De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Loopbaanonderbreking: de specifieke stelsels

Verwante presentaties


Presentatie over: "Loopbaanonderbreking: de specifieke stelsels"— Transcript van de presentatie:

1 Loopbaanonderbreking: de specifieke stelsels
Opleiding schoolsecretariaten

2 Inhoudstafel Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof
Loopbaanonderbreking voor medische bijstand Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen Gemeenschappelijke bepalingen: Aanvraag Bezoldiging Cumulatie Wat kan niet? Elektronische melding Pensioen

3 Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof

4 LBO voor ouderschapsverlof
Voorwaarden • alle personeelscategorieën • enkel voor opdrachten in hoofdambt vanaf 1/09/2016 valt deze voorwaarde weg!!! • voor: vast benoemden alle tijdelijken: TADD of Niet-TADD Korte en lange aanstellingen

5 LBO voor ouderschapsverlof
Aanstelling Volledige loopbaanonderbreking ouderschapsverlof minstens aangesteld voor een halftijdse opdracht deze voorwaarde valt weg vanaf 1/09/2016 Halftijdse loopbaanonderbreking ouderschapsverlof minstens aangesteld voor een halftijdse opdracht + 1 uur Loopbaanonderbreking ouderschapsverlof met 1/5 aangesteld voor een voltijdse opdracht

6 LBO voor ouderschapsverlof
Wat telt mee voor deze aanstelling? Vaste en tijdelijke uren Ook aanstellingen in hoger onderwijs Detacheringen TBSOB met of zonder Rea/WTW PWB Uren niet bezoldigd door het ministerie tellen niet mee

7 LBO voor ouderschapsverlof
Effectieve prestaties Volledige LBO OV: geen prestaties meer uitoefenen in het onderwijs Halftijdse LBO OV: Exact de helft van een FT blijven uitoefenen LBO OV met 1/5: exact 80% van een FT blijven uitoefenen Voorbeeld: personeelslid werkt 20/20 en neemt HLBO OV De school wil een zieke collega vervangen. Dit personeelslid kan de tijdelijke vervanging niet opnemen omdat zij maar 1/2de mag presteren of 10/20 gedurende de duur van HLBO OV.

8 LBO voor ouderschapsverlof
Begindatum • niet gebonden aan een vaste begindatum • vanaf de dag van geboorte/adoptie tot en met vooravond 12 jaar Voorbeeld: een personeelslid heeft een kind dat jaar wordt op Het ouderschapverlof moet ten laatste ingaan op

9 LBO voor ouderschapsverlof
Duur Volledige LBO OV: 4 maanden Halftijdse LBO OV: 8 maanden LBO OV met 1/5: 20 maanden voor tijdelijke personeelsleden binnen de aanstelling Ononderbroken op te nemen het personeelslid verliest het resterende saldo Voorbeeld: HLBO OV van tot het resterende saldo van 3 maanden kan niet meer opgenomen worden

10 LBO voor ouderschapsverlof
Uitzondering 1 • wie reeds vóór volledig of halftijds ouderschapsverlof heeft opgenomen kan voor datzelfde kind een bijkomende ononderbroken periode aanvragen VLBO: maximum 1 maand HLBO: maximum 2 maanden LBO met 1/5: maximum 5 maanden

11 LBO voor ouderschapsverlof
Uitzondering 1 (vervolg) • wie reeds vóór ouderschapsverlof met 1/5 heeft opgenomen kan voor datzelfde kind een bijkomende ononderbroken periode aanvragen: VLBO: maximum 1 maand HLBO: maximum 2 maanden GLBO met 1/5: maximum 14 maanden Als het kind geboren is vóór 8 maart 2012 betaalt de RVA voor deze bijkomende periode geen uitkering.

12 LBO voor ouderschapsverlof
Het volume van de bijkomende periode moet niet hetzelfde zijn als dat van de periode ouderschapsverlof gekozen vóór Voorbeeld: kind geboren op VLBOOV: tot Bijkomende periode:  maximum 1 maand VLBOOV bv tot  maximum 2 maanden HLBOOV bv tot  maximum 5 maanden LBOOV-1/ bv tot

13 LBO voor ouderschapsverlof
Uitzondering 2: voor en na de zomervakantie Het opnemen van ouderschapsverlof in 2 afzonderlijke periodes is mogelijk indien: de eerste periode eindigt op de dag voor de zomervakantie en de tweede periode begint op de dag na de zomervakantie. Opgelet: wie gebruik maakt van deze mogelijkheid, moet wel voor beide periodes hetzelfde volume LBO opnemen

14 LBO voor ouderschapsverlof
De opname in twee periodes is slechts mogelijk op voorwaarde dat de eerste periode van LBO OV maximaal 1 maand duurt, De LBO OV onmiddellijk aansluit op het bevallingsverlof, het verlof wegens moederschapsbescherming, het onbezoldigd ouderschapsverlof, het verlof met het oog op adoptie of pleegvoogdij of het geboorteverlof Voorbeeld: bevallingsverlof tot en met aansluitend halftijds LBO OV van tot op : enkel halftijds LBO OV (restant)

15 LBO voor ouderschapsverlof
Einddatum De laatste dag van de aangevraagde periode. Voortijdige beëindiging : om uitzonderlijke redenen mits akkoord van de inrichtende macht en toelating van de Vlaamse minister van onderwijs. Bijlage 3 versturen naar werkstation! Bij opname van een langdurig VVP medische redenen Altijd RVA verwittigen

16 LBO voor ouderschapsverlof
Opschorting Opschorting door een LBO medische bijstand of LBO palliatieve zorgen is niet mogelijk!

17 Loopbaanonderbreking voor medische bijstand

18 LBO voor medische bijstand
Voor gezinslid of familielid tot 2de graad of persoon die onder hetzelfde dak woont die zwaar ziek is gezinslid: elke persoon die samenwoont met het personeelslid familielid: zowel de bloed-of aanverwant van het personeelslid graden van verwantschap  1ste graad: ouders, schoonouders, kinderen en schoonkinderen  2de graad: grootouders, schoongrootouders, kleinkinderen en hun echtgenoten, broers, zussen, schoonbroers en schoonzusters

19 LBO voor medische bijstand
Voorwaarden Zie LBO ouderschapsverlof Aanstelling zie LBO ouderschapsverlof voorwaarde ‘halftijds aangesteld zijn’ voor volledige LBO medische bijstand valt weg vanaf 2/09/2016 Effectieve prestaties zie LBO ouderschapsverlof

20 LBO voor medische bijstand
Begindatum De eerste dag van de week volgend op de aanvraag Of op een vroeger tijdstip mits akkoord inrichtende macht Einddatum Na de aangevraagde periode(s) Voor de tijdelijke personeelsleden: einde aanstelling Na maximumperiode: Volledige LBO med bijstand: 12 maanden Gedeeltelijke (halftijdse + 1/5) LBO med bijstand: 24 maanden

21 LBO voor medische bijstand
Vervroegd beëindigen Na het overlijden van de persoon Mits akkoord inrichtende macht Om uitzonderlijke redenen Mits toelating vlaamse minister van Onderwijs Bijlage 3 versturen naar het werkstation Bij overstap naar een langdurig VVP medische redenen In alle gevallen verwittigt de school (en het werkstation) de RVA

22 LBO voor medische bijstand
Duur Volledige LBO voor medische bijstand Periodes van minimum 1 maand en maximum 3 maanden Al of niet aaneensluitend Maximum 12 maanden per patiënt Gedeeltelijke LBO voor medische bijstand (halftijds en 1/5) Maximum 24 maanden per patiënt

23 LBO voor medische bijstand
Voorbeeld: Halftijdse LBO medische bijstand: 18/11/2015 – 31/03/2016 Niet correct Minimumperiode= 1 maand: OK Maximumperiode is 3 maanden: hier overschreden Correct: 18/11/2015 – 17/02/2016

24 LBO voor medische bijstand
Uitzondering 1: alleenstaande ouders voor ziek kind Voor de verzorging van een kind tot de vooravond van de 16de verjaardag Verdubbeling duur: Volledige LBO med bijstand: 24 maanden Gedeeltelijke LBO med bijstand (halftijds en 1/5): 48 maanden

25 LBO voor medische bijstand
Uitzondering 2: medisch bijstand gehospitaliseerd kind Voor een minderjarig kind, gehospitaliseerd als gevolg van een zware ziekte Onderbreking voor 1 week eventueel verlengbaar met 1 week 1 week = 7 kalenderdagen vb. van donderdag 25/2/2016 tot en met woensdag 2/03/2016 Enkel geldig voor volledige LBO medische bijstand

26 LBO voor medische bijstand
Wie? Bloed- of aanverwant in de eerste graad van het zwaar zieke kind en ermee samenwonend Samenwonend met het kind en belast met de dagelijkse opvoeding ofwel als de personeelsleden onder 1. en 2. niet kunnen Het personeelslid dat bloed- of aanverwant is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en er niet mee samenwoont Een bloed- of aanverwant tot de 2de graad van het zwaar zieke kind

27 LBO medische bijstand De aanvangstermijn van 1 week is niet van toepassing Attest van behandelende geneesheer indienen waaruit onvoorzienbaar karakter van hospitalisatie blijkt Als het personeelslid aansluitend LBO medische bijstand neemt voor datzelfde kind, kan de minimale periode korter zijn dan 1 maand Deze week telt mee voor de maximumduur van 12 maanden

28 LBO medische bijstand Uitzondering 3: voor en na een schoolvakantie
LBO medische bijstand stopt voor een schoolvakantie en start opnieuw na de schoolvakantie Wanneer? Einddatum LBO med bijstand binnen 7 kalenderdagen voor herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie of in de loop ervan Begindatum nieuwe periode LBO med bijstand binnen 7 kalenderdagen na diezelfde schoolvakantie of in de loop ervan Gevolg: Tussenliggende vakantie wordt geheel of gedeeltelijk omgezet naar TBSPA

29 LBO medische bijstand TBSPA (omgezette schoolvakantie)
Telt niet mee voor maximumduur 5 jaar Telt mee voor geldelijke anciënniteit ook bij TBSPA op volledige opdracht Telt mee voor de evenredige vermindering van het salaris in de zomervakantie TBSPA niet doorsturen naar werkstation! Het werkstation brengt dit zelf in en verwittigt de school hierover per mail

30 LBO medische bijstand Voorbeeld 1: Halftijdse LBO MB tot 18/12/2015
Nieuwe periode halftijdse LBO MB vanaf 05/01/2016 Kerstvakantie = 21/12/2015 – 03/01/2016 Periode TBSPA (omgezette schoolvakantie) vanaf 21/12/2015 t.e.m. 03/01/2016 op de uren waarop de halftijdse LBO MB voor de kerstvakantie genomen werd

31 LBO medische bijstand Voorbeeld 2 Halftijdse LBO55+ tot 25/02/2016
Opgeschort door volledige LBO MB vanaf 26/02/2016 tot 25/03/2016 Halftijdse LBO55+ vanaf 26/03/2016 tot 10/04/2016 Nieuwe periode volledige LBO MB vanaf 11/04/2016 Tijdens paasvakantie (28/03/2016 – 10/04/2016) geldt volgende toestand: Halftijdse LBO 55+ Aangevuld tot fulltime door TBSPA (omgezette schoolvakantie)

32 Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen

33 LBO voor palliatieve zorgen
Voor ongeneeslijk zieke personen in een terminale fase Hoeft geen familielid te zijn Voorwaarden Zie LBO ouderschapsverlof Aanstelling zie LBO ouderschapsverlof voorwaarde ‘halftijds aangesteld zijn’ voor volledige LBO palliatieve zorgen valt weg vanaf 2/09/2016 Effectieve prestaties zie LBO ouderschapsverlof

34 LBO voor palliatieve zorgen
Begindatum De eerste dag van de week volgend op de aanvraag Of op een vroeger tijdstip mits akkoord inrichtende macht Voorbeeld: Aanvraag LBO palliatieve zorgen op dinsdag 15/03/2016 Ingangsdatum = maandag 21/03/2016 Of vroeger bij akkoord van inrichtende macht

35 LBO voor palliatieve zorgen
Einddatum Na de aangevraagde periode van 1 maand Na de verlenging met 1 maand Tijdelijken: bij einde aanstelling

36 LBO voor palliatieve zorgen
Vervroegd beëindigen Na het overlijden van de persoon Mits akkoord inrichtende macht Om uitzonderlijke redenen Mits toelating vlaamse minister van Onderwijs Bijlage 3 versturen naar het werkstation Bij overstap naar een langdurig VVP medische redenen In alle gevallen verwittigt de school (en het werkstation) de RVA

37 LBO voor palliatieve zorgen
Duur Een ononderbroken periode van 1 maand Verlenging met 1 maand mogelijk moet onmiddellijk aansluiten wijziging van volume is niet mogelijk Maximaal 2 aanvragen voor de verzorging van eenzelfde persoon

38 LBO voor palliatieve zorgen
Voorbeeld Eerste aanvraag: LBO palliatieve zorgen met 1/5: 16/04/2016 tot 15/05/2016= 1 maand Verlenging: met 1 maand moet ook LBO PZ met 1/5 zijn 16/05/2016 tot 15/06/2016

39 Gemeenschappelijke bepalingen

40 Gemeenschappelijke bepalingen
Algemeen LBO ouderschapsverlof medische bijstand palliatieve zorgen Is een absoluut recht en kan dus niet geweigerd worden

41 Gemeenschappelijke bepalingen
Aanvraag Aanvraagformulier C61-SV van de RVA In te vullen door het personeelslid En door de inrichtende macht Opsturen naar de RVA (niet naar het werkstation) Zit als bijlage bij de omzendbrief LBO Bijkomend voor ouderschapsverlof: uittreksel uit geboorteakte of attest adoptie Bijkomend voor medische bijstand C61SV ook laten invullen door arts van zieke persoon Bijkomend voor palliatieve zorgen C61SV ook laten invullen door arts van patiënt

42 Gemeenschappelijke bepalingen
Bezoldiging Deel loopbaanonderbreking: uitkering van de RVA Zie Effectieve prestaties: Salaris Vakantiegeld Eindejaarstoelage Uitgestelde bezoldiging (voor tijdelijken) Eventueel een aanmoedigingspremie Zie

43 Gemeenschappelijke bepalingen
Cumulatie Buiten onderwijs: Met een politiek mandaat Met een overlevingspensioen (niet met een rustpensioen) Met een zelfstandige activiteit: Enkel in combinatie met volledige LBO Maximum 1 jaar werknemer buiten onderwijs: Al minstens 3 maanden aan het uitoefenen vóór de begindatum LBO Deze activiteit mag niet toenemen tijdens de LBO Volume activiteit werknemer mag niet groter zijn dan de prestaties in onderwijs (vóór de start van de LBO)

44 Gemeenschappelijke bepalingen
Voorbeeld: Onderwijs: 10/20 Privésector: 20/38 LBO is niet mogelijk: de activiteit in de privésector is groter dan deze in het onderwijs

45 Gemeenschappelijke bepalingen
Binnen onderwijs: Overwerk of bijbetrekking verder uitoefenen (bovenop de exacte effectieve prestaties): Overwerk of bijbetrekking is er al minstens 3 maanden vóór de ingangsdatum van de LBO De zomervakantie wordt hierin niet meegeteld Volume overwerk/bijbetrekking mag niet wijzigen Voorbeeld: 01/09/2016 volledige LBO ouderschapsverlof voor 20/20 + 3/20 bijbetrekking in een CVO Bijbetrekking was er ook in de periode 01/04/2016 – 30/06/2016 = OK

46 Gemeenschappelijke bepalingen
Het recht op een uitkering vervalt wanneer Een nieuwe activiteit wordt aangevat Een bestaande activiteit wordt uitgebreid Een zelfstandige activiteit duurt langer dan een jaar Gevolg : LBO moet stopgezet worden en voor de resterende aangevraagde periode in een TBSPA omgezet worden

47 Gemeenschappelijke bepalingen
Voorbeeld: Gewone volledige loopbaanonderbreking vanaf 1/09/2015 – 31/08/2016 Zelfstandige activiteit gestart op 1/12/2015 Volledige LBO ouderschapsverlof 1/09/2016 – 31/12/2016 RVA zal vanaf 1/12/2016 geen uitkering meer betalen LBO omgezet in TBSPA vanaf 1/12/2016 – 31/12/2016

48 Gemeenschappelijke bepalingen
Wat kan niet? Tijdens LBO: lesopdracht uitbreiden Uitgezonderd: Een bijkomende R/W Een uitbreiding vaste benoeming Opnieuw in actieve dienst treden Een LBO ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatieve zorgen laten opschorten: Door LBO ouderschapsverlof, med bijstand, pall zorgen Door een ander verlofstelsel uitz: combinatie met omstandigheidsverlof en verlof wegens overmacht is echter wel toegelaten!! Ziekteverlof en bevallingsverlof maken geen einde aan een LBO Na een voortijdige stopzetting LBO het werk niet hervatten Vb. onmiddellijk ziekteverlof opnemen

49 Elektronische melding
Gemeenschappelijke bepalingen Elektronische melding Volledige loopbaanonderbreking Niet-opdrachtgebonden DO RL-2 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking Opdrachtgebonden DO RL-1 Documenten voor het werkstation Document C62 (= goedkeuring RVA)

50 Elektronische melding
Gemeenschappelijke bepalingen Elektronische melding Ouderschapsverlof 097 volledige LBO OV 122 halftijdse LBO OV 154 LBO OV met 1/5 Medische bijstand 104 volledige LBO MB 105 halftijdse LBO MB 155 LBO MB met 1/5 Palliatieve zorgen 087 volledige LBO PZ 089 halftijdse LBO PZ 156 LBO PZ met 1/5

51 Gemeenschappelijke bepalingen
Pensioen Info over invloed op pensioen: Vast benoemden: Tijdelijken:

52 Meer info Data-onderwijs.vlaanderen.be/Edulex:
Besluit van de Vlaamse regering van 09/09/2011 Omzendbrief PERS/2011/05 van 15/06/2011 Informatie voor directies en administraties Cursus voor schoolsecretariaten over verloven Gids voor leraren


Download ppt "Loopbaanonderbreking: de specifieke stelsels"

Verwante presentaties


Ads door Google