De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet- en regelgeving voor Coördinerend Deskundigen Hielke Freerk Boersma Arbo- en Milieudienst / SBE 15 februari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet- en regelgeving voor Coördinerend Deskundigen Hielke Freerk Boersma Arbo- en Milieudienst / SBE 15 februari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Wet- en regelgeving voor Coördinerend Deskundigen Hielke Freerk Boersma Arbo- en Milieudienst / SBE 15 februari 2016

2 ›Inleiding Historie / Herhaling uitgangspunten ICRP Wettelijk kader - Kernenergiewet ›Besluit Stralingsbescherming (BS) ›Overige, w.o. Vervoer radioactieve stoffen (16 februari) Oefeningen (15 / 16 februari, casus 21 maart) | 2 Wet- en regelgeving: inhoud Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

3 ›Hst 14 m.u.v. 14.7 (toestellen) en gedeelten van 14.9 (Zandvoort, 7 maart 2016) ›Hst 19.6 In de presentatie wordt verwezen naar paragrafen of tabellen uit de syllabus. | 3 Te behandelen stof Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

4 ›1957: Euratom-verdrag ›1963: Kernenergiewet ›1976: ICRP-26 – uitgangspunten stralingsbescherming ›1990: ICRP-60 (n.a.v. gegevens LSS uit 1986) ›1996: Euratom-richtlijn 96/29 (Basic Safety Standards – BSS) ›1997: Euratom-richtlijn 97/43 (Stralingsbescherming patiënt) ›2002: Besluit Stralingsbescherming | 4 Historie Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

5 ›2007: ICRP-103: update van ICRP-60 ›2013/4: Gereviseerd Besluit Stralingsbescherming ›2014: Revisie EU-BSS (publicatie: 17 januari 2014) ›2018(?): Nieuwe revisie Besluit Stralingsbescherming | 5 Historie Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

6 ›Uitgangspunten ICRP (hst 13.2.2) Rechtvaardiging (justification) Optimalisatie (ALARA) (Bron gerelateerde) dosisbeperking: ‘plafond voor optimalisatie’ (13.3.1) Dosislimieten | 6 Uitgangspunten - I Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

7 ›Limitering (tabel 13.5): blootgestelde werknemers E < 20 mSv/jaar ›Limieten aan equivalente orgaandoses: 500 mSv/jaar op de huid / extremiteiten 150 mSv/jaar in de ooglens (ICRP-60) 20 mSv/jaar in de ooglens (ICRP-118; EU-BSS) | 7 Uitgangspunten - II Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

8 Kernenergiewet: hiërarchie | 8 Wet Besluiten Regelingen (MR) / Aanwijzingen Beschikkingen / vergunningen “Pseudowetgeving” (richtlijnen) meestal ‘leidraad’ opgesteld door beroepsveld Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

9 ›Vergunningenstelsel art. 15a: splijtstoffen en ertsen art. 15b: nucleaire installaties art. 29: radioactieve stoffen art. 34: toestellen ›Raamwet (alleen algemene bepalingen) ›Lex Specialis | 9 Kernenergiewet: kenmerken Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

10 ›Besluiten (14.3.1) Besluit Stralingsbescherming (BS) Besluit Kerninstallaties, Splijtstoffen en Ertsen Splijtstoffen: gew.perc. > 0,1% U/Pu, 3% Th Ertsen voor splijtstofcyclus Zie verder 14.5.2 Besluit Vervoer Splijtstoffen, Ertsen en Ra-stoffen | 10 Besluiten: Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

11 ›Uitvoeringsregeling stralingsbescherming EZ Voegde veel oude MR’s samen Van kracht op 1 januari 2014 ›Regeling stralingsbescherming werknemers 2014 Voegde enkele oude MR’s samen rond werknemersbescherming Van kracht op 1 januari 2014 ›Regeling rechtvaardiging | 11 Ministeriële Regelingen: Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

12 ›doelstelling BS integrale bescherming aansluiting Arbo-, Milieuwetgeving voordeel: consistentie ›van kracht geworden met ingang van 1 maart 2002 ›Revisie BS 2014 (zie volgende slide) van kracht op 1 januari 2014 (grotendeels) | 12 Besluit Stralingsbescherming (BS) Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

13 Revisie BS 2014 ›Vereenvoudiging vergunningverlening ›Vermindering administratieve lasten / rapportage verplichtingen ‘Beperking’ registratieverplichting Minder gedetailleerde administratievoorschriften  zorgsysteem ›Verduidelijking enkele definities ›Verwerken wijzigingen bevoegd gezag KEW Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016 | 13

14 ›A Algemene bepalingen ›B Specifieke doelgroepen werknemers, leden van de bevolking & patiënten ›C Specifieke onderwerpen natuurlijke bronnen en interventie | 14 Opzet Besluit Stralingsbescherming Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

15 ›AAlgemene bepalingen H1Definities en toepassingsgebied H2Rechtvaardiging en optimalisatie H3Algemene voorschriften H4Meldingen, vergunningen, aanvragen en procedures H10Administratie  organisatie / beheer H11Overgangsbepalingen | 15 Opzet BS: Algemeen Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

16 ›Handeling vanwege radioactieve eigenschappen of gebruiken/voorhanden hebben van toestel ›Werkzaamheid natuurlijke bron niet vanwege radioactieve eigenschappen ›Ingekapselde bron: zie 16.1 ›Beheersysteem: gegevens/documenten die betrekking hebben op de stralingsbescherming v/h bedrijf | 16 H1 Definities en toepassingsgebied Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

17 ›Deskundige (heeft diploma) ›Toezichthoudend deskundige (houdt toezicht) ›Coördinerend deskundige (coördineert toezicht) ›Algemeen coördinerend deskundige (coördineert toezicht èn verleent interne vergunningen) ›Radiologische verrichting: medische handeling met ioniserende straling | 17 H1 Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

18 ›Risicoanalyse: RisicoInventarisatie en Evaluatie - RI&E als bedoeld in Arbowet ›Reguliere blootstelling (bepaald met RI&E) ›Potentiële blootstelling (waarvan waarschijnlijkheid en gevolg kan worden geschat dmv RI&E) ›Stralingsincident (ongewild / onvoorzien èn leidend tot blootstelling die bepaalde limieten of waarden uit de RI&E overschrijdt) | 18 H1 Definities en toepassingsgebied Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

19 ›Radiotoxiciteitsequivalent (zie ook 14.3.6) 1 Re levert 1 Sv op (effectieve volgdosis) Dosisconversiecoëfficiënt e(50) (of:DCC) (Sv/Bq) Inhalatie of ingestie van activiteit A (Bq): E (in Sv) = A (Bq)× e(50) inh/ing (in Sv/Bq) = A (Re inh/ing ) A(Bq) = A (Re inh/ing ) / e(50) inh/ing (Sv/Bq) 1 Re = 1 / e(50) | 19 H1 Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

20 ›Radiotoxiciteitsequivalent Bij één van de practicumproeven werk je met ongeveer 10 kBq 14 C e inh (50) = 2E-09 = 2·10 -9 Sv/Bq e ing (50) = 6E-10 = 6·10 -10 Sv/Bq Wat is de max. eff. dosis bij incident? | 20 Intermezzo – risico-analyse (oefening) Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

21 ›Art. 2: Uitsluitingen kosmische straling op het aardoppervlak kosmische straling in vliegtuigen mits je passagier bent handelingen met toestel met hoogspanning van ten hoogste 5 kV ›Art. 3: Berekeningsmethoden uitwerking in Uitvoeringsregeling (14.9.3) | 21 H1 Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

22 ›Gezondheidsschade versus netto voordeel ›Gericht op werknemers / leden van de bevolking ›Beoordeling via MR Rechtvaardiging (art.4 lid 1): wel/niet gerechtvaardigd ›Nieuwe toepassingen: uitgebreide argumentatie ›Verder: ALARA-verplichting en dosisbeperkingen | 22 H2 Rechtvaardiging en optimalisatie Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

23 H2 - Regeling Rechtvaardiging - poll ›Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserende straling afscherming met verarmd uranium? thorium in gloeikousjes (campingverlichting) | 23 Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

24 H2 - Regeling Rechtvaardiging ›Regeling bekendmaking rechtvaardiging gebruik van ioniserende straling bèta-lights (H3)? gebruik van licht radioactief afval/slib in wegenbouw? ›PollPoll | 24 Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

25 ›Bevoegdheden en taken ondernemer en deskundige (14.4) Ondernemer verantwoordelijk Ondernemer wijst toezichthoudend deskundige aan die voldoende na/bijscholing krijgt Ondernemer zorgt voor coördinerend deskundige | 25 H3 Algemene voorschriften Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

26 ›Toezichthoudend deskundige Houdt toezicht Heeft diploma niveau 2, 3, 4 of 5 of (alg) coörd. deskundige (???) Met ingang van 1-1-’17 (?): diploma Toezichthoudend Deskundige voor de betrokken branche Houdt zijn kennis op peil | 26 H3 Algemene voorschriften Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

27 ›De coördinerend deskundige Beoordeelt vooraf RI&E Controleert min. één keer per jaar beveiligingsmiddelen / meetapparatuur Is geregistreerd als coördinerend deskundige (vanaf 1 januari 2015) Heeft diploma (alg) coördinerend deskundige | 27 H3 Algemene voorschriften Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

28 ›De coördinerend deskundige - overgangsregeling Herregistratie na 5 jaar werkervaring aantoonbaar gewerkt aan kennisonderhoud Erkenning RUG Niveau 3 tot 1 januari 2016 Uitvoeringsregeling EZ: “Niveau 3 gelijkgesteld aan opleiding tot coörd. Deskundige” | 28 H3 Intermezzo Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

29 ›Drie soorten vergunningen Enkelvoudige vergunningen Verzamelvergunningen Complexvergunningen | 29 H3 Intermezzo: vergunningstypen Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

30 Vergunningstypen - I ›Enkelvoudige vergunning (b.v. middelbare school) | 30 ondernemer toezichthoudend deskundige (blootgestelde) werknemer coördinerend deskundige Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

31 ›Enkelvoudige vergunning (alternatief) Vergunningstypen - II ondernemer coördinerend/toezichthoudend deskundige (blootgestelde) werknemer Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016 | 31

32 Verzamelvergunning bij meerdere vergelijkbare toepassingen (b.v. perifeer ziekenhuis) Vergunningstypen - III ondernemer coördinerend deskundige Toezichthoudend deskundige (blootgest.) werknemers Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016 | 32

33 ›Complexvergunningen bij grote organisatie met veel verschillende toepassingen (b.v. universiteit) Vergunningstypen - IV Lijnorganisatie Stralingsbeschermings- organisatie advies Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016 | 33

34 Organisatie bij complexvergunning ondernemer afdelingsbestuur toezichthoudend deskundigen (blootgestelde) werknemers SBE Algemeen coördinerend deskundige overige deskundigen (bv coördinerend deskundigen) Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016 | 34

35 ›Taken alg. coördinerend deskundige Als: coördinerend deskundige + Verleent interne toestemmingen Is geregistreerd als algemeen coördinerend deskundige Opleiding Niveau 2 of ACD Uitwerking in hst. 2 Uitvoeringsregeling In de praktijk voorzitter SBE | 35 H3 Alg. coörd. deskundige Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

36 ›Voorschriften voor (voorkomen van) stralingsincidenten ›Voorlichting en instructie Risico's ioniserende straling Methoden bescherming Belang houden aan voorschriften Informeren vrouwen over risico's ongeboren kind | 36 H3 Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

37 H3 ›Waarschuwingsborden (14.4.9): MR Stralingsbescherming werknemers 2014 | 37 Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

38 ›Regels voor hoogactieve (ingekapselde) bronnen A > grenswaarde?  bron ‘hoogactief’ ›Aparte regels voor beveiliging radioactieve stoffen. Ook grenswaarden, maar net iets anders… ›Uitwerking in Uitvoeringsregeling ›Vb. 60 Co: Hoogactief A > 4 GBq Beveiliging A > 30 GBq | 38 H3 Hoogactieve bronnen en beveiliging radioactieve stoffen Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

39 ›Wat is doel van deze regeling? ›Middelen: Codering Financiële zekerstelling ivm afvoer Check op aanwezigheid ›Verder: voorschriften periodieke lektest | 39 H3 Hoogactieve Bronnen (14.8.3) Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

40 ›Reden: EC-actieplan ter voorkoming terrorisme met CBRN-agentia ›Scenario’s: vuile bom of externe bestraling met hoog- actieve bron ›Continu persoonlijk of elektronisch toezicht ›Bij elektronisch toezicht Detectie, gevolgd door ‘opvolging’ in 3-10 minuten  ‘vertraging’ van 3-10 minuten ›Beveiligingsplan ›Van kracht sinds 1 april 2013 | 40 H3 Beveiliging Radioactieve Stoffen Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

41 ›§4.1 en §4.2: meldingen en vergunningen voor handelingen (zie 14.5.1) ›§4.6 en §4.7: procedurele voorschriften voor meldingen en vergunningen aansluiting bij Wet Milieubeheer en Algemene Wet Bestuursrecht ›Uit hst 3 BS: voorschriften voor meldingen in hst 4 Uitvoeringsregeling | 41 H4 Meldingen, vergunningen, aanvragen en procedures Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

42 ›Toestellen Melding / vergunning afhankelijk van Buisspanning Doel toepassing Ook bezit toestel: Meldings- of vergunningsplicht Aanvulling op syllabus: melding volstaat bij o.a. Elektronenmicroscopen Bagagecontrole met vaste opstelling Röntgendiffractie in gesloten veiligheidskabinet | 42 H4 Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

43 ›Radioactieve stoffen: Melding / vergunning afhankelijk van: Handeling / werkzaamheid / ‘ontdoen van’ Doel toepassing Diagnostiek / therapie: altijd vergunning Ni-63: melding tot 1 GBq IJk- en meetbronnen in vaste opstellingen: melding mits activiteit < 100 vrijstelling | 43 H4 Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016 Electron Capture Detector ( 63 Ni)

44 1.Vrijstellingsgrens per radionuclide 2.Vrijstelling van vergunnings(- of meldings)plicht als activiteit X i òf activiteitsconcentratie C i onder vrijstellingsgrens blijft 3.Mengbron (mix van bronnen of meerdere bronnen): 1.  i A i /X i  1, òf 2.  i A i /C i  1 | 44 H4 Vrijstellingsgrenzen ra-stoffen Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

45 ›Wanneer vraag je een vergunning aan? a) 3 H: 500 MBq in 10 ml (waterige oplossing) b) 60 Co: 37 kBq en 1 kBq/g c) 32 P : 1 MBq in 10 ml (waterige oplossing) Vrijstellingsgrenzen in MBq cq. Bq/g: | 45 H4 - Oefeningen Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016 3H3H 14 C 32 P 60 Co 137 Cs Activiteit1.000100,1 0,01 Concentratie1.000.00010.0001.000110

46 ›Wanneer vraag je een vergunning aan? a)1 MBq 14 C + 1 MBq 3 H b)50 kBq 32 P + 50 kBq 60 Co c)50 kBq 32 P + 50 kBq 60 Co + 1 MBq 3 H Vrijstellingsgrenzen in MBq: | 46 H4 - Oefeningen Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016 3H3H 14 C 32 P 60 Co 137 Cs 1000100,1 0,01

47 ›Vergunningsplicht voor ‘ontdoen van’ door lozing, als meer dan: 10 Re ing per jaar in het riool 1 Re inh per jaar in lucht 0,1 Re ing per jaar op oppervlaktewater correctie voor halveringstijd (tabel 14.14 en 14.20) door overdracht voor hergebruik / afvalinzameling ontvanger moet vergunning hebben Afval: vrijgavegrenzen = vrijstellingsgrenzen | 47 H4 Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

48 Vergunningen (en meldingen) (14.6): ›Details in hst. 2 Uitvoeringsregeling ›Aanvraag via Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) sinds 1 januari jl. ›Zie http://www.autoriteitnvs.nl (of www.anvs.nl)http://www.autoriteitnvs.nlwww.anvs.nl ›Bevoegd gezag: Ministerie van Infrastructuur & Milieu, gemandateerd aan ANVS. Binnenkort ANVS Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) onder Min. I&M | 48 H4 Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

49 ›Voor veel standaardvergunningen: aanvraagformulieren via ANVS ›http://www.autoriteitnvs.nl/aanvragen-en-meldenhttp://www.autoriteitnvs.nl/aanvragen-en-melden ›Ook registratie als coördinerend deskundig via deze website | 49 H4 Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

50 | 50 H4 Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

51 ›BSpecifieke doelgroepen H5Bevolkingsblootstelling H6Blootstelling bij medische toepassingen H7Beroepsmatige blootstelling | 51 Opzet BS: Doelgroepen Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

52 ›Art.48 lid 1: Lid bevolking buiten locatie max. E = 0,1 mSv/jr ›Art.49 lid 1: Lid bevolking binnen locatie max. E = 1 mSv/jr ooglens 15 mSv/jr huid50 mSv/jr handen,voetenniet genoemd | 52 H5 Bevolkingsblootstelling Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

53 ›Berekening dosis aan de terreingrens (14.9.3.1): H*(10) = h.A.T.t/r 2 Individuele Dosis (ID) Multifunctionele Individuele Dosis (MID) = 0,25. ID Correctiefactor 0,25 corrigeert voor afscherming woning | 53 H5 Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

54 ›Secundair Niveau (SN): 10 μSv/j Onder SN beoordeelt overheid niet meer op ALARA. Toetsing MID aan SN ›Als MID > SN: nauwkeuriger berekenen en Actuele Individuele Dosis (AID) m.b.v. ABC- factoren (zie tabel 14.21): AID = ABC · ID ABC-factoren corrigeren ID voor verblijftijd Als AID > 100 μSv/j : geen vergunning Nb: in RUG-vergunning: AID (incl lozingen!) < 40 μSv/j | 54 H5 Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

55 ›Berekeningen dosis binnen de locatie: terugrekenen op uurlimieten hanteren bezettingsfactor gangen: 1/4 trappen: 1/16 | 55 H5 Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

56 ›Voorbeeld: radiotherapieruimte Gebruik 2 uur/dag, 5 dagen/week, 50 weken/jaar ›Wat is het toegestane dosistempo in de wachtruimte in de gang in het trappenhuis | 56 H5 Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

57 | 57 H5 Blootstelling bevolking (Nederland) Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016 Bron: RIVM

58 | 58 H5 Blootstelling bevolking Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016 Bron: RIVM Stralingsbelasting per bron Stralingsbelasting (mSv) NL 2012NL 2008NL 2000NL 1987NL 1976 Kosmisch0,240,220,28 0,3 Radon/thoron in woning 0,650,550,820,77 Medisch0,930,810,590,470.30-0.5 Voedsel0,300,37 0.20-0.30 Bouwmaterialen0,35 0,340,360.25-1 Bodem0,04 Overig0,03 0,050.04-0.07 Totaal2,542,372,472,342,1 jaarmSv NL20122,54 B20145,52 D20094,1 UK20052,7 US20066,2

59 ›Begint met medische definities Diagnostische referentieniveaus – dosisniveau in medische diagnostiek Hulpmiddel bij optimalisatie http://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Medische_Stralingstoepassingen/St ralingsbescherming_pati%C3%ABnten/Diagnostische_Referentieniveaushttp://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Medische_Stralingstoepassingen/St ralingsbescherming_pati%C3%ABnten/Diagnostische_Referentieniveaus | 59 H6 Blootstelling bij med.toepassingen Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

60 ›“Patiënten” ook: vrijwilligers ook: ‘begeleiders’ ›Eisen aan: Deskundigheid behandelend arts Erkende opleiding enz… Kwaliteit apparatuur Rechtvaardiging (ook specifiek) | 60 H6 Blootstelling bij med.toepassingen Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

61 ›Medische röntgentoestellen (zie ook 14.7.3): Filter bij toestellen voor diagnostisch onderzoek Beeldgrootte niet groter dan nodig (m.b.v. diafragma of tubus) Beeldversterker / dosistemporegeling bij doorlichtingen | 61 H6 Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016 62%

62 ›Overige aspecten: betrokkenheid klinisch fysicus afhankelijk van ‘zwaarte’ v/d toepassing informeren naar zwangerschap schriftelijke instructies bij toediening radionucliden | 62 H6 Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

63 | 63 H6 Medische blootstelling in Nederland Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016 Bron: RIVM jaarmSv NL20120,93 B20142,66 D20091,9 UK20050,41 US20062,98

64 ›Dosislimieten ‘gewone’ werknemer  lid bevolking binnen locatie blootgestelde werknemer (b.w.): zie tabel 14.1 Dosis mSv/jrcategorie B.W..0-1geen (=> ‘werknemer’ of C?).1-6B.6-20A geen werk waardoor indeling als b.w. voor: zwangere vrouw (tenzij < 1 mSv gegarandeerd wordt!) pers.< 18 jr (m.u.v.beroepsopleiding) | 64 H7 Blootstelling werknemers Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

65 ›Voorschriften voor werkplekken gecontroleerde zone kans dosis > 6 mSv/j toegangscontrole, monitoring, maatregelen bij verspreiding stoffen, voorlichting enz. bewaakte zone kans 1 mSv/j < dosis < 6 mSv/j monitoring, voorlichting enz. waarschuwingssignalering geeft zonering aan | 65 H7 Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

66 ›Indeling in zones op basis van risico-analyse. Vb Normale blootstelling (reguliere handelingen) Potentiële blootstelling (incidenten) Kans op verspreiden besmettingen Kans op ontvreemding / zoekraken | 66 H7 Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

67 ›Inspecties letten tegenwoordig steeds meer op de kwaliteit van Risico Inventarisaties! Diverse instrumenten in omloop, w.o. Richtlijn Radionuclidenlaboratoria voor open stoffen (nog vaak gekoppeld aan vergunning – herziening bijna klaar) Beheersing van risico’s bij handelingen met open bronnen in laboratoria (Grimbergen & Wiegman) ›Leidraad risicoanalyse stralingstoepassingen (Bader) – downloaden via www.rijksoverheid.nlwww.rijksoverheid.nl ›Zie ook: Regeling Werknemersbescherming 2014 | 67 H7 Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

68 ›Medisch toezicht (14.4.6) Alleen A-werkers (periodiek) keuren Stralingsartsen ‘contract’ met Arbo-diensten of de arbo-deskundige (bedrijfsarts) van het bedrijf Eisen stralingsarts Bedrijfsarts Opleiding Niveau 3 / CD Geregistreerd | 68 H7 Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

69 ›Doel: Controle limieten en ALARA Schadeclaims ‘Geruststelling’ ›Verplichting tot verstrekking passend dosisregistratiemiddel ›Indien nodig: schatting of meting inwendige dosis | 69 H7 - Persoonsdosimetrie Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

70 ›Praktijk: TLD-badge H p (10) schat effectieve dosis H p (0,07) schat huiddosis Bij alleen tritium: urinemonsters Onderzoek NRG: inwendige besmetting geen item in Nederland ›Uitlezing TLD door erkende dosimetriedienst ›opname gegevens in NDRIS – zie ook 11.6.3 – www.ndris.nlwww.ndris.nl | 70 H7 Dosisregistratie Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

71 ›Uit: jaarverslag NDRIS 2014 Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016 | 71

72 ›CSpecifieke onderwerpen H8Blootstelling aan natuurlijke bronnen H9Interventies | 72 Opzet BS: onderwerpen Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

73 ›Melding / vergunningplicht (zie 14.5.1) ›Vliegtuigbemanning Dosisbepaling voor: > 8 km Dosisbepaling geen dosismeters computerprogramma's | 73 H8 Blootstelling aan nat.bronnen Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

74 ›Uitvoeringsregeling (voorheen: MR Natuurlijke bronnen van ioniserende straling) Bevat lijst met werkzaamheden waarbij natuurlijke bronnen kunnen worden verwacht, b.v. Proces-industrie w.o. olie- en gasindustrie Veel laag-actief afval Lasbedrijven Technische details | 74 Natuurlijke bronnen Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

75 ›maatregelen bij ongeval of noodsituatie ›wel: rechtvaardiging en ALARA ›geen dosislimieten, maar interventieniveaus (streefwaarden voor dosisniveaus) ------- | 75 H9 Interventie Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

76 ›Concept Basisrichtlijn Ingekapselde Radioactieve Bronnen  Uitvoeringsregeling ›Besluit Vervoer Splijtstoffen, Ertsen en Radioactieve Stoffen ›‘Richtlijn Radionuclidenlaboratoria’ (voor zover nog van toepassing) – 7 maart 2016 ›Specifieke regels voor toestellen: zie 14.7 Vooral eisen aan medische toestellen | 76 Overige wet- en regelgeving Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

77 ›Concept Basisrichtlijn Ingekapselde Radioactieve Bronnen – SZW (1993) (14.8.1) Opgenomen in vergunningsvoorschriften en Uitvoeringsregeling (meldingsplichtige bronnen) ISO-classificatie (ISO 2919): Test op temperatuur, druk, slag, vibratie en puntbelasting C-11111: niet getest | 77 Richtlijn ingekapselde bronnen Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

78 ›Lektest (14.8.2): afgewreven activiteit < 185 Bq voor alfa-stralers < 18,5 Bq maatregelen bij lek afhankelijk van afgewreven activiteit (variërend van nieuwe test tot direkt waarschuwen overheidsinspecties) norm bij vegen bronhouder factor 10 lager instructie voor uitvoeren veegtest uitvoering door / onder verantwoordelijkheid van niveau 3 deskundige (of CD?) | 78 Richtlijn ingekapselde bronnen Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

79 Vervoer (14.5.3) ›Zee en lucht: internationaal geregeld ›Spoor, weg en binnenwater: Europees geregeld ›Nederland: implementatie via Besluit Vervoer Splijtstoffen, Ertsen en Radioactieve Stoffen | 79 Vervoer - I Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

80 ›Transport van radioactieve stoffen over de weg: boven vrijstellingsgrens i.h.a. meldingsplicht transporteisen indien vrijstellingsgrens wordt overschreden melding drie weken voor gepland vervoer sinds 1 jan. ‘14: globale melding gelegaliseerd ›VLG-ADR klasse 7: ra-stoffen Voorschriftenbladen (zie NVS-publicatie 32, www.nvs-straling.nl) www.nvs-straling.nl | 80 Vervoer - II Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

81 Verpakkingseisen ›Doel: voorkomen van uitwendige bestraling besmetting criticaliteiten (bij vervoer splijtstoffen) | 81 Vervoer - III Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

82 ›Type-indeling verpakkingen (p. 243) vrijgestelde colli: geen kans op verspreiding bij normaal vervoer (en dosistempo < 5 μSv/h) (industriële colli: i.h.a. voor materiaal met geringe specifieke activiteit) type A: getest op invloeden van buitenaf type B: idem als bij A, maar strenger, en goedgekeurd door overheid type B | 82 Vervoer - IV Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

83 ›Grenswaardensysteem A 1 /A 2 Speciale toestand: A 1 (in TBq) => sommige ingekapselde bronnen Normale toestand: A 2 (in TBq) ›Vaste radioactieve stoffen: Activiteit vrijgesteld collo Activiteit type A Activiteit > 1 A 1 of A 2 => type B | 83 Vervoer - V Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

84 Transportindex (T): ›Dosistempo op 1 meter van oppervlak collo (in mrem) of in mSv/h × 100, of in µSv/h ÷ 10 Etikettering wordt bepaald door: ›Dosistempo op oppervlak ›Transportindex | 84 Vervoer - VI Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

85 ›Etikettering (tabel 14.3) Geen (vrijgesteld collo, dosistempo < 5 μSv/h op oppervlak) I-wit (< 5 μSv/h) II-geel (< 0,5 mSv/h; T<1) III-geel (< 2 mSv/h; T<10) ›=> Dosistemponormen (tabel 14.3): op 1 m van het opp.< 0,1 mSv/h op opp. < 2 mSv/h | 85 Vervoer - VII Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

86 ›Vervoer 37 MBq 137 Cs ›Gegevens beta’s afgeschermd, gamma’s helemaal niet afstand bron - oppervlakte collo: 10 cm A 2 = 600 GBq ›Wat is de noodzakelijke verpakking, de transportindex en soort etiket? | 86 Vervoer – VIII (Oefening) Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

87 Verder nog: ›grenzen aan: besmetting dosistempi aan buitenzijde van het voertuig dosistempi in de cabine van het voertuig ›opleidingseisen chauffeur ›meer info: NVS-publ. nr. 32 | 87 Vervoer - IX Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

88 | 88 Vervoer - X ›O ja: ›Vergunningsplicht bij vervoer splijtstoffen ›Afwijkingen bij in- en uitvoer radioactieve stoffen: vergunningsplicht bij invoer radiofarmaca Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

89 ›Vuistregel: Als de afstand tussen bron en oppervlak collo kleiner dan 29 cm is, is de dosistemponorm voor het oppervlak het meest beperkend. Als de afstand tussen bron en oppervlak collo groter dan 29 cm is, is de dosistemponorm voor 1 m vanaf het oppervlak het meest beperkend. ----- | 89 Vervoer – XI (Tot slot) Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

90 ›A2 = 600 GBq; Activiteit vrijgesteld collo mits dosistempo op oppervlak < 5  Sv/u. ›Op 10 cm is het dosistempo h*A/r 2 = 0,093 * 37 / 0,1 2 = 0,3 mSv/u >> 5  Sv/u ›NVS-publicatie 32: Voorschriftenblad VB-9! => type A- verpakking (geen examenstof) ›Alternatief vergroten van de verpakking, waardoor het toch een vrijgesteld collo wordt. | 90 Antwoord – oefening vervoer Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

91 ›Wel examenstof! ›T = dosistempo op 1 meter van oppervlak in mrem/uur (1 mrem ~ 10  Sv = 0,01 mSv) ›Op 110 cm is het dosistempo: h*A/r 2 = 0,093 *37 / 1,1 2 = 3  Sv/u => T = 0,3 ›Op 10 cm is het dosistempo 0,3 mSv/u => etiket II-geel (zie tabel 14.3) | 91 Antwoord – Transportindex / Etiket Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016

92 ›Voor welke afstand tot de bron wordt precies aan beide dosistemponormen voor vervoer voldaan? ›h  A/d 2 = 2 mSv/h èn h  A/(d+1) 2 = 0,1 mSv/h; ›=> 2d 2 = 0,1(d+1) 2 ; 1,9d 2 – 0,2d – 0,1 = 0 ›Oplossen: d = 0,29 m ›Gevolg voor bepalende norm: als d < 0,29 m: 2d 2 < 0,1(d+1) 2  2 mSv/h-norm als d > 0,29 m: 2d 2 > 0,1(d+1) 2  0,1 mSv/h-norm | 92 Vervoer – bewijs vuistregel Cursus Coördinerend SB Deskundige - 2016


Download ppt "Wet- en regelgeving voor Coördinerend Deskundigen Hielke Freerk Boersma Arbo- en Milieudienst / SBE 15 februari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google