diplomasupplement ! – Evaluatietraject laten spelen ! – Enkel bij ‘onvoldoende’ signaal naar de andere collega’s. – Aanraden om bij tolerantie/faillure dit alsnog weg te werken door nascholing/herexamen/herkansing

38 Varia …


Download ppt "CASS augustus 2015 WELKOM. Bij het begin van de vergadering Gelukkig nieuwjaar Welkom – In het bijzonder : welkom aan de nieuwe VA’s Welkom aan de nieuwe."

Verwante presentaties


Ads door Google