De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Loopbaanonderbreking: de specifieke stelsels Opleiding schoolsecretariaten 2015-2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Loopbaanonderbreking: de specifieke stelsels Opleiding schoolsecretariaten 2015-2016."— Transcript van de presentatie:

1 Loopbaanonderbreking: de specifieke stelsels Opleiding schoolsecretariaten 2015-2016

2 Inhoudstafel Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof Loopbaanonderbreking voor medische bijstand Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen Gemeenschappelijke bepalingen: Aanvraag Bezoldiging Cumulatie Wat kan niet? Elektronische melding Pensioen

3 Loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof

4 LBO voor ouderschapsverlof 1. Voorwaarden alle personeelscategorieën enkel voor opdrachten in hoofdambt vanaf 1/09/2016 valt deze voorwaarde weg!!! voor: vast benoemden alle tijdelijken:  TADD of Niet-TADD  Korte en lange aanstellingen

5 LBO voor ouderschapsverlof 2. Aanstelling Volledige loopbaanonderbreking ouderschapsverlof minstens aangesteld voor een halftijdse opdracht deze voorwaarde valt weg vanaf 1/09/2016 Halftijdse loopbaanonderbreking ouderschapsverlof minstens aangesteld voor een halftijdse opdracht + 1 uur Loopbaanonderbreking ouderschapsverlof met 1/5 aangesteld voor een voltijdse opdracht

6 LBO voor ouderschapsverlof Wat telt mee voor deze aanstelling? Vaste en tijdelijke uren Ook aanstellingen in hoger onderwijs Detacheringen TBSOB met of zonder Rea/WTW PWB Uren niet bezoldigd door het ministerie tellen niet mee

7 LBO voor ouderschapsverlof 3. Effectieve prestaties Volledige LBO OV: geen prestaties meer uitoefenen in het onderwijs Halftijdse LBO OV: Exact de helft van een FT blijven uitoefenen LBO OV met 1/5: exact 80% van een FT blijven uitoefenen Voorbeeld: personeelslid werkt 20/20 en neemt HLBO OV De school wil een zieke collega vervangen. Dit personeelslid kan de tijdelijke vervanging niet opnemen omdat zij maar 1/2 de mag presteren of 10/20 gedurende de duur van HLBO OV.

8 LBO voor ouderschapsverlof 4. Begindatum niet gebonden aan een vaste begindatum vanaf de dag van geboorte/adoptie tot en met vooravond 12 jaar Voorbeeld: een personeelslid heeft een kind dat 12 jaar wordt op 02-02-2016. Het ouderschapverlof moet ten laatste ingaan op 01-02-2016.

9 LBO voor ouderschapsverlof 5. Duur Volledige LBO OV: 4 maanden Halftijdse LBO OV: 8 maanden LBO OV met 1/5: 20 maanden voor tijdelijke personeelsleden binnen de aanstelling Ononderbroken op te nemen het personeelslid verliest het resterende saldo Voorbeeld: HLBO OV van 01-09-2015 tot 31-01-2016 het resterende saldo van 3 maanden kan niet meer opgenomen worden

10 LBO voor ouderschapsverlof Uitzondering 1 wie reeds vóór 01-09-2012 volledig of halftijds ouderschapsverlof heeft opgenomen kan voor datzelfde kind een bijkomende ononderbroken periode aanvragen VLBO: maximum 1 maand HLBO: maximum 2 maanden LBO met 1/5: maximum 5 maanden

11 LBO voor ouderschapsverlof Uitzondering 1 (vervolg) wie reeds vóór 01-09-2012 ouderschapsverlof met 1/5 heeft opgenomen kan voor datzelfde kind een bijkomende ononderbroken periode aanvragen: VLBO: maximum 1 maand HLBO: maximum 2 maanden GLBO met 1/5: maximum 14 maanden Als het kind geboren is vóór 8 maart 2012 betaalt de RVA voor deze bijkomende periode geen uitkering.

12 LBO voor ouderschapsverlof Het volume van de bijkomende periode moet niet hetzelfde zijn als dat van de periode ouderschapsverlof gekozen vóór 01-09-2012 Voorbeeld: kind geboren op 15-01-2011 VLBOOV: 18-04-2011 tot 30-06-2011 Bijkomende periode:  maximum 1 maand VLBOOV bv. 01-09-2015 tot 30-09-2015  maximum 2 maanden HLBOOV bv. 01-09-2015 tot 31-10-2015  maximum 5 maanden LBOOV-1/5 bv. 01-02-2016 tot 30-06-2016

13 LBO voor ouderschapsverlof Uitzondering 2: voor en na de zomervakantie Het opnemen van ouderschapsverlof in 2 afzonderlijke periodes is mogelijk indien: de eerste periode eindigt op de dag voor de zomervakantie en de tweede periode begint op de dag na de zomervakantie. Opgelet: wie gebruik maakt van deze mogelijkheid, moet wel voor beide periodes hetzelfde volume LBO opnemen

14 LBO voor ouderschapsverlof De opname in twee periodes is slechts mogelijk op voorwaarde dat de eerste periode van LBO OV maximaal 1 maand duurt, De LBO OV onmiddellijk aansluit op het bevallingsverlof, het verlof wegens moederschapsbescherming, het onbezoldigd ouderschapsverlof, het verlof met het oog op adoptie of pleegvoogdij of het geboorteverlof Voorbeeld: - bevallingsverlof tot en met 04-06-2016 - aansluitend halftijds LBO OV van 05-06-2016 tot 30-06-2016 - op 01-09-2016: enkel halftijds LBO OV (restant)

15 LBO voor ouderschapsverlof 5. Einddatum De laatste dag van de aangevraagde periode. Voortijdige beëindiging : om uitzonderlijke redenen mits akkoord van de inrichtende macht en toelating van de Vlaamse minister van onderwijs. Bijlage 3 versturen naar werkstation! Bij opname van een langdurig VVP medische redenen Altijd RVA verwittigen

16 LBO voor ouderschapsverlof 6. Opschorting Opschorting door een LBO medische bijstand of LBO palliatieve zorgen is niet mogelijk!

17 Loopbaanonderbreking voor medische bijstand

18 LBO voor medische bijstand Voor gezinslid of familielid tot 2 de graad of persoon die onder hetzelfde dak woont die zwaar ziek is gezinslid: elke persoon die samenwoont met het personeelslid familielid: zowel de bloed-of aanverwant van het personeelslid graden van verwantschap  1ste graad: ouders, schoonouders, kinderen en schoonkinderen  2de graad: grootouders, schoongrootouders, kleinkinderen en hun echtgenoten, broers, zussen, schoonbroers en schoonzusters

19 LBO voor medische bijstand 1. Voorwaarden Zie LBO ouderschapsverlof 2. Aanstelling zie LBO ouderschapsverlof voorwaarde ‘halftijds aangesteld zijn’ voor volledige LBO medische bijstand valt weg vanaf 2/09/2016 3. Effectieve prestaties zie LBO ouderschapsverlof

20 LBO voor medische bijstand 4. Begindatum De eerste dag van de week volgend op de aanvraag Of op een vroeger tijdstip mits akkoord inrichtende macht 5. Einddatum Na de aangevraagde periode(s) Voor de tijdelijke personeelsleden: einde aanstelling Na maximumperiode:  Volledige LBO med bijstand: 12 maanden  Gedeeltelijke (halftijdse + 1/5) LBO med bijstand: 24 maanden

21 LBO voor medische bijstand 6. Vervroegd beëindigen Na het overlijden van de persoon  Mits akkoord inrichtende macht Om uitzonderlijke redenen  Mits akkoord inrichtende macht  Mits toelating vlaamse minister van Onderwijs Bijlage 3 versturen naar het werkstation Bij overstap naar een langdurig VVP medische redenen In alle gevallen verwittigt de school (en het werkstation) de RVA

22 LBO voor medische bijstand 7. Duur Volledige LBO voor medische bijstand  Periodes van minimum 1 maand en maximum 3 maanden  Al of niet aaneensluitend  Maximum 12 maanden per patiënt Gedeeltelijke LBO voor medische bijstand (halftijds en 1/5)  Periodes van minimum 1 maand en maximum 3 maanden  Al of niet aaneensluitend  Maximum 24 maanden per patiënt

23 LBO voor medische bijstand Voorbeeld: Halftijdse LBO medische bijstand: 18/11/2015 – 31/03/2016  Niet correct Minimumperiode= 1 maand: OK Maximumperiode is 3 maanden: hier overschreden  Correct: 18/11/2015 – 17/02/2016

24 LBO voor medische bijstand Uitzondering 1: alleenstaande ouders voor ziek kind Voor de verzorging van een kind tot de vooravond van de 16 de verjaardag Verdubbeling duur:  Volledige LBO med bijstand: 24 maanden  Gedeeltelijke LBO med bijstand (halftijds en 1/5): 48 maanden

25 LBO voor medische bijstand Uitzondering 2: medisch bijstand gehospitaliseerd kind Voor een minderjarig kind, gehospitaliseerd als gevolg van een zware ziekte Onderbreking voor 1 week eventueel verlengbaar met 1 week 1 week = 7 kalenderdagen vb. van donderdag 25/2/2016 tot en met woensdag 2/03/2016 Enkel geldig voor volledige LBO medische bijstand

26 LBO voor medische bijstand Wie? 1. Bloed- of aanverwant in de eerste graad van het zwaar zieke kind en ermee samenwonend 2. Samenwonend met het kind en belast met de dagelijkse opvoeding ofwel als de personeelsleden onder 1. en 2. niet kunnen 3. Het personeelslid dat bloed- of aanverwant is in de eerste graad van het zwaar zieke kind en er niet mee samenwoont 4. Een bloed- of aanverwant tot de 2 de graad van het zwaar zieke kind

27 LBO medische bijstand De aanvangstermijn van 1 week is niet van toepassing Attest van behandelende geneesheer indienen waaruit onvoorzienbaar karakter van hospitalisatie blijkt Als het personeelslid aansluitend LBO medische bijstand neemt voor datzelfde kind, kan de minimale periode korter zijn dan 1 maand Deze week telt mee voor de maximumduur van 12 maanden

28 LBO medische bijstand Uitzondering 3: voor en na een schoolvakantie LBO medische bijstand stopt voor een schoolvakantie en start opnieuw na de schoolvakantie Wanneer?  Einddatum LBO med bijstand binnen 7 kalenderdagen voor herfst-, kerst-, krokus- of paasvakantie of in de loop ervan  Begindatum nieuwe periode LBO med bijstand binnen 7 kalenderdagen na diezelfde schoolvakantie of in de loop ervan Gevolg:  Tussenliggende vakantie wordt geheel of gedeeltelijk omgezet naar TBSPA

29 LBO medische bijstand TBSPA (omgezette schoolvakantie)  Telt niet mee voor maximumduur 5 jaar  Telt mee voor geldelijke anciënniteit ook bij TBSPA op volledige opdracht  Telt mee voor de evenredige vermindering van het salaris in de zomervakantie TBSPA niet doorsturen naar werkstation!  Het werkstation brengt dit zelf in en verwittigt de school hierover per mail

30 LBO medische bijstand Voorbeeld 1: Halftijdse LBO MB tot 18/12/2015 Nieuwe periode halftijdse LBO MB vanaf 05/01/2016 Kerstvakantie = 21/12/2015 – 03/01/2016 Periode TBSPA (omgezette schoolvakantie) vanaf 21/12/2015 t.e.m. 03/01/2016 op de uren waarop de halftijdse LBO MB voor de kerstvakantie genomen werd

31 LBO medische bijstand Voorbeeld 2 Halftijdse LBO55+ tot 25/02/2016 Opgeschort door volledige LBO MB vanaf 26/02/2016 tot 25/03/2016 Halftijdse LBO55+ vanaf 26/03/2016 tot 10/04/2016 Nieuwe periode volledige LBO MB vanaf 11/04/2016 Tijdens paasvakantie (28/03/2016 – 10/04/2016) geldt volgende toestand:  Halftijdse LBO 55+  Aangevuld tot fulltime door TBSPA (omgezette schoolvakantie)

32 Loopbaanonderbreking voor palliatieve zorgen

33 LBO voor palliatieve zorgen 1. Voorwaarden Zie LBO ouderschapsverlof 2. Aanstelling zie LBO ouderschapsverlof voorwaarde ‘halftijds aangesteld zijn’ voor volledige LBO palliatieve zorgen valt weg vanaf 2/09/2016 3. Effectieve prestaties zie LBO ouderschapsverlof Voor ongeneeslijk zieke personen in een terminale fase Hoeft geen familielid te zijn

34 LBO voor palliatieve zorgen 4. Begindatum De eerste dag van de week volgend op de aanvraag Of op een vroeger tijdstip mits akkoord inrichtende macht Voorbeeld: Aanvraag LBO palliatieve zorgen op dinsdag 15/03/2016  Ingangsdatum = maandag 21/03/2016  Of vroeger bij akkoord van inrichtende macht

35 LBO voor palliatieve zorgen 5. Einddatum Na de aangevraagde periode van 1 maand Na de verlenging met 1 maand Tijdelijken: bij einde aanstelling

36 LBO voor palliatieve zorgen 6. Vervroegd beëindigen Na het overlijden van de persoon  Mits akkoord inrichtende macht Om uitzonderlijke redenen  Mits akkoord inrichtende macht  Mits toelating vlaamse minister van Onderwijs Bijlage 3 versturen naar het werkstation Bij overstap naar een langdurig VVP medische redenen In alle gevallen verwittigt de school (en het werkstation) de RVA

37 LBO voor palliatieve zorgen 7. Duur Een ononderbroken periode van 1 maand Verlenging met 1 maand mogelijk moet onmiddellijk aansluiten wijziging van volume is niet mogelijk Maximaal 2 aanvragen voor de verzorging van eenzelfde persoon

38 LBO voor palliatieve zorgen Voorbeeld Eerste aanvraag: LBO palliatieve zorgen met 1/5: 16/04/2016 tot 15/05/2016= 1 maand Verlenging: met 1 maand moet ook LBO PZ met 1/5 zijn 16/05/2016 tot 15/06/2016

39 Gemeenschappelijke bepalingen

40 1. Algemeen LBO ouderschapsverlof medische bijstand palliatieve zorgen Is een absoluut recht en kan dus niet geweigerd worden

41 2.Aanvraag Aanvraagformulier C61-SV van de RVA  In te vullen door het personeelslid  En door de inrichtende macht  Opsturen naar de RVA (niet naar het werkstation)  Zit als bijlage bij de omzendbrief LBO Bijkomend voor ouderschapsverlof:  uittreksel uit geboorteakte of attest adoptie Bijkomend voor medische bijstand  C61SV ook laten invullen door arts van zieke persoon Bijkomend voor palliatieve zorgen  C61SV ook laten invullen door arts van patiënt Gemeenschappelijke bepalingen

42 3.Bezoldiging Deel loopbaanonderbreking: uitkering van de RVA  Zie www.rva.bewww.rva.be Effectieve prestaties:  Salaris  Vakantiegeld  Eindejaarstoelage  Uitgestelde bezoldiging (voor tijdelijken) Eventueel een aanmoedigingspremie  Zie www.werk.bewww.werk.be Gemeenschappelijke bepalingen

43 4.Cumulatie Buiten onderwijs:  Met een politiek mandaat  Met een overlevingspensioen (niet met een rustpensioen)  Met een zelfstandige activiteit: Enkel in combinatie met volledige LBO Maximum 1 jaar  werknemer buiten onderwijs : Al minstens 3 maanden aan het uitoefenen vóór de begindatum LBO Deze activiteit mag niet toenemen tijdens de LBO Volume activiteit werknemer mag niet groter zijn dan de prestaties in onderwijs (vóór de start van de LBO) Gemeenschappelijke bepalingen

44 Voorbeeld: Onderwijs: 10/20 Privésector: 20/38  LBO is niet mogelijk: de activiteit in de privésector is groter dan deze in het onderwijs Gemeenschappelijke bepalingen

45 Binnen onderwijs:  Overwerk of bijbetrekking verder uitoefenen (bovenop de exacte effectieve prestaties): Overwerk of bijbetrekking is er al minstens 3 maanden vóór de ingangsdatum van de LBO De zomervakantie wordt hierin niet meegeteld Volume overwerk/bijbetrekking mag niet wijzigen Voorbeeld: 01/09/2016 volledige LBO ouderschapsverlof voor 20/20 + 3/20 bijbetrekking in een CVO Bijbetrekking was er ook in de periode 01/04/2016 – 30/06/2016 = OK Gemeenschappelijke bepalingen

46 Het recht op een uitkering vervalt wanneer  Een nieuwe activiteit wordt aangevat  Een bestaande activiteit wordt uitgebreid  Een zelfstandige activiteit duurt langer dan een jaar Gevolg : LBO moet stopgezet worden en voor de resterende aangevraagde periode in een TBSPA omgezet worden Gemeenschappelijke bepalingen

47 Voorbeeld: Gewone volledige loopbaanonderbreking vanaf 1/09/2015 – 31/08/2016 Zelfstandige activiteit gestart op 1/12/2015 Volledige LBO ouderschapsverlof 1/09/2016 – 31/12/2016 RVA zal vanaf 1/12/2016 geen uitkering meer betalen LBO omgezet in TBSPA vanaf 1/12/2016 – 31/12/2016 Gemeenschappelijke bepalingen

48 5.Wat kan niet? Tijdens LBO: lesopdracht uitbreiden  Uitgezonderd: Een bijkomende R/W Een uitbreiding vaste benoeming Opnieuw in actieve dienst treden Een LBO ouderschapsverlof, medische bijstand, palliatieve zorgen laten opschorten:  Door LBO ouderschapsverlof, med bijstand, pall zorgen  Door een ander verlofstelsel uitz: combinatie met omstandigheidsverlof en verlof wegens overmacht is echter wel toegelaten!! Ziekteverlof en bevallingsverlof maken geen einde aan een LBO Na een voortijdige stopzetting LBO het werk niet hervatten  Vb. onmiddellijk ziekteverlof opnemen Gemeenschappelijke bepalingen

49 6.Elektronische melding Volledige loopbaanonderbreking  Niet-opdrachtgebonden DO  RL-2 Gedeeltelijke loopbaanonderbreking  Opdrachtgebonden DO  RL-1 Documenten voor het werkstation  Document C62 (= goedkeuring RVA) Gemeenschappelijke bepalingen

50 7.Elektronische melding Ouderschapsverlof  097volledige LBO OV  122halftijdse LBO OV  154LBO OV met 1/5 Medische bijstand  104volledige LBO MB  105halftijdse LBO MB  155LBO MB met 1/5 Palliatieve zorgen  087volledige LBO PZ  089halftijdse LBO PZ  156LBO PZ met 1/5 Gemeenschappelijke bepalingen

51 8.Pensioen Info over invloed op pensioen:  Vast benoemden : www.pdos.be  Tijdelijken : www.onprvp.fgov.be Gemeenschappelijke bepalingen

52 Data-onderwijs.vlaanderen.be/Edulex:  Besluit van de Vlaamse regering van 09/09/2011  Omzendbrief PERS/2011/05 van 15/06/2011 www.ond.vlaanderen.be  Informatie voor directies en administraties Cursus voor schoolsecretariaten over verloven Gids voor leraren Meer info


Download ppt "Loopbaanonderbreking: de specifieke stelsels Opleiding schoolsecretariaten 2015-2016."

Verwante presentaties


Ads door Google