De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geheimen van oude boekrollen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geheimen van oude boekrollen"— Transcript van de presentatie:

1 Geheimen van oude boekrollen
Wat ze vandaag voor ons betekenen.

2 Enige jaren geleden werd een zekere mijnheer Steven De Witte ervan op de hoogte gesteld dat zijn moeder was overleden en zij hem had opgenomen in haar testament. In het testament stond betreffende mijnheer De Witte geschreven: "Aan mijn geliefde Steven, laat ik mijn familiebijbel en toebehoren na, samen met de resterende tegoeden van mijn landgoed."

3 Nadat alle schulden waren afbetaald bleven er slechts een paar honderd dollars over.
Het geld was snel verbruikt en het enige dat Steven De Witte over had gehouden was de familiebijbel. Deze echter had hij ergens in een doos op zolder gezet.

4 Steven De Witte was er nooit toe gekomen aan pensioensparen te doen zodanig dat hij met een klein pensioentje moest zien rond te komen. Dertig jaar lang zag hij zich gedwongen elke maand de eindjes aan elkaar te knopen.

5 Toen hij na zijn negentig jaar zichzelf thuis niet meer kon beredderen stelde zijn zoon voor om bij hem te komen wonen. Tijdens het inpakken van de weinige bezittingen die hij had kreeg hij terug de Bijbel in handen die hij van zijn moeder had geërfd. Hij bladerde er even in. Midden in het boek hield hij plots stil en staarde met wijd open ogen naar het boek.

6 Daar en tussen de volgende bladzijde vond hij een bedrag van 250
Daar en tussen de volgende bladzijde vond hij een bedrag van euro. 200 briefjes van 500 euro. Een bedrag waardoor hij onmiddellijk een rijk man werd. Jammer genoeg stond hij aan het eind van zijn leven die hij in armoede had doorgebracht.

7 Daar recht onder zijn neus, in het Woord van God, lag een schat.
Nu zeg ik niet dat u ook euro in uw bijbel zult vinden. De Bijbel zelf, zegt dat haar waarde, dat ver te boven gaat.

8 Job 28:15 “Gedegen goud kan voor haar niet gegeven worden, en zilver kan niet als haar koopprijs worden afgewogen.”

9 Miljoenen mensen geloven dat de Bijbel het meest verbazingwekkende boek is dat ooit werd geschreven.
Zij zijn ervan overtuigd dat de Bijbel door God is geïnspireerd en een duidelijke wegwijzer naar het eeuwig leven.

10 Mensen van elke nationaliteit, taalgroep, etnische achtergrond hebben het Woord van God als een levenveranderende, kostbare schat ervaren. Heel wat mensen hebben ook ernstige twijfels over de waarachtigheid van de Bijbel. Ze zitten vol vragen.

11 Hoe moeten we het beste verkopende boek in de wereld – de Heilige Bijbel beschouwen? Kan het 100 procent worden vertrouwd? Vertelt het de waarheid? Is het nauwkeurig? De Bijbel

12 Sommige mensen zeggen dat u zonder enige twijfel op de Bijbel kunt vertrouwen Anderen zeggen echter dat u niet kunt vertrouwen op de Bijbel. Wie heeft het bij het rechte eind. Of is de bijbel een mengeling van waarheid en fictie? De Bijbel

13 Het antwoord is belangrijk
Het antwoord is belangrijk. Als de Bijbel is wat Koning David en Jezus erover zeggen: “Psalm 119:160 Heel uw woord is de waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig.” Johannes 17:17 “uw woord is de waarheid.” De Bijbel

14 dan bepaalt onze houding tegenover de Bijbel of we al dan niet het eeuwig leven zullen ontvangen.
Het is een keuze van leven of dood! Ons lot hangt af van ons geloof in de Bijbel. Ook het beeld dat we van God hebben hangt af van onze houding tegenover de Bijbel. De Bijbel

15 Handelingen 13:46 “Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig, dat eerst tot u het woord Gods werd gesproken, doch nu gij het verstoot en u het eeuwige leven niet waardig keurt, zie, nu wenden wij ons tot de heidenen.”

16 Als de Bijbel Gods boek is waarin Hij zich openbaart dan is het onmisbaar willen we God echt kennen.
Er is slechts één plaats waar u een duidelijk beeld over God kunt krijgen en dat is in de Bijbel. In feite, is dat de reden waarom de Bijbel aan ons werd gegeven.

17 God verkoos zichzelf te openbaren door Zijn profeten en door Zijn zoon die ons het Woord brachten.

18 We zullen in deze presentatie naar allerhande bewijsmateriaal zoeken die de Bijbel zelf aanbrengt betreffende haar betrouwbaarheid.

19 De Bijbel: De Bijbel is eigenlijk een verzameling van boeken, om meer precies te zijn 66 boeken. Deze boeken zijn over een periode van 1600 jaar geschreven door 45 verschillende auteurs.

20 De Bijbel: 66 Boeken 1600 jaar 39 boeken in Oud Testament 27 boeken in Nieuw Testament

21 Lezen we de Bijbel dan valt het ons op dat er een verbazingwekkende overeenkomst bestaat tussen de 45 verschillende auteurs. Er zijn nergens noemenswaardige verschillen te vinden. Dit kan maar een verklaring hebben.

22 Al de auteurs hadden een gemeenschappelijke bron.
Heel wat van de auteurs hebben elkaar nooit gekend en toch bestaat er een buitengewone volmaakte inhoudelijk eenheid van de tekst.

23 De Schrijvers van de Bijbel hadden diverse beroepen.
Sommigen waren vissers, sommige herders, sommige koningen, sommigen overheidsleiders, sommige landbouwers, sommige waren predikanten, sommige overheidsmannen, een arts. Mensen van alle klassen.

24 Maar allen een van geest, van hart, van geloof en hoop.
Mogen we dat een wonder noemen? Ik geloof van wel. Zij waren allen instrumenten in de handen van een liefdevolle God die door hen Zijn liefde en wijsheid aan de mensheid openbaarde.

25 2 Petrus 1:21 “Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.”

26 2 Timoteüs 3:16 “Elke schrifttekst is door God geïnspireerd
en kan gebruikt worden om onderricht te geven,

27 2 Timoteüs 3:16 om dwalingen en fouten te weerleggen
en om op te voeden tot een deugdzaam leven,

28 2 Timoteüs 3:17 zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is
en voor elk goed doel volledig is toegerust.”

29 2 Timoteüs 3:16 Theopneustos: Door God uitgeademd.
Het woorden “door God geïnspireerd” zijn in de grondtekst: “Theopneustos” wat betekent door God uitgeademd. Het is duidelijk niet een woord van mensen.

30 Matteüs 4:4 “Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.” Hij beschouwde elk woord als geïnspireerd!

31 Deuteronomium 18:18 “Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal.” Wat zegt de Bijbel nog meer over de manier waarop God inspireert?

32 1 Thessalonicenzen 2:13 “Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft.” Wat wordt gezegd over de mensen die Gods woord beschouwen als geïnspireerd?

33 Waarom koos God voor deze vorm van Communicatie
Waarom koos God voor deze vorm van Communicatie? Zonde had de mens van God vervreemd. Er was geen rechtstreeks contact meer mogelijk tussen de Schepper en zijn schepsel.

34 Toen de mens nog in het paradijs leefde kon Hij samen met God wandelen en spreken. Hij had geen nood aan een profeet die hem het woord Gods bracht.

35 Toen Adam had gezondigd, verborg hij zich voor God, want hij voelde zich vreselijk schuldig over hetgeen hij had gedaan. Toen God Adam vroeg waar hij was, antwoordde Adam,

36 Genesis 3:10 “…Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; … daarom
verborg ik mij.”

37 God kon niet langer meer met de mens spreken van aangezicht tot aangezicht.
Daarom openbaarde hij zijn wil door de profeten en later door Zijn Zoon.

38 Amos 3:7 “Voorzeker, de Here Here doet geen ding, of Hij openbaart
zijn raad aan zijn knechten, de profeten.”

39 God inspireerde Mozes om het Boek Job en de eerste vijf boeken van het Oude Testament te schrijven. Deze boeken worden de "Wet of Thora." genoemd. Dit was rond 1500 voor Christus

40 Israël was toen al uitgegroeid tot een machtige natie van miljoenen mensen. God moest zijn wil in geschreven vorm kunnen doorgeven. Rond die tijd begon men ook het alfabetisch schrift te gebruiken i.p.v de hiëroglyfen.

41 Nu zouden de mensen de 10 geboden kunnen lezen die God met Zijn eigen vinger in steen schreef
en de wet van Mozes, dit zijn de richtlijnen die Mozes van God ontving.

42 900 A.D. Eerste Manuscripten
Dat allemaal is zolang geleden. Is de Bijbel niet veranderd. Zijn er geen zaken binnengeslopen die God niet bedoelde? Is de Bijbel nu nog betrouwbaar? Tot het jaar 1947, waren de vroegste manuscripten die wij van het Oude Testament hadden, exemplaren van rond 900 na Christus. Eerste Manuscripten

43 125 B.C. De boekrol van Jesaja was veel ouder. Ze dateerde van 125 voor Christus. Deze rol bevat het hele boek Jesaja. Gedurende duizend jaar was dit boek gekopieerd geweest.

44 Bewijs vraagt om een uitspraak p. 58 Josh Mc Dowell
“ In een hoofdstuk van 166 woorden bevindt er zich maar één woord (drie letters) waar twijfel over bestaat na duizend jaar van overzetting.

45 Bewijs vraagt om een uitspraak p. 58 Josh Mc Dowell
Dit woord heeft nooit een betekenisvolle invloed op de boodschap!” Uitspraak door Sir Frederic Kenyon.

46 Sir Frederic Kenyon Sir Frederic Kenyon formuleerde het zo:

47 Bewijs vraagt om een uitspraak p. 58 Josh Mc Dowell
“De Christen kan de hele Bijbel in zijn hand nemen en zonder vrees of aarzeling beweren dat hij in zijn hand het ware Woord van God houdt,

48 Bewijs vraagt om een uitspraak p. 58 Josh Mc Dowell
aan hem doorgegeven van generatie op generatie door de eeuwen heen zonder betekenisvol verlies.” Uitspraak door Sir Frederic Kenyon

49 De heer Kenyon legde deze verklaring af na een levenslang onderzoek van de manier van overlevering en het effect die deze had op de inhoud van de boodschap van de Bijbel. Sir Frederic Kenyon

50 Hoe werd de integriteit van de Bijbel zo goed bewaard?
“De schrijvers die de Bijbelmanuscripten kopieerden waren zich terdege bewust van het feit dat ze te doen hadden met een heilige en kostbare openbaring. Ze telden niet alleen de woorden maar ook de letters en noteerden hoeveel malen elk woord en elk letter voorkwam.

51 Indien een fout werd ontdekt werd het hele beschreven blad vernietigd en begon men opnieuw. Bij het schrijven werd elk woord luidop uitgesproken en nooit mocht een woord vanuit het geheugen worden opgeschreven. Dergelijke strenge werkwijze werd ooit bij een ander geschreven werk toegepast. “

52 Een eeuw terug hadden de Bijbelcritici veel argumenten om de Bijbel in twijfel te trekken. Maar heel veel van hun kritiek werd het zwijgen op gelegd door de spade van de archeoloog.

53 Tot de negentiende eeuw, was over het oude verleden weinig gekend, behalve wat de Bijbel er over te zeggen had.

54 De hiërogliefen van Egypte
De oude geschiedenis scheen voor altijd verborgen achter het vreemde beeldschrift, van de Egyptische hiëroglyfen. Er was niemand in Egypte, noch in de gehele wereld, die het kon ontcijferen. De hiërogliefen van Egypte

55 Een militaire expeditie onder leiding van Napoleon bracht daar verandering in. Het was 1798 en met een leger van soldaten bracht Napoleon ook kunstenaars, taaldeskundigen en wetenschappers mee naar Egypte. De bedoeling was om de geschiedenis van dat intrigerend land te achterhalen. Napoleon en zijn leger

56 Overal zagen zij overblijfselen van het verleden – onleesbare inscripties, de verfraaide monumenten en de tempelmuren. Napoleon en zijn geleerden vroegen zich af welke geheime boodschappen het beeldschrift bevatte.

57 Een jaar later, in 1799, gebeurde de meest betekenisvolle van alle archeologische ontdekkingen die tot die tijd hadden bestaan.

58 Rosetta Steen Één van Napoleons soldaten ontdekte wat nu bekend staat als de “Rosettasteen”, De Rosettasteen is een zwarte steen met een lengte van 122 en een breedte van 76 cm. Het geheimzinnig beeldschrift waar de steen gedeeltelijk mee beschreven stond, zou niet lang meer geheim blijven. Iemand zou het spoedig ontrafelen. Eeuwenoude geheimen zouden geopenbaard worden.

59 De Rosettasteen bevindt zich momenteel in het British Museum.

60 Rosetta Steen Hiërogliefen Egyptisch Grieks
Op de steen die dichtbij de deltastad Rosetta werd gevonden staat een oud decreet in drie verschillende talen:

61 Rosetta Steen Hiërogliefen Egyptisch Grieks
Hiëroglyfen (beeldschrift), Egyptische volkstaal, en Grieks. Natuurlijk, konden de geleerden de Griekse tekst gemakkelijk vertalen, maar de hiëroglyfen was iets anders. Hiërogliefen Egyptisch Grieks

62 Jean François Champollion
Een jonge begaafde Fransman, Jean Francois Champollion verbaasde de wereld door zijn ontcijfering van de hiëroglyfen op de “ Rosetta steen” . Jean François Champollion

63 De deur naar de schatten van Egypte was geopend en de geleerden waren gretig om deze het verleden van dit mysterieuze land te onderzoeken.

64 Maar het belangrijkste voor ons is dat de lang-vergeten geschiedenis van Egypte de Bijbel bevestigde. De waarheden die de Bijbel naar voor bracht werden door de stenen bevestigd.

65 Hoe meer archeologen bleven graven, hoe meer bewijsmateriaal zij vonden. Steeds meer historische verslagen van oude beschavingen bevestigden de Bijbelse geschiedenis.

66 De recente ontdekkingen in Tell Marduk, hebben de wereld van de archeologie geschokt .
In Syrië noemde men deze stad Ebla – lang geleden was daar een rijke en verfijnde beschaving van bijna zielen. Tell Marduk

67 Het was geleden van de ontdekking van de Dode Zee (oudste manuscripten) rollen dat geleerden nog zo opgewonden geweest waren over een vondst. Maar de vondst is nog opwindender voor hen die de bijbel bestuderen!

68 In een school voor schriftgeleerden, die aan het paleis van de stad grenst, werden beschreven kleitabletten en fragmenten gevonden. Deze kleitabletten dateerden van minstens 2300 voor Christus. Het oudste overheidsarchief van de wereld ooit ontdekt, bevatte de officiële verslagen van het koninkrijk Ebla. Deze verslagen bevatten meer dan 100 jaar geschiedenis.

69 Het oudste overheidsarchief van de wereld ooit ontdekt, bevatte de officiële verslagen van het koninkrijk Ebla. Deze verslagen bevatten meer dan 100 jaar geschiedenis.

70 Sommige historici hadden zich afgevraagd of de Hebreeërs de schrijfkunst konden hebben ontwikkeld in de tijd van Mozes. Tot aan de negentiende eeuw, bestond er geen historisch bewijsmateriaal om dat te verifiëren.

71 De kleitabletten van Ebla echter waren ouder dan de geschiedenis van Mozes. Hele bibliotheken werden bijeengeschreven eeuwen voor Mozes’ tijd.

72 De tabletten uit Ebla verwijzen naar twee verhalen, één over de zondvloed en één over de Schepping.
Ook vermeld staan de namen en de plaatsen die samenvallen met Bijbelse namen: Esau, Abraham, Israël, Sinaï, en ook Jeruzalem.

73 Maar de echte verrassing is de vermelding van twee "verwoeste steden" Sodom en Gomorrah.
Vóór de ontdekking van deze tabletten, was geen historische verwijzing naar deze steden gekend behalve in de Bijbel. Daarom werden zij beschouwd als enkel en alleen mythische plaatsen.

74 Door de ontdekking van de kleitabletten van Ebla zullen heel wat boeken moeten herzien worden. De tabletten bevestigen heel wat geografische namen van verloren steden en plaatsen waarvan men het bestaan in twijfel trok.

75 Sommige auteurs zullen moeten toegeven dat Genesis meer is dan enkel een paar oude herdersliederen en legenden . De ontdekkingen in Ebla en elders hebben de authenticiteit van de Bijbel bevestigd!

76 Psalm 119:160 “Heel uw woord is de waarheid,…”

77 Jesaja 45:19 “…Ik, de HERE, spreek wat recht is, verkondig
wat rechtmatig is.”

78 Men beweert dat de dode mensen geen verhalen vertellen
Men beweert dat de dode mensen geen verhalen vertellen. Maar dat doen zij wel. Verhalen die meer fascineren dan fictie. Beschavingen die reeds zijn uitgestorven spreken vanuit hun stoffige graven, zij bevestigen de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van het Woord van God.

79 Tot de negentiende eeuw, geloofden sommige geleerden dat Koningin Semiramis Babylon bouwde. Maar in de Bijbel, citeerde Daniël Koning Nebukadnezar,

80 Daniël 4:30 “…Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb…?”
Wie had gelijk?

81 In 1899, begon Robert Koldewey aan opgravingen van de oude ruïnes van Babylon. De tientallen duizenden ovengebakken bakstenen die werden opgegraven, droegen allen het zegel van Koning Nebukadnezar. De stenen waren afkomstig van de muren en de tempels van de stad. Babylon

82 Een wigvormige tablet, die de successen van Nebukadnezar beschrijft, werd ook door archeologen te Babylon gevonden. Nebukadnezars tablet

83 Nebukadnezars tablet “De versterkingen van Esagila en Babylon
heb ik versterkt en de naam van mijn heerschappij voor altijd bevestigd.” Nebukadnezars tablet

84 Daniël 4:30 “Toen sprak de koning en zeide:
Is dit niet het grote Babel,

85 Daniël 4:30 dat ik gebouwd heb tot een huis des koninkrijks,
door de sterkte mijner macht, en ter ere mijner heerlijkheid!”

86 Het Oost Indische Huis van de Oost Indische Company dat zich in London bevindt, bevat een inscriptie in steen waarop zes kolommen met Babylonisch schrift aan een beschrijving van reusachtige bouwprojecten onder de regering van Nebukadnezar worden gewijd. Deze inscriptie werd gevonden tussen de ruines van het oude Babylon voor 1801 en geschonken aan de vertegenwoordiger van O-I Company te Bagdad Opnieuw staat de spade het Woord van God bij.

87 Een ander mysterie van de seculiere geschiedenis was de afwezigheid van Belshazzar als heerser van Babylon. De Bijbel noemt Belshazzar als de heerser van Babylon die getuige was van het handschrift op de muur van de banketzaal. Was hij slechts de uitvinding van Daniël verbeelding? Helemaal niet!

88 Nabonidus, een opvolger van de grote Nebukadnezar, had zijn koninkrijk aan zijn zoon Belshazzar toevertrouwd, gedurende zijn tienjarig verblijf in Tema te Arabië

89 Cilinder van Nabonidus
De tabletten die archeologen vonden vertellen dat het koninkrijk inderdaad werd toevertrouwd aan Belshazzar, de Kroonprins. Hier is wat werd geschreven: Cilinder van Nabonidus

90 God spreekt tot de hedendaagse mens p.154
“Wat betreft Belshazzar de verheven zoon, degene die ik heb voortgebracht, legt Gij de aanbidding van de grote godheid in zijn hart; laat hem niet toegeven aan de zonde;

91 God spreekt tot de hedendaagse mens p.154
Moge hij tevreden zijn met de overvloed van het leven; en moge eerbied voor de grote godheid in het hart van Belshazzar vertoeven, mijn eerstgeboren favoriete zoon.”

92 Is het niet interessant dat wij in het laatste hoofdstuk van Daniël lezen:
“Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen en verzegel het boek tot de eindtijd;

93 Daniël 12:4 velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.” De kennis zou niet alleen in de wetenschappelijke wereld toenemen, Ook de kennis van Gods woord zou toenemen.

94 Cilinders, tabletten, stenen muren en manuscripten
Bakstenen en cilinders, tabletten en manuscripten – allen bevestigen ze de waarheden van de Bijbel. Cilinders, tabletten, stenen muren en manuscripten

95 Een ander overtuigend bewijs dat de Bijbel het door God geïnspireerde Woord is,
is haar vermogen om de toekomst nauwkeurig te voorspellen.

96 Jesaja 46:9 “Ik immers ben God en er is geen ander, God, en niemand
is Mij gelijk;

97 Jesaja 46:9 Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds
wat nog niet geschied is….”

98 Voor ons trekt God in Zijn Woord het gordijn dat over de toekomst hangt terug en laat ons de dingen zien die betrekking hebben om ons eeuwig leven. Daarmee toont Hij dat Bijbel niet zo maar een boek is. Het is Zijn boek!

99 Nog voor Babylon de hoogte van haar macht en glorie bereikte voorspelde het Boek van God haar teloorgang:

100 Jesaja 13:19 “En Babel, het sieraad der koninkrijken, de trotse luister der Chaldeeën,

101 Jesaja 13:9 zal worden als Sodom en Gomorra,
toen God ze ondersteboven keerde” De Bijbel voorspelde zelfs welke macht dit machtige koninkrijk omver zou werpen.

102 Jeremia 51:11 “De HERE heeft de geest der koningen van Medië opgewekt, want tegen Babel is zijn plan om het te verdelgen.”

103 De naam van de man die de legers tegen Babylon zou leiden was voorspeld 150 jaar vóór zijn geboorte, ook de wijze waarop hij Babylon ten val bracht was voorzegd.

104 Jesaja 45:1 Zo zegt de HERE tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand Ik gevat heb … om deuren voor hem te openen, geen poorten blijven gesloten.” Werden de profetieën van de Bijbel vervuld? Elke letter ervan!

105 In de Perzische Zaal van het Britse museum staat de Cyruscilinder —deze werd in de ruïnes van Babylon ontdekt. Op deze kleicilinder, vertelt Cyrus over zijn strijd. De details komen helemaal overeen met wat de Bijbel vertelt. Kores Cilinder

106 De Bijbel voorspelde niet alleen de vernietiging van Babylon, ze voorzegde ook wat er verder van zou worden. Babylon

107 Jeremia 51:37 “en Babel zal tot steenhopen worden”

108 Jesaja 13:20 “het zal in eeuwigheid niet meer bewoond worden…”

109 Jesaja 13:21 “maar hyena’s zullen er legeren en hun huizen
zullen vol uilen zijn…”

110 Slechts God kon deze toekomst voorzien en het lot van het machtige Babylon zo nauwkeurig voorspellen. De ontdekkingsreiziger Austen H. Layard beschrijft de plaats waar Babylon zich bevond: Babylon

111 Ontdekkingen in de puinhopen van Nineve en Babylon p. 413
“Vormeloze hopen afval bedekken grote stukken land…een naakte en afschuwelijke wildernis.

112 Ontdekkingen in de puinhopen van Nineve en Babylon p. 413
Uilen vliegen op uit het schaarse struikgewas en de jakhals sluipt door de geulen.”

113 Van de vroegere glorie van Babylon, blijft niets over dan zijn naam op de wegbewijzering.
De enorme puinhopen van de oude ruïnes zijn een zichtbaar bewijs van de inspiratie en integriteit van het Bijbelse Woord.

114 Jesaja 40:8 “Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord
Wij zijn het volledig eens met deze profetie: Jesaja 40:8 “Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.”

115 God was nauwkeurig in zijn voorspellingen betreffende de oude koninkrijken.
God is niet veranderd. We hebben geen enkele reden om te twijfelen aan Zijn vermogen en wijsheid om ook onze toekomst te voorspellen.

116 In feite, geeft de profetie van de Bijbel ons het voorrecht om vooruit te kijken in de tijd en de toekomst door Gods ogen te zien. Daar kunnen we een glimp opvangen van de oplossingen die Hij heeft voor de problemen van deze planeet en haar bewoners.

117 De Bijbel is meer dan betrouwbare geschiedenis, meer dan betrouwbare wetenschappelijke feiten, meer dan het verslag van vervulde profetieën. Indien dit niet zo zou zijn dan is het niet erg belangrijk wat wij ermee doen.

118 Het centrale thema van het Boek, het hart van de Schrift is het verslag van wat op een ruwe heuvel buiten Jeruzalem meer dan negentien eeuwen geleden gebeurde. Al het andere krijgt zijn waarde in het licht van deze gebeurtenis. En het maakt een verschil wat wij daarover geloven!

119 Of de Zoon van de Levende God stierf op dat kruis of hij stierf er niet.
Of hij is wie de Bijbel zegt dat Hij is of hij is het niet! Was Golgotha fantasie of waarheid? Het maakt een groot verschil, en wij moeten het weten!

120 Misschien is het grootste bewijs dat de Bijbel werkelijk is wat ze beweert te zijn:
de kracht van het woord om mensenlevens te veranderen. Die kracht is verpakt in één persoon —Jezus-Christus! Jezus zei,

121 Johannes 5:39 “Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent
daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen”

122 Jezus sprak van het Oude Testament, want het Nieuwe Testament was nog niet geschreven!
Wanneer u het Oude Testament leest, zult u ontdekken dat zij de komst van de Messias heeft voorspeld. Deze boeken van de Bijbel vertellen over het werk van de komende Messias. Een werk van liefde en verlossing.

123 Lucas 24:44 “Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak,
toen Ik nog bij u was,

124 Lucas 24:44 dat alles wat over Mij geschreven staat
in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden.”

125 Het Oude Testament profeteert van Christus, en het Nieuwe Testament is Zijn levensverhaal.
Zo ziet u, de volledige Bijbel is de verkondiging van Jezus-Christus, die een opstandige planeet kwam aantonen wie Zijn Vader werkelijk was .

126 Daarom wordt de Bijbel "het Levende Woord van God" 1 Petrus 1:23 genoemd.
In zich draagt het Woord een onstuitbare kracht, overal waar het gebracht wordt. Deze kracht verandert mensenlevens, omvormt het karakter, geeft kracht aan de zwakke, moed aan de wanhopige en hoop aan de stervende. Levende Woord van God

127 De geschiedenis bevat ontelbare voorbeelden van mensen die door de kracht van het woord veranderd zijn. Zij die kwaadgezind waren werden vredelievend. Levende Woord van God

128 Zij die gedreven werden door lage passies en lusten, werden dienstbare en beheerste mensen. Alcoholisten overwonnen hun drankzucht. Dieven gaven het gestolene terug en werden eerlijke arbeiders. Fraudeurs en bedriegers lieten hun duistere praktijken voor wat ze waren.

129 Nu op dit moment zitten in de gevangenis moordenaars die eens verhard en koel waren maar nu liefdevolle christenen geworden zijn die hun medegevangenen helpen en ondersteunen. Dit alles door de verlossende kracht van de Bijbel.

130 Huwelijken werden van de ondergang gered en partners hebben elkaar en hun kinderen terug lief in bange en blijde dagen. Niemand die de Bijbel getrouw elke dag leest kan verstoken blijven van de veranderende invloed van het woord.

131 Als u elke dag uw geest voedt met het woord van God zult u ook in u leven haar veranderende kracht ervaren. Het woord is even krachtig als op de eerste dag van de schepping. God sprak en het was er. Wanneer wij dat woord dat hij tot ons spreekt in geloof aannemen dan doet het woord in ons leven wat het zegt door de scheppingskracht die er in ligt.

132 Jesus bracht heel wat van Zijn tijd door met het veranderen van mensen
Jesus bracht heel wat van Zijn tijd door met het veranderen van mensen. Dat is de essentie van de Christelijke godsdienst. Het is het hart van de Bijbel, het geheim van haar kracht.

133 Johannes 8:32 “en gij zult de waarheid verstaan en de waarheid
zal u vrijmaken.” We hebben allemaal dingen in ons leven waarvan we verlost willen worden.

134 Het is de waarheid die mensen vrijmaakt —die mensen verandert!
Het is de waarheid die van de dronkaard een beheerste en liefdevolle vader maakt. Het is waarheid die de druggebruiker bevrijdt.

135 Het is de waarheid die ons allemaal kracht geeft om liefdevolle, vredevolle, onzelfzuchtige mensen te zijn. Maar er is vandaag in de wereld zoveel bedriegerij, zoveel hypocrisie dat wij ons afvragen, “wat is de waarheid?”

136 Johannes 17:17 “…Uw woord is de waarheid.” De Bijbel,
het Woord van God, is de waarheid! En het bewijs ligt in haar kracht om te veranderen om een mens te herscheppen in dat wat hij voorheen niet was en uit zichzelf niet kon worden.

137 Maar het Woord van God kan slechts hen veranderen die gewillig zijn om te veranderen en bereid te zijn om de man van het Boek, Jezus Christus, te aanvaarden als hun bevrijder, hun helper en toeverlaat . Miljoenen hebben dit gedaan. Miljoenen hebben de getrouwheid en kracht van de verlosser ervaren. Door zijn woord in hun hart te sluiten.

138 Alle uitvindingen in de wereld zijn daar niet toe in staat.
U ziet, de manier waarop wij het Boek van god bekijken maakt een levensgroot verschil. De Bijbel is meer dan dat boek dat we meedragen naar de kerk. Het is meer dan interessante informatie of nuttige raad.

139 Het is God die rechtstreeks tot onze harten spreekt
Het is God die rechtstreeks tot onze harten spreekt. Het is zijn liefdesbrief aan Zijn kinderen op de Planeet Aarde. Een brief overladen met krachtige beloften geschreven door Hem die altijd getrouw is en zijn woord gestand doet. Daarin is het geheim van overleving, eeuwig geluk, en diepe innerlijke vrede.

140 Laat me u een verhaal vertellen over de kracht van Gods Woord dat levens veranderde. Vele jaren geleden, was er een schip dat de Bounty genaamd werd. In 1790, vertrokken Kapitein Bligh en zijn bemanning uit Engeland met een lading Baobabs of broodvruchtenboom op weg naar de Antillen. De bomen zouden daar geplant worden en de vruchten zouden goedkoop voedsel geven voor de slaven.

141 Bligh was een wrede en medogenloze kapitein
Bligh was een wrede en medogenloze kapitein. Zijn bemanning zag geen andere uitweg dan muiterij te plegen. Christen Fletcher leidde de muitende bende. Ze veroverden het schip en zetten Bligh en 18 andere bemanningsleden in een reddingssloep op zee. Dankzij de navigatiekunst van Kapitein Bligh vond de sloep zijn weg terug naar Engeland.

142 Het schip met de muiters kon niet terug naar de bewoonde wereld
Het schip met de muiters kon niet terug naar de bewoonde wereld. Ze zochten een onderkomen op een onbewoond eiland dat we nu kennen als het eiland Pitcairn.

143 Om alle sporen uit te wissen werd het schip verbrand
Om alle sporen uit te wissen werd het schip verbrand. Onder de muiters bevonden zich ook enkele mannen en vrouwen die Bligh uit Tahiti had meegenomen. Zelfs op dat onbewoonde eiland slaagden sommigen er al spoedig in om alcohol te brouwen. Spoedig kwamen er hevige ruzies en men ging aan het moorden totdat er nog een man en enkele vrouwen en kinderen overbleven. De man was John Adams

144 John Adams wist dat er in een van de kisten met materiaal die men van de boot had gehaald een scheepsbijbel moest zitten. Na wat zoeken vond hij die. Hij begon de Bijbel te lezen en onderging een enorme verandering.

145 Hij realiseerde zich welke enorme verantwoordelijkheid hij had naar de kinderen toe. Hij zou ervoor zorgen dat zij een toekomst kregen. Hij leerde hen lezen en schrijven. Hij leerde hen ook belangrijke handvaardigheden en zorgde voor een positieve ontwikkeling van hun karakter.

146 Uiteindelijk werden ze ontdekt
Uiteindelijk werden ze ontdekt. Wat men ook ontdekte was de opvallende liefde en vrede die er heerste onder de kleine bevolking. In de hele wereld sprak men ervan. De invloed van de eerste bewoners en de keuze die ze maken in verband met Gods woord is vandaag nog te zien op het eiland.

147 Deze Bijbel kan ook uw leven veranderen, vriend Toen wij de Bijbel lazen, inspireerde dezelfde Heilige Geest de schrijvers van de Bijbel eeuwen geleden om het Woord van God op te schrijven om ons leven te veranderen als wij het bestuderen

148 Kom tot het Woord van God zonder vooroordeel en met eenvoudig geloof en
zeg:

149 "O Heer, toon me uw waarheid, en ik zal die volgen”
"O Heer, openbaar welke veranderingen ik in mijn leven moet ondergaan" "O Heer, ik verlang om u te ontmoeten als een liefhebbende, vergevende, levensveranderende Verlosser in de pagina's van Uw woord."

150 Ja, vriend, het is niet alleen het boek – het is de auteur van het boek die het verschil maakt.
Als wij een glimp van die auteur vangen, zal ons geloof stijgen. Want hem kennen betekent dat we van Hem moeten houden en vertrouwen.


Download ppt "Geheimen van oude boekrollen"

Verwante presentaties


Ads door Google