De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET M-DECREET Inschrijvingen – schoolloopbaan – intake redelijkheid van aanpassingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET M-DECREET Inschrijvingen – schoolloopbaan – intake redelijkheid van aanpassingen."— Transcript van de presentatie:

1 HET M-DECREET Inschrijvingen – schoolloopbaan – intake redelijkheid van aanpassingen

2 Inschrijvingsrecht Basisonderwijs Inschrijving kleuteronderwijs Inschrijving lager onderwijs Intakegesprek Afweging redelijkheid aanpassingen

3 Historiek *Internationale verdragen: Salamanca (1994) – VN-verdrag (2009) *Vlaams decreet inzake gelijke kansen en gelijk behandelingsbeleid (2008) Redelijke aanpassingen zijn een recht. Weigering = discriminatie! *Maatschappelijke kijk naar handicap *Regering: Vanderpoorten (Maatwerk) en Vandenbroucke (Leerzorgkader) *M-Decreet: aanpak knelpunten Stijging van het aantal leerlingen BuO Kansarme leerlingen sneller naar BuO Types BuO herstructureren

4 Inschrijvingsrecht Basisonderwijs *Elke leerling heeft recht op inschrijving in de school of vestigingsplaats, gekozen door zijn ouders. *Ouders moeten akkoord zijn met het schoolreglement en het pedagogisch project. *Rekening houden met de inschrijvingsperiodes opgelegd door het LOP. *Schoolverandering kan op elk moment van schooljaar

5 Inschrijvingsrecht Basisonderwijs Wanneer wordt een inschrijving geweigerd?  School is vol (LOP-capaciteit is bereikt)  Leerling voldoet niet aan toelatingsvoorwaarden  Leerling die door de school is uitgesloten  Co-schoolschap

6 Inschrijvingsrecht Basisonderwijs Op welke manier wordt de leerling ingeschreven?  Leerling zonder verslag BuO  definitieve inschrijving  Leerling met verslag BuO  inschrijven onder ontbindende voorwaarden

7 Inschrijving kleuteronderwijs *Instappertjes:  PRINCIPE: alle instappers worden definitief ingeschreven. *Kleuters die in hun schoolloopbaan zitten:  zie deel “leerlingen zonder verslag BuO”

8 Inschrijving lager onderwijs Nieuwe leerling wordt enkel ingeschreven door directeur of zijn plaatsvervanger. Ouders worden uitgenodigd op een intake-gesprek.  Geen verslag BuO  definitieve inschrijving  Verslag BuO  inschrijven onder ontbindende voorwaarden. Ouders mogen verslag BuO verzwijgen, maar geen onwaarheden vertellen. (school kan in beroep gaan)

9 Inschrijving lager onderwijs A. Leerling zonder verslag BuO *Na intakegesprek  definitieve inschrijving *Bij specifieke onderwijsbehoeften:  Werking zorgcontinuüm van kracht  Overleg school + ouders, MDO, school-CLB, …  Alle fasen van het zorgcontinuüm doorlopen

10 Inschrijving lager onderwijs *Wijziging van noden en onderwijsbehoeften zodat een verslag voor BuO nodig is.  Overleg met klassenraad  Overleg met CLB  Overleg met ouders Aanpassing zijn proportioneel of disproportioneel?

11 Inschrijving lager onderwijs Belangrijk om disproportionaliteit van aanpassingen sterk te maken: -School moet kunnen aantonen dat alle fasen zorgcontinuüm zijn overlopen. -Leerlingdossier kan doorslag geven! -Aantonen van remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen  ZC en KLASLEERKRACHT!

12 Inschrijving lager onderwijs Disproportionaliteit van de aanpassingen wordt duidelijk gemaakt in een verslag:  Inschrijving wordt volgend schooljaar ontbonden  Studievoortgang IAC, op vraag van de ouders. (indien ook dit disproportioneel blijkt, wordt de inschrijving volgend schooljaar ontbonden)  Ouders beslissen om kind in te schrijven in BuO

13 Inschrijving lager onderwijs B. Leerling met verslag BuO *Na intakegesprek  inschrijven onder ontbindende voorwaarden *Afweging: welke aanpassingen redelijk of onredelijk? (Per kind wordt een aparte afweging gemaakt) *Overleg: - CLB - Klassenraad - Ouders

14 Inschrijving lager onderwijs *Aanpassingen worden in een formeel verslag beschreven: ondertekenen door alle partijen.  Zijn de aanpassingen proportioneel?  Leerling wordt definitief ingeschreven.  Zijn de aanpassingen disproportioneel?  Inschrijving wordt onmiddellijk ontbonden.  Ouders kunnen aanvragen voor een IAC-traject. (indien dit proportioneel is)

15 Intakegesprek *Intakegesprek: basis van het traject.  Inhoud: 1. Specifieke info voor de ouders 2. Specifieke noden van het kind 3. Communicatie en mobiliteit 4. Verzorging en therapie 5. Functioneren en sociaal gedrag 6. Verwachtingen i.v.m. evolutie kind 7. Engagementsverklaring ouders

16 Afweging redelijkheid aanpassingen Kernvraag: Is de toepassing van gepaste maatregelen proportioneel voor onze school? a. Remediëren (door gerichte hulp problemen of tekorten wegwerken)  individuele leerhulp aanbieden b. Differentiëren (omgaan met verschillend niveau van de leerlingen)  variatie in aanpak tussen leerlingen en leerstof

17 Afweging redelijkheid aanpassingen c. Compenseren (middelen toelaten die het leren gemakkelijker maken )  bv laptop met dyslexiesoftware, rekenmachine, spellingcorrector, … d. Dispenseren (een leerling van onderdelen van het leerprogramma vrijstellen en vervangen door gelijkwaardige doelen en activiteiten)  bv. dictee: woorden wel schrijven, zinnen laten overschrijven

18 Afweging redelijkheid aanpassingen Aanpassingen moeten voldoen aan de voorwaarden: 1.Doeltreffend 2.Evenwaardige participatie mogelijk maken 3.Zelfstandigheid beogen 4.Veiligheid waarborgen

19 Afweging redelijkheid aanpassingen 6 beoordelingsindicatoren van redelijkheid van aanpassingen: 1.Financiële impact: Kan de school de nodige aanpassingen financieel dragen? bv. installatie lift, aankoop software, … 2.Organisatorische impact: School moet voldoende inspanningen leveren, ouders kunnen tegenvoorstellen doen. bv. klassen verhuizen naar benedenverdieping, extra juf in de klas, therapie tijdens lesuren, …

20 Afweging redelijkheid aanpassingen 3.Frequentie en duur: Kan de aanpassing vaker en in de volgende jaren ingezet worden? bv. dyslexiesoftware, ergonautentafel, … 4.Verbetering levenskwaliteit: Beter 2 functionele aanpassingen die werken, dan 10 halve maatregelen. 5.Omgeving en andere gebruikers: Heeft de aanpassing een postieve impact op de andere klasgenoten? bv. kunnen aangepaste rekenblaadjes ook door andere leerlingen worden gebruikt?

21 Afweging redelijkheid aanpassingen 6.Ontbreken van gelijkwaardige alternatieven: Bestaat er maar 1 oplossing? Bestaan er meerdere oplossingen? Welke kiezen we?


Download ppt "HET M-DECREET Inschrijvingen – schoolloopbaan – intake redelijkheid van aanpassingen."

Verwante presentaties


Ads door Google