De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderenhuisvesting/langer zelfstandig wonen, Wonen met zorg, Huisvesten urgente doelgroepen Belanghoudersbijeenkomst Ressort Wonen 28 Januari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderenhuisvesting/langer zelfstandig wonen, Wonen met zorg, Huisvesten urgente doelgroepen Belanghoudersbijeenkomst Ressort Wonen 28 Januari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderenhuisvesting/langer zelfstandig wonen, Wonen met zorg, Huisvesten urgente doelgroepen Belanghoudersbijeenkomst Ressort Wonen 28 Januari 2016

2 Thema’s brief Minister Blok juni 2015;  Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep  Energiezuinige sociale huurwoningvoorraad cf. afspraken in het Nationaal Energieakkoord en het Convenant Energiebesparing Huursector  Huisvesten van urgente doelgroepen  Wonen met zorg en ouderenhuisvesting i.v.m. langer zelfstandig wonen. Prioriteiten Volkshuisvesting 2016 - 2019

3 Vijf ambities ;  Betaalbaar wonen voor lage inkomensgroepen  Duurzaam beheer en handelen  Woningaanbod middeninkomens  Leefbaarheid/voorzieningen  Focus op Rozenburg Strategisch Meerjaren Plan Ressort Wonen (2014 – 2018)

4  Betaalbaar wonen; minimaal 70% van vrijkomend aanbod < aftoppingsgrens  Borgen basiskwaliteit woningvoorraad; continueren investering woningverbetering (binnenaanpak)  Faciliteren langer thuis wonen; kleine aanpassingen, nieuwbouw levensloopbestendige woningen, doorstroomincentives  Leefbaarheid op wijkniveau deelname aan actieprogramma woonoverlast/wijkveiligheid, screening Samenwerkingsafspraken Rotterdam

5  Rozenburg - Bevolkingsopbouw en demografische ontwikkeling - Ontwikkeling 65 en ouder.  Vraag(ontwikkeling) ouderenhuisvesting - Woningzoekendenbestand - Actief woningzoekenden 55+ - Woonwensen  Aanbod/woningvoorraad - Beschikbaar en betaalbaar. - Gerealiseerd/nieuwe initiatieven  Aanvullend aanbod - Kleine aanpassingen - Doorstroomincentives  Huisvesting urgent woningzoekenden - urgentiegronden - COA statushouders. Wonen met zorg, Ouderenhuisvesting/langer zelfstandig wonen Huisvesten urgente doelgroepen

6  Inwoners :12.397 verdeeld over 5717 huishoudens  Eigendomsverhouding: aandeel huurwoningen 47%, koopwoningen 53%  Meest voorkomend huishoudentype is het eenpersoonshuishouden (34%):  Leeftijdscategorieën De categorie 45-64 jaar is met 29% het sterkst vertegenwoordigd (R’dam 25%). De categorie 65 jaar en ouder bedraagt 20% (R’dam 15,1%) 00 - 14 jaar: 16% 15 - 24 jaar:11% 25 - 44 jaar:24% 45 - 64 jaar:29% (25%) 65 en ouder: 20% (15,1) Rozenburg

7 Rotterdam Rozenburg Bevolkingsopbouw Senioren 55 – 64 12,9% 65 – 74 12,7% 75 + 7,7%

8 Ontwikkeling  Prognoses: variëren van krimp tot bevolkingsgroei, m.n. categorie 55+ neemt toe (ontwikkeling vraag niet evenredig)  Realiteit: stabilisatie van inwoneraantal.  Gezinsverdunning – toename 1 en 2 pers. huishoudens, gemiddelde woningbezetting daalt. 01 / 201112.504 01 / 201212.522 01 / 201312.418 01 / 201412.375 01 / 201512.388 1/10/201512.397

9  Verdere scheiding van wonen en zorg.  Focus op extramurale zorg en bezuiniging op lichtere zorgzwaarte pakketten.  Verhouding ouderen t.o.v. jongeren zal verder toenemen. Ontwikkeling ”keert”: rond 2030 omslag.  In aanleg meer nadruk op kleinere, grondgebonden woningen en appartementen.  Vraag verschuift van 55+ naar 70+.

10 Ingeschreven woningzoekenden 55+  Ruim 2400 ingeschreven woningzoekenden met voorkeur Rozenburg  92 woningzoekenden zijn 55 jaar of ouder. Leeftijd 23 jaar 453 23 t/m 34 1.125 35 t/m 44 521 45 t/m 54 230 55 t/m 64 66 65 t/m 74 19 Ouder dan 75 7 2.421 Ingeschreven woningzoekenden Rozenburg Huish.grootte eenpersoonshuish. 962 eenoudergezin 808 gezin met kind(eren) 354 gezin zonder kind 144 Meerpers,hh. 153 2.421

11 Actief woningzoekenden 55+ / verhuringen 2015 Leeftijd Huish. grootte Inkomensgrens Reacties 1e hlfjr 2015 Reacties 2e hlfjr 2015 Verhuringen 1e hlfjr 2015 Verhuringen 2e hlfjr 2015 >55 jaar1€ 0 - € 21.950472883 >55 jaar1€ 21.950 - € 34.911121626 >55 jaar1> € 34.9112220 >55 jaar2€ 0 - € 29.825322514 >55 jaar2€ 29.825 - € 34.9116201 >55 jaar2> € 34.91151032 >55 jaar>2€ 0 - € 29.825412221 >55 jaar>2€ 29.825 - € 34.9111100 >55 jaar>2> € 34.9115300 Totaal 1511091817

12 Actief woningzoekenden 55+  1 e half jaar 151 reacties, 2 e half jaar 109, - verschil terug te voeren op plaatsaanduiding Rozenburg in Woonnet  Verhuringen 35 waarvan 25 gelabeld als senioren/ouderenhuisvesting  Gemiddelde slaagkans; - Rozenburg 3,2% - 55+ 13,5% (2 e halfjaar zelfs 15,6%)

13 Als ouderen verhuizen willen ze liefst: Zelfstandige woning in de buurt van voorzieningen, dichtbij zorgcentrum of, Seniorenwoning of aanleunwoning Woning die veilig en optimaal toegankelijk is Vloeroppervlak van 60 tot 80 m2. Geschikt én betaalbaar ( passend bij huidig huurprijsniveau, huursprong voor velen onverteerbaar) Toenemende vraag naar andere woonvormen ( woongroep ). Woonwensen ouderen

14 Woningvoorraad doelgroep ouderen  776 nultreden woningen, 460 gelabeld voor 55+.  40 zorg appartementen  Woonkeur: 182 woningen (voldoen aan min. 95% van de criteria)  Miva: 8 woningen  Aanbod overstijgt de vraag naar ouderenwoningen – labeling (beperkt) gewijzigd.  Passend aanbieden : deel van voorraad, waaronder (dure) aangepaste 55+ woningen, niet meer bereikbaar voor primaire doelgroep. Aanbod: woningen geschikt voor ouderen

15 Wonen met zorg 74 appartementen en gezondheidscentrum

16  Alle nieuwbouw Woonkeur.  Renovatie bestaande woningen op Woonkeur niveau (de Platen)  Complexen: galerij en algemene ruimten opgeplust (toegankelijkheid)  Woonzorgzone/voorzieningen rond WZC Blankenburg  Project Elzenlaan  Gebiedsontwikkeling Welgelegen / Rozet Gerealiseerd/ nieuwe initiatieven

17 Gereed 2016 Project Elzenlaan voor zware zorg oplevering 4 e kw 2016 28 appartementen, 4 huiskamers

18 Gebiedsontwikkeling Welgelegen/de Rozet Sporthal 36 bejaardenwoningen Oriëntatie gestart

19  Opstelplaatsen / Scootmobielruimten,  Ontmoetingsruimten,  Kleine WMO aanpassingen van eenhendel-mengkranen, verhoogd toilet, aanbrengen van beugels tot verwijderen van drempels  Doorstroomincentives: voorrang, financiële bijdrage in verhuiskosten en huursprong, hulp bij (organiseren) verhuizing. Aanvullend aanbod

20  Toename in omvang leeftijdscategorie 55+ en gevolgen voor vraag op lange termijn (categorie verschuift naar 70+).  Huidig aanbod: ruim voldoende geschikte /passende woningen, met huur onder de aftoppingsgrens, beschikbaar  Labeling en verhouding vraag/aanbod maken voorrangsregels overbodig  Ouderen hebben een lage verhuiswens en een hoge buurtbinding, geringe verhuisgeneigdheid en nauwelijks te verleiden tot verhuizen.  Bemiddeling bij doorstroming naar passende (55+) woonruimte ondanks extra inzet weinig succesvol.  Doorstroming middeninkomens stagneert a.g.v. huursprong.  Instellen wooncoaches (advies langer zelfstandig thuis ) Kortom

21 Huisvesting urgente doelgroepen  Geen wachtlijst urgent woningzoekenden  COA, statushouders met verblijfsvergunning: 2015 taakstelling 8 woningen (gerealiseerd) 2016 taakstelling 10 woningen. UrgentiegrondGehuisvest 2015 Medisch5 woonlasten4 Geweld en bedreiging5 Onbewoonbaarheid1 Uitstroom voorz. tijd. opvang (relationele problemen/geweld) Doorstroming vanuit opvanginstelling Mantelzorg Huisvesting urgente woningzoekendenHuisvesting urgent woningzoekenden


Download ppt "Ouderenhuisvesting/langer zelfstandig wonen, Wonen met zorg, Huisvesten urgente doelgroepen Belanghoudersbijeenkomst Ressort Wonen 28 Januari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google